• No results found

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Miljövinster och

miljonvinster går

hand i hand!

(2)

Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för lång- siktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järn- vägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar även för byggan- de, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. En av våra utmaningar är att skapa ett energieffektivt transport- system med god tillgänglighet. Dessutom måste utsläppen av koldioxid från transportsektorn minska. Fyra logistikana- lyser har genomförts inom ramen för den verksamhet som vi kallar Samverkan Näringslivet. Målsättningen har varit att minska miljöbelastningen från näringslivets transporter.

Den här broschyren presenterar fyra olika processer som alla har lett till, eller kommer att leda till, stora miljövinster.

(3)

ITT Water & Wastewater agerar globalt och be- driver försäljning över hela världen. Som ett led i sin strävan att minska sin miljöpåverkan och även spara transportkostnader valde man att driva ett projekt för att minska flygtransporter till för- mån för sjötransporter till Australien. Genom att analysera och planlägga leveranser av de 30 mest frekventa komponenterna som gick med flyg kunde dessa i stor utsträckning skickas med båt istället.

Resultatet av förändringen blev minskade flygfrak- ter till Australien med 20 procent, vilket sparar hela 615 ton koldioxid per år och närmare 1,5 miljoner kronor! Kapitalbindningen blev obetydligt större varför affären är mycket gynnsam.

Som nästa led i arbetet har man startat ett projekt för en liknande lösning i Argentina. Man hoppas sedan kunna gå vidare med fler länder. Med hjälp av en totalanalys av övrig logistik har ITT gjort fler besparingar. Nya fraktavtal, tätare samarbeten mellan avdelningarna, högre krav på leverantörer, utökad intern logistik- och miljöorganisation, ett nytillsatt emballageforum, frekventare utvecklings- möten med transportörer och flera andra åtgärder har gjort att ITT i sin dagliga verksamhet kunnat minska sina koldioxidutsläpp kraftigt! Även eko- nomiskt innebär förändringarna stora besparingar varje år!

Vinna-Vinna!

En åtgärd genererar:

> 615 ton i minskade koldioxidutsläpp.

> 1 500 000 kr i minskade kostnader.

ITT Water & Wastewater

Båt till Australien

– miljövänligt och ekonomiskt!

(4)

Att slå sig till ro och nöja sig med sin senaste förbättringsåtgärd kan bli kostsamt. Inte bara för miljön utan även för företagets ekonomi. För sina inleveranser till anläggningen i Ljungby har Elec- trolux Laundry Systems sedan länge använt sig av så kallade slingbilar. De kör en rutt och samlar in gods från flera olika anläggningar och transporterar sedan allt till Ljungby. Ett mycket bra och effektivt sätt att transportera så klart. Vid en kontroll av detta arbetssätt upptäcktes dock att fyllnadsgraden på bilarna var mycket låg, i vissa fall så låg som 25 procent.

Med hjälp av en genomlysning av tidsscheman och transporternas sträckningar räknar man med att kunna höja fyllnadsgraden med 15-30 procent på

den slingbil som kommer från Danmark. Och att byta ut slingbilen som trafikerar Stockholm och istället använda sig av fjärrtrafik innebär ett lika ef- fektivt transportsätt men lägre kostnader och mins- kad miljöpåverkan. Dessa båda justeringar beräk- nas spara närmare 1 miljon kronor per år och sänka koldioxidutsläppen med 100 ton per år! Dessutom blir belastningen på varumottagningen mindre och det sker helt utan sänkt servicegrad! Allt som allt ett bra exempel på att det lönar sig att hela tiden sträva efter att förbättra och effektivisera. Utveck- lingen går ju fort och förutsättningarna förändras hela tiden och idéer som var bra igår kan ibland förbättras redan imorgon. Electrolux Laundry Sys- tems har dessutom börjat diskutera fördelarna med att sätta upp miljömål för sina godstransporter. Syf- tet är att kunna inkludera dem i sitt ISO 14001-cer- tifikat – vilket i dag inte är särskilt vanligt!

Vinna-Vinna!

Att förbättra en redan fungerande process beräknas kunna ge omkring:

> 100 ton i minskade koldioxidutsläpp.

> 1 000 000 kr i minskade kostnader.

Electrolux Laundry Systems

Kontinuerligt förbättringsarbete

– ständigt minskade kostnader!

(5)

Det händer hela tiden saker i vår omgivning som påverkar oss både ekonomiskt och miljömässigt.

Genom en scenarioanalys kan ett företag förutse hur mycket en förändring påverkar den egna verksamheten, vara förberedd på vad den innebär och självklart förekomma med en lösning på den nya situationen. Spendrups såg ett behov av att stabilisera och effektivisera sitt distributionssys- tem eftersom ett antal olika yttre faktorer skulle kunna förändras inom en snar framtid. För att stå bättre rustade för framtiden, kunna uppnå högsta möjliga fyllnadsgrad i transportbilarna och för att minimera såväl kostnader som miljöpåverkan per varje distribuerad liter dricka genomförde man en scenarioanalys.

Fem olika scenarion simulerades. De utreddes ur en rad perspektiv; ekonomi, tid, rutter, bilar, voly- mer, resurser – allt! Givetvis kombinerades analy- serna även med konkreta erfarenheter. Analysen gick så djupt som till hur mycket varje distribuerad liter dryck skulle kosta att leverera och vilken miljöpåverkan den skulle ha. Simuleringsarbe- tet bekräftade den känsla som fanns, gav ett bra beslutsunderlag och goda förutsättningar att kunna förutse hot och möjligheter med de olika vägvalen.

När kan en scenarioanalys vara ett passande verktyg?

Det är ett utmärkt verktyg för att förekomma föränd- ringar, såväl positiva som negativa, så att företaget står redo när de blir verklighet. Några exempel då scenarioanalys är ett utmärkt redskap:

- förändrad kundstock - förändrade lagerbehov

- effektivisering av transportflöden

- förändrade produktions- eller logistikprocesser - optimering av bemanning

Spendrups

Simulering

– för bättre och säkrare beslutsunderlag

(6)

Atlet flyttade sin Tysklandsfabrik till den redan befintliga fabriken i Mölnlycke. Transportflö- det ökade, samtidigt som företaget stod inför en förväntad tillväxt. Lösningen blev att tillsammans med logistikkonsulter se över de olika flödena och hitta synergieffekter mellan olika avdelningar och verksamhetsområden.

Att gå från en till två dagars leveranstid var en åtgärd som gav transportörerna mycket större förutsättningar att öka fyllnadsgraden i bilarna samtidigt som kostnaderna minskades rejält. Leve- ranssäkerheten ökade också. Ankomsttiden för in- kommande transporter begränsades dessutom till

ankomstfönster om 2 timmar, vilket gav en betyd- ligt jämnare och mer gynnsam arbetsbelastning på godsmottagningen. Samarbeten mellan avdelningar har också gett synergieffekter i form av minskade lager och färre transporter. Allt som allt genomför Atlet numera mellan 200 och 300 förbättringsåt-

gärder i verksamheten varje år, och sparar närmare 5 miljoner kronor!

Ökad leveranssäkerhet, jämnare arbetsbe- lastning och miljontals sparade kronor är uppskattade synergieffekter!

Atlet

Atlet ger transportörerna en möjlighet att fylla bilarna

Atlet, ITT, Electrolux och Spendrups har alla insett vikten av att kontinuerligt utveckla logistiken. Förutsättningarna förändras hela tiden och möjligheterna att agera miljövänligt blir större och större. Och i takt med att miljöåtgärderna blir fler så mins- kar kostnaderna. Det är en riktigt bra affär!

(7)

Att vinna miljonerna på lotteri är nästan omöjligt.

Att spara lika mycket på smart logistik är ganska enkelt.

Många är de företag som redan har sparat miljontals kronor på att agera smartare i sin logistik. Samtidigt har de bidragit med oerhörda minskningar av koldi- oxidutsläpp och onödigt slitage på våra vägar.

Läs mer om hur ITT Water & Wastewater, Electro- lux Laundry, Spendrups och Atlet lyckades:

• Logistikarbete på Atlet och Spendrups – Ana- lys, genomförande och utvärdering, publikation 2009:57

• Logistikanalyser på företagen Electrolux Laundry Systems och ITT Water & Wastewater, publikation 2010:41

Dessa rapporter kan du hämta genom att gå in på www.trafikverket.se/samverkannaringslivet.

(8)

TRAFIKVERKET. bEST.NR: 100396. MARS 2011. PRODUKTION:TRAFIKVERKET, GRAFISK FORM. TRYCKERI:TRAFIKVERKET. FOTO: ThOMAS JOhANSSON, ULF PALM, bILDARKIVET.SE

Samverkan Näringslivet är en del av Trafikverkets samarbete med företag som köper eller utför transporter och resor. Samverkan Näringslivet har idag samarbete med ca 200 företag.

Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt med att förbättra säkerhet, miljö och tillgänglighet inom transportsystemet.

Trafikverket, 781 89 borlänge, besöksadress: Rödavägen 1 Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 www.trafikverket .se

References

Related documents

Staten och kommunerna behöver därför ta ett gemensamt ansvar för att skapa en mer jämlik tillgång till exempelvis en bra skola, boende och sjukvård mellan olika.. kommuner

Nära 73 000 fler sysselsatta i Stockholms län producerar företagstjänster för export till övriga landet än antalet sysselsatta i övriga Sverige som producerar

Inte alls likt mig Inte likt mig Något likt mig Ganska likt mig Väldigt likt mig Jag känner för.. människor som inte är lika

Marie-Louise stannar till vid Vanja som står nära scenen, barnbarnet kvar i vagnen.. VANJA Är

konkurrensen från omvärlden blir hårdare. Det finns få projekt där denna process beskrivs och där man kan dra lärdom av svårigheter och möjligheter. I detta projekt vill

problematiken är huruvida underlaget kan anses vara representativt för de övningar som här behandlas. Hur omfattande gallringen varit är svårt att säga men när det gäller de

När två uppgifter kräver uppmärksamhet från samma modalitet blir människans prestation mer drabbad än när uppgifterna belastar olika modaliteter, till exempel

kriterier som ställs på ett rikt problem men också för att leda eleverna mot en mer generell lösning. Genom att formulera delproblem finns det en större möjlighet att alla elever

Och genom att planera för varierade aktiviteter som alla cirklade runt de utvalda orden bidrog Emik till att göra lärandet möjligt och dessutom synligt för både barnen och

Studien visade också att kvinnor upplevde barnmorskans närhet, stöd och vård som vital för att uppleva förtroende till sitt födande och att barnmorskans delgivande av information

Det är omöjligt för de har alltid gått med vinst, men den har de tagit med sig till USA för att slippa investera här, säger Anibal Carhuapoma, tidigare generalsekreterare

In the first case study of making, ceramic practice and historical objects emanating from feminist and anti-slavery movements, are explored through a process

I domstolens yttrande till regeringen gällande tillstånd till slutförvaret för använt kärnbränsle angavs att det behöver klargöras vem som har ansvar för anläggningen på

För Hand in Hand har det viktigaste varit att lyssna på våra partnerorganisationer och snabbt kunna ge stöd där det behövs som mest – det kan vara att lära ut en

Vi uppmuntrar därför alla våra elever att ta vara på möjligheten att träna under skoldagen, antingen på öppna träningspass eller inom ramen för det individuella

Vårt koncept handlar om ambitiösa studier och det är viktigt att eleverna har många olika studieytor att välja bland, säger Åsa Bäck, biträdande rektor på Malmö Fria

En industriell ingenjör ska ha kunskap om vilka olika roller som finns i en (projekt-) grupp, hur dessa roller samverkar, vad som kännetecknar en effektiv grupp och därigenom

Oron över att det skall ”hända något därhemma”, eller vad partnern ”kan hitta på” när de inte är där och vakar över dem, är gemensam för alla de närstående

Detta har lett till att fenomenet att handla second handkläder har blivit otroligt eftertraktat och kan idag även kallas för ett mode, vilket i sin tur resulterat i att ett högre

The thesis will focus upon the role of health workers in ensuring and maintaining proper hand hygiene routines in outpatient care in the treatment of malnourished children. We wish

Syftet med vår uppsats har varit att ta reda på om faktorer som kunskap och kännedom om de kognitiva problem som personer med psykossjukdom möter, är avgörande för att

The primary finding of this research is that the number of refugees taken in by the regions does not affect the relationship between attitudes towards immigration and

Med utgångspunkt i det faktum att Råden antas vara komplicerade att förhålla sig till och följa, har uppsatsens författare för avsikt att undersöka huruvida Råden följs