Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

11  Download (0)

Full text

(1)

13:00-15:00

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Närvarande

Ledamöter

Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M)

Peter Janson (S) Bo Dannegren (C) Eva Bengtsson (S) Göran Paulsson (M)

Ersättare

Ero Ahola (S)

Othmar Nekham (MP)

Tjänstemän

Per Ola Svensson, Sekreterare Anders Ramberg, Förvaltningschef

Paragrafer

§§ 59-66

Justering

Ordföranden samt Håkan Nylander

Underskrifter

Sekreterare ...

Per Ola Svensson

Ordförande ...

Ingemar Johansson

Justerare ...

Håkan Nylander Protokollet justerat 2015-09-15 och anslaget 2015-09-16

Underskrift ...

Per Ola Svensson

(2)

Falkenbergs kommun

2 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Yttrande i samband med programsamråd för Tånga Parkstad Östra Gärdet 1:38

Dnr 2015-1507 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Nämnden ställer sig positiv till förslaget med en ny stadsdel inom det gamla vägreservatet

”Tångaleden/Garvareleden”.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar stadsbyggnadskontorets bedömning att ett genomförande av planen inte bör medföra betydande miljöpåverkan.

I det fortsatta planarbetet bedömer nämnden att följande aspekter särskilt behöver belysas:

Skyddsavstånd till fjärrvärmeverket

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att fjärrvärmeverkets lokalisering är mindre bra. Vid avvägning mellan intresset för fjärrvärmeverkets fortsatta verksamhet/utökning och intresset att anlägga en ny stadsdel för bostäder bedömer nämnden att intresset för en ny stadsdel i detta fall väger tyngre.

Att fastlägga förslaget med en ny stadsdel i en detaljplan kommer sannolikt att påverka fjärrvärme- verkets fortsatta verksamhet och möjlighet till expansion. Utifrån den information nämnden har så har fjärrvärmeverket nått sin maxkapacitet och kan därför inte leverera fjärrvärme till nya bostäder.

Risken för förorenad mark

På fastigheten Macken 1 finns en bensinmack. Det innebär att det finns risk för markföroreningar.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterar att risken för markförorening på den aktuella fastigheten endast berörs översiktligt i planhandlingarna. Nämnden förutsätter att fastigheten hanteras som om den var förorenad tills motsatsen har bevisas.

Även platsen för den gamla handelsträdgården bör studeras utifrån föroreningsinnehåll. Det kan inte uteslutas att den finns spår av bekämpningsmedel eller liknande.

Naturvård

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är mycket positiv till att man utnyttjar möjligheten att använda det aktuella området till att bevara och utveckla ett viktigt grönstråk genom staden.

Nämnden vill framhålla att man också bör arbeta aktivt med att förstärka biologisk mångfald inom området. I takt med en allt intensivare markanvändning, bland annat inom jord- och skogsbruk, har grönstrukturer i städer en allt större betydelse för att bevara den biologiska mångfalden i

landskapet. Grönstrukturer ger också positiva effekter för folkhälsan genom att människor får ett

(3)

3 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 forts.

värdefullt ”uterum” för avkoppling, lek och motion. Det finns stora möjligheter att utveckla både sociala och biologiska värden inom de aktuella grönstrukturerna.

Det är viktigt att planprogrammet lyfter fram det aktuella områdets funktion och möjligheter i ett större sammanhang. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att länkar för gång- och

cykeltrafikanter mellan Tånga Parkstad och parkmiljöerna utmed Ätran ska prioriteras. Tånga Parkstad bör även kopplas samman med utvecklingsområdet Gruebäcken. Nämnden ser en möjlighet att därigenom skapa en slinga för promenad och motion, vilket ger stora vinster ur ett folkhälsoperspektiv.

Trafik

Trafiklösningen bör utredas utifrån ett helhetsperspektiv, d.v.s. både inom och i anslutning till planområde. Olycksrisken och risken för bullerstörning vid Tångaskolan, bostäder och platser för rekreation bör ingå i utredningen.

_____

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har översänt förslag till detaljplaneprogram för del av Östra Gärdet 1:38 m fl. (Tånga Parkstad) till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-09-09 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Vice ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

_____

(4)

Falkenbergs kommun

4 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60

Redovisning av budget och verksamhetsplan, januari-augusti 2015

2014-0435 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan jan- aug till handlingarna.

_____

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av resultat för perioden jan-aug i för ändamålet upprättade matriser. Årsbudgetens storlek är fastslagen sedan 2014 med justering för ökade arvoden och årets lönejusteringar (+290 tkr).

Periodens ekonomiska resultat

Nämnden visar ett överskott för perioden med 876 tkr. Överskottet beror främst på att både personalkostnader och övriga kostnader hittills blivit lite lägre än budgeterat samt att intäkterna är lite större än väntat.

Måluppfyllelse

Avdelningarna har hunnit i kapp och uppföljning av såväl periodisk som löpande kontroll ser i nuläget mycket tillfredsställande ut.

Prognos för helår

Nämnden kommer sannolikt att gå med överskott 2015.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-09-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(5)

5 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Uppföljning av internkontrollplan 2014-06-01 till 2015-05-31

Dnr 2014-0974

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

Att lägga genomförd kontroll för perioden 2014-06-01 till 2015-05-31 till handlingarna och meddela kommunstyrelsen resultatet av genomförd kontroll.

_____

Ärendet

Internkontroll har genomförts enligt gällande plan och resultatet redovisas till nämnden i för ändamålet upprättade matriser.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-09-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

_____

(6)

Falkenbergs kommun

6 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Bildande av naturminne – Samrådsremiss från Stadsbyggnadskontoret

Hallarna 1:1

2015-1340 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner förslaget att bilda naturminne av den grova eken som står utanför Hallarnas hembygdsgård vara väl motiverat.

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 9 § har den eller de nämnder som kommun- fullmäktige utser att ha ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken tillsyn över naturminnen som har beslutats av kommunen. Enligt reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden §§ 4,5 och 7 faller detta ansvar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden bedömer att man besitter de resurser och den kompetens som behövs för att kunna bedriva den tillsyn som eventuellt kan bli aktuell och har inget att erinra mot bildadet av detta naturminne.

_____

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på bildande av naturminne för en grov ek vid Hallarnas hembygdsgård. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet över naturminnen inrättade av Falkenbergs kommun. Detta är en uppgift som nämnden med nuvarande resurser och kompetens bedöms klara utan problem.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-09-01 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Vice ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

_____

(7)

7 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Motion om beredskap avseende förebyggande och hantering av TBC

Hälsoskydd - Övrigt Smittskydd

2015-1194 Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är de nämnder som i sin verksamhet kan ha störst behov av den utbildningsinsats som motionären föreslår. Eftersom de båda nämnderna också har fått denna remiss så får de själva redogöra för eventuellt behov av specifik utbildning och handlingsplan. Nämndens ansvar inom smittskyddsområdet begränsas till objektburen smitta. Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt och människa.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill framhålla att när det gäller smittskydd så har smittskydds- läkaren en nyckelroll och är enligt smittskyddslagen (2004:168) den som har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom sitt Landstingsområde:

2 kap 3 § Landstinget, och under landstinget smittskyddsläkaren, skall se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och en skall kunna skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa.

6 kap 1 § Smittskyddsläkaren har ett samlat ansvar för smittskyddsarbetet inom det område där han eller hon verkar enligt 1 kap. 9 §. Smittskyddsläkaren skall planera, organisera och leda smittskyddet och verka för effektivitet, samordning och likformighet.

Ett eventuellt framtagande av handlingsplan bör därför ske med beaktande av detta.

_____

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sara-Lena Bjälkö (SD) att personal inom kommunal verksamhet ska få utbildning om hur man förebygger och hanterar situationer med TBC-smitta samt att en handlingsplan arbetas fram för hur man på bästa vis hjälper personal, drabbade och övriga anhöriga. Planen ska också ta upp hur man på bästa vis informerar övriga

kommunmedborgare.

Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt till räddningstjänsten.

(8)

Falkenbergs kommun

8 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-09-04 lämnat förslag på yttrande i ärendet

Ordförande Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:

”Nämndens ansvar inom smittskyddsområdet begränsas till objektburen smitta. Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt och människa”.

Nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

_____

(9)

9 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64

Delegationsbeslut augusti 2015

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

_____

_____

(10)

Falkenbergs kommun

10 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:

- Tillsyn av asylboende 2015 2015-MHNrapp/10

- Tobakstillsyn på uteserveringar 2015 2015-MHNrapp/11

_____

(11)

11 (11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66

Kurser och konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Othmar Nekham (MP) deltar vid ”Hållbar kommun” i Stockholm den 12 november.

Vice ordförande Bengt Hackberg (S) och Eva Bengtsson (S) deltar vid FAH:s höstkonferens i Luleå 14-15 oktober.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :