• No results found

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 10 november 2021, kl. 18:30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunfullmäktige kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 10 november 2021, kl. 18:30"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde

Tid: onsdagen den 10 november 2021, kl. 18:30

Plats: Stora scenen, Kulturhuset och distans via teams Ordförande: Anders Åkerlind (M)

Sekreterare: Sara Wiesner

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela det till sekreteraren.

Kl. 18.30 inleds frågestund för allmänheten. Frågor ska skriftligen lämnas in till Kommunledningskontoret senast klockan 12.00 måndagen den 8 november.

Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt.

Inledning

Upprop

Val av justerare, förslag: Mait Johansson (M) och Kerstin Ahlin (S)

Dag för justering, förslag: tisdagen den 16 november 2021, kl. 14:00, digitalt

(2)

1.

Beslutsärenden

Fråga från Vänsterpartiet ställd till Kommunstyrelsens ordförande gällande Omdaning Bro

KS 21/0022

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

2. Kommunfullmäktige anser att frågan är besvarad.

2. Medborgarförslag om upprustning av kulturhus i Bro

KS 21/0401

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

3. Medborgarförslag om att skapa en välkomstpark vid trafikplats Kokbacka - "Bro Välkomstpark"

KS 21/0508

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

4. Ändring av valdistriktsindelning och valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022

KS 21/0481

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att ändra

valdistriktsindelningen i Upplands-Bro kommun enligt Valnämndens förslag.

2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsnamn enligt Valnämndens förslag.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

(3)

5. Revidering av sammanträdestider 2022 för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

KS 21/0283

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Reviderade sammanträdestider för hösten år 2022 fastställs

enligt kommunledningskontorets förslag.

2. Stycke 2 och 3 i § 6 Arbetsordning för Kommunfullmäktige ändras till att ha följande lydelse:

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige för första gången i oktober.

Ålderspresidenten kallar till det första sammanträdet och kan ändra dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

6. Fastställande av ersättarkvot i Kommunfullmäktige

KS 21/0502

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Upplands-Bro kommuns ersättarkvot för

Kommunfullmäktige fastställs till ½.

2. I och med beslutspunkt 1, revideras andra meningen i §1 Kommunfullmäktiges arbetsordning till följande lydelse:

” Ersättarkvoten är ½. I vallagen finns bestämmelser om hur antalet ersättare utses”.

7. Svar på motion om fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan

KS 21/0143

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. Motionen anses besvarad i och med Kommunstyrelsens

beslut att se över ordningsföreskrifterna i sin helhet.

(4)

8. Redovisning av obesvarade medborgarförslag höst 2021

KS 20/0760

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Redovisningen av obesvarade medborgarförslag per den 1 oktober 2021 godkänns.

9. Redovisning av obesvarade motioner höst 2021

KS 20/0761

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Redovisningen av obesvarade motioner per den 1 oktober 2021 godkänns.

10. Tertialrapport 2 - 2021 med delårsbokslut

KS 21/0010

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut januari till augusti 2021.

11. Entledigande av Ylva Henriksson (KD) som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

KS 21/0036

Förslag till beslut

Ylva Henriksson (KD) entledigas som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

(5)

12. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Ylva Henriksson (KD)

KS 21/0036

Förslag till beslut

XX (KD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Ylva Henriksson (KD).

13. Val av ny ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige efter Göran Malmestedt (M)

KS 18/0288

Förslag till beslut

XX (M) utses till ny ersättare till Käppalaförbundets fullmäktige efter Göran Malmestedt (M).

14. Entledigande av Kristina Henriksson (V) som ersättare i Utbildningsnämnden

KS 21/0034

Förslag till beslut

Kristina Henriksson (V) entledigas som ersättare i Utbildningsnämnden.

15. Entledigande av Tomas Carneheim (V) som ledamot i Utbildningsnämnden

KS 21/0034

Förslag till beslut

Tomas Carneheim (V) entledigas som ledamot i Utbildningsnämnden.

16. Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Kristina Henriksson (V)

KS 21/0034

Förslag till beslut

XX (V) utses till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Kristina Henriksson (V).

(6)

17. Val av ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Tomas Carneheim (V)

KS 21/0034

Förslag till beslut

XX (V) utses till ny ledamot i Utbildningsnämnden efter Tomas Carneheim (V).

18. Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD)

KS 21/0033

Förslag till beslut

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD).

Anmälningar

1. Bygg- och miljönämndens beslut § 125 - Sammanträdestider för Bygg- och miljönämnden 2022

2. Socialnämndens beslut § 53 - Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 30 april 2021

3. Socialnämndens arbetsutskotts beslut § 247 - Sammanträdestider för Socialnämndens arbetsutskott 2022

4. Socialnämndens beslut § 52 - Sammanträdestider för Socialnämnden 2022

5. Översiktlig granskning av delårsrapport 2021

6. Socialnämndens beslut § 63 - Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021

7. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 49 - Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut per den 31 augusti 2021

8. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 52 - Svar på medborgarförslag om att bygga en korthåls discgolfbana i Brunna

9. Tekniska nämndens beslut § 81 - Svar på medborgarförslag om att julpynta Ginnlögs bro

10. Tekniska nämndens beslut § 82 – Svar på medborgarförslag om gångbana under järnvägsviadukten på Lennartsnäsvägen

11. Kultur- och fritidsnämndens beslut § 53 - Svar på medborgarförslag om att utveckla Hällkana friluftsområde med större parkering och fler motionsspår

12. Tekniska nämndens beslut § 84 - Svar på medborgarförslag om sköljplatta för diskavlopp till hushåll

13. Tekniska nämndens beslut § 85 - Svar på medborgarförslag av skyltning till Kungsängens kyrka

(7)

14. Tekniska nämndens beslut § 83 - Svar på medborgarförslag om översyn av trafiksituationen i korsningen Köpmanvägen, Stationsvägen och Härnevi Skolväg

Anders Åkerlind (M) Ordförande

References

Related documents

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Den årliga avgiften för verksamheter med avgiftskod 200.6005, 200.4002, 50.2004, 1.2002 i Föreskrifter om avgift för prövning och

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Avgifterna för tillsyn enligt alkohollagen justeras ned till 0 kronor för avgifter som ska faktureras åren 2021 och

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.. Medborgarförslag om skyltning till Kungsängens

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind utses som ombud till ägarråd i Inera AB för Upplands-Bro kommun. Entledigande

Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige fastställer riktvärden för bullernivåer enligt Tekniska nämndens förslag till beslut.. Ändrat

Amal Yazigi (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020... Taxa för kopiering mm av

XX (S) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Linda Pettersson

Val av justerare, förslag: Andreas Persson (SD), Jan-Erik Björk (KD) Dag för justering, förslag: torsdagen den 15 oktober 2020, kl... Exploateringsavtal för Tibbleängen (del av

Tekniska nämndes beslut § 87 – Svar på Medborgarförslag om att namnge den del av Kyrkvägen som går mellan Enköpingsvägen och Gamla Landsvägen till Jennie Sjölanders

Till ombud vid bolagsstämmor under 2021 för AB Upplands- Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands- Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX. Till ersättare vid

Mohamed Guez Guez (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez

Helena Lundgren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena

Entledigande av Andrea Andersson från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Delårsbokslut för perioden januari till april 2019 med helårsprognos godkänns. Årsredovisning 2018 för

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktige uppdrar till kommunalförbundet Brandkåren Attundas Förbundsdirektion att tillsvidare för kommunalförbundets

Val av justerare, förslag: Rasmus Lindstedt (S) och Hans Åberg (L) Dag för justering, förslag: onsdagen den 23 oktober 2019, kl. Återtagande av beslut gällande Kultur- och

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om service till äldre i kommunen till Gymnasie-och arbetslivsnämnden för beslut. Förslag till ny taxa för schakttillstånd och

XX (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Jan Westin (S). Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter

Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands- Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands- Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX. Till ersättare vid

Beslut om LONA-bidrag "Ny bäck i norra Gröna dalen”, 501-51559-2018 Beslut om LONA-bidrag "Restaurering del av Sätrabäcken”, 501-51546-2018 Kallelse och handlingar