• No results found

pi - ir Om

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pi - ir Om"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

132 Recension

Om mycket dstliga skalbaggar

Lera, P.A. (red.). 1989. Opredelitjel nasekomych dalnego vostoko SSSR. Ioz 3. Zjestkokrylye, ili 4juki. Tjast 1. [Bestiimningsnycklar till insekter i

fjiirran <istern av Sovjetunionen. Volym 3. Skal- baggar. Del l.]. Leningrad, Nauka.

572

sidor,

279

svartvita planscher. ISBN 5-02-025023-4. Pris 5,90 SUR.

I Sovjetunionen

ges

nu ut flera serier

av

entomolo- giska bestflmningsb0cker som tacker olika regio- ner. Mest kiind iir nog den serie som behandlar den europeiska delen. Mindre anviindbar fOr vir

fauna men si mycket mer intressant av andra skiil

ir den serie som huvudsakligen behandlar 6stra Sibirien och sovjetiska stillahavskusten, men del- vis iiven Japan, Korea och nordcistra Kina. I den- na

serie

har nu utkommit den fcirsta delen om Co- leoptera, vilken behandlar underordningarna Ar- chostemata, Adephaga, Myxophaga, och Poly- phaga fram till Elateridae - dock utan Staphyli-

nidae. Volymen inleds av en allmiin introduktion, mest morfologi, och bestdmningsnycklar till fa- miljer. I 0vrigt iir boken i sin uppliiggning ganska

lik "Die Kiifer Mitteleuropas" med relativt fylli- ga, rikt illustrerade bestiimningsnycklar till arter, men utan egentliga beskrivningar. Totalt behand- lar boken 39 familjer, 414 sliikten och I 458 arter.

De delar som behandlar

de

tre fdrsta underord- ningarna har alla skrivits av G.Sh. Lafer i Vladi- vostok. Hans tyngsta bidrag iir nog det 50 sidor lAnga kapitlet om Carabidae, vilket behandlar

86

sllikten och innehiller nybeskrivningar av 29 ar-

terlunderarter. Bestiimningstabeller saknas fdr

de

artrikaste och besviirligaste sliiktena Cryobius och Bembidion, men i <ivrigt lir tiickningsgraden god med nycklar till bl a

50

Amara- och 34 Carabus- arter. Kapitlet om dykarna uppvisar en rad brister som delvis f0rAldrad nomenklatur, tveksamma nya synonymiseringar och avsaknad av flera av den behandlade regionens arter.

Inom Polyphaga vill jag speciellt lyfta fram ka- pitlet om Hydrophilidae av Sjatrovskij, till vilket R.B. Angus bidragit med avsnittet om Helopho- rus. Andra mer omfattande kapitel iir de om His- teridae av Kryshanovskij, Pselaphidae av Kurba- tov, Scarabaeidae av Berlov (med ca60 Aphodius- arter), Buprestidae av Aleksejev, samt Elateridae av Gurjeva.

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna tidigare mycket dAligt kiin- da fauna. Mycket arbete iterstAr innan alla grup- per kan redovisas till art pi ett tillfredsstellande sett, men detta er ett stort

steg pA

vdgen. En andra del om skalbaggar planeras utkomma under

1990.

Sovjetisk litteratur iir billig, men oftast svir att komma 6ver. F0rfrigningar via universitetsbiblio- teket resulterar ofta i svaret "finns ej i Norden".

Bcickerna 6r iiven svira att kcipa di de snabbt blir slutsilda och goda tips om hur man biist bevakar utgivningen och k0per

b<icker

direkt iir vdlkomna.

Anders Nilsson

References

Related documents

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Det mest karakteristiska ftir liosoma-larven 5r utformningen av setae pfl frontalsktilden, cllpeus och labrum med dels linga, kraftiga setae, dels pi- fallande korta,

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Den nordiska elrtomologien har under den sista tiden lidit tunga ftirluster inon den dldre generalionen av ledande forskare.. Pn ett definitivt sett

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

Skillnaden i SVB framträder än mer tydligt i figur 4.3, som visar differensen mellan SVB för kvinnor respektive män. Ett positivt värde indikerar således att kvinnor har ett

Meddelande angående remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och uppföljning Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss

Remissyttrande: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen. Arbetsförmedlingen har beretts tillfälle

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket, och avsaknaden på tillförlitlig information om antal berörda EU- medborgare, vill ambassaden

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i