• No results found

Malariaparasiter på Gotland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Malariaparasiter på Gotland"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Examensarbete i biologi 15hp till kandidatexamen, Uppsala universitet 2015

Institutionen för Biologisk Grundutbildning, Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi Handledare: Prof. Lars Gustafsson och PhD Student Kevin W. Fletcher

Malariaparasiter på Gotland

Petter Birger Madsen

Malaria är en av de största sjukdomarna i människans historia. Det har varit en smitta som, sedan urminnes tider, krävt tusentals liv. Redan i antiken blev många av symptomen beskrivna så som frossa, svettningar, feber och trötthet. Senare fick malaria sitt namn som betyder dålig luft (mal aria) och härstammar från Italien där sjukdomen studerades av akademiker som var under

intrycket att det var den dåliga luften kring myr- och träskmarker som var upphov för smittan. En inte helt så felaktig iakttagelse, då det senare visade sig att det var myggor som var smittbäraren.

Men malaria är även en sjukdom som drabbar andra djurarter. Plasmodium falciparum är den art av smittan som benämns till vardags som malaria, men den infekterar bara människor.

Apicomplexa, som är en grupp av encelliga djur, har flera hundratals olika arter som kan infektera ett mycket stort spann av djurarter. Det är i denna grupp, Apicomplexa, vi finner undergrupperna Plasmodium och Haemoproteus. I gruppen Plasmodium finns arten

P.falciparum, men det finns även väldigt många andra arter inom denna grupp som infekterar t.ex. fåglar, ödlor, primater. Genom att studera hur smittan sprider sig mellan fågelarter och hur de olika parasitarterna anpassar sig till fåglarnas immunförsvar kan vi dra parallella slutsatser om hur de olika arterna som påverkar andra djur kommer att utveckla sig.

Min studie har baserat sig på att undersöka just vilka olika arter och linjer av malaria som finns i en population halsbandsflugsnappare på Gotland och hur dessa olika malariaarter är besläktade med varandra. Halsbandsflugsnapparen är en migrerande fågel som häckar på Gotland och Öland och övervintrar i områden söder om Sahara. I Afrika plockar fågeln upp malarian som sedan förs tillbaka till den Gotland. Genom att undersöka vilka olika parasiter som finns hos fågeln kan en uppskatta hur väl migrationen överlappar med de kända smittzonerna av sjukdomen. En kan även avgöra om det finns farliga parasiter i den svenska fågelpopulationen och huruvida dessa utgör ett hot mot till exempel andra fågelarter, andra djurarter eller t.o.m. människan. Det finns nämligen studier som visar på att en övergång från fågel till människa kan vara hur vi i första hand blev smittade av sjukdomen.

Enligt mina resultat finns det 31 olika typer av malaria hos fåglarna på Gotland. En av typerna som finns i den svenska fågelpopulationen är nära besläktad med en annan art som har visat sig vara dödlig för andra fågelarter och tamfåglar i Sydamerika och Hawaii. Resultaten visar även att det finns fler potentiellt farliga malariatyper som har ett väldigt lågt antal värdorganismer, vilket kan bero på antingen att dessa typer är farliga eller så är det en relativt ny typ som inte hunnit sprida sig. Att olika typer av malaria sprids till nya områden är mycket möjliga och det utgör därmed ett hot mot djurlivet och naturen, då det skulle kunna resultera i att hela populationer dör ut. Det är därför av ytterst intresse att undersöka närmare huruvida dessa parasiter utgör ett hot och hur den evolutionära historien ser ut för de olika arterna för att bättre ha en förståelse av hur de spridit sig genom tid och rum.

References

Related documents

namnen i runinskrifterna är namn på byar eller gårdar. I dessa fall kan man genomgående räkna.. med både namn- och

elevhälsoteamet med kränkande behandling, detta trots att de har adekvat utbildning och säger sig vilja arbeta med likabehandlingsarbete. Istället finns ett mindre antimobbningsteam

Andra anledningar som gör att lärarna väljer att arbeta med enskilt arbete i läroboken är till exempel att läroboken underlättar arbetet för lärarna, genom att den

Enligt en lagrådsremiss den 10 juni 2021 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i polislagen

Innan du använder produkten första gången ska du rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för att ta bort den typiska

Tecknade figurer Medel: Planeter/bollar och fyrverkerier eller blommor Uttryck: skapar ingen interaktion med läsaren. Medel: Tecknade rakt

För högre nivå ska ni även presentera resultaten i diagram och dra allmänna slutsatser om hur svängningstiden påverkas av variablerna.. Ni ska även undersöka om det finns

I sin blogg Segunda Cita försvarade Silvio sin son, rapparen Silvio Liam Rodriguez och Aldo Rodriguez (som inte är släkt) i den kubanska rap-duon Los Aldeanos.. De två