• No results found

In Chapter 7, we discuss different theoretical models of the polaron propagation and, in particular, we describe our modelling of polaron motion in a crystal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "In Chapter 7, we discuss different theoretical models of the polaron propagation and, in particular, we describe our modelling of polaron motion in a crystal"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Errata

Theoretical studies of lattice- and spin-polarons.

Nina Bondarenko, Uppsala University. March 14, 2018.

1. Page 11, lines 37-44 and page 12, lines 1-6:

The thesis content in Introduction should be described as follows:

“The thesis is organised as follows: in Chapter 2, we give an overview of main theoretical models and approaches of polaron theory. In Chapter 3, we discuss polarons and multi-polarons in the Holstein molecular-crystal model with introduced non-local term and some of our results achieved in the frame of this model. A general overview of the main aspects of spin-polaron theory are given in Chapter 4, while in Chapter 5, we discuss methods and ap- proaches of the density functional theory (DFT) we used in order to model polarons in oxides. Chapter 6 of this thesis is devoted to our results of the polaron numerical modelling in the frame of DFT. In Chapter 7, we discuss different theoretical models of the polaron propagation and, in particular, we describe our modelling of polaron motion in a crystal. Finally, in Appendices we discuss analitical derivation of polaron nonadiabatic transition rate.”.

2. Page 28, line 11:

The sentence: “(...) Moreover, we have introduced ˆO1 and ˆO2 are the operators acting (...)” must be read as “Moreover, we have introduced ˆO1 and ˆO2 which are the operators acting (...)”.

3. Page 29, Figure 3.3:

Figure identifier e) is not required.

4. Page 69, caption of Figure 7.2, line 1:

The sentence: “a) Monopolaron-Bipolaron-Monopolaron transition esti- mated in (...)” must be read as “Monopolaron-Bipolaron-Monopolaron transition estimated in (...)”.

5. Page 70, caption of Figure 7.3, line 1:

The sentence: “b) Energies along the transition paths of W5+ from one tungsten (...)” must be read as “Energies along the transition paths of W5+ from one tungsten (...)”.

1

References

Related documents

This zone is affected by thermal cycle of the welding process and represents different mechanical properties than the weld metal and the parent metal.. The mechanical properties of

Bursell diskuterar begreppet empowerment och menar att det finns en fara i att försöka bemyndiga andra människor, nämligen att de med mindre makt hamnar i tacksamhetsskuld till

The aim of this study was to describe and explore potential consequences for health-related quality of life, well-being and activity level, of having a certified service or

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Byggstarten i maj 2020 av Lalandia och 440 nya fritidshus i Søndervig är således resultatet av 14 års ansträngningar från en lång rad lokala och nationella aktörer och ett

Omvendt er projektet ikke blevet forsinket af klager mv., som det potentielt kunne have været, fordi det danske plan- og reguleringssystem er indrettet til at afværge

I Team Finlands nätverksliknande struktur betonas strävan till samarbete mellan den nationella och lokala nivån och sektorexpertis för att locka investeringar till Finland.. För

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

40 Så kallad gold- plating, att gå längre än vad EU-lagstiftningen egentligen kräver, förkommer i viss utsträckning enligt underökningen Regelindikator som genomförts

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Regioner med en omfattande varuproduktion hade också en tydlig tendens att ha den starkaste nedgången i bruttoregionproduktionen (BRP) under krisåret 2009. De

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

a) Inom den regionala utvecklingen betonas allt oftare betydelsen av de kvalitativa faktorerna och kunnandet. En kvalitativ faktor är samarbetet mellan de olika

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

• Utbildningsnivåerna i Sveriges FA-regioner varierar kraftigt. I Stockholm har 46 procent av de sysselsatta eftergymnasial utbildning, medan samma andel i Dorotea endast

Denna förenkling innebär att den nuvarande statistiken över nystartade företag inom ramen för den internationella rapporteringen till Eurostat även kan bilda underlag för

Den förbättrade tillgängligheten berör framför allt boende i områden med en mycket hög eller hög tillgänglighet till tätorter, men även antalet personer med längre än

De långsiktiga befolkningsförändringarna har lett till en situation där 87 procent av Sveriges befolkning bor i regioner med fler än 100 000 invånare och knappt hälften bor i de

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

Det som också framgår i direktivtexten, men som rapporten inte tydligt lyfter fram, är dels att det står medlemsstaterna fritt att införa den modell för oberoende aggregering som

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

Syftet med studien är att beskriva risken för att drabbas av ångest och/eller depression och hur den psykiska hälsan påverkas hos närstående till patienter som vårdas på