• No results found

Kapitel 1 Allmän information1.3 Rättslig grund

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kapitel 1 Allmän information1.3 Rättslig grund"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)
(2)

Ärendenummer BESLUT

TRV 2017/44706

Beslutat av

Catrine Carlsson, cPLt

Sidor Dokumentdatum

2 (4) 2018-09-17

Trafikverket 781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 0243-750 90 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Charlotte Högnelid

Trafik, Affärsregler och modeller Direkt: 010-123 12 49

charlotte.hognelid@trafikverket.se

Kapitel 1 Allmän information 1.3 Rättslig grund

Tredje styckets andra mening får ny lydelse enligt nedan:

Kapitel 2 Villkor för tillträde och trafikering 2.3 Allmänna affärsvillkor

2.3.1 Trafikeringsavtal med järnvägsföretag

Första styckets sista mening får ny lydelse enligt nedan:

2.4 Operativa regler

2.4.3.1 KÖRORDERSYSTEMET

Tredje styckets första mening får lydelse enligt följande:

Fjärde styckets fjärde mening får lydelse enligt följande:

- Internet Explorer11.0eller senare - Google Chrome

- Safari.

(3)

Ärendenummer BESLUT

TRV 2017/44706

Beslutat av

Catrine Carlsson, cPLt

Sidor Dokumentdatum

3 (4) 2018-09-17

Trafikverket 781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 0243-750 90 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Charlotte Högnelid

Trafik, Affärsregler och modeller Direkt: 010-123 12 49

charlotte.hognelid@trafikverket.se

Fjärde styckets fjärde mening får lydelse enligt följande:

Instruktioner för ansökan om behörighet till Körordersystemet och hur behöriga företag kan använda Trafikverkets webbtjänst, finns publicerat på Trafikverkets webbsida trafikverket.se/korordersystem

Kapitel 3 Infrastruktur

Bilaga 3 D Banstandarddata

Ny version med nedanstående ändringar:

Kapitel 4 Tilldelning av kapacitet

4.3 Tidsplan för kapacitetansökan och tilldelningsprocessen

TIDPLAN FÖR TILLDELNING AV KAPACITET

Tabellen kompletteras med nedanstående rader:

Referens till

processkarta Datum Aktivitet

2018-10-05 Sista datum för att teckna Trafikeringsavtal utifrån fastställd primär tågplan

2018-11-26

Sista datum för att teckna Trafikeringsavtal utifrån fastställd tågplan, gäller endast sökande som enbart ansökt om kapacitet i kompletterande ansökan

Trafikplats/sträcka Flik Fr.o.m. Beskrivning

Jordholmen Platsdata

Tågplan 2018

Trafikplats Jordholmen slopad

Östra Grevie Platsdata

Tågplan

2018 Trafikplatsen Östra Grevie har resandeutbyte Trelleborg Platsdata

Tågplan

2018 Trafikplatsen Trelleborg har resandeutbyte Trekanten Platsdata

Tågplan

2018 Ny driftplats med resandeutbyte

Smedby Platsdata

Tågplan

2018 Ny hållplats med resandeutbyte

(4)

Ärendenummer BESLUT

TRV 2017/44706

Beslutat av

Catrine Carlsson, cPLt

Sidor Dokumentdatum

4 (4) 2018-09-17

Trafikverket 781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 0243-750 90 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Charlotte Högnelid

Trafik, Affärsregler och modeller Direkt: 010-123 12 49

charlotte.hognelid@trafikverket.se

Kapitel 5 Tjänster 5.4 Tilläggstjänster

5.4.3.1 TRANSPORTVILLKOR SOM GÄLLER SPECIALTRANSPORTER OCH FARLIGT GODS TRANSPORTTILLSTÅND

References

Related documents

Vid tilldelning av spårkapacitet för uppställning har fordon som kan knytas till tågproduktion (tåglägen) företräde gentemot andra fordon, se avsnitt 5.3.7.. Vid tilldelning

Instruktioner för ansökan om behörighet till Körordersystemet och hur behöriga företag kan använda Trafikverkets webbtjänst, finns publicerat på Trafikverkets

Genom konstruktion av tidtabeller Banverkets tidtabellsverktyg TrainPlan har tåglägeskanaler skapats på den hårt belastade sträckan Göteborg – Alingsås där blandningen av

I Karlberg togs nya close-up-signaler i bruk under våren 2008 i samband med ställverksbyte, samtidigt höjdes hastigheten på spår U2 och N2 till 80 km/h mellan Stockholm C

Tåg 49520 längdbegränsas till 550 meter (tider se kapacitetsplan Olskroken).. Tåg 49521 längdbegränsas till 550 meter (tider se

1 Porsö XC 1:42:15 Martin Norberg Fredrik Engström Lena Turesson Anders Bennitz Anders Dahlin Claes Turesson 2 L-Os Pojkar 1:43:40 Thomas Säthergren Andreas Berglund

Behovet av planering på strandområden (MBL 72 §) I en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller

How does a specific type of gamification element affect the possibility of achieving a higher user retention rate in the non-profit charity application The Life You Can Save..

- Ansökningsblankett och rekvisitionsblankett skickas in till Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga. - Beslut tas löpande av VD 2 ggr

Om blanketten inkommer till Hushållningssällskapet senast den 15:e i månaden betalas pengarna ut i slutet av samma månad. - En aktivitet

Statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen Syfte med statsbidraget: Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna för

Förutom målet för 2020 fastställs i EU:s nya strategi för biologisk mångfald också en vision för 2050: ”Den biologiska mångfalden i Europeiska unionen och de ekosystemtjänster

[r]

Ange om du vill lämna samtycke till att Försörjningsstöd kontaktar annan verksamhet, till exempel annan del av socialtjänsten, frivården, arbetsförmedlingen eller dylikt. Du kan

Min granskning har avsett hur poliserna agerade mot AA när han filmade vid det aktuella tillfället. Jag går därför inte in på frågan om hur polisernas åtgärder dokumenterades

- genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans hälsa eller säkerhet och därmed visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter

- genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans hälsa eller säkerhet och därmed visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter

Rita gärna av ett par ögon från denna bok eller en annan mangabok, och försök använda dessa sex steg när du gör det.. Det kommer hjälpa dig och gör att du inte glömmer

• På kommunstyrelseförvaltningen finns övergripande funktion för inriktande och sammanhållande uppgifter inom området.. 3.2 Skydd

Dokumen- tationen lär dig grunderna i Microsoft Windows och hur du använder Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access och Microsoft Outlook. Kursmaterialet

5. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet inte har varat längre än nio månader i följd. Medverkar en kommun till

När det gäller strategin med ”hotspots”, påminde parlamentet om att detta kräver att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska stödkontoret för

Det innebär att den kapacitet som kan utläsas ur bilaga 2 – Trafikverkets tilldelade kapacitet för banarbeten – avseende objekt 316787, inte är korrekt. (De tider som kommer