• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

R-r

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 27160 Karlavägen 100 08-783 38 50 783 76 37 102 52 STOCKHOLM Hus R, bottenv.

Mål nr 91-099 P.ans. 8302429-9

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad med anledning av besvär över Patent- och registreringsverkets härvid fogade beslut.

Klagande: J. M. Voith GmbH (invändare)

Ombud: Bo Willquist

PATS. Willquist Patenter AB

Motpart: Valmet Paper Machinery Inc. (sökande)

Ombud: Awapatent AB

Målet gäller: Patent på "Formningssko för ett formningsparti med två viror i en pappersmaskin"

YRKANDEN

I besvären yrkar invändaren att ansökningen avslås.

Sökanden vidhåller ansökningen med oförändrade patentkrav.

(2)

2

Patentbesvärsrätten undanröjer överklagade beslutet och avslår ansökningen.

SKÄL

Föreliggande uppfinning avser enligt ingressen till kravet 1 en formningssko för ett formningsparti med två viror i en pappersmaskin, vilken formningssko uppvisar en krökt styryta, som styr de båda formningsvirornas och den mellan dessa belägna under bildning varande banans gemensamma krökta lopp och med hjälp och i området av vilken formningssko avvattning sker åtmins- tone bort från formningsskon genom inverkan av presstrycket mellan virorna, till vilken avvattning formningsskons krökning bidrar genom inverkan av centrifugalkrafter, och i samband med vilken formningssko man anordnat inställningsanordningar medelst vilka formningsskons ställning och/eller läge är anordnade att kunna regleras enligt de krav som pappersmaskinens hastighet och/eller den framställda papperskvaliteten ställer.

Uppfinningen enligt kravet 1 kännetecknas av att det inom längden av kontaktavsnittet med viran av formningsskons styrlock i maskinriktningen förefinns styrytor med två eller flera ändliga olika krökningsradier, vilka ytors längder och inbördes längdförhållanden är anordnade reglerbara för behärskande av formationen i banan som bildas och/eller avvattningskapaciteten.

Enligt sökanden - se grundhandlingarnas beskrivning s. 4, r. 1-8 - kan avvattningskapaciteten regleras genom val av krökningsradie, användning av kontinuerligt eller stegvis varierande krökningsradie och reglering av skons ställning. Att nämnda variation av krökningsradien innefattar utföranden där krökningsradierna av styrytorna minskar stegvis och/eller kontinuerligt i riktning från skons ingångskant mot dess utgångskant framgår av det ursprungliga kravet 3 som motsvarar det gällande kravet 3.

Genom den i målet åberopade svenska patentansökningen 8203060-2 - gentemot vars innehåll föreliggande uppfinning ej behöver uppvisa väsentlig skillnad utan endast nyhet för att vara patenterbar - är en formningssko enligt ingressen till kravet 1 förut känd. Det framgår vidare att formningsskon skall vara krökt (se ursprungliga kravet 1). Som exempel anges bl.a. på s. 6 att

(3)

3

krökningsradien kan vara konstant men inte nödvändigtvis behöver vara detta.

Radien kan exempelvis bli mindre jämnt och kontinuerligt i banans längdriktning, d.v.s. minska steglöst. Ett sådant utförande överensstämmer sålunda med ett utförande som anges i sökandens krav 3, som omfattas av bestämningarna enligt kraven 1-2. Då formningsskon enligt den åberopade patentansökningen dessutom har inställningsanordningar av samma slag som föreliggande uppfinning möjliggörs uppenbarligen reglerbarhet av längder och inbördes längdförhållanden av formskons olika styrytor med flera ändliga olika krökningsradier. Den i kravet 1 angivna formningsskon saknar därför nyhet, varför ansökningen skall avslås.

Björn Pernold Göran Andersson Per-Åke Schulze Referent

Enhälligt

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär A)

References

Related documents

Vidare kan tjänsterna textförfattande tjänster (annat än reklamtexter), layouttjänster, andra än för reklamändamål och publicering av bloggar on-line samt upplåtande

Sedan invändaren anfört besvär över patentverkets beslut har denne i en den 6 mars 1991 inkommen skrift återkallat sin talan.. Patentbesvärsrätten avskriver målet från

Sökandebolaget har i målet uppgett att det inte erhållit patentverkets föreläggande med sista svarsdag den 28 december 1990 samt till styrkande härav lämnat en redogörelse

konstruktion” uppnås inte genom särdragen i patentkravet 1 utan först om någon tidigare förefintlig konstruktionsdetalj avlägsnas från tvätt- apparaten eller utformas på

Skillnaderna mellan uppfinningen och tekniken enligt D1 skulle möjligt- vis kunna vara att ändarna på ribborna är fria och att de yttre kantom- rådena "angränsar, eller ligger

Coop Genossenschaft har till grund för sin talan åberopat att inne- havaren av det motanförda varumärket, CROWN BRAND i figur, med- gett att den internationella registreringen får

Enligt vad utredningen visar har årsavgiften för det fjärde avgiftsåret med erforderlig förhöjning inte erlagts inom den föreskrivna tiden.. ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se

PRV:s beslut om tilläggsskydd den 19 mars 2013 är uppenbart oriktigt eftersom artikel 13.1 i Europaparlamen- tets och rådets förordning (EG) 469/2009 om tilläggsskydd för läke-