• No results found

Riksförbundet Enskilda Vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riksförbundet Enskilda Vägar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Riksförbundet Enskilda Vägar

REV, Riksförbundet Enskilda Vägar

Riddargatan 35-37 Tel: 08-20 27 50 E-post: kansliet@revriks.se 114 57 Stockholm Fax: 08-20 74 78 Hemsida: www.revriks.se

REV.doc

Avsiktsförklaring plankorsningsolyckor

Ungefär tre fjärdedelar av det svenska vägnätet sköts av enskilda organisationer; vägföreningar, samfälligheter eller motsvarande. Med det trafikarbete som belastar detta vägnät sker dessbättre ett litet antal olyckor på dessa vägar. Tyvärr med ett tråkigt undantag - plankorsningsolyckor mellan väg- och spårfordon i plankorsningar. Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar.

Samtliga plankorsningar med spår som frekventeras av järnvägsfordon i högre hastigheter bör byggas bort genom planskildhet eller parallellväg till planskildhet.

I avvaktan på att fysiska åtgärder kan genomföras handlar det, enligt Riksförbundets uppfattning, i hög grad om att ändra attityder, att få människor medvetna om faran i att passera en

järnvägskorsning. För detta krävs information.

Riksförbundet Enskilda Vägar vill medverka till minskat antal olyckor genom att

ƒ I ett temanummer av vår medlemstidning fokusera på riskerna vid plankorsning med järnväg och de enskilda väghållarnas medansvar till att plankorsningar observeras avseende utrustningar och siktkrav.

Målet är att 8 000 familjer skall nås av detta budskap under 2006.

ƒ Delta i ett dialogprojekt tillsammans med Vägverket för att undersöka vilka problem trafikanterna upplever och finna lösningar till dessa under 2006.

Sven Ivarsson

Vd

References

Related documents

I princip får inte en mindre väg plogas så att det uppstår problem för trafiken på en större väg.. Det omvända är

Tabell 4-11 Krav på kornstorleksfördelning för material till förstärkningslager i vägar med bitumenbundet slitlager, deklarerat material och i färdigt väglager.. Gränsvärden

Materialskiljande lager ska användas för att förhindra att två intilliggande jordlager i väg- konstruktionen, med olika kornstorlekar, blandar sig med varandra och orsakar sättningar,

Det är RHL:s uppfattning, och den delen av samtliga nordiska förbund för hjärt- och lungsjuka, att skyddat arbete på våra verkstäder inte skall vara en form som man tar till

ning av en fastighet och det inte medför någon betydande olägenhet för någon annan fastighet eller registerenhet eller för en vägdelägare i en befintlig väg, ska det till

Trafikverkets beräkningar för att uppgradera vägnätet från BK1 till BK4 kräver att 700 broar och ca 10 procent av vägkonstruktionerna behöver åtgärdas, ett arbete som omgående

• Sveriges Åkeriföretag avser att i samverkan med andra parter medverka i utvecklingen av rutiner för dispenstransporter så att relevant information om plankorsningar ingår.. •

Dessa olyckor får dessutom ofta mycket tragisk utgång med barn inblandade, till exempel kollisioner mellan skolbussar och tåg eller rälsbuss vid obevakade plankorsningar..

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte1. (Gäller ej

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte4. (Gäller ej

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

Såväl litteratur som intervjusvar indikerar att en måttfullt personlig relation mellan studenter och lärare samt mellan handledare och doktorander inte behöver

15 Noget tyder måske på, at kønsforskning ikke kun konnoterer til noget politisk på grund af kønsforskningens rod i 70’ernes kvindebevægelse, men at kønsforskning som

Ibland har någon av oss glömt bort att det är sammanträde - vi är inte helt unga och har lite bristrålliga minnesfunktioner - och då måste förvaltningen ringa till en

Bakre raden från vänster; Anders Lundell ledamot, Lars Olin ledamot, Mikael Näslund Vc ordförande, Ulf Lidesjö suppleant, Christer Ångström ledamot, Claes Henkel, suppleant.

Den överenskommelse som skall ingås skall regelera ingående fastighets rätt till väg och skyldighet att delta i vägen anläggande, drift och underhåll.Avtalet bör också

förtroendevalda, med möjlighet för dem som har F-skatt att fakturera förbundet nedlagd tid till en taxa av 750 kr/timmen ex moms och för dem som vill att förbundet skall betala

Bidrag kan utgå till bya-, samfälld, G:a väg, överfartsväg mellan två huvudvägar samt väg som genererar allmän trafik, till allmän trafik räknas inte periodisk trafik, typ

Samfällighetsförening – Juridisk person som förvaltar marksamfälligheter eller gemensamhetsanläggningar. Samfällighetsföreningsregistret – Officiellt register över Sveriges

For example, recent publications encourage the development of a primer on religion and sexuality, subsequently offering an abbreviated guideline for delivery of health care to