TU v Liberci

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TU v Liberci

Podpisy

is.v kresu

Nov v kr.

Star v kr.

.sestavy .seznamu M tko

P ezkou el Technolog

Schv lil Datum Pozn.

Normaliz.

Navrhl Kreslil

Typ N zev

List Zm na

Rozm.-Polot.

Datum b)

Index a) c)

. hm.

Mater. TOLEROV N ISO 8015

Hr. hm.

kg

T . odp.

PROM T N P ESNOST

kg

1:1

05/2012

Zden k V t

KOTV C ROUB

A4-KVM-BP-279-00-03

KR 42 - 135 - SN 42 5510.12 ISO 2768-mK 001

11 343

35 25

1 2 5 8 5

20

20 M

NEK TOVAN HRANY SRAZIT 1x45

6,3

1 1 0 ,0 0

Figure

Updating...

References

Related subjects :