Arbete i spår Förslag på inriktning av kortsiktiga lösningar för att förbättra riskbilden vid arbete i spår…

Full text

(1)

Arbete i spår Förslag på inriktning av kortsiktiga

lösningar för att förbättra riskbilden vid arbete i spår…

(2)

Uppdraget

- åtgärder som på vid införandet/omgående ger effekt på nuvarande riskbild, - analysera effekter av förslagen

för att vi på lång sikt ska kunna arbeta fram ett nytt process/förhållningssätt för arbete i spår.

• Maria Hedqvist, Ssbtrp (sammankallande), Anna Nicodemi, Ssbtrs, Lars Nilsson, Ssbtrs, Sven-Erik Nilsson, UHass, Guy Lindell, Ivsk, Therese Eriksson, TLs,

(3)

Etablering och avetablering av fordon och tunga

spårgående arbetsredskap

(4)

Personal i spår som inte ska befinna sig där

Personer vistas i spårområdet men ingen vet att de är där alternativt varför de är där. Vid arbete med tågvarning finns idag inget krav på att de ska anmäla att de befinner sig på platsen.

Förslag på åtgärd: Undersöka om krav ställas på entreprenörer att alla arbeten/personal i spåret ska anmälas till drift tekniker/felmottagare/

bandriftledare/? samt ta fram hur detta ska genomföras. Vidareutveckling av driftorderwebben?

Effekt av åtgärd:

Positiv: Kontroll och överblick vilka som befinner sig i vår anläggning.

Medför möjlighet att kontrollera arbete med tågvarnare, hålla koll på koppartjuvar, suicidpersoner och obehörigt

spårbeträdande. SL arbetar redan efter detta. Finns förslag i FOI för 2013 om GPS-positionering av fordon/arbeten i spår.

Negativt: Funktion av ”på-plats-nmälan” måste införas eller

(5)

Upphandlingsunderlag och trafiksäkerhets-höjande åtgärder

Trafikverket styr i upphandlings/för- frågnings/anbuds-underlag vilka trafiksäkerhetshöjande åtgärder och personskyddade åtgärder som får användas, eller framför allt,

inte får användas.

Förslag på åtgärd: PM till berörda som reglerar att vi i upphandlingsunderlag enbart ska ange att det finns en förhöjd risknivå och att säkerhetshöjande

åtgärder ska anges först vid den planering och riskvärdering som enligt våra regelverk ingår i planeringen av arbetet.

Effekt av åtgärd:

Enbart positiv, då riskbedömning inför varje arbete avgör vilket skydd som får/ska användas.

(6)

Akut felavhjälpning

Entreprenörer har svårt att få tid för akut felavhjälpning under A-skydd.

Förslag på åtgärd:

Ta fram en prioriteringslista för vilken prioritet åtgärdande av fel i spåranläggningen har.

Prio 1: (Säkerhetspåverkande fel). Direkt tillträde till spår för

felavhjälpning så snart entreprenör (med rätt kompetens) är på plats.

Omfattning av fel bör ingå i bedömningen.

Prio 2: Bedömning av när akut felavhjälpning kan och ska ske. (bör ske i samråd med den som ansvarar för trafiken på banan).

Effekt av åtgärd: Bättre ”spelplan” för alla inblandade vid arbete i spår.

Lättare för bandrift att prioritera samt för entreprenör att veta när de ska infinna sig och vem som ska infinna sig.

(7)

Bristande acceptans av säkerhetsplanering

Entreprenörer upplever att deras säkerhetsplanering ifrågasätts. T ex erbjuds fortfarande lokalfrigivning av växel som en skyddsform istället för att invänta tid för A-skydd.

Förslag till åtgärd: Utbildning för tågledning/produktionsplanerare/

entreprenörer etc om vem som ansvarar för vad. Utbildning i relevanta föreskrifter och regelverk samt möjligen förändringar i desamma. Den tidigare nämnda prioriteringslistan kan också bistå.

Kommunicering mellan Tkl/TL och Entreprenör ses över.

Konsekvens av åtgärd: Kunskap om vem som ansvarar för vad.

(8)

Och nu då?

Kortsiktigt

-Gruppen kommer att fortsätta och analysera

möjligheterna/effekter i de förslag vi lämnat samt lämna förslag på implementering

Långsiktigt

-Se över processen för arbete i spår, dvs från ax till limpa,

upphandling till överlämnad infra

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :