• No results found

REGION VÄRMLAND Region Värmland har inga synpunkter gällande ärendet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGION VÄRMLAND Region Värmland har inga synpunkter gällande ärendet."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)
(2)

Ärendenummer REDOVISNING TRV 2018/49765

Beslutat av

Roberto Maiorana, cTR

Sidor Dokumentdatum

2 (2) 2019-04-04

Trafikverket 781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 0243-750 90 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Charlotte Högnelid

Trafikplanering, Affärsregler och modeller Direkt: 010-123 14 30

charlotte.hognelid@trafikverket.se

Allmänt

JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK

Jönköpings Länstrafik har inga synpunkter på föreslagna ändringar gällande förändringar på infrastrukturen.

Avseende information till resenären ser Jönköpings Länstrafik att även den information som

Trafikverket visar mot kund ska vara tydlig och korrekt. Informationen bör också vara synkroniserad mellan de olika driftområdena. Kunderna ska inte märka av skillnaden mellan passage av olika driftområden gällande information som rör resan.

Trafikverkets kommentar:

Då ovanstående kommentar inte kan härledas till samrådsunderlaget kommenterar Trafikverket inte den i detta sammanhang.

SJ AB

SJ AB har inga synpunkter på JNB 2019 avvikelsemeddelande 7 samt JNB 2020 avvikelsemeddelande 1

SVENSKA TÅGKOMPANIET AB

Tågkompaniet har tagit del av samrådet och har inga invändningar gällande planerade ändringar.

REGION VÄRMLAND

Region Värmland har inga synpunkter gällande ärendet.

References

Related documents

Rigida strukturer + mycket resurser till behandlande

- Den största skillnaden mellan ortos och gips är att när jag var gipsad fick jag inte belasta foten, men när jag hade ortosen kunde jag börja gå någorlunda normalt.. Sen med

1983 11.392-2643-83 Saxå Herrgård Lennart Wahlström Länsstyrelsen konstaterar dels att vid tidpunkten är 18 av 45 bygg- nadsminnen av ”herrgårdskarak- tär” vilket ”ger

Region Gävleborg instämmer i att ett stärkt stöd till kommunerna är viktigt, både förslaget avseende att stärka de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) och

• En mer djupgående analys borde ha genomförts gällande vilka som är målgruppen för ett nationellt system, och vad det i så fall kan finnas för relevanta alternativ för

I insatsområdet för en hållbar, smart och sammanhållen region vill vi anta utmaningen att peka ut faktorer som är viktiga för att människor från olika grupper i Värmland skall

Region Värmland delar utredningens bedömning i denna del, det vill säga att asymmetrisk uppgiftsfördelning inte är önskvärd kring de mest centrala välfärdsområdena, men kan

Region Värmland tillstyrker därför utredningens förslag om att tydliggöra ansvaret för utbildning och primärvårdens roll med förtydligandet att begreppet professioner

A possible interpretation of the finding that individuals with high previous sick leave are likely to be recruited to workplaces with the high average sick leave is that

Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller lastas från eller till fartyg i hamnen.. Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga

Arbetsgivare inom vård och omsorg ansvarar för att, i varje enskilt fall, ta ställning till om exponering för covid-19 kan ha skadlig inverkan på graviditeten eller orsaka annan

▪ Styrgrupp av politiker från varje part – gör ställningstaganden kring verksamheten.. ▪ Kommunernas näringslivsfunktioner, en viktig

Alla medarbetare är aktörer och har ett ansvar för att bidra till god intern kommunikation genom att hämta, förmedla och söka information.. Målgrupper

Syftet med studien är att undersöka hur värmländska kommuners webbplatser avsedda för turism är utformade för att möta det som efterfrågas av turister vid

Det beskrivs att patienter inte informerats om händelseförloppet när det tillstött komplikationer i samband med vård och behandling, viket kan leda till bristande förtroende

The regional structures of Västra Götaland and Värmland are different where as of now Värmland still have three different structures of Regional Governance which might imply that

Resultatet av föreliggande studie visar att barns möjlighet till digitalt lärande ter sig vara beroende på hur pedagogerna förhåller sig till digital teknik och hur

Region Värmland bidrar till målet bland annat genom bidragsgivningen inom kulturområdet och de insatser som görs för att öka medie- och informationskunnigheten (MIK) och

provtagningsdagen men patienten inte är anträffbar eller om det föreligger praktiska problem kring administrationen (ex ingen kan hämta ut Fragmin på apoteket, DSK har orimligt

• Region Värmland ska i samverkan med kulturverksamheterna och kommunerna verka för att stärka barn och ungas möjligheter att komma till tals och öka sitt inflytande och

Verksamhetschefen på SkinDoc har i yttrande framfört att borttagande av dessa leverfläckar inte får göras inom ramen för offentligt finansierad vård.. Anmälaren var

• Som region får Halland ansvar för hälso- och sjukvården och viktiga områden som påverkar utvecklingen i Halland, exempelvis näringslivsutveckling, infrastruktur och kultur!.

Eller sett i ett vidare perspektiv, varför inte sammankalla alla anställda till ett stort informationsmöte, i syfte att ge alla anställda samma chans till att tillgodogöra sig