• No results found

Fulltofta 34:3 (Fulltofta 4038) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fulltofta 34:3 (Fulltofta 4038) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage Förslag till beslut"

Copied!
12
5
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Fulltofta 34:3 (Fulltofta 4038) – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage

Förslag till beslut

Upplysning

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun,

Byggnadsnämnden, 242 80 Hörby. Byggnadsnämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till länsstyrelsen. Detta gäller om inte

Byggnadsnämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

(2)

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage inkom 2018-12-03 på fastigheten Fulltofta 34:3. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utpekad sammanhållen bebyggelse. Det berörda området ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv samt delvis inom riksintresse för kulturmiljövård, berörs av

kommunens naturvårdsplan och ligger delvis inom Länsstyrelsens område för särskilt värdefull kulturmiljö. Det berörda området kantas av biotopskyddade stengärdsgårdar i öster och i norr. Fastigheten består av klass 4 jordbruksmark.

2 kap 2 § Plan- och bygglagen anger att ärenden om

förhandsbesked ska prövas mot hushållningsbestämmelserna 3 kap 4

§ MB anger att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Vid platsbesök konstaterades att det berörda området idag används aktivt som betesmark.

(3)

De föreslagna åtgärderna följer gällande riktlinjer i Översiktsplan 2030 bortsett från att byggnationen sker på jordbruksmark. Om bygglov beviljas bedöms området bli en ny sammanhållen bebyggelse enligt definition i PBL och Boverkets vägledningstext.

Föreslagna åtgärder innebär att ett enbostadshus på ca 187 m² samt ett garage på 50 m² uppförs på den föreslagna platsen. Byggnaderna föreslås uppföras i en våning med sadeltak med en taklutning på ca 25 grader.

Då ärendet gäller ett förhandsbesked har berörda rågrannar hörts i enlighet med 9 kap 25 § PBL. Ingen erinran har inkommit.

Remiss har skickats till Planering & Utveckling, kommunekolog samt miljöinspektör. Svar har inkommit utan erinran.

Förslag till beslutsmotivering

Föreslagen åtgärd innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Åtgärden bedöms inte tillgodose ett väsentligt

samhällsintresse med hänvisning till rättsfall 2015-P4087 och 2018- P 8646 från Mark- och miljööverdomstolen. Positivt förhandsbesked kan därmed inte lämnas i enlighet med 2 kap 2 § och 9 kap 17-18

§§ Plan- och bygglagen.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage inkom 2018-12-03 på fastigheten Fulltofta 34:3. Fastigheten ligger utanför detaljplan och utpekad sammanhållen bebyggelse.

Förhandsbeskedet innefattar att del av fastighetens västra hörn styckas av till en egen fastighet på ca 4000 m². Det berörda området ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv samt delvis inom riksintresse för kulturmiljövård. Området berörs även av kommunens naturvårdsplan och ligger delvis inom Länsstyrelsens område för särskilt värdefull kulturmiljö. Området har mycket god täckning av

(4)

bredband/telefoni. Det berörda området kantas av biotopskyddade stengärdsgårdar i öster och i norr. Det finns en fornlämning nära det berörda området, tillstånd för ingrepp i fornlämning kan krävas från Länsstyrelsen.

Fastigheten består av klass 4 jordbruksmark (10 högst) enligt skogs- och jordbruksklassificeringen, och är taxerad som obebyggd

(5)

jordbruksmark i dagsläget. Byggnation av enbostadshus och komplementbyggnad pågår på ursprungsfastigheten en bit bort.

2 kap 2 § Plan- och bygglagen anger att ärenden om

förhandsbesked ska prövas mot hushållningsbestämmelserna i 3 kap och 4 kap 1-8 §§ Miljöbalken. 3 kap 4 § MB anger att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Vid

platsbesök konstaterades att det berörda området idag används aktivt som betesmark.

(6)

De föreslagna åtgärderna följer gällande riktlinjer i Översiktsplan 2030 bortsett från att byggnationen sker på jordbruksmark.

Om bygglov beviljas bedöms området bli en ny sammanhållen bebyggelse enligt definition i PBL och Boverkets vägledningstext:

"En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

 Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader

 Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter

 Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark"

Föreslagna åtgärder innebär att ett enbostadshus på ca 187 m² samt ett garage på 50 m² uppförs på den föreslagna platsen. Byggnaderna föreslås uppföras i en våning med en taklutning på ca 25 grader.

Sökande har bifogat fasadritning på ett hus putsat i vitt eller grått med takpannor som taktäckning, men skriver i tillägg till ansökan att de avser uppföra det i sandfärgat tegel med sadeltak klätt i svarta

(7)

takpannor. Fönster ska förses med spröjs för att ge ett mer klassiskt intryck. Valet av material anger är för att huset ska smälta in i

naturen och passa in med grannhusen. Tomten ska bevaras så intakt som möjligt.

Ärendets beredning

Då ärendet gäller ett förhandsbesked har berörda rågrannar hörts i enlighet med 9 kap 25 § PBL. Ingen erinran har inkommit.

Då en nybyggnation hade inneburit en ny sammanhållen bebyggelse skickades remiss till Planering & Utveckling för att utreda huruvida detta innebar att krav på detaljplan skapades. Svar inkom 2019-01- 07 där det sammanfattningsvis står att deras ställningstagande innebär att en ny detaljplan inte krävs om positivt förhandsbesked beviljas för den föreslagna åtgärden. Ställningstagandet gäller enbart för denna ansökan och kan komma att ändras vid framtida

ansökningar inom samma område.

Remiss har även skickats till kommunekolog samt miljöinspektör.

Svar från kommunekolog inkom 2019-01-11 utan erinran.

Sammanfattningsvis lyfter kommunekologen att området berörs av olika riksintressen samt är utpekad i Hörby kommuns

naturvårdsplan, men att åtgärden inte påverkar områdets värden.

Detta under förutsättning att bebyggelsen följer historiska strukturer och att biotopskyddade objekt inte påverkas. Kommunekologen skriver vidare att planerad åtgärd strider mot

hushållningsbestämmelserna men bedömer att påverkan på dessa som försumbar.

Svar inkom från miljöinspektör 2019-01-16 utan erinran. Vid anläggning av avlopp på fastigheten behöver fastighetsägaren tänka på skyddsavståndet till sin dricksvattenbrunn. Fastighetsägaren ska lämna in ansökan om avlopp minst sex veckor innan de planerar påbörja anläggande av anläggning. Vid nybyggnad är det lämpligt att

(8)

ansökan sker i samband med ansökan om lov eller innan byggnation påbörjas. Om schaktmassor ska användas vid

grundläggning/utfyllnad av tomten kan fastighetsägaren behöva göra en anmälan eller söka tillstånd. Fastighetsägaren ska då ta kontakt med Bygg & Miljö minst 6 veckor innan.

Analys och förslag

2 kap 2 § Plan- och bygglagen anger att ärenden om

förhandsbesked ska prövas mot hushållningsbestämmelserna i 3 kap och 4 kap 1-8 §§ Miljöbalken. 3 kap 4 § MB anger att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Föreslagen åtgärd innebär att marken bebyggs med ett enbostadshus och tillhörande garage. Precis intill finns ett uppfört enbostadshus med komplementbyggnader, och på andra sidan vägen finns bygglov beviljat för nybyggnad av ett enbostadshus. Åtgärden placeras

därmed tillsammans med befintlig bebyggelse, vilket är till dess fördel. Bortsett från att åtgärden sker på jordbruksmark bedöms ansökan följa riktlinjerna i gällande översiktsplan. Bygg & Miljö bedömer dock att man kan behöva diskutera val av fasadmaterial och kulör.

Vid platsbesök konstaterades att det berörda området idag används aktivt som betesmark. På platsen fanns utrustning för att utfodra djur med vatten och området var inhägnat. I och med detta bedöms marken vara brukningsvärd då den redan idag brukas som

betesmark. Frågan blir då huruvida byggnationen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och att detta inte kan tillgodoses på annan mark. Enligt rättsfall 2015-P4087 och 2018-P 8646 från

(9)

Mark- och miljööverdomstolen anses inte byggnationen av ett ensamt bostadshus respektive hästgård med tillhörande

stallbyggnader utgöra ett väsentligt samhällsintresse. I båda rättsfall bedömdes även marken vara brukningsvärd jordbruksmark. Bygg &

Miljö bedömer med basis på dessa rättsfall att positivt förhandsbesked inte kan lämnas.

Gällande bestämmelser

Plan- och bygglagen 2 kap 2 §

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

Plan- och bygglagen 2 kap 4 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

Plan- och bygglagen 2 kap 5 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till

1. människors hälsa och säkerhet, 2. jord, berg- och vattenförhållandena,

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och

(10)

5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Plan- och bygglagen 2 kap 6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och hygienförhållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,

miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Plan- och bygglagen 9 kap 17 §

(11)

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Plan- och bygglagen 9 kap 18 §

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Miljöbalken 3 kap 4 §

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Miljöbalken 12 kap 7 §

Med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ sådan åkermark och

betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet.

Bestämmelserna i samma paragrafer ska dock inte tillämpas på jordbruksmark

1. som ingår i en fastighet, som har bildats för ett annat ändamål än jordbruk och som därefter inte har taxerats, eller

2. som i en detaljplan eller i områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900) är avsedd för ett annat ändamål än jordbruk.

Lag (2010:902).

(12)

Förvaltningens förslag till beslut

Negativt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2 § och 9 kap 17-18 §§ Plan- och bygglagen.

Avgift enligt antagen taxa är 8 820 kr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-02-08

- Yttrande miljöinspektör 2019-01-16 - Yttrande kommunekolog 2019-01-11 - Yttrande Planering & Utveckling 2019-01-07 - Ansökan om förhandsbesked 2018-12-03 - Ortofoto 2018-12-03

- Situationsplan 2018-12-03 - Fasadritning, 2 st 2018-12-03 Beslutet skickas till

- Sökande

Kajsa Blomberg Bygglovsarkitekt

References

Related documents

Marken i området enligt tidigare gradering har fått klass 4, vilket även i mark- och miljööverdomstolens dom 2019-11-08, P4193-19, ansetts vara sådan jordbruksmark som är

För området gäller översiktsplanen för Strängnäs kommun med ställningstagande och generella krav och riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden, som ska vara uppfyllda för

Miljöbalken 3 kap 4 §: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen

Miljöbalken 3 kap 4 §: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken så får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose

jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i an- språk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och inte an- nan mark kan

brukningsvärd åkermark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggning om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan

verksamheter som exempelvis djurhållning och lantbruk. Hänsyn ska tas till luktolägenheter, flugor, spridning av allergener med mera för att inte orsaka olägenheter för

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte

- Föreningen vill att kommunen utreder särskilt behovet av parkeringsplatser för fastigheten Fulltofta 33:29 inom ramen för det sökta bygglovet, samt att utfart från sådan parkering

 Tillstånd för ändring av anslutning till väg 13 ska erhållas av Trafikverket innan bygglov kan beviljas.. Förslag

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose ett väsentligt allmänt intresse enligt detta

I detaljplanen redovisas att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen,

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse och verksamheter endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta

4 § miljöbalken (MB) anges bl.a.: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte