• No results found

finansiering utbyte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "finansiering utbyte"

Copied!
22
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholms läns landsting

1 (2)

L a n d s t i n g s r a d s b e r e d n i n g e n S K R I V E L S E

2 0 1 3 - 0 2 - 2 0 LS 1 2 1 2 - 1 7 0 3

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN

1 3 - 0 3 - 0 2 0 0 0 0 9

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Trafiknämnden fattade den 13 november 2012 beslut om att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52 500 000 kronor.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans,

avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om 52 500 000 kronor

att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms läns landsting har ett ambitiöst miljöprogram, där ett av de viktigare målen är att minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år 2016. För att uppnå detta högt satta mål behöver 15 biogas- och etanolbussar anskaffas under år 2013.

Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren, medan Stockholms läns landsting föreslås utfärda en borgensförbindelse för att möjliggöra investeringen. Förslaget innebär att ingen borgensavgift ska utgå.

(2)

Stockholms läns landsting

2 ( 2 )

S K R I V E L S E

2 0 1 3 - 0 2 - 2 0 LS 1 2 1 2 - 1 7 0 3

Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om 52 500 000 kronor för SL, vilket ryms i 2013 års investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2013 Trafiknämndens protokollsutdrag från den 13 november 2012 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2012

Torbjörn Rosdahl

(3)

Stockholms läns landsting

1 ( 3 )

L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s f ö r v a l t n i n g SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 0 1 3 - 0 2 - 0 8 LS 1 2 1 2 - 1 7 0 3

A n k o m

S t o c k h o l m s läns landsting

Landstingsstyrelsen 2 0 1 3 - 0 2 -

0 8

tddf

Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken

Ärendebeskrivning

Trafiknämnden fattade den 13 november 2012 beslut om att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52 500 000 kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2013 Trafiknämndens protokollsutdrag från den 13 november 2012 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2012 Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om 52 500 000 kronor

att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 ska minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms lokaltrafik (SL) drivas med

förnybara drivmedel år 2016. För att uppnå målet behöver 15 biogas- och etanolbussar anskaffas under år 2013. Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren medan SL svarar för finansieringen, vilket medför att extern finansiering måste ske. Vid extern finansiering utfärdar landstinget en borgensförbindelse. Ingen borgensavgift ska utgå.

Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om 52 500 000 kronor för SL. Investeringen ryms i 2013 års investeringsbudget.

(4)

Stockholms läns landsting

2 ( 3 )

TJÄNSTE UTLÅTANDE

2 0 1 3 - 0 2 - 0 8 LS 1 2 1 2 - 1 7 0 3

Bakgrund

SL:s inriktning är att bussentreprenörerna själva ansvarar för anskaffning och finansiering av bussarna. Vid upphandling av Eicj-avtalen avseende Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö bedömdes att det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda trafikområdena.

Finansieringen kan enligt Stockholms läns landstings finanspolicy ske antingen genom lån eller genom leasing. Upplåningen kräver att SL anskaffar bussar. I Eicj-avtalen är det trafikutövaren som sköter

fordonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering måste ske. All extern finansiering samordnas med AB SLL Internfinans (Internfinans) och upphandlas i konkurrens.

Överväganden

Genom den sammanhållna finansförvaltningen inom landstingskoncernen bär Interfinans ansvaret för att tillgodose SL:s behov av finansiering.

Den borgen landstinget föreslås teckna är en proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen kommer att gälla till förmån för samtliga finansiärer och omfatta SL:s samtliga förpliktelser. I det kommande finansieringsavtalet preciseras omfattningen av

borgensåtagandet samt kostnader för att bryta avtalsförhållandet i förtid inklusive ansvaret för återbetalning av finansieringsbeloppet. Borgen avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar uppgår till högst 52 500 000 kronor.

Uppföljning av landstingets borgensåtaganden och värdering av landstingets borgensansvar görs två gånger per år i samband med

delårsbokslut och årsbokslut och enligt de redovisningsprinciper som gäller för landsting.

Enligt landstingets finanspolicy tar landstinget en borgensavgift som motsvarar avgiften för bankgaranti. Landstingsfullmäktige kan dock i varje enskilt fall besluta att avgift för borgen inte ska tas ut. Förvaltningen föreslår att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna har beskrivits ovan under rubriken förvaltningens förslag och motivering.

(5)

Stockholms läns landsting

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 0 1 3 - 0 2 - 0 8

3 ( 3 )

LS 1 2 1 2 - 1 7 0 3

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet innebär en minskning av kollektivtrafikens negativa klimat- påverkan och ligger i linje med landstingets Miljöpolitiska program 2012- 2016 om att 75 procent av bussarna i Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år 2016.

Toivo Heinsoo V Landstingsdirektör

(6)

Stockhölms läns landsting

1271

Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 10/2012 Sammanträdesdatum

2012-11-13

Datum för justering: 2012-11-20 Stockholms läns landsting Ankom

Christer G Wennerholm Erika Ullberg

2012 -12- 1 7

Dnr.

ISMtJM.

§162

Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 (TN 1211-0233)

I ärendet förelåg skrivelse 2012-11-06 från förvaltningschefen.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt

att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52,5 miljoner kronor, samt

att förutsatt godkännande av borgen, uppdra åt förvaltningschefen att upphandla finansiering av miljöbussar för maximalt 52,5 miljoner kronor för år 2013 i enlighet med villkoren i Ei9-avtalet, fatta tilldelningsbeslut och förvalta kontraktet avseende finansieringen.

Vid protokollet

Sara Catoni

Utdragsbestyrkande Ingela Svanberg Ohlsson

(7)

Stockholms läns

Trafiknämnden

HancMggaré:

Ragna Forslund 08-6861959

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

2012-11-06

Ankom

Stockholms läns landsting

2 0 1 2 - 1 2 - 1 7

1 (3)

Mchtltct

TN 1211-0233

SryKEtSESAMMAHTIIÄDE

11- 13

ARCIIffC Hl.1

Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19

Bakgrund

Stockholms landstingsfullmäktige har i december 2011, i enlighet med SLL:s miljöpolitiska program, antagit ett miljömål som innebär att minst 75 procent av bussarna i SLs trafik skall drivas med förnybara drivmedel är 2016.

SL:s inriktning har, alltsedan upphandling avbusstrafiken inleddes i början på 1990- tälet, varit att bussentreprenörerna ansvarar för anskaffning och finansierings bussar. Vissa undantag har förekommit främst för att kunna uppfylla SLLs miljömål.

Vid upphandling av E19 bedömdes att det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda ^ trafikområdena. Detta angavs som en förutsättning i anbudsförfarandet och en klausul skrevs i Ei9-a^alen avseende Htiddinge/Botfe^

skall enligtldausulen finansierats ftV etanol- och biogasbussar1.

I enighet med delta åtagande måste SL upphandla en extern leasingfinansiering.

Ärendet

Ärendet består av anskaffningsbeslut angående finansiering av bussar inom E19- avtalet. Godkänns anskaffningsbeslutet sker finansiering genom SL Finans.

Finansiering av investering i bussar kan enligt Stocldiolms läns landstings fmanspolicy ske antingen genom upptagande av lån från AB SLL Internfinans (Internfinans) alternativt genom leasing. Upplåning från Intemfinans är genomförbart men kräver att SL enligt upphandlingsrattsliga regler upphandlar anskaffningen av bussarna. I E19 är det trafikutövaren som sköter ibrdonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering niäste ske. M extern finansiering samordnas med hiternfmans och upphandlas i konkurrens.

Finansiering av bussar i E19

Avtalskraven i E19 innebär att alla nyanskaffningar av fordon skall vara miljöbussar.

SL har dessutom krav på en upptrappning av biogasförbrukning under avtalstiden vilket ställer krav på en utökad biogasflotta.

1 j enlighet med villkoren uppställda i 2.3.1.5 och 4.3.3 i huvudavtalet samt p 2 i bilaga <bi.

(8)

Stockholinis läns landsting

2 ( 3 )

Keolis bedömningar att maximalt 15 biogas- och etanolbussar behöver införskaffas 2013 for att täcka krav på utbyte och trafikutökningar till en total investering på maximalt 52,5 miljoner kronor. Behovet kan vara lägre då behovet av trafikutökningar är svårt att förutse.

Vid ett beslut om SL-finansiering avses bussarna hyras ut via operationell leasing till operatörerna med fullt ansvar för fordonen inklusive drift, forsäkringar, skatt och underhåll Investeringen har inarbetats i budgeten för 2013.

Kostnad och finansiering (ekohömiskkallcyl)

Bedömd kostnad för finansiering av etanol- och biogasbussar uppgår till ca 3500 000 kronor per buss.

Kostnad for finansiering av nyanskaffning av bussar för att uppfylla avtalskrav i E19 uppgår därför till maximalt 52,5 miljoner kronor år 2013. Dessa bussar inryms i investeringsbudgeten år 2013.

Konsekvenser för personer med nmktionsnedsättning

Samtliga bussar som avses i ärendet är låginstegsbussar som uppfyller de krav SL liar ställt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser f ö * iniljön

Upphandlingen av bussar inom E19 har indirekt positiv miljöpåverkan eftersom upphandlingen syftar till att finansiera nyanskaffning av etanol- och biogasbussar, Detta minskar andelen dieseldrivna bussar i Stockholmstrafiken.

(9)

Stockholms läns landsting

3 ( 3 )

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att hos Stocldiolms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52,5 milioner kronor, samt

att förutsatt godkännande av borgen, uppdra åt förvaltningschefen att upphandla finansiering av mirjöbussar for maximalt 52,5 miljoner kronor for år 2013 i enlighet med villkoren i E19-avtalet, fatta tilldelningsbeslut ocli förvalta kontraktet avseende finansieringen.

Bilagor

Bilaga i: Investeringskalkyl Bilaga 2: Driftkostnadskalkyl Bilaga 3: Kalkylresultat Bilaga 3: Miljöbedömning

Ragua Forslund Trafikdirektör

(10)

-Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr)

1) Information Program . . . Huvudprojekt

Projekt Btogasbussar 15st

Projektägande kst 340 TF Buss och Färdtjänst

Bolag 28 SL Jnfrateknik AB

Investeringstyp Nyinvestering

Trafikslag Buss

Projektledare John Gustavsson

Projektadministratör

Sponsor Anna Mostert

Objekt

Projektstart-slut 20130101-20131231 Fas- summa for beslut Belopp Kalkylér ID 10 Förstudie tidiga skeden (analys) 0

20 Projektering/planering 0

30 Genomförände 52500 2013

InVes^hlsiutgtfiBrtotalt

(11)

2) Kalkyl (tkr)

(12)

Ii

2) Kalkyl (tkr)

(13)

.11

llnvesteringsbiärag I 1 0| Ol ol o| ol o| o| M o\ t ol

(14)

3) Anläggning

Typ av investeringar Avs.tid Andel%

Mjukvara och licens 5 är

Grundkonstnstommar 50 år

Byggnadstillbehör 17 år

Skyddsrum 50 år

Telesystem för tägdr 17år

Förb.utg. pä annans fastighet 25 är

Mark Öår

Markanläggningar 20 år

Underbyggnad. 50 år

Banöverbyggnad 20 år

El- och signalsystem 20 år

Maskiner och inventarier ., 10 år

Byggnadsinventarier 17 år

Spårbundna fordon 30 år

3ussar 12 år ;100,0%

Person- och lastbilar 5är

Datorer , 5år

IT-Tnventarier öår

Konst Oår

100,0%

(15)

I!

Dnftskönsekvenser (tkr)

1)Kalkyl

INTAKTER (.r.H.nCexy. > JC M msmmms. • • H B

Intäkter -, 0 i 0 • o 0 0 • 0

Biljettintäkter TT 0

Uthyrning fordon 0

Uthyrning lokaler 0

Reklam-: . 0

0 0 0 0

(16)

mmmmm mmmm

Köpttrafik . ;| : Q 0 -•...-.i..;.:-..-- 0 ;-;.o : v:,.;..v-:o !-.Ö: 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift 0 0 . . 0 0 0 0 •V 0 0 . 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Underhåll . 0 .' 0 0 0 0 0 0 -.0 :. 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

, Ovriqa kostnader 0 0 '• 0 .... 0 0 0 •- 0 0 0 0 ...o

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(17)

ii

mmmm

Köpttrafik: ,0 0 0 0 0 0 0 •-• 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drift 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 20775 20 775 20 775 207 750 0

20775 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 20 775 207 750 0 0 0 0 0 0 0 : :0

Underhåll 0 0 0 ; : Y . . : ; Q 0 0

0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0

Övriga kostnader 0 : 0 ;. o ," o • 0 0 ..:..:-.-->-o 0 0 0

0 0 0 0 0

IV 0 0

c : i- ' 0

. i .. 0

1 1 •••• 0

I Avskrivningars^:;'^ l8M«Mttfeg501

l t p g i i ^ \mmmmo\

(18)

Ii

2) Kommentarer år 2024 och framåt IINTÄKTER (inkl index)

KOSTNADSREDUKTION (inkl Index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inta index)

I

3) Egna kommentarer IlNTÄKTER (inkl index)

! KOSTNADSREDUKTION {inkl index)

KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

Dimpriset för bussarna dvs 15st * 425 OOOsek (snittpriset för alla fordonstyper) = 6 375 OOOkr. Dim kostnad + uppskattad utbudskilometer per år. 6 375 000kr enligt uträkning ovan + 15st*15kr"*64 OOOUkm = 20 775 OOOkr. (Biogasbussama kör runt 7000 mil per är. uppgiften 6400mil kommer från fakturaunderlag från NV).

(19)

Storstockholms Lokaltrafik

Kalkylresultat (tio)

Program Huvudprojekt

Projekt Blogasbussar 15st

[ I n vestéri n g s bi d rag totalt

Kalkyl utförd av:

Investeringskalkyl

Projektstart - slut 20130101-20131231

Kalkylår

Kalkylränta 4%

Uppskattat årsindex 2%

Förstudie 0

Proiektering/planering 0

Genomförande 52 500

Investeringsutffift 52 500

Kalkylerade intäkter 0

Kalkylerade kostnadsreduktioner 0

Kostnadsökningar 232 030

Avskrivningar 43 750

Investeringsbidrag 0

Räntekostnader för anl.tillgångar 12 250

Driftskonsekvenser 10 år -288 03.9

Nuvärde -233 68f>

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag *233\SSi}

•Driftkalkyl

Namn: Namn:

(20)

A B

Storstockholms Lokaltrafik

1(3)

Miljöbedömning vid investeringar, trafik (yttre miljöpåverkan)

A n v ä n d a r i n s t r u k t i o n e r

För alla S L s Investeringsobjekt som överstiger 25 miljoner kronor ska bifogad mall för miljöbedömning fyllas i, Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i Investeringsprocessen.

Miljöbedömningen är en del av både Stockholms läns landstings och S L s miljöledningssystem. Det är viktigt att alla relevanta frågor och

kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar, l övrigt ska miljöbedömningen fyllas i enligt Instruktion för miljöbedömning av investeringsobjekt (SL-2009-117737).

Vid frågor kontakta Charlotta Solerud, SU Hållbar utveckling, anknytning 1479.

(21)

AB

Storstockholms Lokaltrafik

2(3)

Fyll i nedanstående

Förvaltning/Bolag AB Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson och tfn Lars Romney

Typ av investering Finansiering av miljöbussar

i Är Investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan?

Om |a, behöver frågorna nedan inte besvaras,

Nej Ja

• (Op) K ( 7 p )

2. Har andra alternativ till investeringen beaktats?

Om nej, kort förklaring till varför?

Ja • Nej •

Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Bästa alternativ • (1 p) Alternativen likvärdiga • (0 p) Ej bästa altemativ • (-1 p) Om ej bästa alternativ, kort förklaring till varför?

3, Hur påverkar investeringen energianvändningen?

Kommentar:

Minskar Oförändrad Ökar

• (1 P)

• (Op)

• (-1 P)

4. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används?

Ökar Öföränclrad Minskar

• d P)

• (Op)

• (-1p) Kommentar:

5, Hur påverkar Investeringen Utsläppen till luft, mark eller vatten?

Kommentar:

Minskar Oförändrade ökar

• d P )

• (Op)

• M P)

6. Kommer miljö- och hälsofarliga ämnen att undvikas utifrån SLLs ulfasningslistor enligt mål 4 och mål 6 i Miljö Steg 5?

Ja

Nej • <1p>

• (-1P)

7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/

fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt (t.ex. återanvändning, återvinning)?

Ja Nej Ej tillämpligt

P O P )

• <-1p)

• (Op)

(22)

AB

Storstockholms Lokaltrafik

3(3)

8. Innebär Investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska?

Minska Oförändrad Öka

• (2 P)

• (OP)

• (-2 P) Kommentar:

9. Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär I så fall investeringen för den påverkan som naturmarken (biologiska mångfalden) utsätts för?

Minskar Öföränclrad ökar

• O P )

• (Op)

• (-1 P)

Resultat av miljöbedömningen: 7 poäng

Miljöbedömning

o 0-9 poäng: investeringen är positiv ur miljösynpunkt.

o (-3) - (4) poäng: investeringen är tveksam ur miljösynpunkt.

o (-9) - (-4) poäng: investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m.m.

Motivering för investeringen om resultatet av miljöbedömningen är lägre än noll poäng:

Ort och datum

S t o c k h o l m 2013-10-19

Namnteckning, ansvarig chef Namnförtydligande

Underskriven blankett skickas till ansvarig investeringsoontrofler

References

Related documents

Î Kopplingen till Göteborgshamn är av internationellt intresse Î Det norra benet i Nordiska triangeln bör kompletteras. Î Stort värde av höghastighetståg enligt Banverkets

Niklas Personne Ledamot. SL Finans AB (dotterbolag

• Sollentuna överlämnar bilaga till tjänsteutlåtande 2015-04-01 som yttrande över förslag till trafikförändringar

Tabellen under visar orsakerna till de inställda avgångarna motsvarande år. Det undre diagrammet visar andelen inställda avgångar per 100 beställda, dvs i procent... 1) Hänsyn har

Anna Berger-Kettner yrkade bordläggning av förslagets 4:e och 5:e att-satser samt bifall till ett förslag till beslut från socialdemokraterna.. Jan Strömdahl yrkade bordläggning av

Datainspektionen konstaterar att det inte har framkommit något i detta ären- de som tyder på att SL, i strid med personuppgiftslagen och tidigare medde- lade undantag från förbudet i

AB Storstockholms lokaltrafik (SL) ansvarar för utbyggnaden av dubbelspåret för Roslagsbanan och därmed även för att lösa mark i erforderlig omfattning.. Elverket Vallentuna

• Leasingavtal nr 10691110 (Tåg i Bergslagen, Regioa) mellan AB Transitio och Handelsbanken Finan s AB omfattande 2 motorvagnssätt C rusaris Regina för ett samman lagt värde up