TRAFIKVERKETS FASTIGHET

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VÄGKANT TRAKTGRÄNS

SKYDDSÅTGÄRDER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT

AVGRÄNSNING MELLAN OLIKA TYPER AV MARKANSPRÅK

BEFINTLIGT

SPÅR

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT

(Jt) NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT, 3D-FASTIGHET (J) NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT

FRÅN FÖRBUD ENLIGT MILJÖBALKEN

VERKSAMHETER/ÅTGÄRDER SOM UNDANTAS

NYTT VÄGOMRÅDE MED VÄGRÄTT

NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT KOORDINATSYSTEM:SWEREF 99 16 30, RH2000 DATUM FASTIGHETSKARTA:2018-02-XX DATUM GRUNDKARTA: 2018-02-XX

+YY.Y m YYY+YYY

OCH HÖJDSÄTTNING

NY VÄG, VÄGBANEKANTER MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK YYY/YYY

PROJEKTERAD BERGKONTUR MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV STRANDSKYDD

MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV BIOTOPSKYDD

OCH NYTT VÄGOMRÅDE MED INSKRÄNKT VÄGRÄTT

NY JÄRNVÄGSMARK MED ÄGANDERÄTT ALTERNATIVT SERVITUTSRÄTT

Sk5 Sk4 Sk2 Sk1

TECKENFÖRKLARING

GRÄNS FÖR VÄGOMRÅDE, GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK

Sk - MARKERING ELLER AVGRÄNSNING AV SKYDDSÅTGÄRDER - SERVICEVÄG

Js1

- OVANJORDSANLÄGGNING Js2

- EL- OCH VENTILATIONSANLÄGGNINGAR Js3

- GRUNDKONSTRUKTIONER Js4

- SKYDDSZON

- PARKERINGSYTA FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS FORDON, SERVICEFORDON MM - LEDNINGAR

- SKÖTSELYTA - JÄRNVÄGSBRO

LÄNGDMÄTNING

VARJE SPÅR HAR INDIVIDUELL

ÖVRIGA BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

MILJÖBALKEN, gäller inte byggande av allmän väg/järnväg.

Förbuden som avser verksamhet eller åtgärd inom generellt biotopskyddsområde, 7:11, 2 st

MARKANSPRÅK

STÄNGSEL, 2,5 M ÖVER MARKYTA

TRAFIKVERKETS FASTIGHET FÖR JÄRNVÄGSÄNDAMÅL för tillfällig nyttjanderätt.

vägen/järnvägen och som fastställs och ingår i vägområde för allmän väg/järnvägsmark eller område enligt 12:6 MILJÖBALKEN gäller inte för de verksamheter och åtgärder som behövs för att bygga (7:11 2 st. MB) gäller inte byggande av allmän Väg/Järnväg. Skyldigheten att göra anmälan för samråd av allmän väg/järnväg. Förbuden som avser verksamhet eller åtgärg inom generellt biotopskyddsområde Förbuden mot åtgärder inom strandskyddsområde (7:15 MILJÖBALKEN) gäller inte byggande

Sk3 - STOMLJUDSDÄMPNING

- BULLERSKYDDSVALL +XX.X VALLENS PLUSHÖJD - BULLERSKYDDSSKÄRM +XX.X SKÄRMENS PLUSHÖJD

- UTJÄMNINGSMAGASIN DAGVATTEN FRÅN JÄRNVÄGSANLÄGGNINGEN - ETABLERING

- UPPLAG

- ARBETS- OCH TRANSPORTVÄG

- TILLFÄLLIGA TRAFIKANORDNINGAR - INFILTRATIONSOMRÅDE

- GRUNDVATTENRÖR - DIKEN OCH DAMMAR

AVVERKA DE TRÄD SOM KAN RISKERA JÄRNVÄGENS DRIFT)

- TRÄDSÄKRING (SERVITUTET OMFATTAR ÄVEN RÄTT ATT UTANFÖR MARKERAT OMRÅDE

NYA ANLÄGGNINGAR

NY JÄRNVÄG, SPÅRMITT MED LÄNGDMÄTNINGSSTRECK

- FASTIGHETSNÄRA BULLERSKYDDSÅTGÄRD Js5

Js6 Js7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Js8

Js9 Js10 Js11

FASTIGHETSGRÄNS

I SAMBAND MED IDRIFTTAGANDE AV NY JÄRNVÄG INDRAGNING AV VÄG FRÅN ALLMÄNT UNDERHÅLL

Js J/Jt

T V Vi

J,Vi/Js,Vi

NORRVIKEN

STRÖMSFORS

KROKEK ÅBY

NORRVIKEN

STAVSJÖ

LODDBY

ORIENTERINGSFIGUR MED BLADNUMMER

3302

3303 3304 3305

3301 3317

3318 3319 3321

3322 3323

3324

3326 3325

3320

3327

92+000

92+500

93+000

93+500

94+000

94+500

95+000

96+000

96+500

97+000

97+500

98+000

98+500

99+000

99+500

100+000

100+500

101+000

101+500

102+000

102+500

103+000

103+500

104+500

105+000

105+500

106+000

106+500

106+677

91+810

JÄRNVÄGSPLAN KM 106+677 GRÄNS FÖR

95+500

JÄRNVÄGSPLAN KM 91+810

GRÄNS FÖR

104+000

3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313

3314

3315

3316

E4

E4

ALGUTSBO

1:2

GROPKÄRREN

1:1>1

Fångstgrop

Fångstgrop

Karlsmossen

Fångstgrop

Fångstgrop

Eriksberg

101+000

GRÄNS MOT BLAD 3322 GRÄNSMOTBLAD3310

GRÄNSMOTBLAD3327

A3 A3

plottime

ida_itemname ida_username

DennaritningärTrafikverketsegendom. Alltobehörigt begagnandeavritningenbeivrasenligtlag. TRAFIKVERKET

LEVERANS/ÄNDRINGS-PM

LEVERANTÖR AVDELNING

KONSTRUKTIONSNUMMER

UPPDRAGSNUMMER GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

TEKNIKOMRÅDE

www.sweco.se Tel 08-695 60 00

ÄNDR. DATUM

ÄNDR. ÄNDRINGEN AVSER GODKÄND AV

_

TYP AV PLAN

JÄRNVÄGSPLAN

RITNINGSNUMMER FÖRVALTNING BLAD NÄSTA BLAD ÄNDR.

DATUM SKAPAD AV

HANDLINGSTYP

ANLÄGGNINGSTYP

GODKÄND AV SKALA FORMAT

KILOMETER+METER BANDEL

RITNINGSNUMMER PROJEKT GRANSKAD AV

+ - +

3323

506

OSTLÄNKEN

_ 3324

101 STAVSJÖ-LODDBY 100

SWECO/SEPASU

2019-11-04

0

A1 1:2000

0

PLANKARTA (BSAB 00, 01, 10GR) MARKANSPRÅK

SAMRÅDSHANDLING

Jt

T3

0

SKALA 1:2000

100 200

12800822-004 PRELIMINÄR

OLP2-10GR-111-21-100_101

TRAFIKVERKETS FASTIGHET

TRAFIKVERKETS FASTIGHET

T3

T3 T6

T6

T6

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :