Barn- och utbildningsnämnden

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2015-10-28 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Torsdagen den 5 november kl. 08:30 Plats Strömsalen Kinnaström

Behandlas ca kl Ärenden Föredragande

08.30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Oktoberrapport 2015 (B) Förvaltningsekonomer Marie Wank, Johan Höglund

5. Bufferten 2015 (B) Förvaltningsekonomer

Marie Wank, Johan Höglund 6. Infomation om budgetarbetet 2016 (I) Förvaltningsekonomer

Marie Wank, Johan Höglund 7. Lokalutredningen – lönsamhetskalkyl, nybyggnation

kontra renovering (I)

Projektledare Lennart Forsman Förvaltningsekonom Johan Höglund 10.30 8. Komplettering av skolskjutsreglerna (B) Handläggare

Kim Westerberg 9. Taxiresa från hemmet till skolan (B) Verksamhetschef

Cecilia Ragnarsson 10. Utbud av program och inriktningar vid Marks Gym-

nasieskola läsåret 2016/2017 (B) Verksamhetschef Kenny Fredholm 11. Rapport från kontaktpolitiker

12. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Dennis Reinhold 13. Meddelanden

14. Delegationsbeslut

Sofia Sjöstrand, ordförande

Om du som ledamot inte kan närvara vid sammanträdet ska du själv kalla din personlige ersättare.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :