• No results found

Návrh nosného pojezdového prvku vozíku závěsu systému P+F BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Návrh nosného pojezdového prvku vozíku závěsu systému P+F BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA STROJNÍ Katedra vozidel a motor ů

Návrh nosného pojezdového prvku vozíku záv ě su systému P+F

BAKALÁ Ř SKÁ PRÁCE

Radovan Bíba

2012

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA STROJNÍ

Katedra vozidel a motor ů

Obor 23 – 17 – 8 Strojírenství

Zam ěř ení

Stroje a za ř ízení dopravní stroje a za ř ízení

Návrh nosného pojezdového prvku vozíku záv ě su systému P+F

Proposal Bering undercarriagen element trolley hangings system P+F

Bakalá ř ská práce KVM – BP – 135

Radovan Bíba

Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Pavel Němeček Konzultant bakalářské práce: Ing. Michal Sith

Počet stran: 41 Počet obrázků: 33 Počet tabulek: 4 Počet příloh: 0 Počet výkresů: 2

2012

(3)

Místo pro vložení originálního zadání DP (BP)

(4)

Návrh nosného pojezdového prvku vozíku závěsu systému P+F

Anotace

Tato práce se zabývá dopravníkovým systémem sloužícím pro přepravu montážních automobilových dílů. Nejprve je popsán podrobný popis celého zařízení, jak funguje a z čeho se skládá. Dále jsou ukázány praktické možnosti řešení daného problému a zpracováno jedno z možných řešení situace.

Klíčová slova: dopravník, vozík, závěs, systém

Proposal Bering undercarriagen element trolley hangings systém P+F

Annotation

This work deal with transporter system servant for transportation assemblies automobile component. First is described detailed description of all arrangement, how functions plus whereof piles. Further are shown practical possibilities solving query plus processed one of possible solving situation.

Key words: transporter, cart, curtain, system

Zpracovatel: TU v Liberci, Fakulta strojní, Katedra vozidel a motorů

Dokončeno : 2012

(5)

Prohlášení k využívání výsledk ů diplomové práce

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom(a) povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem.

V Liberci dne 3.1.2012

Radovan Bíba

(6)

Poděkování

Chtěl bych tímto poděkovat Ing. Michalu Sithovi a doc. Dr. Ing. Pavlu Němečkovi za cenné rady a poskytnutí pomoci při práci na bakalářské práci.

Dále bych rád poděkoval firmě Siemens s.r.o. Sektor industry za poskytnuté podmínky.

References

Related documents

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiju-li diplomovou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

Kombinace těchto pojistných ochran zaručuje finanční pomoc jak v případě drobnějšího chirurgického zákroku, jako je např. léčení prosté zlomeniny,

Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na možnosti stroje Singer Silver reed SK 860 při použití efektních materiálů a zjistit rozsah jemností nití, které lze na

Extra s.r.o., elektronicky řízený žakárský velkoprůměrový stroj, žakárská pletenina, navrhovací program MCT PIC3, Mayer & Cie..

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou

 při cvičení nezvedejte ramena, držte vypnutý hrudník a stažené lopatky.  nadechujte se při pohybu

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřeby TUL.

Jedním z nejdůležitějších prvků celého zařízení bylo zařízení pro ohřev, protože bylo potřeba pokud možno přesně definovaným způsobem dosáhnout vysoké teploty

Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Beru na v ě domí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diserta č ní práce pro vnit ř ní pot ř

V práci popisuji rozdělení výroby z hlediska dělby práce, řízení výroby, proces celé výroby, nejdůležitější částí je rozdělení spojovacího procesu

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci

zaměstnavatelů, vědět jak oslovit, informovat o činnosti a cílech podporovaného zaměstnávání, zaujmout myšlenkou, umět presentovat člověka se zdravotním

Cílem praktické části bylo vytvořit soubor metod nejčastěji používaných pro práci s dětmi v přípravném ročníku při běžné základní škole. První přípravné

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.. Užiji-li bakalářskou

a) příprava stravy: sleduje se schopnost rozlišit druhy potravin a nápojů, schopnost vhodného výběru nápojů vzhledem k situaci, výběr jednoduchých hotových