• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Veronika Dubická Studijní obor: Pedagogika volného času

Název práce: Artefiletika a arteterapie ve volnočasových aktivitách a jejich praktické využití Vedoucí práce: BcA. Ivana Honsnejmanová

Hodnotící kritéria Splňu-je bez

výhrad Splňu- je s drob nými výhra- dami

Splňu- je s výhra dami

Nespl- ňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich dis- kutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Cílem práce je zjištění možností, které nabízí artefiletika a arteterapie při využití ve volnočasových aktivitách. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá definováním a popisem odlišností obou disciplín a praktickou část, která představuje dva artefiletické projekty autorky práce. Na celé práci je možné sledovat hluboký vhled autorky do výše uvedené problematiky, její zaujetí pro práci ve volnočasových projektech a práci s romskými dětmi. Práce je velmi dobře strukturovaná, navrhuji ohodnocení - výborný.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ano

Práci doporučuji k obhajobě: ano

Návrh klasifikačního stupně: výborný

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Sociální a osobnostní cíle v projektu Cesta do Afriky. Rozdílné znaky artefiletiky a arteterapie. Využití a užitečnost artefiletiky ve volnočasových aktivitách.

Datum: 23.8.2010 Podpis:

References

Related documents

Učitelství odborných předmětů Název práce: Vliv sociálního postavení rodiny na školní úspěšnost Vedoucí práce: PhDrA.

Jaké další faktory, které nejsou v práci uvedeny, mají podle Vás vliv na vývoj vztahů ve skupině stu- dentů po ukončení Úvodního soustředění. Datum: 21.12.2011

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Teoretická část práce, která je proti zvyklostem tohoto druhu klasifikačních prací značně rozsáhlá( 68 stran a delší než část praktická, se zabývá analýzou a

Autor mohl analyzovat profesní a osobnostní předpoklady pracovníka instituce Maják na základě předem formulované obecně pojaté vlastní typologie, což by mu

Přesto se student pokusil o danou analýzu a dokázal formulovat několik zásadních programových okruhů, které byly v rámci diskuse ve spolku Sokol v letech 1918-1928

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

šesti kazuistikách, které dobře ilustrují samotný konkrétní průběh programu u jednotlivých dětí i dosažené výsledky nebo dílčí problémy, vy- trácí se však

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Ve vztahu k povaze evaluačního výzkumu by pak bylo dobré se podrobněji zamyslet nad vztahem výsledky eva- luace – design programu a navrhnout v něm možné změny.

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Práce se zabývá málo známými úseky pedagogické práce v dětských domovech (DD), v nichž je problémem také smysluplné trávení volného času. Teoretická část práce je

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Předložená práce se zabývá jedním z hlavních problémů odborné pedagogické diskuse – otázkou pedagogické komunikace, zejména na středních školách

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Josef Novotný si jako téma své bakalářské práce zvolil „Provnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci“. Teoretická část práce

Autorka předkládá práci – zajímavou sondu do srovnání výskytu a forem šikany na dvou vy- braných typech školských institucí.. Teoretická část práce je zpracována

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce..

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Z bakalářské práce Kateřiny Zemanové oceňuji zejména její praktickou část, protože uvedené projekty jsou dobře navržené i zpracované a pro vedoucí dramatických