2 styrelsens ordförande 8

Full text

(1)
(2)

Astra hor under senare år gjort betydande satsningar för att få tillgång till det senaste kunskapsflödet och den teknologi som medför nya förutsättningar för den medicinsko forskningen.

På bildsidorna i denna årsredovisning presenteros några ov Astros kompetenscentro. Tillsommons bildar de en stork globol infrastruktur och erbjuder gemensamma stödresurser för olla Astras forskningsenheter. l en artikel på sid 40 beskrivs hur den nya teknologin kommer till användning vid utvecklingen ov nya läkemedel.

OMSLAGSBILD: Melogotron ör en av de substonser Astra utvärde- rar för behandling av blodproppar. Bilden visor melogotron bunden till den aktiva ytan ov tromb in, en av byggstenarna vid uppkomsten av blodproppar.

"Strategin utgår från en stark

tilltro till vår förmåga att forska fram och utveckla nya viktiga läkemedel."

HAKAN MOGREN

INNEHÅLL DIAGRAMFÖRTECKNING

l Kort om Astra 1997

6 Försäljning

2 styrelsens ordförande 8

Astros läkemedelsförsäljning i olika lönder

3 1997 i sammandrag

9 Resultat efter finansiella poster

9 Lönsomhet

4 Koncernchefen

11 Investeringar

6 Koncernöversikt

12 Likvida medel

14 Finansverksamheten

12 skulder och eget kapital

14 Likvida medel och lån per valuta

16 Astra-aktien

14 Viktiga volutors utveckling i relation till SEK

18 Astras forskning och utveckling - en översikt

14 Valutaflöde

20 Mage/ tarm

15 Volutobolans

23 Hjärta /kärl

15 Placeringar per motport 31 december

16 Utdelning och vinst per aktie

27 Andningsvägar

16 Astra-aktiens kursutveckling

31 Smärtlindring

17 Astra-aktiens omsättning 1997

34 Centrala nervsystemet

17 Astra-aktien i världen 31 december 1997

36 Astra Tech

20 Mage/tarm Världsmarknoden 1997

37 Astras anställda

22 Försäljning

38 Astras miljöarbete

Hjärta/kärl

40 Specialartikel: Vetenskap, teknik och produktivitet -

23 Världsmarknoden 1997

stora förändringar i Astras forskning och utveckling

2-4 Försäljning Andningsvägar

45 Koncernens bokslut

27 Världsmarknoden 1997

49 Moderbolagets bokslut 28

Försäljning

52 Kommentarer och noter till boksluten

Smärtlindring

61 Revisionsberättelse

31 Världsmarknoden 1997

32 Försäljning

62 Styrelse och revisorer

Centrala nervsystemet

64 Astras organisation 1998

34 Världsmarknaden 1997

66 Astra i världen

As/ro Tech

68 Översikt 1987-97

36 Försäljning

37 Antal anställda (medelantal)

70 Registrerade varumärken

37 Antal anställda per funktion (medelantal)

72 Ekonomisk information från Astra AB 1998

40 Antal anställda inom FoU 40 FoU-kostnoder

Definitioner av använda nyckeltal återfinns på sid 69.

(3)

l< ORT OM ASTRA 1 997

Pulmicort Turbuhaler godkänd es i USA

Tre nya produkter - Oxis T urbuhaler, Atacand och Colazide - introducerades i de första länderna

Beslut att etablera nytt forskningscenter i Boston

Ny generation syrapumpshämmare, perprazol,

i långt framskridna kliniska studier

(4)

STYRELSENS ORDFÖRANDE

Under den senaste tiden har frågan om fort- satt strukturomvandling av den forsknings- baserade läkemedelsindustrin på nytt aktu- aliserats. Anledningen är återkommande diskussioner om samgående mellan större läkemedelsföretag. Skälen till dessa diskus- sioner uppges bl a vara de snabbt växande kostnaderna- och riskerna- förknippade med forskning och utveckling av nya läke- medel. Utvecklingen är inte förvånande. Var och en som följer läkemedelsbranschen in- ser att förändringar inom branschen är oundvikliga. Komplexiteten i den biomedi- cinska forskningen gör att kostnaderna ut- vecklas i omvänd proportion till antalet nya, innovativa läkemedel. Några företag kom- mer att vinna och andra att förlora.

Samtidigt pågår sedan ett antal år tillbaka vad man skulle kunna kalla ett paradigm- skifte inom den medicinska forskningen.

Utvecklingen inom genforskning och infor- mationsteknik ger helt nya förutsättningar och möjligheter. De investeringar som krävs för att leda utvecklingen är betydande och kan lätt ge intrycket att det bara är de största som kan lyckas. Men framgångar inom kreativ forskning och utveckling skapas inte endast genom stora organisa- tioner. Erfarenheten visar att kreativiteten har lättare att utvecklas inom små enheter med stort mått av självständighet. Denna uppfattning är en av hörnstenarna i Astras sätt att organisera forskningen.

Inom Astra måste vi kontinuerligt följa ut- vecklingen och bedöma våra förutsättningar att nå långsiktig framgång. Det handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för en attraktiv tillväxt. Även om vi hittills har haft förmågan att växa organiskt, med innova- tioner från vår egen forskning, kan vi inte alltid ta för givet att det kommer att fort- sätta på samma sätt.

Såvitt vi nu kan bedöma har Astra idag ett produktsortiment och en forskningsportfölj som kan utgöra grunden för en god fram- tida tillväxt. Företagets totala storlek på ran- kinglistorna har mindre betydelse än den relativa styrkan inom de terapiområden där vi är verksamma. Astra hör till de världs- ledande företagen inom tre av sina områden -sjukdomar i mage/tarm, andningsvägar samt lokalbedövning. Vår intention är att

under den närmaste femårsperioden väsent- ligt stärka vår ställning också inom om- rådena sjukdomar i hjärta/kärl och centrala nervsystemet. Det är en styrkefaktor att kunna bygga Astras huvudstrategi på orga- nisk tillväxt. Genom de förändringar som pågår inom branschen uppstår också konti- nuerligt möjligheter till strukturella transak- tioner. Vi bevakar med ökat intresse denna utveckling. Vår starka finansiella ställning ger oss handlingsalternativ och goda möjlig- heter att ytterligare stärka vår tillväxt såväl organiskt som via strukturförändringar.

En av styrelsens övergripande uppgifter är att se till att företaget ger en långsiktigt ut- hållig värdetillväxt för aktieägarna. Astras aktiekurs har under de senaste två åren inte utvecklats bättre än stockholmsbörsens index, men Astras aktieägare har under de senaste tio åren kunnat tillgodoräkna sig en genomsnittlig värdetillväxt i börskurs och utdelning på 33 procent per år, en ökning som få andra företag har uppnått.

Utöver det vinstandelssystem för anställda, vilket funnits sedan 1984, har vi i Astra sedan ett par år tillbaka infört ett bonus- system för de ledande befattningshavarna, vilket bygger på den årliga värdetillväxten.

Vi använder EVA*-måttet (Economic Value Added) som indikator. Astra har i dessa termer under de senaste åren haft en bety- dande värdetillväxt -utöver ett förränt- ningskrav omfattande riskpremie etc, vilket för närvarande bedöms vara ca 12 procent- som legat mellan 4 och 5 miljarder kronor per år. styrelsen har ansett det rimligt att det därvid utgår en sammanlagd bonus om ungefär en procent av den årliga värdetill- växten mätt på detta sätt, vilket för 1997 motsvarar 0,3 procent av resultatet efter finansnetto, till ett hundratalledande befatt- ningshavare inom Astra. Detta incitament för Astras ledande forskare och chefer står i direkt samklang med de krav vi som aktie- ägare har på vår investering i företaget.

Låt mig betona att Astras starka värdetill- växt är ett resultat av hårt, skickligt och hän- givet arbete av såvälledning som övriga anställda. För detta vill jag framföra ett stort tack. Jag vill också i detta sammanhang på styrelsens vägnar framföra ett tack till Håkan Mogren för framstående ledarskap.

Söde rtälje i februari 1998

Bo

BERGGREN

(5)

19971 SAMMANDRAG

1997 1996 Förändring

Försäljning, Mkr 44.904 38.988 + 15%

Resultat efter finansnetto, Mkr 14.305 13.220 + 8%

Nettovin st, Mkr 10.201 9.449 + 8%

Vinst per aktie, kr 6:21 5:75 + 8%

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 26 29

Räntabilitet på eget kapital, % 27 31

Forskningskostnader, Mkr 8.746 7.057 + 24%

Investeringar, Mkr 4.650 4 .272 + 9%

Likvida medel, Mkr 24.479 18.1 63 + 35%

soliditet, % 74 73

Antal anställda 22.206 19.851 + 12%

Antal aktieägare, ca 243.600 115.500 + 1 11%

Börsvärde 31 december, miljarder kr 225 207 + 9%

Föreslagen utdelning, kr 1:80 1:50 + 20%

3

(6)

KONCERNCHEFEN

UNDER 1997

har olikheterna mellan läkemedelsmarknaderna i främst Europa och USA varit påtagliga. Den europeiska marknaden känne- tecknas av frekventa politiska ingrepp för att styra läkemedelsanvänd- ningen till de billigaste läkemedlen, begränsa läkarnas receptförskrivning, genomföra obligatoriska prissänkningar etc. Därutöver har inslaget av parallellhandel från lågprismarknaderna i Sydeuropa blivit markant. I USA, där de fria marknadskrafterna tillåts verka, har begreppet managed care vuxit i betydelse. En majoritet av invånarna är idag anslutna till olika typer av sjukvårdssystem, där kostnadseffektiviteten sätts i förgrunden.

Det var också en markant skillnad mellan Europa och USA i marknadstill- växt under 1997. Den europeiska läkemedelsmarknaden ökade med ca 5 procent, medan den amerikanska ökade med 11 procent. Den generella prisnivån på nyare originalläkemedel är samtidigt avsevärt högre i USA än i Europa. Dessa olikheter i marknadsförutsättningar kan naturligtvis på lång sikt komma att få konsekvenser för den europeiska läkemedels- industrins konkurrensförmåga jämfört med den amerikanska. Det gäller att nå framgång och storlek på den amerikanska marknaden.

För Astras vidkommande ser vi därför mycket positivt på vår utveckling i USA. Astras sammanlagda försäljning i USA ökade med mer än 20 procent under 1997. Försäljningen i Europa ökade med 2 procent vilket, justerat för vissa effekter av parallellhandel, i stort motsvarade totalmarknadens tillväxt. USA-marknaden svarar nu för mer än 25 procent av koncernens försäljning, medan Europa står för ca 50 procent av försäljningen.

I Japan, som är världens näst största läkemedelsmarknad efter USA, befinner sig Astra i en uppbyggnadsfas. Målet är att bygga ut Astra Japan till ett komplett läkemedelsföretag med resurser för såväl klinisk forskning som produktion och marknadsföring. Försäljningsorganisationen omfattar nu ca 700 personer. Astra Japan har nu avyttrat generika- divisionen, Hoei, för att ytterligare koncentrera arbetet på Astras originalprodukter. En egen förpacknings - och distri- butionsanläggning kommer att tas i bruk under första halvåret 1998, vilket bl a tillåter bolaget att självständigt hantera kontakter med pris- och registreringsmyndigheter, grossister etc. Bolaget är därmed utbyggt för att lansera en rad nya produkter med början 1999.

Flera av Astras etablerade forskningsprodukter har nått en marknadsledande ställning i Europa. Försäljningstillväxten ligger ändå i nivå med marknadens tillväxt. I USA - liksom i övriga delar av världen - återstår däremot en betydande marknadspotential för våra stora, etablerade produkter som Losec, Pulmicort, Seloken och Plendil. Pulrnicort, som är Europas mest sålda astmamedel, introduceras för närvarande på den amerikanska marknaden. I början av 1999 plane- ras introduktion av Pulmicort i Japan.

En viktig del i Astras strategi för de närmaste åren är att befästa ställningen i Europa och att satsa utvecklings- och

marknadsföringsresurser för att utnyttja potentialen hos koncernens befintliga huvudprodukter, både när det gäller

nya marknader, produktförbättringar och nya indikationer. Därutöver prioriteras depågående introduktionerna av

nya produkter, där speciellt det blodtryckssänkande medlet Atacand och astmamedlet Oxis Turbuhaler- och på längre

(7)

sikt även d et lokalbedövande och smärtstillande medlet Naropin- bedöms ha en betydande försäljningspotential.

MUSE, mot impotens, samt Colazide och Entocort kap slar mot inflammatoriska tarmsjukdomar är viktiga kompletteringsprodukter.

A v stor betydelse för Astras framtida utveckling är strategin inom mag/ tarmområdet Losec är för närvarande världens mest sålda läkemedel och produktområdet svarar för närmare hälften av koncernens försäljning. Losec skyddas av en rad olika patent, varav det första - substanspatentet-börjar löpa ut i de första länderna under 1999.

I de flesta länder har Astra fått utsträckt skydd, i USA til12001, i flertalet europeiska länder till 2002-2004, och i Japan till 2004. Astra räknar med att de övriga patenten, som bl a avser beredningsformer, salter och tillverkningsprocesser, skall ge ytterligare skydd även därefter. Företaget kommer med kraft att försvara sina immateriella rättigheter.

I Astras framtida strategi på mag/tarmområdet intar den nyutvecklade tablettberedningen, Losec MUPS, och i

synnerhet den nya generationen syrapumpshämmare, perprazol, en viktig roll. De studier som hittills genomförts visar att den nya produkten bl a bryts ned i kroppen i mindre utsträckning och att den därför sannolikt har egenskaper som kan b etyda ytterligare ett steg framåt i behandlingen av syrarelaterade sjukdomar.

I USA h ar Astra Merck träffat avtal med Procter & Gamble om marknadsföring av en framtida receptfri version av Losec p å den amerikanska marknaden.

Vår långsiktiga tillväxtstrategi bygger i grunden p å en stark tilltro till vår förmåga att forska fram och utveckla nya viktiga läkemedel och därmed växa organiskt, av egen kraft. Utöver den organiska tillväxten skall vi utnyttja de möj- ligheter som kan identifieras att ytterligare förstärka våra tillväxtmöjligheter. Vår starka finansiella ställning är härvid- lag en väsentlig tillgång. Vi arbetar med ett antal tänkbara projekt som- om de kan slutföras - skulle ge ett mervärde för Astra och aktieägarna.

Astra har kontinuerligt byggt ut forsknings- och utvecklingsverksamheten. Under den senaste treårsperioden har expan sionen accelererat. Antalet anställda inom F oU h ar under samma period ökat från 3.500 till mer än 6.000. Inom Astras samtliga huvudområden bedömer vi att vi har lovande projekt. Därutöver har vi ett antal intressanta projekt, speciellt inom området centrala nervsystemets sjukdomar.

Den explorativa läkemedelsforskningen har under senare år tillförts helt nya arbetsmöjligheter och metoder, inte minst genom den genteknologiska utvecklingen i kombination med utvecklingen inom informationsteknologin. Många nya biologiska måltavlor kan identifieras. Hundratusentals nya substanser kan utvärderas mot dessa måltavlor inom tids- rymder som för bara några år sedan var o tänkbara. Denna utveckling leder delvis till förändrade konkurrensförut- sättningar, b åd e för den forskningsbaserade läkemedelsindustrin och för den akademiska forsknin gen. Endast större företag och institutioner kommer att ha möjlighet att genomföra de avsevärda investeringar som krävs. Astra har de senaste åren investerat stora belopp i kompetensuppbyggnad, nya tekniker och utrustning. Vår intention är att årligen kunna lämna in registreringsansökningar för 2-3 nya produkter. Inom den prekliniska forskningen har vi som mål att identifiera minst ett tiotal nya kandidatsubstanser per år. Genom de nya förutsättningar tekniken ger oss räknar vi med att n ya kandidatsubstanser ska hålla en högre kvalitet än tidigare. Därmed räknar vi med att även i framtiden kunna tillhöra de mest produktiva och framgångsrika läk emedelsföretagen i världen .

Södertälje i februari 1998

~k~ ~ ~V'

HAKANMo EN

Verkställande direktö och koncernchef

5

(8)

FÖRVALTNI N GSB ERÄ TTE LSE

KONCE RNOVERSIKT

Astra-koncernens försäljning ökade med 15 pro- cent till44.904 (f å 38.988) Mkr. Resultatet efter finansnetto ökade med 8 procent till14.305 (13.220) Mkr. Den redovisade försäljnings- och resultattillväxte n påverkades av att den svenska kronan försvagades, främst i relation till US- dollar och brittiska pund. Räknat i fasta valuta- kurser1 var försäljningsökningen 8 procent.

skattebelastningen uppgick till29 (29) procent.

Nettovinsten efter skatter ökade med 8 procent till 10.201 (9.449) Mkr, vilket motsvarade 6:21 (5:75) kr per aktie.

FÖRSÄUNING Den internationella läkemedelsmarkna- den ökade under 1997 med ca 6

(7)

procent i fasta valuta- kurser. Astras försäljning ökade med 15 procent till 44.904 (38.988) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 8 procent räknat i fasta valutakurser. Prisförändringar har netto inte påverkat koncernens förs äljningstillväxt under 1997.

Försäljningen utanför Sverige svarade för 94 (91) procent av koncernens totala försäljning och ökade till42.369 (35.435) Mkr, vilket motsvarade en ökning med 12 pro- cent räknat i fasta valutakurser. I Europa har flera av Astras större produkter nått en hög marknadspenetra- tion. En stor del av koncernens försäljningstillväxt kommer för närvarande från Nordamerika, där flera av Astras produkter väntas ha en betydande tillväxt- potential.

FÖRSÄUNING rER

PRODUKTOMR DE (Mkr)

1997 1996

Förändring i procent

Mage/tarm

21.796 17.754

+

23

(+

13)

Hjärta/kärl

8.258 6.966

+

19

(+

13)

Andningsvägar

7.994 7.642

+

5

(

O)

Smärtlindring

3.700 3.335

+

11

(+

3)

Övriga produkter

2.466 2.687 - 8 (- 11)

Astra Tech

691 604

+

14

(+

10)

TOTALT

44.904 38.988

+

15

(+

8)

Siffrorna inom parentes avser procentuell förändring i fasta valutakurser.

1 Vid beräkning av utvecklingen i fasta valutakurser används de valuta- kurser som gällde för motsvarande period föregående år.

Inom området mage /tarm är magsårsmedlet Losec domi- nerande produkt. Losec har inneburit ett betydelsefullt medicinskt framsteg vid behandling av syrarelaterade besvär i tolvfingertarm, magsäck och matstrupe. Produk- ten är godkänd i ett 100-talländer för korttidsbehandling och i ett 40-talländer för långtidsbehandling. Losec,är också godkänt i ett 50-tal länder i kombination med olika antibiotika för behandling av magsår orsakade av bakte- rien Helicobacter pylori. Storbritannien godkände under 1997 som första land Losec för behandling av dyspepsi, dvs magbesvär utan förekomst av sår eller inflammation.

Astra har utvecklat en ny tablettberedrting, Losec MUPS (Multi Unit Pellet System), med ytterligare fördelar för patienten. Losec MUPS godkändes bl a i Sverige i slutet av 1997 och kommer successivt att introduceras på världsmarknaden med början 1998.

Astras försäljning av Losec uppgick till21.526 (17.559) Mkr, vilket är en ökning med 23 procent. Den samman- lagda försäljningen av Losec på världsmarknaden, inklu- sive hela försäljningen genom Astra Merck samt licens- tagares försäljning, ökade till ca 32.000 (24.600) Mkr. I Europa uppgick marknadsandelen för Losec till44 (44) procent och i USA till38 (31) procent. I Japan var mark- nadsandelen oförändrad, 5 procent. Inklusive försälj- ningen genom licenstagare beräknas världsmarknads- andelen till 35 (32) procent.

Astras två största produkter inom området hjå'rta/kärl är betablockeraren Seloken och det kärlvidgande medlet Plendil. Båda produkterna används i första hand för behandling av högt blodtryck. Försäljningen av Seloken ökade 22 procent till 3.162 (2.602) Mkr. Seloken visar snabb tillväxt, speciellt i USA, som under 1997 blev Astras största marknad för produkt en. Försäljningen av Plendil ökade med 16 procent til12.241 (1.940) Mkr.

FÖRSÄLJNING Utiandat Mkr • Sverige

48 000

40 000

32 000

24 000

16 000

8 000

---···

88 89 90 91 92 93 94

.•.

95 96 97

Astra hor under flero iir hört till de snobbost viixon- d e liikemedel sföretogen

p~

världsmarknaden. Under penoden 1988-97 hor föJSiiljni111Jen ökat

i

genom- snitt 24 procent per iir.

Från november 1994 ingcir

hiilhen ov försöljningen

genom Astro Merck

i

USA.

(9)

ICO N CER N ÖVERS I K '

Inom området sjukdomar i andningsvägarna marknadsför Astra flera produkter för olika indikationer. Det anti- inflammatoriska astmamedlet Pulmicort är det försälj- ningsmässigt ledande astmamedlet i Europa. I septem- ber inleddes introduktionen av Puhnieort i USA med informations- och utbildningsaktiviteter riktade till specialistläkare. Marknadsintroduktionen sker stegvis.

I januari 1998 inleddes lanseringen till Health Mainte- nance Organizations. Produkten levererades till apote- ken med b örjan i februari 1998. Den totala försäljningen av Pulmicort uppgick till 4.922 (4.733) Mkr, vilket är en ökning med 4 procent. Försäljningen av det luftrörsvid- gande medlet Bricanyl uppgick till 1.275 (1.297) Mkr.

Försäljningen av Rhinocort, ett medel mot allergisk snuva och återkommande polypbildning, ökade med 19 procent till1.267 (1.064) Mkr. Försäljningsutvecklingen under 1997 för produktområdet påverkades delvis av en hamstring i patientledet i Sverige inför årsskiftet 1996/97.

Försäljningen inom området smärtlindring uppgick till 3.700 (3.335) Mkr, en ökning med 11 procent. Försälj- ningen av Xylocain uppgick till1.915 (1.792) Mkr. För- säljningen av Marcain, ett långverkande lokalbedöv- ningsmedel, uppgick till670 (641) Mkr. Försäljningen av EMLA, en kräm för bedövning av hud, uppgick till 341 (267) Mkr. Astras nya smärtstillande och lokalbedövande medel Narapin lanserades i ett 15-talländer, bl a i Italien och Tyskland. Vid slutet av året var Narapin därmed introducerat i sammanlagt ett 20-talländer. Astra plane- rar att ansöka om registrering i Japan under 1998.

Utvecklingen inom de större produktområdena beskrivs närmare på sidorna 20-36.

FÖR$.ÄUNING

- STORSTA Förändring

PRODUKTER (Mkr)

1997 1996

i procent Lo see

21.526 17.559

+

23

(+

13)

Pulmicort

4.922 4.733

+

4

(

O)

seloken

3.162 2.602

+

22

(+

15)

Plendil

2.241 1.940

+

16

(+

11)

Xylocain

1.915 1.792

+

7 (- l)

Briconyl

1.275 1.297 - 2 (- 7)

Rhinocort

1.267 1.064

+

19

(+

12)

lmdur

913 845

+

8

(

OJ

Marcain

670 641

+

4 (- 2)

Pramace

488 432

+

13

(+

13)

Siffrorna Inom parqntes avser procenruell förändring i fasta valutakurser.

7

FÖRSÄUNING

- .~EOGRAFISK Förändring

FORDELNING (Mkr)

1997 1996

i procent

Europa

23.420 22 .298

+ 5 (+

2)

Nordamerika

14.199 10.311

+

38

(+ 21)

Övriga marknader

7.284 6.379

+

14

(+

7)

TOTALT

44.904 38.988

+

15

(+ 8)

Siffrorna inom parentes ovser procentuell förändring i fasta valutokurser.

Europa

Läkemedelsmarknaden i Europa kännetecknas av en intensiv aktivitet från lokala myndigheter för att med olika medel begränsa marknadens tillväxt. Mark- nadstillväxten i Europa 1997 beräknas till ca 5 procent i fasta valutakurser. Astras försäljning inom Europa ökade med 2 procent räknat i fasta valutakurser. Astra var 1997 bland de största läkemedelsföretagen på den europeiska marknaden.

I Tyskland, Europas största läkemedelsmarknad, uppgick Astras försäljning till4.375 (3.995) Mkr, en ökning med 11 procent i lokal valuta. Den tyska läkemedelsmark- naden ökade med ca 2 procent, vilket medförde att Astra Tyskland ytterligare stärkte sin ställning som ett av de ledande företagen. Losec är det mest sålda läkemed let i Tyskland. Ä ven Seloken och Pulmicort finns bland de tio mest sålda läkemedlen. Dessa produkter är samtliga marknadsledande inom sina terapiområden. Marknads- andelen för Losec uppgick till41 (37) procent. Flera nya produkter, Logimax, Entocort, Oxis Turbuhaler, Narapin och Atacand, introducerades under året.

I Storbritannien uppgick Astras försäljning till 3.898 (3.831) Mkr, en minskning med 15 procent i lokal valuta, främst till följd av parallellhandel. Läkemedelsmarkna- den i Storbritannien ökade med 9 procent. Astra är det näst största läkemedelsföretaget på den brittiska mark- naden. Losec var under 1997 det mest sålda läkemedlet i Storbritannien och godkändes under året bl a för be- handling av dyspepsi. I juni återgick marknadsförings- rättigheterna för Plendil på den brittiska marknaden från Schwarz Pharma till Astra, som fortsättningsvis kommer att marknadsföra produkten. Colazide och Atacand introducerades på den brittiska marknaden i slutet av 1997. Även Oxis Turbuhaler och Narapin lanserades under året. MUSE godkändes i slutet av 1997 och lanse- ring inleddes i början av 1998.

I Sverige påverkades marknaden av höjda patientavgifter

på läkemedel från årsskiftet 1996/ 97 med åtföljande

hamstring i slutet av 1996. Detta ledde till att marknaden

minskade med 10 procent under 1997. Reformen påver-

kade försäljningen inom samtliga Astras större produkt-

områden och i synnerhet astmamedlen. Försäljningen för

Astra i Sverige uppgick till 2.443 (3.460) Mkr, en m insk-

ning med 29 procent. Astras försäljningsutveckling på-

verkades även av en starkt ökande parallellimport från

Sydeuropa. Oxis Turbuhaler introducerades i början av

1997 och Atacand under fjärde kvartalet.

(10)

KO N C ER N ÖV ERSIKT

ASTRAS lÄKEMEDELSFÖRSÄLJNING l OLIKA LÄNDER

Procentuell förondring anges i lo kol o voluter. Stoplomo visor försäljningsutveckling i svensko kronor.

USA + 22 %

Tysklon d + Il %

Storbritonnien

-

15%

Frankrike + 9%

Sverige 29 %

Italien + l 9 ~-;

Konode + l 6 ~.

J ap on l 'i

Australien + lO%

Spanien + 16%

Nederlönderno + 18%

Belgien + 17%

Don m ork + 2 ,.

"

B rosilien + l H

Norge + 4 ,.

· '

Schweiz +

n

Finland + 11"

K i no + 23%

Filippinerna + 14 'i Grekland + 19 j;

Övrige + 23 '·'

Mkr 2 000 4 000

I Frankrike medförde myndigheternas strävan att begrän- sa tillväxten på läkemedelsmarknaden att marknaden endast ökade med 4 procent. Astra växte i snabbare takt än marknaden och ökade försäljningen med 9 procent i lokal valuta. Försäljningen uppgick till2.649 (2.441) Mkr.

Speciellt Losec och Pulmicort utvecklades väl i relation till marknaden och båda produkterna är marknads- ledande inom respektive terapiområde.

I Italien har Astra sedan 1992 ett eget dotterbolag som kunnat introducera ett växande antal Astra-produkter.

Losec marknadsförs av såväl Astra som licenstagare.

Pulmicort Turbuhaler introducerades 1996, medan Bricanyl Turbuhaler introducerades under andra halv- året 1997. Försäljningen i Italien ökade till2.062 (1.681) Mkr, en ökning med 19 procent i lokal valuta.

I Spanien är medel mot sjukdomar i andningsvägarna det största produktområdet för Astra. Försäljningen av Pulmicort steg med 26 procent i lokal valuta och produk- ten har en dominerande ställning inom sitt marknads- segment. Till följd av Spaniens avvikande patentlagstift- ning utsätts Astras försäljning av Losec för konkurrens av lokala kopieprodukter, vissa med väsentligt lägre pris. Den totala försäljningen i Spanien 1997 uppgick till 1.323 (1.158) Mkr, en ökning med 16 procent i lokal valuta.

6 000 B 000

• Forsal1mng 1996 Oknmg 1997 M1nskmng 1997

t2

hllll

Nordamerika USA är Astras största enskilda mar knad och svarade 1997 för 27 procent av koncernens försälj- ning. Den amerikanska läkemedelsmarknaden ökade 1997 med 11 procent. Astras produkter marknadsförs i USA genom två kanaler, dels av ett helägt dotterbolag, Astra USA, Inc., dels av det hälftenägda bolaget Astra Merck, Inc.

Astra USA förstärkte under året ytterligare sin m ark- nadsorganisation för introduktionen och marknad s- föringen av Pulmicort Turbuhaler. Introduktionen av Pulmicort Turbuhaler inleddes under senare delen av året i form av informations- och utbildningsaktiviteter . Produkten förväntas ino m några år kunna bli bolagets största. Astra USA:s försäljning ökade till3.178 (2.652) Mkr, eller med 5 procent i lok al valuta, till följd av ökad försäljning av Toprol-XL (Seloken ZOC) oc h Rhinocort.

Båda produkterna tillhör de snabbast växande produk - terna inom sina markn ad ssegment.

Astra Merck kon solid eras i koncernen enligt klyvnings-

metoden, vilket innebär att hälften av såväl försäljning

som övriga resultat- och balansräkningsposter liksom av

antalet anställda inräknas i Astra-koncernen. Astra

Merck marknadsför främst Prilosec (Losec) och Plendil

och har förstahandsrätt i USA till flertalet framtida

(11)

KONCERN ÖV ERs Kl

läkemedel från Astras forskning. Astras andel av försälj- ningen i Astra Merck uppgick 1997 till8.914 (6.003) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 31 procent i lokal valuta.

Prilosec är USA:s mest sålda läkemedel och svarar för en dominerande del av Astra Mereks försäljning. Mark- nadsandelen för Prilosec ökade till 38 (31) procent. Den amerikanska magsårsmarknaden påverkades av att det tidigare mest sålda magsårsmedlet under 1997 förlorade sitt patentskydd. Under 1997lanserade Astra Merck kombinationsprodukten Lexxel för behandling av högt blodtryck. Under andra halvåret 1997 inleddes en väsent- lig förstärkning av marknadsorganisationen.

Astras försäljning i Kanada ökade med 16 procent i lokal valuta, vilket är en väsentligt snabbare tillväxt än för totalmarknaden, som växte med 9 procent. Totalt upp- gick Astras försäljning till1.950 (1.496) Mkr. Astras största produkt i Kanada är Losec. Marknadsandelen på 59 (54) procent är en av de högsta m arknadsandelama utanför Sverige. Försäljningen av Pulmicort ökade med 4 procent i lokal valuta.

Asien/Oceanien I Japan uppgick Astras försäljning till 1.834 (1.797) Mkr, vilket motsvarade en minskning med l procent i lokal valuta. Totalmarknaden för läkemedel minskade med l procent och påverkades av obligatoris- ka prissänkningar med i genomsnitt 3 procent. Losec är den största produkten för Astra Japan trots att produk- ten ännu endast är godkänd för korttids behandling.

Marknadsandelen uppgick til!S procent. Under året har försäljningsorganisationen förstärkts. Astra Japan har dessutom byggt en egen förpacknings- och distributions- anläggning, som kommer att tas i bruk under första halvåret 1998. Produktion och distribution i egen regi förväntas leda till betydande fördelar i kontakter med myndigheter och grossister. Under 1997 avslutades sam- arbetet med det japanska företaget Kissei avseende

RESULTAT EFJER FINANSIELLA POSJER Mkr

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Il

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Resultatet efter finansiella poster ökade under 1997 med 8 procent. Den genomsnittliga lirliga resultatökningen under tioörsperioden 1988-97 uppgick till 27 procent.

9

Plendil. Marknadsföringen av Plendil är nu koncentre- rad till Astra Japan.

På de övriga marknaderna i Asien visar Astra stark till- växt, bl a i Kina (försäljningsökning med 23 procent i lokal valuta), Sydkorea (22 procent) och Malaysia (25 pro- cent). Astras sammanlagda försäljning i Asien utanför Japan uppgick tilll.725 (1.376) Mkr, vilket motsvarade 4 procent av koncernens försäljning. Astra-koncernen har en begränsad exponering för den senaste tidens oro på de asiatiska kapitalmarknaderna.

Astras försäljning i Australien uppgick tilll.807 (1.523) Mkr, en ökning med 10 procent i lokal valuta. Total- marknaden i Australien ökade med 9 procent. Astra nådde under 1997 positionen som största läkemedels- företag i Australien. Både Losec och Pulmicort är marknadsledande inom respektive terapiområde.

Sydamerika Astra investerar för närvarande i att för- stärka och bygga ut marknads- och försäljningsorganisa- tionerna i Sydamerika. Tidigare har stora delar av för- säljningen skett via licenstagare. Försäljningstillväxten för Astra i länderna i denna region uppgick under 1997 till13 procent i fasta valutakurser.

RESULTAT Astra-koncernens resultat efter finansnetto ökade under 1997 med 8 procent till 14.305 (13.220) Mkr.

Effekten av valutakursförändringar beräknas uppgå till ungefär hälften av resultatökningen.

Rörelseresultatet ökade med 11 procent. Astras sats- ningar inom såväl preklinisk som klinisk forskning ökar.

Kostnaderna för forskning och utveckling ökade med 24 procent till8.746 (7.057) Mkr. De sammanlagda rörelse- kostnaderna och avskrivningarna ökade med 17 procent till31.360 (26.766) Mkr.

LÖNSAMHET

- Vinstmarglnol

~. Röntabilitet p6 eget kopitol efter skotter Röntobilitet p6 sysselsalf 60 kopltol !are skotter

so

40

30

20

10

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Genom den snobbc resultat·

lillvilxten hor vinstmorgina- len före skotter ökat Mn 25 proc ent 1988 till32 procent 1997. Riintob ilite·

t en p ö sysselsatt kopitol hor

u nder somrna per iod ökot

frön 23 till26 procent.

(12)

KO N C ERNÖVER SIKT

Koncernens finansnetto minskade, främst till följd av lägre räntenivåer, till 758 (1.003) Mkr. De finansiella valutakursvinsterna l förlusterna uppgick till-60 (32) Mkr.

Astra-koncernens procentuella skattebelastning uppgick till 29 (29) procent av resultatet efter finansnetto. Koncer- n ens nettovinst ökade med 8 procent till10.201 (9.449) Mkr, vilket motsvarar 6:21 (5:75) kr per aktie.

Koncernens vinstmarginal före skatter uppgick till32 (34) procent. Räntabiliteten på sysselsatt kapital före skatter uppgick till26 (29) procent och räntabiliteten på eget kapital efter skatter till 27 (31) procent. Minsk- ningen i räntabilitet på sysselsatt kapital är hänförlig till den ökade andelen likvida medel i förhållande till det totala kapitalet samt lägre räntenivå för likvida place- ringar.

NYA PRODUKTER Oxis Turbuhaler, Astras nya lång- verkande, luftrörsvidgande medel, lanserades i samrnan- lagt 12 länder, däribland Sverige och Tyskland.

Atacand godkändes enligt det gemensamma registre- ringsförfarandet i EU i oktober. Produkten lanserades i sammanlagt fem länder, bl a i Storbritannien, Sverige och Tyskland. Atacand representerar en ny typ av läke- medel för behandling av högt blodtryck, angiotensin 11- receptorantagonister, och är utvecklad i sarnarbete med Takeda. Registreringsansökan granskas för närvarande av den amerikanska registreringsmyndigheten FDA.

I oktober lanserades Colazide i Storbritannien som första land. Produkten är godkänd för akut behandling av den inflammatoriska tarmsjukdornen ulcerös kolit.

MUSE, en ny produkt för behandling av impotens (erektil dysfunktion), godkändes i november av den brittiska registreringsmyndigheten. Första lansering i Europa beräknas ske i början av 1998. Astra har mark- nadsföringsrätten för MUSE i Europa, Australien, Nya Zeeland samt Central- och Sydarnerika genom ett avtal med Vivus, Inc., Kalifornien, USA.

I mars introducerade Astra Merck Lexxel, en kombina- tion av Astras felodipin (Plendil) och Mereks ACE-häm- mare enalapril, för behandling av högt blodtryck.

FORSKNING OCH UTVECKLING Astra har under senare år genomfört en betydande utbyggnad och internationalisering av forsknings- och utvecklingsverk- samheten. De årliga FoU-kostnaderna har sedan 1994 ökat från 15 till 19 procent av försäljningen. Antalet anställda inom F oU ökade under samma period från ca 3.500 till6.000 uttryckt i årsmedeltal. Cirka 1.800 anställ- da har formell forskarutbildning med doktorsexamen

och ett 40-tal forskare arbetar viss del av sin tid som adjungerade professorer vid olika univer sitet.

Huvuddelen av Astras forskning och utveckling bedrivs idag vid fem större forskningsenheter, fyra i Sverige och en i Storbritannien. Explorativ forskning bedrivs också vid ett antal mindre enheter i USA, Kanada, Indien och Australien. För att bredda och fördjupa forskningen sarn- arbetar Astra dessutom med framstående forsknings- företag inom det biomedicinska området. Under 1997 beslutades om en omfattande utbyggnad av Astras forskningsverksamhet i Bostonområdet, USA Den enhet för preklinisk forskning kring centrala nervsystemets sjukdomar, som idag finns i Rochester, New York, kornmer i sin helhet att överföras till en ny anläggning i Boston.

Huvudmålen för Astras forsknings- och utvecklings- verksamhet är dels att bibehålla och stärka såväl forsk- ning som produktutveckling och kommersiell framgång inom koncernens fyra prioriterade områden - andnings- vägarnas sjukdomar, hjärt/kärlsjukdomar, mag/tarm- sjukdornar och smärtlindring- dels att under de närmas- te 10-15 åren nå kommersiell framgång inom åtminstone två nya prioriterade områden.

Astra driver ett mycket stort antal forskningsprojekt i olika stadier av utveckling. Ett 25-tal helt nya substanser finns i klinisk forskningsfas. Därutöver pågår ett om- fattande arbete avseende klinisk dokumentation av nya indikationer, kombinationsprodukter och berednings- former av såväl nya som etablerade produkter. Ett större antal projekt bearbetas i tidig, preklinisk fas.

Forskningen kring sjukdornar i andningsvägarna inriktas främst på nya terapier mot astma, bl a nya kortikosteroi- der, samt kronisk obstruktiv lungsjukdom. Dessutom pågår ett utvecklingsarbete avseende nya tekniker för inhalation av läkemedel. Astras registreringsansökan för Puhnieort Turbuhaler granskas nu av registrerings- myndigheten i Japan.

Inom hjärt/kärlforskningen satsar Astra betydande resurser på ett antallovande projekt för att förebygga bildandet av och upplösa blo dproppar. Dessutom do ku- menteras bl a Seloken och A tacand för indikationen hjärtsvikt.

Inom forskningsområdet mag/tarmsjukdomar pågår med hög prioritet utveckling av en efterföljare till Losec.

En optisk isomer av omeprazol, perprazol, har i inledan-

de försök visat sig ha farmakokinetiska egenskaper som

kan medföra snabb symptomlindring samt hög och för-

utsebar läkningsgrad. Astra geno mför nu en av sina

största kliniska forskningssatsningar hittills för att utför-

ligt dokumentera den nya produk ten och färdigs tälla en

registreringsansökan under 1999.

(13)

KO N CER N ÖVERS IKT

Inom smärtforskningen utvecklar Astra en ny gel för dental användning vid rengöring av tandfickor. En ny typ av cellterapi utvärderas mot svår cancersmärta. Den långsiktiga forskningen inriktas främst på nya substan- ser med intressanta egenskaper mot olika typer av kronisk smärta.

Utöver de fyra prioriterade forskningsområdena bedri- ver Astra en omfattande forskning inom området centra- la nervsystemets sjukdomar (CNS). Ett stort antal projekt utvärderas i klinisk utvecklingsfas, bl a nya substanser mot strake, epilepsi, Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS).

Astra driver också långt framskridna kliniska studier med ett nytt medel mot benskörhet (osteoporos). Medlet baseras på ett rekombinant humant bisköldkörtel- hormon, PTH. Astra har globala rättigheter till produk- ten genom ett avtal med Allelix Biopharmaceuticals, Inc., Kanada.

Forskningen inom de största produktområdena beskrivs närmare på sidorna 20- 36. En översikt över Astra- koncernens viktigare projekt i klinisk utvecklingsfas återfinns på sidorna 18 och 19.

AVTAL Astra Merck och det amerikanska företaget Procter & Gamble (P&G) tecknade under 1997 avtal om att utveckla och marknadsföra en receptfri s k OTC (Over The Counter)-version av Prilosec i USA. De två företagen skall tillsammans ta fram den kliniska doku- mentation som krävs för att den amerikanska läkeme- delsmyndigheten FDA skall godkänna OTC-versionen.

När godkännande givits skall P&G ansvara för mark-

INVESTERINGAR Ullondet Mb • Sverige

12 000

10 000

B 000

6 000

4 000

2 000

···•••Il

-

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

De toto lo investeringarna 1997 uppgick tlll4) miljorder kr. l investe- ringarna 1994 ingick immateriella röttigheter i USA och Jopon med 8,1 mfljorder kr. 1995 ingick förvärvet av FolJ.verksom- het, inklusive o nlögg·

ningor, i Storbritonnien och USA med 2, 4 miljar·

der kr.

11

nadsföring, försäljning och distribution av produkten.

Enligt avtalet betalar P &G vissa engångsbelopp till Astra Merck samt royalties på försäljningen av OTC-versionen i USA.

En överenskommelse träffades under 1997 med det tyska läkemedelsföretaget Merck KGaA om övertagande från årsskiftet 1997/ 98 av Astras generikadivision i Japan (Hoei). Försäljningen av Hoei-produkterna motsvarade under 1997 ca 350 Mkr.

ÅR 2000 Astra har ett åtgärdsprogram för att kart- lägga och hantera de risker och kostnader som förknippas med verksamhetsstörningar relaterade till år 2000. Ett koncernövergripande projekt pågår för att förebygga allvarliga verksamhetsstörningar. Projektet omfattar såväl datorbaserad programvara och utrustning som genomgångar med viktigare affärskontakter.

I en första fas har en inventering av alla system, elektro- nisk utrustning och viktigare affärskontakter slutförts.

Astra genomför nu nödvändiga ändringar i och utbyten av programvara och utrustning som inte uppfyller kraven. Arbetet förväntas vara avslutat under 1999.

Astra har kontakt och samordnar arbetet med kunder, leverantörer, finansiella institutioner och andra viktigare externa kontakter. Såvitt nu kan överblickas kommer Astra inte att drabbas av väsentliga kostnader eller stora investeringar i datorsystem för att klara övergången till år 2000. På samma sätt bedöms varken företagets ordinarie verksamhet eller leveranser och service till kunder komma att väsentligen påverkas.

INVESTERINGAR l ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Astras fortlöpande utökning av organisationen kräver också omfattande utbyggnader av anläggningarna i Sverige och i utlandet. För de närmaste åren förutses en fortsatt stark ökning av produktionsvolymerna och en internationell utbyggnad av FoU-verksamheten. Högre miljökrav föranleder också investeringar.

INVESTERINGAR

PER FUNKTION [Mkr)

1997 1996

Forskning och utveckling

1.527 1.919

Produktion

1.970 1.548

Marknadsföring och övrigt

1. 153 805

TOTAlT 4.650 4.272

(14)

KONCE RNÖVE RSIKl

De totala investeringarna i anläggningstillgångar upp- gick till4.650 (4.272) Mkr. l byggnader har investerats 1.753 (1.452) Mkr och i maskiner och inventarier 2.484 (2.275) Mkr. De sammanlagda investeringarna i Sverige uppgick till 2.349 (2.577) Mkr. Moderbolagets totala in- vesteringar inklusive investeringar i dotterbolagsaktier uppgick till 2.493 (2.590) Mkr.

Färdigställda projekt I Södertälje har under 1997 bl a en ny produktionsanläggning för Losec och en ny syntes- fabrik uppförts. Totalkostnaden för projekten uppgick till ca 650 Mkr. Dessutom har ett nytt avloppsrenings- verk för ca 150 Mkr tagits i bruk.

I Japan har en ny produktionsanläggning för ca 360 Mkr färdigställts under 1997. Denna togs i drift under första kvartalet 1998.

Inom forskning och utveckling har ett nytt tekniskt/

kemiskt laboratorium färdigställts i Södertälje, och en tillbyggnad av laboratoriet för säkerhetsvärdering har genomförts. Totalkostnaden uppgick till ca 640 Mkr. Nya djurhus för ca 330 Mkr har tagits i bruk vid Astra Hässle i Mölndal. Vid Astra Charnwood, Storbritannien, har en farmacevtisk försöksfabrik färdigställts till en kostnad av ca 240 Mkr. Anläggningen kommer successivt att tas i bruk under första halvåret 1998.

Större pågående projekt I Södertälje och Dunkerque, Frankrike, har en utbyggnad för totalt ca 400 Mkr av till- verkningskapaciteten för Turbuhaler påbörjats. I Söder- tälje har dessutom påbörjats ett projekt som syftar till att skapa resurser för att säkra varuförsörjningen av nu- varande och kommande tablettprodukter till Astras marknader. Projektet beräknas kosta ca 300 Mkr. En ut- byggnad pågår av kapaciteten för tillverkning av plast-

LIKVIDA MEDH

• Likvida medel lo\kr % ov försOljningen

24 000

20 000

16 000

12 000

8 000

4 000

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 60

50 40 30

2 0

l

o

Asllos omfottonde investeringsprogram under 1995-97

co 15 m iljorder k r hor i sin helhet självfinansierats.

Nivån pii Asllos likvida medel har ITots detto ökat.

ampuller i Södertälje. Utbyggnaden kommer att avslutas under första halvåret 1999. Totalkostnaden beräknas till ca 400 Mkr.

Under 1997 har beslut fattats om uppförandet av en pro- duktionsanläggning i Dunkerque, Frankrike, för tillverk- ning av aerosolprodukter baserade på freonfri teknologi.

Projektet kostnadsberäknas till ca 350 Mkr. I Australien är en anläggning för produktion av flytande produkter och plastampuller under uppförande. Totalkostnaden beräknas till ca 350 Mkr.

Inom forskning och utveckling har den pågående ut- byggnadsetappen vid Astra Hässle i Mölndal och vid Astra Draco i Lund kommit in i slutskedet. Utbyggnader av laboratorier för sammanlagt ca 480 Mkr beräknas fär- digställas under 1998. Under året har dessutom beslut fattats att uppföra en ny forskningsanläggning i Boston- området för ca 600 Mkr samt att bygga ett utvecklings- laboratorium för ca 600 Mkr vid Astra Charnwood i Stor- britannien. Sedan tidigare uppförs ett laboratorium för farmaci och analys vid Astra Charnwood för ca 600 Mkr.

Dessutom kommer en ny forskningsanläggning att pro- jekteras för Astra Pain Control i Södertälje. Anlägg- ningen beräknas kosta ca 1.200 Mkr.

FINANSIELL STÄLLNING Astras finansiella ställning är mycket stark. Vid årsskiftet 1997/98 uppgick de likvida medlen till24.479 (18.163) Mkr, varav ca 57 procent i utländska valutor.

soliditeten uppgick vid årsskiftet till74 (73) procent.

Astrastotala upplåning uppgick till 1.282 (925) Mkr.

Finansverksamheten beskrivs separat på sidorna 14 och 15.

SKULDER OCH EGET KAPITAL Icke röntebörande skulder Mkr Rönteböronde skulder

60 000 50 000 40 000

30 000

20 000

1

o

000

• Eget kapital soliditet %

88 89 90 91 92 93 H 95 96 97

A stros snobba tillviixt hor kunnat ske uta n

~

n6gon egentlig likning ov de rönte-

90

böronde skulderna.

Soliditeten hor under

75

den senoste tioårs·

perioden successivt

60

förstilrkts, frön 4 B till

7 4 procent.

45

30

15

(15)

KO N C ERN Ö V ERS IK T

VINSTDISPOSITION l MODERBOLAGET Astras sty- relse

h~r

som mål att utdelningens storlek på lång sikt avpassas efter Astras resultattillväxt Under tioårsperio- den 1987-96 ökade aktieutdelningen med i genomsnitt 35 procent per år. Den föreslagna utdelningen för 1997 på 1:80 (1:50) kr per aktie innebär en ökning med 20 pro- cent jämfört med föregående år.

Efter genomförandet av föreslagen vinstdisposition kom- mer moderbolagets eget kapital att bestå av:

Till bolagsstämmans förfogande:

Aktiekapital Reservfond

Balanserade vinstmedel TOTALT

2.054 Mkr 799Mkr 14.520 Mkr 17.373 Mkr

Balanserade vinstmedel från föregående år 13.100 Mkr

Årets resultat 4.378 Mkr

Fritt eget kapital i koncernen uppgick vid årsskiftet 1997/98 till36.251 Mkr.

För koncernens och moderbolagets resultat och ställning hänvisas till sidorna 45-60. Den finansiella verksam- heten, Astra-aktien, utvecklingen inom större produkt- områden samt inom personal- och miljöområdet beskrivs på sidorna 14-39.

TOTALT 17.478 Mkr

styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas l :80 kr per aktie I ny räkning överförs

2.958Mkr 14.520Mkr TOTALT

BJÖRN BJÖRNSON

HARRY FAULKNER

LARS RAMQVIST

17.478 Mkr

Södertälje den 11 februari 1998

BO BERGGREN Styrelsens ordförande

CLAES DAHLBÄCK

TONY HAGSTRÖM

CHARLES RINGQVIST

MARCUS WALLENBERG

HÅKAN MOGREN Verkställande direktör och koncernchef

Vår revisionsberåltelse har avgivits den 4 mars 1998.

BO LINDEN Auktoriserad revisor

13

SV ANTE FORSBERG Auktoriserad revisor

JAMES M. DENNY

ERNAMÖLLER

LARS H. THUNELL

(16)

FINANSVERKSAMHETEN

ASTRAS FINANSFÖRVALTNING Genom Astras inter- nationalisering och snabba tillviixt har finansverksam- heten fått ökad betydelse. Syftet är att stödja d en dagliga affärsverksamheten genom att svara för koncernens finansiering samt att verka för att de finansiella riskernas negativa effekter reduceras. Finansförvaltningen är cen- tralt placerad inom koncernen och styrs i enlighet med en av Astras styrelse fastlagd finanspolicy, vilken regle- rar hur finansverksamheten skall skötas med inriktning på valutarisk, rän terisk och kreditrisk.

Valuklrisk Valutarisken definieras somflödesrisken, dvs risken att koncernens kommersiella flöden påverkas negativt vid en förändring av utländska valutors värde gentemot den sven ska kronan, samt balansrisken, risken att de monetära nettotillgångarna i utländsk valuta får ett lägre värde vid omräkning till sven ska kronor till följd av valutakursförändringar.

Flödesexponering

A v koncernens totala försäljning sker 94 procent på marknader utanför Sverige. En betydande del av pro- duktionen är förlagd till Sverige, vilket innebär att stora betalningsströmmar av utländsk valuta växlas till sven ska kronor. Den viktigaste valutarelationen för Astra är därmed den mellan utländska valutor och sven ska kron or. Hanteringen av flödesrisken centra- liseras genom följande åtgärder:

• koncernens fakturering och inköp samordnas per valuta

• producerande bolag fakturerar i marknadsförande bolags egen valuta

LIKVIDA MEDEL OCH LÅN PER VALUTA

• 1997

Mkr 1996

10 000

a ooo

6 000

u o o

2 000

-2 000

·- SEK NLG FRF U$0 DEM Ovrigo

m

Övrigo

Vid arsskiftet uppgick koncernens likvi da medel till 24,5 miljorder kr.l.önen uppgick vid årsskiftet tolllit till 1 ,3 m iljorder kr.

VIKTIGA VALUTORS UTVECKLING l RELATION Till SEK

u so

"'ö JPY - GBP.

DEM

1992 1993 1994 1995 1996 \997

Rörelserna på volutomorknoderno vor stora under 199 7. Differensen mellan den svensko kronans s tarkaste och svagaste nivå mot lys ko mark vor under öret ca 8 procent, 18 procent mot US-dollor, 1 7 procent rnot japansko yen och co 14 procent mot brittiska pundet.

Den svensko k ronon s teg m ed c o l proc ent mot tyska mork, medan den försvagodes m o t brittisk a pundet med co 12 p r oc ent oc h mot U$-dollcm med c o 15 procent. Försvagningen mot jo pansko yen slllnnode

co 2 procent.

• in- och utbetalningar per valuta samordnas bl a via Astras "nettingsystem" till särskilda betalningsdagar för att nå bästa möjliga " netting" per valuta

• nettoexponering kurssäkras d ärefter genom termins- kontrakt och valutaswaps på maximalt 6 månader.

VALUTAFLÖDE

• 1997

Mkr 1996

3 000 2

soo

2 000

l 500

1 000

500

~"' ""

.,. ...

~ ~'o

~

"

... ~

#

~~

l

~ -~

' <::, ... ,~

Koncernens kommersieRo

volurnflöde netto före

kurssHkringsötgörder

uppgick under 1997 till

11 ,8 miljorder k r.

(17)

FIN ANS VERK SAMHE l EN

Balansexponerin g (monetär nettoexponering)

De utländska dotterbolagens balans- och resultaträk- ningar omräknas till svenska kronor. De monetära netto- tillgångarna i utländska valutor utgör en riskexponering, balansexponering, eftersom kursdifferenser kan uppstå vid omräkning. Finansförvaltningen eftersträvar att minimera balansexponeringen hos respektive dotter- bolag genom att nå balans mellan tillgångar och skulder.

Astra kurssäkrar därefter ca 80 procent av koncernens resterande exponering.

Rönterisk Hanteringen av koncernens likvida medel och lån samordnas centralt. De större dotterbolagens likvidi- tet förvaltas i "cash pools", dvs samordning av dotterbo- lagens bankkontosaldon. Hanteringen av ränterisken, dvs risken att en förändring av räntenivån skall påverka koncernens resultat negativt, sker genom val av ränte- bindningsperiod. Koncernens likvida medel placeras på kort och lång sikt på den svenska och de utländska kapi- talmarknaderna. Omdisponering av den räntebärande portföljen sker regelbundet. Resultatet av koncernens räntehantering mäts mot etablerade marknadsindex. Den genomsnittliga avkastningen på koncernens likvida medel uppgick till4,3 (7,2) procent. Vid årsskiftet var den genomsnittliga löptiden för placeringar 201 dagar.

Kreditrisk Kreditrisken, dvs risken att placerade likvida medel förloras till följd av bristande betalningsförmåga hos motparten hanteras och bedöms centralt i enlighet med ratinginstituten Moody's och Standard

&

Poor's kriterier. Kreditrisken täcks genom att placeringar endast tillåts i likvida värdepapper och endast hos motparter

VALUTABALANs

• 1997

Mk1 1996

7 500

6 000 4 500

3 000

500

o

-1 500

NlG fRF DEM ÖYiigo

Den rollila VIIlumbalansen före kurssäkringsåtgärder uppgkk vid 615Skiftet till 9,0 m iijarder kr. Balansen i nederländsko guilder

(NLG)

återspeglar somord- ningen av dotterbolagens likviditet.

15

med högsta kreditvärdighet. Av den totala likviditeten hanteras ca 90 procent centralt av finansförvaltningen.

KÄNSLIGHETSANAL YS Astras hantering av valuta- och ränterisker syftar till att reducera effekterna på koncer- nens resultat av kortsiktiga fluktuationer på valuta- och räntemarknaderna. På längre sikt kommer dock var- aktiga förändringar av valuta- och räntenivåerna att få genomslag på koncernens resultat

En generell förändring av kronkursen gentemot övriga valutor med en procentenhet påverkar koncernens hel- årsresultat före skatt m ed 80-100 Mkr. Vid beräkningen har hänsyn tagits till koncernens valutasäkringar.

EMU OCH EURO Enligt Maastrichtfördraget skall den ekonomiska och monetära unionen, EMU, införas den 1 januari 1999 med en gemensam valuta, euro. Beslutet om vilka länder som skall delta från start i valuta- unionen fattas u nder v å ren 1998. Enligt politiska beslut kommer Sverige inte att delta i valutaunionen från start.

I och med att Astra bedriver betydande verksamhet i länder som kommer att gå med i valutaunionen påver- kas Astra av EMU och euron. Under året inrättades en arbetsgrupp för att förbereda Astras anpassning till EMU. Arbetet drivs med m ålsättning a tt de n löpande verksamheten och rapporteringen skall kunna hantera euron från och m ed 1999. Astra överväger att rapportera i euro förutsatt att detta tillåts av svenska myndigheter.

PLACERINGAR PER MOTPART 31 DECEMBER Totalt 24,5 milio•de1 kr

(t,t grh ctnt":n::~n mnl~tlor 14,(

Sva~1to bonkel O, B

-

loslodsinstitut 0,8

Fa•etog l ,6

lO 20 30 40

so

.10

Astros kreditrisk

täc~s

genom

~ocering

ov likvida medel hos mo1]>orter med högsto kreditvördig het.

• 1997 1996

. .

. l

(18)

ASTRA-AKTIEN

Astra har utfärdat 1.643.223.562 aktier, varav 81 procent A-aktier och 19 procent B-aktier. Varje A-aktie har röst- värdet l, medan B-aktien har röstvärdet 0,1. I övrigt före- ligger inga skillnader mellan aktieslagen. Det nominella värdet är 1:25 kronor per aktie.

Astra-aktien är noterad på börserna i Stockholm, London och New York. På New York-börsen finns Astra-aktierna noterade i form av depåbevis. Depåbank är Bank of New York. Vid årsskiftet 1997/98 hade ca 100 (85) miljoner depåbevis utgivits, varav ca 92 (80) miljoner serie A.

Vid stockholmsbörsen omsattes under 1997 ca 895 miljo- ner Astra-aktier till ett värde av ca 161 miljarder kronor, vilket innebar att Astra-aktien var den värdemässigt näst mest omsatta. Vid New York-börsen omsattes 162 miljo- ner depåbevis till ett värde av ca 2,7 miljarder US-dollar.

Astras börsvärde uppgick vid årsskiftet till225 (207) mil- jarder kronor.

AKTIEÄGARE Det totala antalet aktieägare i Astra upp- gick vid årsskiftet 1997/98 till ca 243.600. Svenska och internationella institutioner ägde ca 90 procent av kapita- let respektive rösterna. Det utländska ägandet i Astra uppgick vid årsskiftet till ca 42 procent av kapitalet och ca 40 procent av rösterna.

UTDELNINGSPOLITIK Astras styrelse har som mål att utdelningens storlek på lång sikt avpassas efter Astras resultattill växt.

UTDELNING OCH VINST PER AKTIE Kr

Vinst per aktie

• Utdelning peraktie

-

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Under den senaste 1ioörsperioden har vin- sten per aktie ökat i genomsnitt 32 procent per ii r och utdelningen 3 5 procent per ii

r.

ASTRA-AKTIENS. KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN (mer högsto/IHgsto betalkurs per m~nad)

Kr 140 120 l 00

a o

60 40

20

1111 A·oktien - GenercrlindeK

Kalla: SIX Flndato

88 89 90 91

9? •l

9~ ~5 96 97

Under perioden 1988-97 steg börskursen pii Astros A11ktie med i genomsnitt 32 procent per ör. Motsvoronde ökning för generalindex var 16 procent.

DATA PER AKTIE*

Genom- snittlig ökning fem år 1993 1994 1995 1996 1997 !%) Vinst per aktie, kr 3:72 4:14 5:33 5:75 6:21 24 Utdelning, serie A och B

!1997 föreslagen), kr 0:60 0:84 l :13 1:50 1:80 36 Börskurs vid årsskiftet

Serie A,

kr

71

72 99

126 138 20

Serie B, kr 70 71 98 123 134 20

Eget kapital, kr lO 14 19

23

28 32

Vinstmultiplikator (P/E) 19 17 19 22 22

* Sam t l i g a värden hor justerats för tidigare års fondemissioner och :split.

AKTIER OCH RÖSTETAL 31 DECEMBER 1997

%av %av

Aktieslag Antal aklier antal aktier a n tal röster

Serie A 1.337.448.266 81,4 97,8

Serie B 305.775.296 18,6 2,2

TOTALT 1.643.223.562 100,0 100,0

(19)

ASTO' A AK T EN

OMSÄTTNING/MiNAD AV ASTRA-AKTIEN

P'Å

STOCKHOLMSBÖRSEN 1997

Tusantal Serie B aktrer • Serie A

180 000

150 {100

120 000

90 000

60 000

30 000

J f M A M I J t. S ON C

AKTIEKAPITALETs FÖRÄNDRING 1988-97

Slackholmsbörsen ör den störsto hondelsplatsen för Ilstros aktier. (o 895 miljoner Astro-oktier omsattes under 1997.

Aktiekapitalet och antalet aktier har de senaste åren ökats enligt följande:

1989 Fondemission l :4 226 Mkr

1991 Fondemission l :3 376 Mkr

1991 Konvertering 4Mkr

1992 Konvertering 9Mkr

1993 Split5:1

1993 Konvertering l Mkr

1994 Konvertering 23 Mkr

1997 Fondemission l :3 513 Mkr

1997 Split 2:1

ÄGARSTRUKTUR

Aktieinnehov Procent Antal ägare

l

-

1.000 83,6 203.668

1.001 - 10.000 14,5 35.330

10.001

-

50.000 1,4 3.420

50.001

-

100.000 0,2 467

100.001

-

0,3 760

TOTALT 100,0 243.645

17

ASTRA-AKTIEN l VÄRLDEN 31 DECEMBER 1997

• Sverige USA Storbritannien Övrigo Europo Övrig o

l!llo: ON lgors"'i" Al

Mer ön hälften av Astro·oktierno är ägorregistrerade l Sverige.

ASTRAS STÖRSTA AKTIEÄGARE 31 DECEMBER 1997•

%av Antal Antal aktie- A<1ktier B-aktier kapitalet

Investor 164.417.030 2.835.901 10,2

Fjärde AP-fonden 76.521.466 4,7

SPP 45.706.570 16.830.992 3,8 Sparb+Föreningsb

londer 43.434.058 8.564.860 3,2

T rygg-Ho n sa

Försäkring 32.377.466 2,0

AMF pensions-

försäk.ring 29.820.000 5.270.666 2,1 Skandia 26.269.131 10.387.587 2,2 S·E-Bonkens

aktiefonder 21.516.888 1.220.235 1,4 Nordbankens

aktiefonder 20.288.264 17.518.531 2,3 SHB:s aktiefonder 18.616.027 1.518.632 1,2 AMF sjukförsäkring 15.550.000 1.466.666 1,0 Fidelity fonder 13.583.448 53.093 0,8

Folksam 11.594.666 0,7

• Diro•ktregistrerode innehav enligt Värdepopperscentrolen VPC AB.

%av antal röster 12,0 5,6 3,5

3,2

2,4

2,2 2,0

1,6

1,6 1,4

1,

l 1,0 0,8

(20)

ASTRAS FORSKN ING OC H UTVECKLING - EN OVERSIKT

Astra driver ett mycket stort antal forskningsprojekt i olika stadier av utveckling. Ett 25-tal helt nya substanser finns i klinisk forskningsfas. Dessa projekt framgår av denna översikt. Därutöver pågår ett omfattande arbete avseende klinisk dokumentation av nya indikationer, kombinationsprodukter och beredningsformer av såväl nya som etablerade produkter. I tidig, preklinisk fas be- arbetas ett större antal projekt. Forskningsverksamheten beskrivs närmare i respektive produktgruppsavsnitt Den kliniska utvecklingen av en ny läkemedelssubstans kan delas in i olika faser:

- IND (lnvestigational New Drug) = ansokan om att få prova ett läkemedel på människa

Fas I; studier av effekter på friska frivilliga försöksper- soner (50-150 personer)

- Fas Il; kliniska studier på ett begränsat antal patienter (100-200 patienter)

- Fas lll; jamförande studier på ett storre antal patienter (500-5.000 patienter)

- NOA (New Drug Application) = ansåkan om att marknadsföra ett nytt läkemedel

I regel krävs en tid på mellan 3 och 6 år för att slutfåra dessa studier. När fa. s III-studierna har slutforts lämnas en registreringsansökan för det nya läkemedlet in till läkemedelsmyndigheter i olika länder. Behandlingen av en registreringsansökan tar mellan 1 och 3 år.

Då ett läkemedel har reg1strerats och introducerats på marknad en sker fortsatta jämförande studier (fas IV).

SUBSTANS Kortverkande syrapumpshämmore

LEF - perifert verkonde medel

l TA

NAD 299

- 5HT

1

A-ontogonist, serotoninmodulerore

NXY 059 -

nervcells-

skyddonde

INDIKATION

Magsår/

refluxsjukdom Smärta

Smärta Depression

Stroke

FAS

(21)

19

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :