• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska ha följande lydelse.

6 §2 Känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för de ändamål som anges i 1 § första stycket.

Första stycket gäller även kommuner, regioner och statliga myndigheter om uppgifterna behövs för utredning om den totalförsvarspliktiges person- liga förhållanden enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar PETER HULTQVIST

Maria Diamant

(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1999:955.

SFS 2019:904

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

3 § 1 De myndigheter, kommuner, regioner och bolag som anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och över- gångsbestämmelserna till lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behand- ling av personuppgifter

6 a § Personuppgifter i ett ärende om uppbörd får inte behandlas för ända- mål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 och 7 a §§ lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.. verksamhet enligt

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda

hinder för genomförande av utredning som avses i 3 § första stycket, för utbildning eller för krigsplacering eller annat ianspråktagande av den registrerade

10 § läkemedels- lagen (2015:315) för öppenvårdsapotek att sälja läkemedel för att tillgodose behovet av läkemedel för en viss patient, ett visst djur eller djurslag eller en

1 § 2 Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av per- sonuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis auto- matiserad eller