• No results found

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-20

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Enligt en lagrådsremiss den 7 februari 2013 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2012:940) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2. lag om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

3. lag om ändring i lagen (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,

4. lag om ändring i lagen (2012:947) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,

5. lag om ändring i lagen (2012:956) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

6. lag om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhets- lagen (2010:659).

(2)

2

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Eva Willman.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:944) om ändring i social- tjänstlagen (2001:453)

De straffbelagda gärningar som räknas upp i 16 kap. 6 § socialtjänst- lagen har numrerats genom en lagändring som träder i kraft först den 1 juni 2013, dvs. samma datum som föreslås gälla för den nu remitte- rade ändringen. Den nya övergångsbestämmelsen bör därför anges omfatta ”gärningar som avses i 16 kap. 6 § första stycket 3 och 4”.

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Enligt den nu gällande lydelsen av 9 § döms den som utför en om- skärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd till böter eller fängelse i högst sex månader. Någon hänvisning till bestämmelserna om tillståndsgivning i 6 § finns inte i straffbestämmelsen. Enligt Lagrådets bedömning krävs under sådana förhållanden inte någon övergångsbestämmelse med anled- ning av ändringen av beslutsinstans i 6 §. Lagrådet förordar därför att bestämmelsen utgår.

Övriga lagförslag

I samtliga förslag till straffrättliga övergångsbestämmelser i remissen används formuleringen ”För gärningar enligt X § …”. Lagrådet före- slår att bestämmelserna istället genomgående inleds med ”För gär- ningar som avses i X § … ”.

(3)

3

Abortlagen (1974:595)

Vid föredragningen har uppmärksammats att den äldre lydelsen av 5 § abortlagen fortsatt bör gälla för gärningar som avses i 10 § och som begås före ikraftträdandet av lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595). I övergångsbestämmelserna till ändrings- lagen bör därför införas en ny punkt med det innehållet.

References

Related documents

Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport att regeringen dels bör ge IVO stabila ekonomiska ramar så att myndigheten kan planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av majoriteten av landets regioner när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt

(Undantag finns dock: Tage A urell vill räkna Kinck som »nordisk novellkonsts ypperste».) För svenska läsare är Beyers monografi emellertid inte enbart

Ett viktigt moment jag måste skapa är spelarinteraktionsmöjligheter. Det kan åstadkommas via ytterligare ikoner och markörer samt att det händer något när spelarna går på

En bidragande orsak till att de Gouges inte inkluderats i senare tids svenska kanon över europeisk genushistoria kan vara att de Gouges texter inte föreslår någon given läsart..

Beskriv hur dessa två patogener orsakar diarré (toxin, verkningsmekanism) och hur man behandlar patienter (vilken behandling samt kortfattat mekanismen för varför det

vilken grad de 1) vill satsa mer på skolan, 2) är duktiga i idrott, 3) får stöttning hem ifrån för att idrotta, 4) upplever att föräldrarna vill att de idrottar i en före- ning,

Det finns således aspekter inte bara i strukturen med regler, organisation etcetera, utan också i idrotts- och sam- hällskulturens etablerade normer och värden, som kan

Lilla pinnen Lilla snigel Masken kryper i vårt land Masken Pellejöns.. Sida av

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

De kommunala bostadsföretagens omedelbara kostnader för att avveckla drygt 3 600 lägenheter för att nå balans på bostadsmarknaden i de kommuner som är mycket

Uppdraget redovisades till regeringen den 28 september 2007 i Rapport som redovisar Boverkets arbete med att ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och kommunerna år 2006

engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Regeringskansliets

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Därtill vill vi instämma i vissa av de synpunkter som framförs i Innovationsföretagens remissvar (2019-11-02), i synnerhet behovet av att i kommande översyner tillse att anställda

Karolinska Institutet tillstyrker de föreslagna åtgärderna i promemorian som syftar till att förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar

I den slutliga handläggningen har stabschef Kajsa Möller, avdelningscheferna Lena Aronsson, Henrik Engström, Marie Evander, Erik Fransson, Carl-Magnus Löfström, Ole Settergren,

Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Ert dnr : Fi2019/03515/S1 Vårt dnr

Följande Saco förbund har valt att svara och deras svar biläggs härmed;.. DIK, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och

Skatteverket bedömer dock att konsekvensanalysen är bristfällig då det saknas redogörelser för dels förslagets effekter på sysselsättningen inom forskning och

Tillvä xtverket gö r bedö mningen ätt fö rslägen stä rker svenskt nä ringslivs mö jligheter ätt drivä förskning öch utveckling söm ä r en fö rutsä ttning fö r

Eftersom det företag som står för kostnaden för forskning och utveckling inte kan tillgodogöra sig hela avkastningen på investeringen finns en risk att det görs för lite

Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat Av receptkopian framgår att utfärdat särskilda läkemedel på pap- persrecept till sig själv genom att använda