• No results found

pi iir ir frin i i pi pi fi ir - A.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "pi iir ir frin i i pi pi fi ir - A."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Recension

Bengtsson, B. A. 19U,1. The Sct,thriditlae ll,epi- dopteru) of Northern Luropc. Fauna Entomologi- ca Scandinavica. Volume l-1. E. J. Brill/Scandina- vian Science Prcss Ltd. Lciden - Kdpenhamn. 137 s. Pris 50 Hfl.

Foreliggandc arbctc :ir cftcrliingtat. Dct Ar nu sju

ir sedan forcgzicndc {iirilsdcl i sericn kom ut och med denna takt tordc ingcn nu levande lcpidoptc- rolog fi se den komplett. Nzigra ytterligare delar dr dock under arbete. vilket gcr visst hopp. Huru- vida overflyttandet av utgivningstvngdpunktcn

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-

ring :ir ovisst.

Samtliga kAnda nordvdsteuropeiska arter i Scythrididac behandlas. Cllidjande nog har de in- tc splittrats pi olika sllkten trots stora skillnader i biide vingribbor och gcnitalier. Motsvarande skill- nader har inom anclra dclar av systemet ibland fdr- anlctt uppdclning ph ritskilliga sliiktcn, kanske ocksd hogre katcgoricr.

Fcir fiiltentomologen framstAr vira SCy/hris-ar- ter som en kompakt och liitt igenkiind grupp mcd likartat upptradande. Flertalet scs siillan flygande som andra fjdrilar utan miste antingen skrapas upp frin vegetationen med hiven eller plockas

frin vegetationsfria vtor. Vissa arter lever sA un- dangomt at( dc lattare traffas som larver. Fjiirilar- na ir i rcgcl dagaktiva och kommer ddrfor sdllan

t

ill ljus.

Fjiirilarnas utsccndc iir karakteristiskt redan i

falt. Dc har alla ett ovanligt litet huvud till en mes- tadels kraftig kropp. Vingtcckning saknas ofta helt. I stallet har franrvingarna n:istan alltid mcr eller mindre framtr:idanclc glans ellcr mctalliskt skimrande fj iil l.

Det mesta av ovanstaendc kan utldsas av tlc lo- redcimligt korta och instruktiva inledningskapit- len. De diirpi fdljande, nurnera si obligatoriska l.rcstiimningsnvcklarna efter utseende och genita- licr fyllcr darcmo(

e

nligt min mening ingen storre uppgift. Nair det som i dclta fall finns b:idc fiirgbil- der och genitalteckningar dvcr samtliga artcr.

kommer man bide snabbarc och szikrarc till malct gcnom att scika bland fiirgbilderna och vid behov kontrollcra mcd gcnitalierna.

Inom dcnna till utsccndct si enhetliga grupp lc- der bestamningstabcllcn myckct ltitt fel. eftersom den bygger pi i hog grad sul.rjcktiva karaktircr. Sa

t ex ar dct svart att avgora onr bakvingcns bakkant

Recensiort 115

iir rak eller bojd hos artparet .ri..e IIa - cr\:pta med den variation som f<irekommer. En biittre skillnad (s. 19 och iven s. -j0) hade larit att,Ticce11a nastan alltid har ett knippe ljusa fjiill isjilva vingspetsen.

cr'-r,pra aldrig. Frin dessa bilda skiljes den ivitpud- ring mycket vaiabla antpetrcl/d lAttast genom de tydligt avvikande svarta fjlllen ivingvecket, me- dan itabcllcn angivna karaktrirer sLillan slir in.

Fargcr uppfattas olika av olika personcr och un- der olika ljusfiirhallandcn. mcn att kalla fram- vingarna grrina hos pro u<tellu och fuscoaenea som pi s.28 tordc intc vara sairskilt traffande.

Diiremot iir fiirgbilderna s. 7-l och 79 av dessa bada arter utmdrkta och man kan faktiskt se skillnaden

i glans. Aven de ofta sma skillnaderna mellan ovri- ga arter kommer dverlag fram pi ett trdffande saitt. Dock har porenrillalla s. 7[) hlivit for svart och saknar dessutom det oftast tydliga ljusa fjallknip- pet i framvingespetsen. Ett liknande ljust fjall- knippc borde ocksi ha markcrats hos slt cel14 s. 76.

De svart fjiillen i vingvcckcl hos ernpelrellu pa samma sida kunde ha Iranthiivts tydligarc. Dct ha- dc dcssutom varit hra mcd ctt par hildcr av avvi- kandc lormcr hos dcnna slarkt variabla art. Grrin- landstbrmcn av noric<:lla hadc i stiillct kunnat utc- li nr

n

as.

(ienitalbilderna dr svnnerligcn instruktivt teck- nade. men hade kunnat avbildas i mindre skala for

baittre dversikt. Diirvid hade de mycket likaporen- tillelh ochcicadel/n kunnat fai plats pa samma sida.

Smri pilar vid viktiga detaljer hadc- underlattat be- stiimningen. I nyckeln s. -12 punkt 25 omntimnda skillnader mellan de bAtla artern;.r. vilka iiven svns pa lig. 65-66. Ar inle anvaindbara. De for ciudellu karaktcristiska spctsiga sitioflikirrna kommcr intc lram annat zin i prcssatie prcpar t. Diirtill sitter dc

pi lrascn av gnatlros. Uncus iir hos artparet tilhakabildad mcn svrs tydligt lrirn rvggsidan hos

?otentillella och har niistarr snrrllra utsccndc sonl hoscuspidella. Attonde bukplaitcn nar inte valver nas spets hos potentillcllu mcn normalt klart bort- om hos cic'nrls//n, vilket troligcn air siikraste skill- natlcn mcllan de birda artcrna.

[Jtan att dct onrnairr]nt:' i lcxlcn iir llcrtalct gcni-

talbilder tccknadc fran undcrsir.lan. vilkcl gcr god

dctaljatergivning och underliittar j iimforelser rned

andra grupper. Nagra har dock ritats frin ryggsi-

dan , vilket inneb:ir att osvnrmctriska artcr (fig. 8l

.

82 och 90) blivit spcgclv:rnda. Kanskc kan dctta

fiirklaras av att gcnitalicnrir virl prcparcringcn

(2)

716 Fdreningsmedclelanden

skilts frin bakkroppcn i ovrigt. Olyckligt har del blivit for fiscr,,pt erellu, iig. 90, dar dcl som kallas uncus i stellct maste vara dc sammanvuxna valver- na, piminnandc r)fil (rrptu.

Som vanligt efter varje revision har det blivit dndringar i nonrenklaturen, vilket dock hiir intc medfor nAgra strirre problem. Auctor till stopolel- /a skall inte vara Linnaeus utan Hiibner (Passerin d'Entreves in litt. ), forsa/viel/a Mees och fcir err'r'e- lel/a Heinemann & Snellen.

I redigeringen har obegripligt nog 3 sidor av- skilts frin <ivrig beskrivandc text genom mellan- liggande planschsidor. Engelskan dr enkel och lattlast. Redan pi frirsta textsidan faller dock i

rigonen i trcdjc styckcl att verbct stir i pluralis till ett subjekt i singularis.

Utbredningstablacrna mot slutet ar helt korrek- ta frir Svcriges del. Under 1984 har emellertid publicerats att potentillella antrdffats ocksi i Me- delpad. Aldre uppgifter om.riccel/zr utanfcir SkAnc har strukits. En del av dem kan ha varit riktiga, varfor arten bor eftersokas. Engelsmrinnen blir kanske mindre glada Over att,r?spersel/a inte konr-

mit med. medan ericetello istaillct skulle ha utc- llimnats.

Som sig bor finns ctl rcgistcr ijvcr sldkten och artcr sist ibokcn. Dct anviinda bctcckningssattet gdr att man snabbt finncr nrotsvarande text och bildcr. Kanske skulle man onskat att sidhiinvis- ningar till texten ocksa hade funnits vid bilderna tdr att slippa soka i registret.

Slutresultatet air en fdr smafjarilssamlaren helt oumbiirlig bok, som dessutom har frirdelen av ett stabrlt utforande och ett mattligt pris. Dcn som in- te behdrskar engelska btir lndi mcd hjiilp av bil- derna kunna flstadkomma korrekta bestdmningar av alla de innefattade 35 artcrna och torde dven kunna utlSsa cn hcl dcl om dcras forekomst och biologi samt hur man finner dcm. Genom att fjari- larna avbildas ifiirg i stor skala och inte istl-mpat skick, som si ofta sker for att spara plats, kan si- kcrt alla naturintresserade ha gliidje av boken.

FOrfattaren ar att gratulera och resultatet ar en ut- maning frir andra medarbetare i serien.

lngvar Svensson

Lokalforeningarnas adresser och kontaktpersoner I hiifte I 198-5 itcrfinns en mer omfattande sam-

manstdllning, som bl a redogor for styrelsernas sammansattning och frireningarnas verksamhet.

Entomologiska fiireningen i Dalarna, cio Bjorn Cederberg, Kristinebergsg. 5 E, 792 00 Mora. Tel.

0250116918. Postgiro 2.14 29-3. Medlemsavgift 30

kr, skolungd. l0 kr, familjemedl. 10 kr/ir.

Entomologiska ftireningen i Stockholm. Natur- historiska riksmuseet, Sektionen for entomologi, Box 50007, 104 05 Stockholm. Tel. 08/15 02 40

(Lars-Ake Janzon, Bert Gustafsson). Postgiro 5 42 1,3-4. Medlemsavgift 10 kr/6r.

Entomologiska fiireningen i Uppland, Entomolo- giska avdelningen, Box 561. 751 22 Uppsala. Tcl.

018/18 25 00 (Sten Jonsson, Lars Hedstrom). Post- giro 84 05 14-4. Medlemsavgift 20 kr, skolungdom 10 kr/ir.

Nerikes Entomologiska Siillskop, c/o Kenneth Blom, Triidgirdsg. 19,702 12 Orebro. Tel. 019/

10 64 91. Postgiro 26 97 06-8. Medlemsavgift 20

kr/ir.

Norrlands Entomologiska Fiirening, Box 2083, 900 02 Umei. Tel. 090/19 59 36 (Ola Nilsson).

Postgiro 46 52 88-9. Medlemsavgift 25 kr. skolung- dom 15 kr/ir.

Vistsvenska entomologklubben, Naturhistoriska museet, Box 7283, 4OZ 3-5 Griteborg. Tel. 031/

14 00 95 (Torkel Hagstrom, Goran Andersson).

PostgiroT2 47 78-6. Medlenrsavgift 20 kr, familje- medlemmar 5 kr/ir.

GLOM INTE ATT PRENUMERERA PA ENTOMOLOGISK TI DSKR]FT!

Entomologiska siillskapet i Lund, Zoologiska in- De t kostar 60 kr per ir frir medlemmar i ovanste-

stitutionen, Helgonav. 3,223 62 Lund. Tel. 046/ ende lokalforeningar. Prenumerationsavgiften

10 93 34 (Olle Harnmarstedt), 10 95 82 (Per Dou- betalas samtidigt som medlemsavgiften till en av

wes). Postgiro 9 93 39-4. Medlemsavgift l5 kr/ir. lokalfdreningarna.

References

Related documents

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

full riirelseftirmriga, d.v.s. \'id prov i en delvis belyst, cirkulerande burk kunde et Diachila springa utan uppehill mot en skuggig yta under 20 minuter. Larverna

Det mest karakteristiska ftir liosoma-larven 5r utformningen av setae pfl frontalsktilden, cllpeus och labrum med dels linga, kraftiga setae, dels pi- fallande korta,

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Ett fital av fynden avser ftir Sverige nya eller sillsl'nta arter, som finns upptagna i Catalogus och som skriftligen meddelats redaktionen fdre kataloBens

Den nordiska elrtomologien har under den sista tiden lidit tunga ftirluster inon den dldre generalionen av ledande forskare.. Pn ett definitivt sett

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

grund av olikheter hos de hanliga genitalierna m.nr. kom han till det resulta- tet, att vi i de nordiska ltinderna ha tre arter: crassus Steph., salisDurgensis

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna