Synen på skönlitteraturens roll i skolan sorteras i kapitel med de didaktiska grundfrågorna som teman: Varför, vad, hur och för vem

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Abstrakt

Uppsatsen vill diskutera skönlitteraturens roll i gymnasieskolans svenskämne idag utifrån ämnesdidaktisk forskning, styrdokument och genom samtal med fyra svensklärare i södra Sverige. Synen på skönlitteraturens roll i skolan sorteras i kapitel med de didaktiska grundfrågorna som teman: Varför, vad, hur och för vem. Uppsatsen tittar också på hur olika ämnesuppfattningar, konceptioner och ämnestraditioner präglar de olika lärarnas förhållningssätt och arbetsmetoder. Lärarna ser att det finns en blandning av färdighetsaspekter, bildningsaspekter och erfarenhetspedagogiska aspekter som svar på skönlitteraturens förtjänster. Lärarnas verklighet präglas dock av hårt arbete för att väcka läslust hos eleverna vilket bidrar till en allt tydligare individualisering både i bokval och metoder samt stora ansträngningar till ett så lustfyllt lärande som möjligt för eleven.

Nyckelord

Skönlitteratur, svenskämnesuppfattningar, ämneskonceptioner, legitimeringar

Figure

Updating...

References

Related subjects :