• No results found

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

8 kap.

1 b §2 Serveringstillstånd krävs inte för servering till en boende och besök- are till denne på sådana särskilda boenden

1. som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena och 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och

2. vid vilka måltidsservice tillhandahålls.

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program.

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

2 Senaste lydelse 2012:205.

SFS 2018:1726

Publicerad

den 23 november 2018

References

Related documents

Detta tillsammans med att dörrvakterna inte riktigt var vana vid detta tryck som egentligen bara uppstår en gång per år gjorde att det blev lite rörigt i dörren, men inget som

Tillsyn av försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Ale kommun har ännu inte har beslutat om vilken nämnd som ska ansvara för tillsynen enligt Lag

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Marja-Leena Pilvesmaa, Statens fastighetsverk: Jag har egentligen ett helt bat- teri med frågor, men jag börjar med en som inte diskuterats så mycket och det är de

Tog länsstyrelsen, själv eller tillsammans med andra aktörer, fram något material utifrån arbetet med beviljade projektmedel för att utveckla tillsynen och/eller arbetet med

Företrädesrätt till återanställning (25 § LAS) innebär att arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist, eller har haft en tidsbegränsad anställning och på grund

Serveringstillstånd för servering av alkohol kan beviljas stadigvarande eller tillfälligt, till allmänheten eller till slutet sällskap.. Kommunen är skyldig att informera

Vid varje ansökan av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten (anmälan) i en befintlig restaurang, ska tillståndsmyndigheten beakta risken för att det kan

Rätt till andels- eller ersättningskraft beaktas genom justering av taxeringsvärdet för såväl levererande som mottagande fastighet4. Rätt till andels- och ersättnings- kraft

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med

Enligt tobakslagen 12 c § ska näringsidkaren utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt

Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat på ett serveringsställe där alkoholdrycker eller

Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av de särskilda ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför om tre av de

2 § Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-,

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till tillsynsplan antas samt att revidering bör ske vid varje ny

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Hon menar att kunskapen om litteratur, epoker och författare kommer förbli meningslös om eleven inte hittar en personlig upplevelse i litteraturen att fästa den vid (Rosenblatt

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som

Employing a Research through Interaction Design methodology with a focus on Celebratory Technologies, this paper focuses on the research question, “How can celebratory