• No results found

Ansökan om skolskjuts

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om skolskjuts"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan om skolskjuts

Sid 1 (2)

Inera AB 625801 v7 1503

Personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Postnummer*

Postort*

E-postadress

Vårdnadshavare

Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarnas personuppgifter anges och vistelseschema bifogas

* = Obligatorisk uppgift

Utdelningsadress*

Efternamn*

Förnamn*

Elev

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Postnummer

Postort

E-postadress Utdelningsadress

Efternamn Förnamn

Personnummer*

Klass*

Skola*

Efternamn*

Förnamn*

Orsak till ansökan

*

Elev med funktionsnedsättning/behov av särskilt stöd Trafikförhållanden

Färdvägens längd

Tillfälligt behov/annan orsak, specificera nedan Specificera orsaken

Skolskjuts önskas fr.o.m.

Datum*

Mörbylånga kommun 386 80 Mörbylånga

kommun@morbylanga.se, 0485-470 00

(2)

Sid 2 (2)

Inera AB 625801 v7 1503

Underskrifter

Datum och vårdnadshavares underskrift*

Namnförtydligande*

Övriga upplysningar

Datum och vårdnadshavares underskrift (vid växelvis boende)

Namnförtydligande

Förvaltningens beslut

Beviljas Avslås Motivering

Datum och ansvarig handläggares underskrift

Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

Mörbylånga kommun

(3)

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Mörbylånga kommun

References

Related documents

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående?. Om Du inte kan lämna ditt samtycke

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas