• No results found

!"#$%&'(%)#*)+,-(&.%$/)$0)1'%&-$/)2,%,.'&-)1*%23$4/)5),..)/'4,11$) 367)897#,%):!"#$%$&'"#$%($;)')/,)<7$%&-$)=4#,7%$)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "!"#$%&'(%)#*)+,-(&.%$/)$0)1'%&-$/)2,%,.'&-)1*%23$4/)5),..)/'4,11$) 367)897#,%):!"#$%$&'"#$%($;)')/,)<7$%&-$)=4#,7%$)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

!"#$%&'(%)#*)+,-(&.%$/)$0)1'%&-$/)2,%,.'&-)1*%23$4/)5),..)/'4,11$) 367)897#,%):!"#$%$&'"#$%($;)')/,)<7$%&-$)=4#,7%$)

Jani Rózsa

Järpen (Bonasa bonasia) är en av de minsta arterna i familjen skogshöns (Tetraonidae) och i Europa existerar den idag i habitat med tät bland- och barrskog. Många populationer är spridda och små. Trots en överlag negativ trend i habitattillgänglighet har en av få växande populationer etablerat sig i de franska Alperna. Sedan 1950-talet har naturlig tillväxt av blandskog skett, sedan man övergett betning i området. Detta har möjliggjort en demografisk, men också geografisk, expansion från norr till söder längs med bergskammen. Man kan rent intuitivt förvänta sig att en växande population har bättre överlevnadschanser, men en geografisk expansion kan medföra konsekvenser på populationsgenetisk nivå som inte alltid överensstämmer med de till synes fördelaktiga populationstrenderna.

En förlust av genetisk mångfald på populationsnivå kan ske när ett fåtal individer ”grundar”

en ny population. Det innebär att arten får svårare att anpassa sig i framtiden i en föränderlig miljö. Överlevnadschanserna för en individ beror till stor del på vilken genetisk arsenal den har till förfogande mot miljöförändringar och nya förhållanden, exempelvis nya parasiter eller förändrad temperatur. En liten population har en mindre sannolikhet att innehålla en tillräcklig individuell mångfald för att hantera de nya förhållandena och riskerar inavel.

I min studie visade jag på att populationer av järpen i de franska Alperna, sedan den demografiska expansionen under 1950-talet, har tvärt emot vad de ökande

populationstrenderna visar, förlorat genetisk diversitet som en konsekvens av expansionen.

Genom att undersöka två typer av genetiska markörer, både neutrala genvarianter med ’skräp- DNA’ och genvarianter involverade i immunförsvaret mot parasiter, kunde jag visa på att det längs med expansionsaxeln i de franska Alperna skett en ökad differentiering av

populationerna och att de förlorat genetisk mångfald i båda markörerna. Den mest söderbelägna populationen vid expansionsfronten var den mest differentierade och hade förlorat störst del av den genetiska mångfalden. Den samlade bilden var att populationerna för tillfället är livskraftiga, men att en knapp förlust av genetisk mångfald har skett till följd av habitatexpansionen under 1950-talet. Detta har teoretiskt kunnat beskrivas som en serie av små s.k. ’grundareffekter’ längs med expansionen, allteftersom de få individerna med sällsynta genvarianter, med ökande sannolikhet inte kunnat emigrera hela vägen ner till expansionsfronten.

Examensarbete i Biologi, 45 hp, 2011

Institutionen för biologisk grundutbildning, Avdelningen för Populationsbiologi och Naturvårdsbiologi, Uppsala universitet

Handledare: Jacob Höglund och Tanja Strand

References

Related documents

[r]

Om jag far till en vindkraftspark för att höra hur det låter, då är jag ju inte där för att bli ostörd eller för att höra fågelkvitter, utan jag förväntar mig att

Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastighe- ten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte.. Säljarens ansvar

effektivitet, vilken innebär ökad innovation. När avvägningen mellan konkurrensrätt och immaterialrätt beskrivs som en balansering av dessa typer av effektivitet så blir även

Transfer of an Escherichia coli ST131 multiresistance cassette has created a Klebsiella pneumoniae-specific plasmid associated with a major nosocomial outbreak. The Journal

(a) Skriv rätt världsreligion (judendom, kristendom, islam, hinduism eller buddhism) i de blå rutorna i vänsterspalten.. Skriv endast en världsreligion i

Like making sure not to just walk straight out into traffic /…/, cycle with a helmet, you can actually affect things, walk instead of cycling and so on. But if it's like a

*) Man skall kanske mot valet af detta ämne för vår skizz invända att Paludan Muller är tillräckligt känd och läst i Sverige, för att göra både skizzen och de

Jedná se o naprosto jednoduchý princip výměny prázdné přepravní bedýnky (obalu) za plnou. Pro kanbanový systém je charakteristické zavedení vztahu

Žáci podle odpovědí vědí, co mají od učitele očekávat, znají jeho reakce a jsou navyklé důslednému dodržování pravidel, třebaže jim může činit radost je občas

[r]

[r]

A study is being conducted to develop aluminide alloys based on Fe3Al with an optimum combinatiori o f strength, duc- tility, and corrosion resistance for use a3

Aktiva, devizový kurz, FIFO, LIFO, majetek, náklady, náklady s pořízením související, oceňování, pasiva, pevná skladová cena, pořizovací cena, rozvaha,

Aktiva, devizový kurz, FIFO, LIFO, majetek, náklady, náklady s po ízením související, oce ování, pasiva, pevná skladová cena, po izovací cena, rozvaha, ú etní

Till hans sånger och dramer, till hvarje hans ord lyssnade icke endast hela hans folk, utan hela världen, och ända upp i de eländas stadsdel i Stockholm

Sedan den qvällen var det slut mellan hans nya flamma och honom och i sina tankar höjde han igen Sigrid Walborg på en piedestal och dyrkade henne dubbelt

Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra

4.2.1.2 ’’för att försvara sin egendom eller egendom i sin rättmätiga ägo eller förvar eller under hans vård eller egendom någon annan person mot olaglig handling av

På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm till fots.. På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm

(I may add Swift to that list; in Out of This World, Harry Beech's dead wife Anne narrates one chapter, and in Last Orders Jack Dodds, whose ashes are being carried to the sea,

Co-development, customization and secure deliveries seem to be the main reasons for industrialized house builders to have more long-term relationships than

Risken för framtida havsytehöjning bedöms inte utgöra något hot mot området då den befintliga bebyggelsen ligger som lägst på +4 meter och markområden för ny