• No results found

Hitta uppgiften - Tabell 0-3, 5 och 10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hitta uppgiften - Tabell 0-3, 5 och 10"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hitta uppgiften - Tabell 0-3, 5 och 10

Ett spel för två spelare.

Material: Färgpennor i två olika färger

Gör så här: Spelarna turas om att hitta tre tal som tillsammans bildar en multiplikationsuppgift t ex 24 8 3 eftersom 8  3 = 24.

Spelplan 1 används till båda spelare.

Rutorna färgläggs i spelarens egen färg.

Talen kan vara på en vågrät eller en lodrät rad.

Varje ruta får bara användas en gång.

Den spelare som målar den sista möjliga raden med

tre tal vinner spelet!

Spel 1 Spel 2

24 2 6 12 4 3 4 2 2 18 9 2

8 3 18 6 3 30 18 6 3 2 16 8

3 6 3 2 12 10 9 3 27 9 3 16

16 2 8 2 4 2 2 18 3 27 2 2

8 3 24 4 6 20 12 3 4 3 6 18

2 6 12 8 5 5 2 6 12 8 4 9

7 1 5 6 30 4 6 1 6 3 2 3

14 4 3 27 10 12 8 4 2 24 8 3

5 3 15 9 3 3 3 4 12 3 2 6

2 12 10 3 30 4 24 16 2 8 4 2

(2)

References

Related documents

• Hur stor var medelåldern för dessa personer för exakt två år sedan. • Hur stor är medelåldern för två av

Av de tio siffrorna kan vi bilda hur många tal som

It is shown that the morphology of the activated sludge flocs correlates significantly with the settling properties of the sludge, as expressed by traditional settling

- hloubka provedene analyzy ve vztahu k tematu: velmi dobre minus - za velky nedostatek povazuji, ze studentka po prvnfm neuspesnem vyhodnocenf textilie se vzorem, se ji dale

4.2.1.2 ’’för att försvara sin egendom eller egendom i sin rättmätiga ägo eller förvar eller under hans vård eller egendom någon annan person mot olaglig handling av

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Event marketing, Facebook, Guerilla marketing, Marketingová komunikace, Marketingové komunikační nástroje, Sociální média, Webové stránky,

In fact, as it was shown above, Psycho and Vacancy have common genre, scenes, shots and their use of the system of suture. Of course, knowing the stories would not have been

På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm till fots.. På det hela taget är det lätt att ta sig fram i Stockholm

I en förordning från 1395 skriver ärkebiskopen som motivering för en indragning av fattigtiondet i Hälsingland, om vilket det stått strid redan före pesten i olika delar av

Inf¨orda beteckningar skall f¨orklaras och definieras. Resonemang och utr¨akningar skall vara s˚ a utf¨orliga och v¨al motiverade att de ¨ar l¨atta att f¨olja. Numeriska svar

Fördelning av antal produkter per funktion och faroklass Products by function and class in terms of danger class, in tonnes. Mycket giftigt (Tx) Giftigt (T) Frätande ( C )

ställer 0ss ofta kanske frågan en gång varför något gick fel, men det är inte så vanligt att vi ställer frågan fem gånger och som!. följdfråga till

[r]

Utbildningsdagarna var tänkta som en del av arbetet för att kvalitetssäkra utbildningen till skolsköterska och början på dialogen mellan handledare och student, handledare och

Leta upp alla uppgifter som passar till svaret (du ska bara titta på din tärning) och färglägg dem i rätt färg.. Du får hålla på i en minut därefter slår ni era

Keywords: root-filling, nickel-titanium rotary instrumentation, implementation, hands- on, social network, focus groups, qualitative content analysis, general dental.

Styrelsen och verkställande direktören för addVise inredning skyddsventilation ab (publ) får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2007.05.01 –

Till årsstämman i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) org nr 556363-2115 Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

Konsumtionsutvecklingen utav trävaror i Europa har alltsedan 2003 utvecklats på ett positivt sätt där konsumtionen, enligt uppgifter från ECE Timber Committee, under 2005 ökade med

Tillgångar och skulder i koncernen har värderats till anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Goodwill utgörs av det belopp

RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS enligt koncernens tillämpning av dessa principer och uttalanden

[r]