• No results found

Tal i kvadrater 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tal i kvadrater 1"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 15

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

EXTRABLAD 8

Tal i kvadrater

1 Skriv fyra olika tvåsiffriga tal utanför hörnen i den största kvadraten.

2 Subtrahera det största med det minsta talet som finns på samma sida i den näst största kvadraten.

3 Fortsätt att subtrahera på samma sätt. Skriv alla differenser utanför hörnen på nästa kvadrat.

4 Håll på så länge det går. Vad blir resultatet?

5 Välj fyra nya tal och gör på samma sätt.

(2)

HEJ © LIBER AB 16

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

EXTRABLAD

Tal i kvadrater

FACIT

Förr eller senare blir det samma tal i alla fyra hörnen varför det i nästa kvadrat blir 0 i alla hörn.

8

References

Related documents

Allts˚ a har vi visat att precis de sammansatta tal som antingen inte in- neh˚ aller n˚ agot primtal p˚ a formen 4n+3, eller de tal som inneh˚ aller primfakto- rer med j¨ amn potens

 Placering i kursen Tema hälso-och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (KUA/KUM) ska ske inom Region Stockholm.  VIL-samordnarna

Det är inte boendeformen, den personliga ekonomin eller patientens munhälsotillstånd som är avgörande för om en person ska omfattas av detta särskilda stöd utan

Ju bättre vi är på att hålla ut, desto större chans att så få som möjligt blir smittade samtidigt. Håll i och

I höst går det att söka bidrag från fonden Systrarna Åkerberg och Hedenvall som ger bidrag till hälsofrämjande aktiviteter för äldre.. Sista ansökningsdag är den 5

Bristkostnader är kostnader som uppstår på grund av fel och brister i processen, och de avvikelser som rapporten kommer att behandla är kopplade till bristerna i rutinerna för

Parabeln går genom två av kvadratens hörn, och parabelns symmetrilinje är parallell med kvadratens vertikala sidor.. En kvadrat med sidan a har ett av sina hörn

I dagsläget går det inte heller att posta via desktop vilket gör att allt arbete måste göras manuellt och sedan skickas till mobilen för publicering i appen, något som tar mycket