• No results found

tvi i pi pi pl C - - ir J- 58

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "tvi i pi pi pl C - - ir J- 58"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

58 Kari Helidvaara & Rauno Viiisiinen

Valle. K. J- 1933: Dic Lcprd()prerent una des

per_

sf,mogebtetcs.

- Ann Zool. Soc. Fennica Vanamo I (3): l-262.

Wagner, M. R. & Evans. P. D. 1985. Defoliation in- creases nutritional quality and allckrhemicats of --. prnr'seedlings - Oecologia (Bcrlin.)

67:

ll5_l.t?.

White. I. C R.

1981.

Thc uhundancc of rnvenebra(e herbivores in relation to thc availability of nitrogen

in stressed

food plants.

-Occotogia (Uirlin) 63:I(!

105,

Sammanfaltning

Tallbarkstinkflyet, Aradus cinnamomeus, h^r normalt en tvir-irig livscykcl. men i norra Skandi- navien och norra Finland dr dcn tre-irig. Diir livs- cykeln er trc-arig

sA

civerlappar de tre generatio- nerna helt och vuxna djur forekommer varje ar.

Sd

iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig setillvida att regionalt forekommer de vuxna och reproducerar sig antingen pa udda eller jiimna Ar.

Bide i Sverigc och Finland si frirckommer vuxna djur pl udda dr i tlcn sydviistra dclen, samt i ett smalt blilte lings griinsen mot det tre-ariga omre- det. Att generationcrna ar Atskilda niir livscykeln iir tvi-6rig kan I'orklaras av att den ena kohorten hindrar den andras tillvdxt genom att stimulera tallens kemiska fcirsvar. I mer nordliga omreden, ddr livscvkeln dr treirig, iir tallens kemiska frirsvar

ej lika efiektivt, och de tre generationerna kan samexistera.

Rccension

Vdgtle, F. & Schuss, W. 19U5. Spiegelstcreoskop.

VCIH Vc rlagsgesellsch aft, Weinheim, Vasttysk- land. Pris: zlti:- DM (Besrell-Nr. 1010097).

Insekterna iir genom sin stora fdrgprakt och form- rikcdom mycket lempade frir fotografisk avbild- ning. Emellertid blir resultatct inte alltid det onsk- vdrda, t ex kan bilden sakna djup cllcr djurets kroppsform kanske inte framtrddcr riktigt. Vad Inan da skulle behova iir ntgon slags tredimensio- nell bild av objcktet. En sddan kan fis genom att

tvi fotografiska avbildningar av samma objekt, tagna ur niigot olika vinklar, betraktas bredvid varandra i ett s k stereoskop.

Stereobilder ir vanliga inom kemin cliir de pa ctt enkelt satt kan iskidliggora kompliccrade struk- turer. Flertalet av de zildrc stercoskopen kriiver dock speciella bildformat och avstand mellan bild- parcn. Dct av Vogtlc och Schuss konstruerade spcgelstercoskopet g0r det m6jligt att betrakta bildcr av alla format. frin smd papperskopior till

stora projicerade diabilder. Till spegelstcreosko- pet medfriljer tre olika exempcl pi stereobilder samt en kort handlcdning. Principen dr enkcl, vid fotografcringen flytlas kameran

i

sidlcd 1i30

av

av- stendet mcllan motiv och film. Resultatet blir for- vinansviirt bra, t cx vid avbildning av stora tjocka vandrande pinnar i lrivverk, virtbekliidda paddor, diiggdj urskranier. blommor m m. Beroende pi

kamerautrustning och fantasi kan det mesta avbil- das for att betraktas tredimensionellt: detaljer av insekter. enskilda insekter, insekter i parning,

grupper av insekter, biotoper cllcr landskap av speciellt intrcssc frir olika artcr.

Fiir dcn som tbtograferar insekter (och natur- ligtvis andra djur och vixter) iir detra spegelste- reoskop ett ypperligt hjiilpmedel fdr ett elegant iskidliggorande av motiven. Avcn inom under- visning och forskning pi vira hcigskolor tordc till- limpningar finnas.

Ulf Carlberg

References

Related documents

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Arter med kolonilevande larver finns bede pA tall och gran.. PA tall iir flertalet av de vanligaste

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

vilket tidigare meddelats i en sammanstzillning civcr svcnska nyfynd (Lundbcrg 1982). Viinncn Bcngt Andersson, Nybro. bcsOktc diirfdr lokalcn dcn 16 scptcmbcr och

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

markant flin sklnska exemplar av arten fremst genom en skarpt markerad flra pi halssktilden niende frin basen till drygt halya halssk6ldens liugd.. Genitalorgan

I detta band. som liksom de f6regAende innehlller en man8d iiven 16r nordiska koleopte- rologer verdefulla uppgifter om de olika arternas ulbredring, ekologi,

Det mest karakteristiska ftir liosoma-larven 5r utformningen av setae pfl frontalsktilden, cllpeus och labrum med dels linga, kraftiga setae, dels pi- fallande korta,

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Den nordiska elrtomologien har under den sista tiden lidit tunga ftirluster inon den dldre generalionen av ledande forskare.. Pn ett definitivt sett

OcksA Apterina pedestris har i England en liknande tendens med flngstdata frin oktober

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna