• No results found

Tal i kvadrater 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tal i kvadrater 1"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 15

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

EXTRABLAD 8

Tal i kvadrater

1 Skriv fyra olika tvåsiffriga tal utanför hörnen i den största kvadraten.

2 Subtrahera det största med det minsta talet som finns på samma sida i den näst största kvadraten.

3 Fortsätt att subtrahera på samma sätt. Skriv alla differenser utanför hörnen på nästa kvadrat.

4 Håll på så länge det går. Vad blir resultatet?

5 Välj fyra nya tal och gör på samma sätt.

(2)

HEJ © LIBER AB 16

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

EXTRABLAD

Tal i kvadrater

FACIT

Förr eller senare blir det samma tal i alla fyra hörnen varför det i nästa kvadrat blir 0 i alla hörn.

8

References

Related documents

Parabeln går genom två av kvadratens hörn, och parabelns symmetrilinje är parallell med kvadratens vertikala sidor.. En kvadrat med sidan a har ett av sina hörn

I dagsläget går det inte heller att posta via desktop vilket gör att allt arbete måste göras manuellt och sedan skickas till mobilen för publicering i appen, något som tar mycket

 Placering i kursen Tema hälso-och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning (KUA/KUM) ska ske inom Region Stockholm.  VIL-samordnarna

Sida 38 av 53 Det globala upproret är mer vag i sin beskrivning om strategi på den lokala nivån, varför sympatier för den globala våldsbejakande islamismen leder till ett intresse

Freden, uppbyggnaden av folkhemmet, rätten till utbildning och sjukvård för alla och den ekonomiska utvecklingen har lett till positiva förändringar i vår närmaste omvärld.

8 Addera talen med en tiondel. För varje dag äter han två bananer fler än dagen innan.. Påls skolväg är 850 m längre. Om man multiplicerar åldern på elefantungarna så får

Nytt för i år var att konstnärerna på kooperativet Inuti deltog i Konstrundan, Inuti har ateljeer och ett eget galleri för sina konstnärer på Kungsholmen.. Även Ran Duan från

Oavsett vad vi stoppar in för värden på x så gör kvadraten att det blir ett

På samma sätt som Reinfeldt refererar Sahlin till arbetsmarknaden som en plats, men i hennes fall handlar det snarare om att kritisera regeringen och Reinfeldt för

Variationen innebär att eleverna får möta de geometriska objekten i förhållande till varandra men även möta olika aspekter av samma objekt.. Dessutom möter de

Bristkostnader är kostnader som uppstår på grund av fel och brister i processen, och de avvikelser som rapporten kommer att behandla är kopplade till bristerna i rutinerna för

[r]

1 Under höstterminens första åtta veckor sparade William 320 kr av sin veckopeng. Genomsnitts- kostnaden för varje person blev 185 kr. I genomsnitt skrev de åtta kort var.

[r]

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Allts˚ a har vi visat att precis de sammansatta tal som antingen inte in- neh˚ aller n˚ agot primtal p˚ a formen 4n+3, eller de tal som inneh˚ aller primfakto- rer med j¨ amn potens

Det är inte boendeformen, den personliga ekonomin eller patientens munhälsotillstånd som är avgörande för om en person ska omfattas av detta särskilda stöd utan

Ju bättre vi är på att hålla ut, desto större chans att så få som möjligt blir smittade samtidigt. Håll i och

I höst går det att söka bidrag från fonden Systrarna Åkerberg och Hedenvall som ger bidrag till hälsofrämjande aktiviteter för äldre.. Sista ansökningsdag är den 5

Tack till de som hjälper till med denna insamling och ett stort tack till Leif Karlsson, ansvarig för arbetet och som ser till att säckarna kommer till pantstationen.. 6

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sedan 2013 stöttat forskningsprojektet Målkonflikter i socialtjänstens arbete med utsatta barn där syftet med studien var att undersöka

Med våra kollektioner kan du skapa taktila, bekväma och produktiva utrymmen som passar för alla typer av interiörer – möbeltyger till möbler, gardiner och rullgardiner till

Stora delar av östra DRK har varit ansatta av olika etniska och regionala konflikter sedan 1990- talet. 37 Generellt har säkerhetssituationen kännetecknats av