Cílem práce bylo analyzovat pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a na

Download (0)

Full text

(1)

\&r 11- TEcHNlcKÁ

uNlVERZ|TA V LlBERcl

Ekonomická

ťakulta

m

PosUDEK vEDoucÍrro DIPLoMovÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Bc' Denisa ševčíková

Název diplomové práce:

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Cíl práce:

Cílem práce bylo analyzovat pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a na

základě

uvedených teoreticlcých informací o funkci systému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

provést analýzu předepsaného hrubého pojistného, předpovědět s

95o/o

a

99o/o

pravděpodobností

velikost pojistného na další dva roky a ověřit, zda časová

řada

předepsaného pojistného závisí na časové řadě počtu zaměstnaných osob.

Jméno vedoucího diplomové práce: Bc. Ing. Karina Mužáková' Ph'D'

hlediska splnění jejich

cílů'

*ííIiii '"ioJ r,"s.nía

návrhů opaiření včetně formální úpravy, práce s literaturou a

její

"ítac" (uved'te na druhou stranu posudku)'

TEcHNIcKÁ uťl:::'J,'*--,'.|kTl.'i ll:}iťEij,:!-,3 l

i:J Ji tlB:l::

}

Tel': +é2a4e535Í

ÍÍl

I Fax':+42a48535222sIef@tu!.eeiwww.eí'tuí'c: ItČ:4ó7478a5|DlČ:cZ46747 885 I. Hodnocení zpracování téryelq-d!

ffiaplikace

při zpracování tématu

II. Hodnocení struktu1y-e-glElhu

Př'l měřenost a srozu m itel nostlqyěrů

Formální úprava práce (text, tabu

ffi

Včetně odkazů a cit

iutnc ookuzů u citaa

(2)

I

isřŤ*i-'r-*

TEcHNlcKÁ

uNIVERZ|TA V LlBERCl if i

\"* ,"f Ěk*nonr ická f akr*iex

Diplomantka velice přehledně a logicky vysvětIila problematiku Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

Práce

je

logicky rozčleněna do devíti základních kapitol' První kapitola práce

je

věnována vyčtu

použiých

metod práce, druhá úvodní terminologii, dále diptomantka v rámci

třetí

kapitoly nastínila přístupy k úrazovému pojištění zaměstnanců ve světě. Ve

čwrté

kapitole se diplomantka zabývala vývojem systému úrazového pojištění v

čn.

Pátá kapitola

je

pak

věnována analýze současného stavu zákonného pojištění

v

české

repub;ice, ve které se dipIomantka

zabývá nejen právní úpravou, ate také zmiňuje

nedostatky stávajícího systému' V šesté kapitole pak diplomantka zevrubně analyzuje novou právní úpravu úrazového pojištění zaměstnanců. Mezi nosné kapitoly práce tze zařadit zejména kapitolu sedmou, která

je

věnována analýze předepsaného hrubého pojistného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

za škodu při

pracovním úrazu

a

nemoci z povotání. Mezi

metody, které diplomantka využila pro analýzu

zmíněných

dat, patřila:

elementární statistická analýza a pak také poměrně složitější metoda a to analýza časorných řad. Další

nosnou kapitolou práce je kapitola osmá, ve které diplomantka zkoumata ryvoj

zaměstnanosti v

čR

v

letech

2oo1-2o1o. V deváté kapitole práce

pak

provedla korelaci časov'ých řad.

Jak již bylo

zmíněno, diplomantka

při

zpracování práce nejen,

že projevila

schopnost orientace ve stávající a i nové legislativě upravující pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

za škodu při pracovním úrazu a nemoci

z

povolání, ale také projevila

schopnost analytického myšlení

a

rovněž

i

apIikaci statistických

(i

pokročilých) metod potřebných pro analýzy daných dat.

Celou práci hodnotím jako vynikající, togicky uspořádanou a velice kvalitně zpracovanou' Velmi kladně hodnotím především

statistické

analýzy, které diplomantka použila

ve

své práci' Také nutno zdůraznit,

že

závěry uvedené v práci

jsou

nejen statisticky podložen{

ale také obsahují i vlastní názory diplomantky.

TEcHNlcKÁ uN|VERZ|TA Ekonomická V LlBERc| íakulta IVoroněžská | Studentská 2 1.] l |+oo 02 461 17 Liberec Liberec 12

Tel.: +42a 4s5 35t tll IFax,: +42a 4s5'}52 229|efatul.czIwww.ef.tu!.czItČ: a67 47 885|DlČ: CZ 467 47 88s

(3)

,rT5 TECHNlcKÁ

UN|VERZ|TA V LlBERcl

ř ň l .-'

\&/

Ěkonomická

ťakulta il

otázky k obhajobě diplomové práce:

V práci jste uvedla nedostatky stávajícího systému zákonného pojištění, dále jste se v práci zabývala

i

novou právní úpravou úrazového pojištění zaměstnanců. Domníváte se, že nová právní úprava úrazového pojištění zaměstnanců obsahuje nějaké nedostatky? Pokud ano,

tak se

k nim vyjádřete. Pokud ne,

tak se

vyjádřete k základním aspektům,

kvůli

kterým vznikla tato nová právní úprava.

Práci doporučuji -

ncaeeergě#*

k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat

stupněm: výgonNĚ

Datum: 5. ledna 2OL2

Podpis vedoucího diplomové práce

TE(HNle KÁ uNlVERzlTA V LlBERe I EkonomÍcká fakulta i

I Fax": +ó2a 4s5 35, 2Ž9 l ef@tul.e z I www,ef.tul.ce I

l5tudentská

2l4rl

17 Liberec 1 Voronéiská l r l +oo 02 LibereE 2

IČ: 467 47 8a5 | DtČ: cz 46? 47 885

Tel.: +420 485 3Sl

lll

Figure

Updating...

References

Related subjects :