• No results found

Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll

Utfärdad den 27 februari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse.

20 §2 För ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket kan rätten, om det finns synnerliga skäl, meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig avlyssning av elektro- nisk kommunikation eller, om det är tillräckligt, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndig- heten tillstånd att närmare undersöka, öppna eller granska post- eller tele- grafförsändelser, brev, andra slutna handlingar eller paket som har ställts till utlänningen eller som avsänts från honom eller henne och som påträffas vid husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller som finns hos ett befordringsföretag.

I det tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna att en för- sändelse som avses i tillståndet och som ankommer till ett befordringsföre- tag, ska hållas kvar till dess den närmare undersökts, öppnats eller granskats.

Förordnandet ska innehålla underrättelse om att meddelande om åtgärden inte får lämnas till avsändaren, mottagaren eller någon annan, utan tillstånd av den som har begärt åtgärden.

I lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning finns bestämmelser om att rätten kan meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndigheten tillstånd enligt den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170.

2 Senaste lydelse 2014:589.

SFS 2020:64

Publicerad den 3 mars 2020

References

Related documents

23 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare, med specialistkom- petens inom någon av de psykiatriska specialiteterna, vid sjukvårdsinrätt- ningen eller den enhet

Om patienten är under 18 år får dock, i sådana fall som avses i 19 a eller 20 a §, patienten spännas fast med bälte högst en timme och hållas avskild högst två timmar..

10 a § 4 En arbetsgivare får, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare eller tandläkare styrker nedsättningen av

Sjuklönen ska dock avse sådana förmåner från och med den dag då sjukdomsfallet inträffade, om arbetstagaren varit förhindrad att göra anmälan och sådan gjorts omedelbart

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik,

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk- vårdsinrättning där patienten är inskriven.. 6 § Rättspsykiatrisk vård ges på

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en region, ska regeringen, eller

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 4 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse. Med beskatt- ningsår för