animi Sänatione

Full text

(1)

B. C. D. io.

»k

<D1SSERTAT10 PH1L0S0PHICA

DE

Sänatione animi

å viras,

. Ad

Exemplum Medicins corporis,

Quam_j,

Conjentiente Facultate Philofophica,in Celeberri-

; ma Svecorum ad Salam L/icademicL»

SUB PR^SIDIO

PR£CLÅR1SS; <lAMPLISSM1% V1%1

M, JOHANNIS COLUMBI, *

Poef. Profefforis Ordinarij

Public* ccnfur*committit

PETRUS ARBELIUS,

Wefm.

sAiåUml<fOBob,CLAJ»lutu. M. DC. LXXPlll.

in Auditorio J5 uflaviano majori-

HO LM IE

Excudit loh. Georgt Eberdt,

64- -

(2)

Reverendtßtmu in Chrißo Patribws ac Dorntnu,

Dn JOHANN!BRODINO

S.S.Th, Do<5V.cclcbcrrimo, Dicecc- fios Arofienfis Epifcopo, Sc Con-

fiftorii,quodibidem cftPraeftdi graviftimo.

Dn.PETRO RUDBECKIO

S.S.Th,Docft.celeberrimo, cjufdem

in AcademiaUpfal.Profef. Primario

utriufqjTcmpli Paftori,Sc h.t.Acad.

UpfRe<ftoriMagnificograviftimo.

P

. wUt.Sc

PI. Reverendoö?Ciariß: Dn. M. PETRO DALECARLö>

Templi Aroft Cathed: Paftori, Sc Confiftorij ejufdem Aftelfori Pri¬

mario,Seniori,honoratiftimo.

&ec non

PI, Reverendo Ciariß. Dn. M. JOHANNI RUDBECKIO, Gymnafij Aroft Eloq.Le&ori) Confiftorij quoqj, quod ibidem eft, Afteftbri,dexcerrrimo.

Dnis me'ts Patronis &Tautoribus maxime ßtßiciendü& obfervandis SALUTEM & FEL1CITATEM.

\Agellasaufo nunc hos in(cribereVeftris

Notnimbus, magni ne ftucenfete Patrons.

Nammedierna anima Veßrö fub munere totaeß, Veßras communem fe X>ultdiffandere virtus.

Trugifer Autumnuscumulat dumdona benimm Numinis,& Law mortalibus horrea completp

Mentüager noßra fua fundere munera tentat, Varvaquidem fateor,(unt hac,nec dignafavotef

Sed veniamVeßra fubß>e bonitatu habebunt.

Vos qttofynon rigido conaminapaueulavuittt Injpicite, OSeniormultum Reverendej probay.

Ouiturbaiuvenum das Itmpidaflumina Suada-

Non mihi[um vires,,fedtantumprompta Voluntas,

Revcrendiftimarum Veftrarum Dignitatum

Ac

Rcycrcndorum Vcftrorum Afcrzimfri

Obfervantifl: cliens

- * , &

humilimus cultor P- Arbelius,

(3)

PROOEMIUM;

Olertiores cultiorescp ex Genti-

lißimo Viros,futnmarerum

licet humanarum cognitiofie,u~L>

<3 experientia inflrudos orna-

tosfyfuiße ,oftendunt pracluraeorunu fatis

ad pofleritatem transmijfaac

jalutarianita quodvispracepta,adCivile

vitagenm fcitu,nonminm

tilia,ac necejjaria;ex , quibm

Scriptores bos,in id magnopere

i$fibiipfis Cj alijs quibmpoJfent^Quorum ^J^"^

etiam informationi, eb major

obedientiadebetur,quo magis re¬

da mtionis& legibmhonefiatisde-

dudd conformia prafcripferunt. Alias lo-

cum habet illud fatisnotum Proverbiurm,

Amicm Plato,amicmArifloteles,fedmagis

amicaVeritas-Quoniam apudAriflo- ig

telem,Ciceronem,Senecam,aliosqi Veterum,

hon uno in loco legitur, medicina

A lofophia

(4)

lofopbiaelegantifimilitudine :

turcphcec contemplatiomultum rbJ Jructus adVitam commurtem ajfierre pfije,

nec ä vit generce equodper Det

Voluntatemac vocationem legitimam - quor,eJJe allena:paucis hifce non-

nulla comifiadeam pertin,

cum Deo,examinjpublico ingenij exercen-

digratiajubmitterem.Etfinunc nonpropo-

fitum fit latifiimum Frac}icte F campumpervagari> quo bcec doclrina

tendipojjety vel merito deberetsfied illud

latiwsin perbreleescontrabere

infra Vires mens pofitumejjeyq

dio boc omne quod dixi exponere ac

re,lubens confiteor. Etßproinde defiderio exjpeSationi Leflcorw minus

fit,deejus tarnen bumanitatea mibifaciocertam,rogans dignetur boc

lecunfi fpecimen in nteliorem interpretari

partem., Tbef.

(5)

toto

Thef. i : :

Ravis"eft> & magnoPhilofophodignacom- monitioSeneca:,Epift. LIV p.m.133. Stäger

effes1curamintermiffijftsreifamiliaris, fåforen- ßa tibi negotiaexcidißent; nec quemquam tan-

//fwtaresycuiadvocatua inremißionedefcendeyes:

animoidageres% ut quamprimum morbo liberarerts,

ergo? non $ nuncidemfacics? Omniaimpedimenta dimitte^ $

<vaca bonamenti. Ubi neceflitatcmoftendens animum finu cun&atione å morbis fuis»hoceft» vitijs liberandi, argu¬

mentaturå promptitudine hominum reftéfibi confulenti-

um> fiquando membra corporismorbo aliquocorripiun-

tur>medicinarn adhibendij åminori fcilicet ad majus hoc

modo: finullafit cunäatio ad vocand# medicin# cum parsr*

laboratignobilior: quanto magis pareftanimaeå vitijsk>l-

licitataematuréfubvenire? HoratiusPoeta,qui& ipfemul-

tapraeceptaPhilofophicacomplexus eftcarminibusfuis,uti- tureodemfimilijcumalibi»tum Lib, I. Epift 11. ubi tarnen., adunumpar, fedinfigne, corporis membrorum» oculos*

nempé hoc reftringit. nam cur

ffhitt l&duntoculosyfeßinas demerci fi quid animum,difers curandttempui in annum}

: • . ' rhef- 11

Sicut igitur iftiadhortantes ad fufcipiendam curam &

fanationem animi» hocfimili utuntur; itadum fermo eft

de curationeipfåopephilofophisefaäå>faciunt idem multi veteresnoviqjfcriptores* Initioquo fenfu hic voxPhilo«

fophiae accipienda veniat» paucis indicandum. Notum-»

eftquodvocabulumPhilofophiacnon uno accipiaturfenfu:

Az divcr«

(6)

di\erfisfcientijs&difciplinisaccomodan fölet5 idq; nunc

fpccialiter,; tam Theoreticis Pra&icisqj fimul; quam fin- gulatim de alterutra parteharum dicitüf. Pofiemnonnuiia

dicere dePhilofoph: Theoretica,qusnosabignorantialibe-

rat,tanquam morbo: fed memorangufti temporis, illud

nuncomitto. Nomen Philöfophis apud veteres non fe- mel>de Philofophiå praåicå fumitur. UtpotéCiceronem

1. II.Tufcul.qusft. Cap. IV.. Bfficit hocphilofophiå: medetur

anirnis: inanesfollicitudines detrahit cupiditatiiu* iiberat: pel-

littimores: Item cap. VI. llbi magiftravite.StlibJILcap. ni.

ubimedicin* animi dicituy. item lib. V* cap.ii, ubific excla-

matTullius. OvtUphilofophiå dux*,O virtutis indagairix,ex-*

pultyix vitiornrri\ fåc. Qus loca noflro huic inftituto ap-

primé accommodavidentur. Quoetiam fenfu partim in_*

allatis partim alibi dicunt Veteres Philofophiam expellero

mörbos animi, efle expultricem vitiotum. Quibus ver«

bis nomfoluminfirmitafcm mentis, quå ttiortales utpluri-

mum laborant&confMaotur, oftendunt: Verum ad hsc

nonobfcuré indicant remedium, quo fanarij pofiitacdebe-

at, fcilicet ad idénitendem operandumq;contemplando

nen,faltctn; fed omninout aåuipfoboneftatis 6c virtutisofficiä

excrceantur acdeelarentur ncceflumefTc.

.. vv i vh '■**-i* \\yei'%\\v.\u i/;^ o'- -.>• i

:' in

Mihiquidem nunclermonon e;rit prolixus dehis, qui cumunameandemq; difciplinamfaciqnt Philofophiam Pra-

fticaröjlicutKthicant parsprittla, de fine agens, Politica^>

fecunda,traäans defubjeåo, St medijs, illuftrant id Exem- plofeupöfios fimilitudine Medicins. Fithoc ab Averroe, teilecelebert: Thomafio; is enimEthicamcomparatpar¬

ti medicina^quafeftdelanicateSc sgritudine,Politicamve-

" 'A

roparti>

(7)

roparti,qua?eflEffe&iva fanitaris& dcftrußivaa-grifudmk Atq; quod de Philofophiå Practica pro una difciplmå habi-

tå,dixi,tequiturinhoc Averroem»memoratusCiariiT:Tho-

mafius$ quod Sc alij faciunt Viri erudiflimi» ut Jafon Do

Nores Sc Piccarrus. Necnegaripoteft,ipfum quoq;Ariito-

telem vidcri fic flatuille. Undé totumhoc>ut ita dicam_», corpusPhilofophiaepra&icaelaepé appeilat nominenoÅt^g.

utEthicrNicom:l.cap.XIII» & alibi fzepé. Diflentit ta-

men Celeberrimus Conringius; ncc noftro propofitocon- venit de hac re nuncdifquirere> cum obiter tantum eam_*

terigerimus.

Thef. IV.

Etfiveroneqj confiituerlmde comparationeMedicinarSc

Politicaeprudentiae multisagere: quia tamenfrequens valde

efteruditisfcriptorib9cumcorporehumanoRempublicam>

cum MedicoautemPoliticum>& praefertim magiftratum_j

confcrre» pauca quscdam loca veteruraafFerram» né hane

partem penitus intaäam praetereartL». Monet Cicero, 1. I#

de Officijs. cap. 2jthoceflcPlatonis praeceptum, ut ij qui Reipub: preefuturi Tunt, totumRcipub* corpus curent,no

dumpartemaliquam tueantur>rchquasdeferant. Ubi ma-

nifefté uterq; philofophusad hoc fimilerefpicit> Pleniusr*

Seneca. lib. I, de Ira cap. V. Mediets primo in levibus vttijs

tentat nonmultumex quotidiana confvetudine infleclere, gf eibü»

potionibu^yexercitationibui ordtnemponere> acvaletudinemtan-

tummutatavita? diftofitionefirmare: proxtmumefly ut modut proficiat, Simodm ordononproficitj fubducit altqua, cir-

cnmcidit. Sine adhucquidemrefyondeti interdicit ctbü, ab-

ßinentiacorpusexonerat. Sifruftra molliora cejferunt; ferit ve-

nam^membris^y Siadhwentianocenty morbum dijjundunty

A3 manus

(8)

umanm äfferl\ necuUa dura videtuy curatio, cujusfalutarü tffe*

cht*eß. ha legumpraßdem,civitatis^ reBoremdecet, quamdiu

potefljverbis, bis moäioribus,ingentacurare> ulfaciendafua-

tieaticupiditatenjfy honeßi£$aqtiiconciliel animts>faciatcp viti-

orum odium, pret'tum virtntumX tranfeatdeinde ad trißiorem^

Orationem> moneat adhuctfexprobret:novijßme adpanas

adhucleves revocabiles decurrat: ultima Jupplicia fce-

ler'tbus ultimis ponat > ä/ pgreat , «//? pertre

etiampereuntis interfit. Huc facit quod Ariftoteles Eth,X".

cap.raalos &penituscorruptosuviUtüs, i.e. infanabiles*

vocet: quomodo&multialij. utCicero. Orat.Philipp. VIII

cap*V. Incorporejiquideiusmadieß, quod reliquocorport noceat%

urhfecarifypatimurj ut membrorum aliquodpotiusyquamtotuma

corpusintereat: Steinreip.corpore,uttotumfalvumfit\\quidquid

jeßpeßiferumamputetur. AHorum dißafimilianon conge-

ro> in rcfacili fimprolixus. Quodautemdeleviorirae- dicinainquibusdammorbis dixit Seneca, habetavetuftiori-

bus. Sic Ariftoteleslococitato. Prxteyeaßngulares efpri¬

vat*correBiones d communibus dijferunt: 6)uemadmodum eve-

nit inMedtcina. Univerfé enimei,quifebri afßiBatur, inedial»

qutes utilis eß: aiicuiautemfortaße inuttlü^ Idem Liviusr*

dicit: quamquam in re nonnihildiflimili. Lib. XXII.cap*

XVIII. Atqihcecobitcrficlibaffe, fufficiat.

Thef. V.

Ut igituradidveniamus» quod in hoc qualicunq; feri-

ptoagerepra?cipueconftilutura eft,nempe,quomodophilo

foph9 adimitationemraedicifanetvelfuumanimu,vel alio¬

rum -.Sciendumeft,initio caufashiceflecognofcendas. Sicut

enim corpus haudeommodecuraripoteftjiiifimorbicaufa, corporisqiconfticutiQinnotuerit,ac^j9naturafueric cognita

per-

(9)

perfpeftaq; 5 itaammivitijs tantofaciliusmedicinavirtuds adhibctur, quantomagis conftet>undé origoac caufajquibus

facultatibus adhaereat, Stquomodoinclinationespravaein^

reftum ducifletliq;poffint ac debeant (Vide Ariftot. Eth.

Nicom:lib.ucap.ult»)Quacfiammethodoprogrediendum

nuncargumentifufcepti tra&atio poftulat.

Thef. VI.

Neautemimpcdimentofit inftantia curfum forté no-

ftrnmretardans,quod ficutanimaimmortalisaftus purus ac

fimplexjitaå morbis vel affeäionibus fitimmunis plane,nec tangaturejuspaflionibus; ad hoc prascavendum adhibenda

videturdiftinäio, interdiverfam corporis aeanimaeratio-

iiem. Etfivinculoquodamar&iflimoinhacvita conftrite

haepartes>aliter multocomparatum cumanimaac corpore;

corpusenim deftruitur,facitqjuthomines magisq; confum- pti emoriantur. Equidem animi operationes ioterduiru

impediunturvaldeqjaffliguntur: Subje&um tarnen nonde¬

ftruitur ijldemfacultatibus» hocfi fieret nullusferé homi-

numhaberetanimum fatisincolumcn &integrum; manet

proindéanimaimmortalisacfimplex, licet undiqs abifiis

morbisobfideatur* Hinc liqtiet conftituendtlm difFerenti-

am interipfiimSübjedlum feuEffentiam hominis; & ejus*

malumfcu Accidens»

1he[. VII,

UtDeusnulliusmali,fcificet culpae, caufa, ita omnisr*

boni autor innatura; proindé agnofcendusCaufa divino-

rum igniculorum mentibushominuminditorum, quibusr*

quid aequum,quid juftum»quidvé iniquum vel injuftura fit

perfpiccrepotens.

(10)

Ihef. Vill.

Gentilesnonparumlaboraruntprocaufaproxima hojuj

naturalis infirruitatisinvcftiganda. Vari®variorumdehac

re fueruntOpiniones,quasnunc nonfufcipio examinandas-

TantumStoicorum & Platonicorum indicafle mihi fuffici-

at,qui caulamhujus incorpusrejicicbant, perfuafi quideraexindé quodficut hoc alijs infirmitatibus obnoxi-

um,itaantmustraheretur nonnifi adejusdefideria, cupidi

taresq;; acproindeabeodempenderc,infici, & corrumpi

exiftimarnnt; hom.niq; eoipfo dencgabant libertatem ar- bitrtji cumtamaröoearceris vinculo c02retaretur ac con flringeretur, utad ejusnutum folumcircumferretur Quo-"

rum mentemexponitCatoapud.Cic.de fened; Dumfimu,

hacl*ufi"mpedtbmcorporis,munere quodamnece/ßtatütigravi opereperfungtmur. esc aulemanimu*caleftis domi-

ctho deprejjus,quaf,demerfmin lerram locum natur*

äternitatifycontrariusq

Ihef. IX.

Equidemquod illi ducenaturapervefHgarc baud yalu-

crunt, cx Sacris literis Jiquido conftat. Gentiles circa ri

vos perftitere; Chriftiani ex verbo Dei melius cdoftiad

fontesprogredi, originem ipfamfacilé invenirc pofTunu.

Etenim héecinfirmitas natura? å primorum noftrorum Pa

rentumftatimrranfgreßione orta ed:: deperditaenim ima- gioe primana>nasreditaria lues rantas radices egitin natu¬

rabumana*&inpofteros itaeftpropagata: ut nilifcintillu-

iarreaitudinisinCivilibus baud obfcuré rcfidua? cxcitentur

ac adjeäisfomentis, difciplinasconvenienris, inflammen-

lur» 6c ad veri juftiq; normam afFe&us immorigeri alias

com-

(11)

componantur,animusfacilé fervitutisjugumfubiturus,fub-

millas illismanusdaret, quos obedienres alias debuiflfetha¬

bere,undedepravatur magis,quam melior redditur homo»

&in quasvisvitiorumpraecipitia, nififibi intentus, defle&i-

turduciturq,-,

Thefe X.

Necdiffitendum quod eandem ctiam lu&am Sanio-

resEthniciquidam animadvertebant,imotam gravem, uu multa prakterintentionem ipfis exciderint poenitenda; quse

poftea,remeliusexpenfa, aliena å virtute, judicabant profi- tebanturq; «, Teflaturhoc interaliaMedea? apud Ovid. ali- udq;cupio. Mens aliudfuadet: födeo melioraprobo%: deterio«

rafequor. Item.L2, Amorum, quodille negotio forlanpro- tulitalio, huetamenhaud incommodé reduci pofTe vide¬

tur ; J^uodlicet ingratum efl^quodnon licetacriM urit> quodfe- quitur fugio>quod fugit, ipfefequor.

Tljef XI.

Veriffimé hic dicipoffeexiffimamus» ubi partes la-

bant»ibifummam turbari. ad mutuum officium^

praffiandum luntdeffinata? >nonraröreludantur5 dum im¬

periumCivileputa,quodintelleäus obtinere debet,voluntas

difcutit,folvitq-liberius,propendit in malum. Etiam dum

ratioaliquando fuadet bonum,appetitus deceditabofficio»

nec praecipienti obtemperat,fed fertur inftar abrepti equis aurig«, nec audit currus habenasj eoq; vehementius»

quando ratio otiatur, nec probe intenta in finium medio-

rumq»legitimorum confiderationem> & in fuadendum ho-

neftum, diffuadendum turpe, Etiam ftimulofiopus acrio- riinltigaremovereqi haecdebuifletappetitum ad aliquid vel

B averfan«

(12)

averfandumfi malum, perfequendum vcro fi bonumj per- indé ac intradabilisequus, framo eftregendus. moderan- dusq; ne feflorem excutiatac de via reda aberret, quod ta¬

rnen longé fecusfit. Hinc merito queftus Pico!:Exer 5

IO. Ghodhomo maximé liber $ maximé ferviti ejft videatur*

maxime liber,quiafilatmortalium libertatis tårationisefi parti'

ceps,maximefirvutquiapluribut tå vehementioribu* animi per- turbationibm agttatur,pluribut corporisszgritudinibws obnoxi-

ut*piltribut neceßitatibuspremitar3 pluributlegibus fabijtihtr.

Thefi XII.

Facitproindé intelleft9 fuum officiuverumcognofcendo»

indigitandoq;» pracfcribendo monftrandoq; objedum; idqj

facitbeneficioPrincipiorumnaturalium& notitiarummen- tibus horninum infitiarum & quidem red^é ufurpatarum;

quibus adlunt haud faliibiles conclufiones ac regula? ad vi-

tamciviliterachoneftéinftituendamtraducendamq; utilesr*

pariter ac neceftaria?» * Hinc caufarum habenda ratio» uu

prudenti confilio vita tranfigi poffit,quas Philofophia,quan-

tum naturs lumine fieripoteft, fubrniniftrat> proindé fic

exclamavitPoéta, in hoc Philofophum agens. Felix qus

petuitrerumcogaofiere caufas. 8fteniminteüeftutvis animtyqu#

movetfeab effefttbut adcaufasinvefiigandas. Seal.Exerc.p.307»

Fhef XIII.

Neq; huic magnusufusin homine vel vita communi cftet,nifi etiam voluntatis accederet officium, ejusty efteo arbitrij»eadem & velie & appetere, quae ab intelledu bona qusq; honeftamonftranturac prascipiuntur. Pofitis enim

omnibusconditionibus pra?requifitis antecedenter, Seu in

Adu primo; ex interna vi & facultate poftit agere & noru

aget®3

(13)

agéfe, pfa?fenfetaroénconeuffb divino cuntfa naturalis

fuftemantis,quemincludimus, tninimé excludimus. Nili quoq; bomolibera voluntate pr«ditus, fcilicct inCivilibus,

fruftra legibus eiletadltri&us, nec ad poenas jufté obliga-

retur»cum in ejuspoteftate non elTet politum ijs obtcmpe-

rare, vel eas transgredi ac violare. Ut motus voluntatisr*

ad bonum tendit, quahoneftumj fic appetitus.fertur iii_.

bonum» fed quåfuave ac jucundum: diitingvunturq; hasc objeöis prcEcipué. Voluntas in bonum quod honefturrL#»

Appetitus in bonum» quod fuavitatem adferre videtur.

Iliaintendit,certéintendere debet virtuti conveniens ho- neftum, hic voluptatiimmerfus, jucundis & gratis» quam^

maxime dele&atur»eaqj perfequitur.

r/jef. X/F

His itaqjpartibuså natura inftrußushomo; pro rebus honeftisdijudicandis efficiendisq;: qnas ut naturales, ita_»

ivCpviow naturalem non parum conferre liquet ad virtutis

ftudium: Verum id omne å natura folå expe&ari vix po- teft, fednaturae bonitas magis magisq; excitanda & exer- cendaell iniildemconftanter perfequendis. Qmbus ma¬

teria fuppeditatur bonas indolis facem, fuccenfam virtutis

ac honeftatis radijs colluftrandi,easq;aüjs confpicuam red-

dendi, veluti bonae arbores vel plant« fuccrelcunt faciliusr*

ac fru&us edunt» diligentius curat«; Sic naturam oporteo excoli» ne in llerilitatem degeneret* Alias hac rede culta

valet CiceronisilludJ.3. Tulcul; Stoicorumfentcntiamex- primentis,ingenijsdmquiunoßris femina lirtulumfuntinnata*

qu&tßadolejcereliceretipfanos adbeatam vitam naturapevduce-

rent4 Naturaquidem incipitledarsdirigit»exercitatioper- ficit. Reliqua infuper adminicula non minus necellaria,

B 2 quam

/

(14)

quam utiliafuntadexercitium virtutisperficiendum utpotc

bonaeducatioacdiligens informatio, monita fapientum &

majorum natu, exemplavel bonorum fhmulantia ad smula- tionemdecoris, vel, malorum deterrentia å metu poenarum

&infamis:deniq;aäionesadre&um dedu&s, a pravo ma¬

gis masisq, abhorrentes.

b 0

Thef. XP.

Cumanimus fitpropriumacprimariummorumreeepta- culum, itaq; praeternatursvim, femperabinfantiaimbu-

endusilluftrandusq; honeftatisvits prseeptis ad qus affe-

ßus componendi regendify, atq*ad mediocritatemfleäen-

difemperutintra honeftatis limites confiftant. Poflunu haud obfeuram in animis (pargerelucem, elegantiores mo¬

rumfententis,non tantumexgentilium feriptis, paflimcol.

ligends ac memoris fideli tradends,fcd infuper fi ex fa- cris,prsfertim Proyerbijs Salomonis, nec non Syracide,

qus tam fidelem in his informationem prsflant, utpro EthicaChriftianamcrito haberi debeant, infubfidium quoqj adhibentur, nonutile minusquamChriftiano homini deco-

rum fore arbitramur. Quod fi Paulo non fuit abfonumu,

nec reputabat fufficientis Sacrarum literarum decedere,

dumexGentium feriptis, Poetisfc,antiquioribus infperge- requsdam voluit concionibus Sacris; Quid Philofophis

officiet,inmedium etiam adferre, quod huic fludii generi

infervirepoffit, exfacris,ubiopus eftmutuatum, velTaltem

declarandi confirmandiq;caufa, in promptu habere, ijsq,*

ut regulis vits certiflimisuti«

Thef. xxl

Sicutautcmnauta in puppifedens adcynofuramflc&it

navem

(15)

navemintervehementiorestempeftatumfluftusj & nillSyf

tes &vada cognita habeat; facilenaufragiumpati poteft:Sic animusvita^gubernaculatenens, inmedijs tumultuantium_i afFe&uum flu&ibuscorpus å naufragio vitiorurn fleöet, re- geticomponetq;,ut inter illecebraruScyllam ac Charybdim

tutöpertranfirepofllt. Itaq;fummo ftudio curaqjvidendum

ut illiiu poreftate habeantur; ad eundem feré modum fle- ftendi fi exorbitent ac ramufeuli curvi ultra eum ftatum*

in quem redigendi.torqventur.utinreftoconfiftere poflfint:

Itaqvoq; åvehementib9 acinordinatisanimi defiderijs lon-

gius qvandoq; recedendumantrorfum>inq; adverfamparte

nitendum fic virtutem acqvirunt multi. Qvi natura timi- dus eft>fe&eturaudaciam» ut tandem ad fbrtitud nem per- vcniat,& fic in reliqvis. Colophonisloco non prakter- roittendum duximusqvod nobis Cicero fatis prudenter in

bis praefcripfit: lllud, inquit}magni ingenij eftpr&cipere cogi-

tationefutura, aliquandoanteconfiituere, quid acciderepoßit

in utram^partem\ quidagendumfittcum quidevenerit> nec committerealtquid, ut aliquandodicendum fit, nonputararrLs:

OfF;p. m.136. Item illud qvod ad fuperius didta pertineo- Prirna homini cumDeofocietas, fecunda ergafe$ in quo maxime laborandum,ut motu*animi rationipareantj nc Delut ineufioditi pajjlrn Tagantes liberiusexultent } certius erga alios> inqua

opera dandaefi, ut profimu* quibwi pojjumua>

noceamua nemini,

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :