TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

KATEDRA ARCHITEKTURY

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

student : Bc. Miroslav Němeček

obor : architektura

akademický rok : 2010/11

Název diplomové práce :

Kulturní a historické centrum Boženy Němcové v České Skalici

vedoucí diplomové práce : Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

konzultant : Ing. arch. Vladimír Balda

Shrnutí zadání diplomové práce:

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním muzeem, a návrh novostavby pro

“Centrum moderní literatury” v návaznosti na historický areál muzea, včetně vyřešení urbanistických souvislostí.

Hodnocení diplomové práce:

Urbanistické řešení

U zadaného tématu bylo důležité urbanistické řešení, zejména začlenění novostavby do památkově chráněného areálu budov z 19. století.

Diplomant doplňuje kompozici současného areálu jednou budovou situovanou podél jím vytvořené osy areálu, kterou přisazuje k historické kamenné zdi, oddělující zvýšenou úroveň kostela. V místě stávajícího tzv. „Jiřinkového parku“ vytváří nový nástupní prostor jak do původních budov, tak do nově navržené budovy v rámci areálu. Z nástupního prostoru je současně v prodloužení vytčené osy přístupná přes sestupující schodiště zahrada.

Novostavba je navržena jako dvoupodlažní hranol s podzemním podlažím zapuštěným do terénu podél zahradního schodiště.

Celkovou koncepci areálu diplomant doplňuje schodišti a rampami, kterými propojuje prostory areálu v jeho různých úrovních. Za klad návrhu považuji vyřešení všech urbanistických souvislostí s vazbou areálu na pěší trasu do Babiččina údolí.

Pozn.: Obě diplomové práce zpracované na dané téma mají ve výsledku obdobné umístění novostavby - diplomanti k němu však dospěli zcela samostatně a každý svou cestou.

(2)

Provozní a dispoziční řešení

Rekonstrukci stávajících budov diplomant řeší v rámci jejich objemu. Vstupní halu navrhuje v největším prostoru v úrovni terénu, na který navazuje další jednotlivé provozní celky. Napravuje pozdější nevhodné stavební zásahy a vytváří čistě provozně a dispozičně vyřešený muzejní soubor se zázemím.

Diplomant při návrhu nové budovy vytvořil stavební program pro dané téma stavby “Centrum moderní literatury”. Hlavním prostorem je stupňovitý přednáškový sál, který není možno vytvořit ve stávajících budovách. Jednoduchému konceptu budovy odpovídá i její přehledné provozní řešení.

Architektonické řešení

K rekonstrukci stávajícího souboru budov diplomant přistupuje se záměrem nezměnit jejich charakter.

Nedoplňuje je přístavbou ani novými prvky.

Novostavbu řeší jako moderní a přitom klidný protipól historických budov. Jednoduchá hmota se soudobým výrazem přitom upozorňuje na výjimečnou funkci novostavby v rámci areálu.

Přechod stávajících budov i novostavby do zahrady řeší diplomant formou teras, schodišť a ramp, které vytvářejí novou dynamickou podnož budov areálu.

Formální úroveň

Práce zcela splňuje požadovaný rozsah, předepsaný v zadání diplomové práce. Práce má kvalitní úroveň zpracování a prezentace.

Přístup studenta ke zpracování

Diplomant na své diplomové práci pracoval průběžně po celý semestr. Vyvíjel koncept novostavby ve vazbě na prostředí, přičemž postupoval k podrobnějšímu řešení. Přitom využíval konzultací v ateliéru, což výsledku celé práce prospělo.

Celkové hodnocení diplomové práce:

Předložená diplomová práce splňuje cíle zadání a požadavky na udělení akademického titulu, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Liberci dne 7.2.2011

vypracoval: Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.

Figure

Updating...

References

Related subjects :