Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-08-19

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill Askersjö och Sten Andersson

Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Enligt en lagrådsremiss den 25 juni 2020 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare,

2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Maria Westergren och rättssakkunnige Jonas Öhlund.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :