• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2018:1165) om ändring i lagen

(2018:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 24 kap. 2 § inkomstskattelagen 1 (1999:1229) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1165) om ändring i lagen (2018:1143) om ändring i den lagen ska betecknas 24 kap. 5 §.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:398.

SFS 2018:1208

Publicerad den 27 juni 2018

References

Related documents

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, förvärvsinkomst, boende i vissa

18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvs- inkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av

2 a § Förmån av kost ska inte tas upp om måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motpre- station.. Lagen tillämpas även

Första stycket gäller enbart till den del som de ökade underskottsavdragen inte skulle ha lett till ett ökat avdragsunderlag enligt 25 § andra stycket, beräknat som

[r]

1 § första stycket 2 a, b eller d samma lag som innebär att en ägarförändring sker och som innefattar rätten att utnyttja kvarstående negativa räntenetton, och – Europeiska

– Kenya och Namibia, båda vad avser dels inkomst från bank- och finan- sieringsrörelse, annan finansiell verksamhet, försäkringsverksamhet, royalty och andra inkomster av

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till inkomst- slaget näringsverksamhet