• No results found

In Chapter 7, we discuss different theoretical models of the polaron propagation and, in particular, we describe our modelling of polaron motion in a crystal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "In Chapter 7, we discuss different theoretical models of the polaron propagation and, in particular, we describe our modelling of polaron motion in a crystal"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Errata

Theoretical studies of lattice- and spin-polarons.

Nina Bondarenko, Uppsala University. March 14, 2018.

1. Page 11, lines 37-44 and page 12, lines 1-6:

The thesis content in Introduction should be described as follows:

“The thesis is organised as follows: in Chapter 2, we give an overview of main theoretical models and approaches of polaron theory. In Chapter 3, we discuss polarons and multi-polarons in the Holstein molecular-crystal model with introduced non-local term and some of our results achieved in the frame of this model. A general overview of the main aspects of spin-polaron theory are given in Chapter 4, while in Chapter 5, we discuss methods and ap- proaches of the density functional theory (DFT) we used in order to model polarons in oxides. Chapter 6 of this thesis is devoted to our results of the polaron numerical modelling in the frame of DFT. In Chapter 7, we discuss different theoretical models of the polaron propagation and, in particular, we describe our modelling of polaron motion in a crystal. Finally, in Appendices we discuss analitical derivation of polaron nonadiabatic transition rate.”.

2. Page 28, line 11:

The sentence: “(...) Moreover, we have introduced ˆO1 and ˆO2 are the operators acting (...)” must be read as “Moreover, we have introduced ˆO1 and ˆO2 which are the operators acting (...)”.

3. Page 29, Figure 3.3:

Figure identifier e) is not required.

4. Page 69, caption of Figure 7.2, line 1:

The sentence: “a) Monopolaron-Bipolaron-Monopolaron transition esti- mated in (...)” must be read as “Monopolaron-Bipolaron-Monopolaron transition estimated in (...)”.

5. Page 70, caption of Figure 7.3, line 1:

The sentence: “b) Energies along the transition paths of W5+ from one tungsten (...)” must be read as “Energies along the transition paths of W5+ from one tungsten (...)”.

1

References

Related documents

Omvendt er projektet ikke blevet forsinket af klager mv., som det potentielt kunne have været, fordi det danske plan- og reguleringssystem er indrettet til at afværge

I Team Finlands nätverksliknande struktur betonas strävan till samarbete mellan den nationella och lokala nivån och sektorexpertis för att locka investeringar till Finland.. För

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

40 Så kallad gold- plating, att gå längre än vad EU-lagstiftningen egentligen kräver, förkommer i viss utsträckning enligt underökningen Regelindikator som genomförts

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Regioner med en omfattande varuproduktion hade också en tydlig tendens att ha den starkaste nedgången i bruttoregionproduktionen (BRP) under krisåret 2009. De

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av