av Preliminär

32  Download (0)

Full text

(1)

Datum för beslut Handläggare Diarienummer

2019-04-29 Peter Lundin 3.1-2019-05676

(relaterat till 1.1.1-2019-00001 och 111-2010-6328)

GD-2019-93

Regeringen

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Preliminär redovisning av Statistiska underlag 2 enligt Regleringsbrev avseende budgetår 2019

Beslut

Vetenskapsrådet ger in en preliminär version av statistiska underlag 2 till regeringen, enligt bilaga. En slutversion kommer att rapporteras efter uppdatering av Vetenskapsrådets publikationsdatabas inom kort.

Bakgrund

Sedan 2009 har Vetenskapsrådet haft i uppdrag att ta fram ett bibliometriskt underlag till fördelningen av de konkurrensutsatta basanslagen. Uppdraget avser statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga

högskolorna och Försvarshögskolan. Dessutom ska Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ingå i underlaget.

Vetenskapsrådet anser inte att en mekanisk fördelningsmodell baserad på publiceringsstatistik är kvalitetsdrivande. Den bästa användningen av bibliometri i samband med fördelning av resurser är som komplement till sakkunniggranskning. Vid en fortsatt användning av en mekanisk

fördelningsmodell rekommenderar Vetenskapsrådet följande fem justeringar av den nuvarande modellen (se Vetenskapsrådets rapportering av

regeringsuppdraget att justera indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar i modellen för resursfördelning, U2016/01350/F):

I. Den del av indikatorn som bygger på citeringar baseras på antalet högt citerade artiklar istället för summan av fältnormerade citeringar.

2. Urvalet av dokumenttyper som ingår i indikatorunderlaget begränsas till Article och Review (med gemensam fältnonn).

Jämfört med den hittillsvarande metodiken betyder det att publikationer av typen Letter exkluderas.

3. Publikationerna fraktioneras utifrån kopplingen mellan författare och adresser istället för antalet adresser.

4. Universitetssjukhusens publikationer inkluderas i produktionen från motsvarande lärosäte.

Box 1035, 101 38 Stockholm I 08 546 44 000

Vetenskapsrådet vetenskapsradet@vr.se I Vetenskapsrådet.se Org. nr 202100-5208

(2)

5. Den modell som hittills använts baseras på en ämnesindelning med 34 olika ämnen. För att korrigera för skillnader i publiceringstakt mellan de olika ämnena används så kallade områdesnormaler. I den föreslagna justeringen av modellen används istället nio

ämnesområden och konkurrensutsättningen sker enbart inom vart och ett av dessa områden. Varje område tilldelas en andel av de konkurrensutsatta medlen i proportion till andelen av de totala driftkostnaderna för FoU (enligt SCB) inom respektive område för de involverade lärosätena. Varje lärosäte tilldelas sedan en andel av områdets poäng i proportion till hur lärosätet bidrar till alla topp 10

% artiklar inom området. Dessa ämnespoäng summeras över alla ämnen till lärosätes bibliometriska index.

På längre sikt anser Vetenskapsrådet att även information från SwePub bör inkluderas för att ge en mer komplett bild av vad som produceras inom till exempel humaniora och samhällsvetenskap.

Områdesnormaler från 2009

Liksom tidigare år baseras även 2019 års statistiska underlag 2 på den uppdelning i 34 områden och de områdesnormaler som har använts sedan 2009. Då Vetenskapsrådet inte lyckats repetera den metodik för

ämnesklassning som används i Resurser lör kvalitet (SOU 2007:81) har nya tidskrifter inte kunnat ges ett ämne med den algoritm som användes i utredningen. Därför har Vetenskapsrådet, liksom vid 2011-2018 års uppdrag, i denna leverans klassat nya tidskrifter baserat på det område som mest frekvent förekommer i respektive tidskrifts referenslistor. Indikatorn har utöver det de nackdelar som redovisas i rapporten Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning (2009-05-29).

Skäl för beslutet

I Veteskapsrådets regleringsbrev avseende budgetåret 2019 åläggs

Vetenskapsrådet att in för budgetåret 2020 ta fram nödvändiga underlag för beräkningar av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar enligt samma principer som för budgetåret 2009.

Box 1035, 101 38 Stockholm I 08 546 44 000

Vetenskapsrådet vetenskapsradet@vr.se I Vetenskapsrådet.se I Org. nr 202100-5208

(3)

/Ann rust

Stf generaldirektör

Beslut i ärendet har fattats av ställföreträdande generaldirektören Ann Fust i närvaro av chefsjuristen Anna Hörnlund och analytikern Peter Lundin, föredragande. I beredningen av ärendet har avdelningschefen Johan Lindell och enhetschefen Anders Weström, deltagit.

Peter Lundin Analytiker

Box 1035, 101 38 Stockholm I 08 546 44 000

Vetenskapsrådet vetenskapsradet@vr.se I Vetenskapsrådet.se I Org. nr 202100-5208

(4)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 1 av 29

Sammanfattning fördelningsunderlag för 2019. Data från Clarivate Analytics

Lärosäte Volym Medelcitering Bibliometriskt

index Andel

Blekinge Tekniska Högskola 167 1,2 225 0%

Chalmers Tekniska Högskola 2869 1,2 2911 5%

Gymnastik- och idrottshögskolan 56 1,1 51 0%

Göteborgs universitet 4420 1,2 5437 10%

Högskolan Dalarna 155 0,9 197 0%

Högskolan i Borås 207 1,0 195 0%

Högskolan i Gävle 256 0,9 295 1%

Högskolan i Halmstad 167 1,1 241 0%

Högskolan i Jönköping 331 0,9 393 1%

Högskolan i Skövde 151 1,0 175 0%

Högskolan Kristianstad 119 1,0 157 0%

Högskolan Väst 163 0,9 160 0%

Karlstads universitet 435 0,9 646 1%

Karolinska Institutet 5977 1,3 5655 11%

Kungl. Tekniska högskolan 4144 1,2 4393 8%

Linköpings universitet 3260 1,2 3610 7%

Linnuniversitetet 618 0,9 806 2%

Luleå tekniska universitet 1144 1,0 1029 2%

Lunds universitet 6599 1,1 6822 13%

Malmö universitet 446 1,1 584 1%

Mittuniversitetet 335 0,9 315 1%

Mälardalens högskola 267 1,1 361 1%

Stockholms universitet 3744 1,3 5104 10%

Sveriges lantbruksuniversitet 2334 1,3 2541 5%

Södertörns högskola 201 0,9 485 1%

Umeå universitet 2935 1,1 3109 6%

Uppsala universitet 6335 1,2 6624 12%

Örebro universitet 737 1,1 828 2%

Totalt 48571 1,2 53348 100%

(5)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 2 av 29

Antal fraktionerade publikationer 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Computer

Agriculture Biology Biomolecular Blood Chemistry

Science

Blekinge Tekniska Högskola 0 6 2 0 1 81

Chalmers Tekniska Högskola 20 33 170 1 541 348

Gymnastik- och idrottshögskolan 0 0 5 0 0 0

Göteborgs universitet 6 289 484 102 116 125

Högskolan Dalarna 0 3 4 0 1 14

Högskolan i Borås 0 1 6 0 32 12

Högskolan i Gävle 2 8 7 1 1 16

Högskolan i Halmstad 1 10 2 1 0 30

Högskolan i Jönköping 1 2 4 2 2 15

Högskolan i Skövde 1 5 15 1 3 39

Högskolan Kristianstad 4 8 5 1 4 3

Högskolan Väst 0 0 1 0 1 11

Karlstads universitet 9 24 4 0 34 33

Karolinska Institutet 9 35 1166 327 87 16

Kungl. Tekniska högskolan 11 49 200 5 714 577

Linköpings universitet 11 62 286 55 204 316

Linnuniversitetet 1 49 38 4 39 37

Luleå tekniska universitet 2 26 13 0 215 141

Lunds universitet 56 383 767 202 543 299

Malmö universitet 1 3 12 1 30 14

Mittuniversitetet 0 15 18 0 31 29

Mälardalens högskola 0 0 2 1 8 51

Stockholms universitet 4 393 386 10 402 183

Sveriges lantbruksuniversitet 271 974 228 7 76 2

Södertörns högskola 1 10 2 0 0 14

Umeå universitet 3 223 351 46 153 74

Uppsala universitet 18 339 836 114 576 228

Örebro universitet 2 14 34 5 7 48

Totalt 433 2965 5044 884 3823 2755

(6)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 3 av 29

Antal fraktionerade publikationer 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Computer

Chemistry Dentistry Ecology Economics Education Engineering Science

Blekinge Tekniska Högskola 1 81 4 5 21 0 4

Chalmers Tekniska Högskola 541 348 1 168 213 5 155

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 0 0 1 0 0

Göteborgs universitet 116 125 163 136 217 91 3

Högskolan Dalarna 1 14 1 1 18 10 4

Högskolan i Borås 32 12 0 31 12 6 0

Högskolan i Gävle 1 16 0 7 44 9 2

Högskolan i Halmstad 0 30 0 4 28 10 3

Högskolan i Jönköping 2 15 6 0 54 10 14

Högskolan i Skövde 3 39 0 2 6 5 7

Högskolan Kristianstad 4 3 7 7 11 12 0

Högskolan Väst 1 11 0 1 5 4 17

Karlstads universitet 34 33 1 22 50 25 8

Karolinska Institutet 87 16 57 58 9 8 0

Kungl. Tekniska högskolan 714 577 1 192 327 16 224

Linköpings universitet 204 316 9 116 186 65 35

LinrAuniversitetet 39 37 0 30 74 22 9

Luleå tekniska universitet 215 141 0 120 140 7 147

Lunds universitet 543 299 5 349 453 24 95

Malmö universitet 30 14 129 13 10 20 2

Mittuniversitetet 31 29 0 16 25 3 3

Mälardalens högskola 8 51 0 17 64 12 2

Stockholms universitet 402 183 2 368 191 70 3

Sveriges lantbruksuniversitet 76 2 0 409 99 0 0

Södertörns högskola 0 14 0 7 22 11 0

Umeå universitet 153 74 29 159 126 49 22

Uppsala universitet 576 228 24 258 215 35 46

Örebro universitet 7 48 7 43 34 14 5

Totalt 3823 2755 446 2540 2655 544 811

(7)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 4 av 29

Antal fraktionerade publikationer 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Engineering Environmental Environmental Mathematics Health Studies

Ergonomics Geoscience

Blekinge Tekniska Högskola 0 0 4 0 0

Chalmers Tekniska Högskola 44 1 37 41 15

Gymnastik-och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 17 21 71 11 37

Högskolan Dalarna 0 1 14 3 1

Högskolan i Borås 1 1 0 1 0

Högskolan i Gävle 1 7 13 7 6

Högskolan i Halmstad 0 0 3 0 0

Högskolan i Jönköping 3 1 13 1 1

Högskolan i Skövde 0 1 2 4 0

Högskolan Kristianstad 0 1 1 0 0

Högskolan Väst 0 0 2 1 10

Karlstads universitet 1 3 14 12 6

Karolinska Institutet 1 81 1 11 0

Kungl. Tekniska högskolan 160 9 106 26 30

Linköpings universitet 36 7 36 10 6

Linnuniversitetet 1 1 13 2 9

Luleå tekniska universitet 13 1 14 2 32

Lunds universitet 25 30 90 27 125

Malmö universitet 0 1 16 0 1

Mittuniversitetet 1 2 13 4 2

Mälardalens högskola 1 0 1 0 0

Stockholms universitet 8 27 63 7 147

Sveriges lantbruksuniversitet 0 12 39 0 13

Södertörns högskola 0 0 14 0 4

Umeå universitet 20 33 55 13 15

Uppsala universitet 39 24 69 8 193

Örebro universitet 2 7 13 3 0

Totalt 374 270 717 194 652

(8)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 5 av 29

Antal fraktionerade publikationer 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Humanities Immunology Information

Science

Materials

Science Mathematics

Blekinge Tekniska Högskola 0 0 0 2 9

Chalmers Tekniska Högskola 5 16 1 513 67

Gymnastik-och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 90 113 5 40 55

Högskolan Dalarna 3 0 0 9 0

Högskolan i Borås 2 0 33 5 0

Högskolan i Gävle 1 0 0 9 1

Högskolan i Halmstad 4 0 0 9 2

Högskolan i Jönköping 3 1 0 45 0

Högskolan i Skövde 2 1 1 0 2

Högskolan Kristianstad 2 1 0 0 0

Högskolan Väst 3 0 0 57 3

Karlstads universitet 33 1 0 11 15

Karolinska Institutet 2 178 3 15 0

Kungl. Tekniska högskolan 11 13 9 693 116

Linköpings universitet 20 35 2 328 63

Linnuniversitetet 25 19 5 11 21

Luleå tekniska universitet 4 3 0 93 30

Lunds universitet 81 105 23 321 60

Malmö universitet 9 5 0 11 5

Mittuniversitetet 8 2 1 24 5

Mälardalens högskola 2 0 1 2 3

Stockholms universitet 142 34 3 60 55

Sveriges lantbruksuniversitet 7 74 0 7 0

Södertörns högskola 44 0 1 0 0

Umeå universitet 36 92 13 55 20

Uppsala universitet 111 133 17 365 107

Örebro universitet 13 45 2 6 1

Totalt 663 869 120 2693 641

(9)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 6 av 29

Antal fraktionerade publikationer 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Mechanics Medicine,

External

Medicine,

Internal Neuroscience Oncology

Blekinge Tekniska Högskola 0 1 3 1 0

Chalmers Tekniska Högskola 17 34 29 13 13

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 16 8 1 1

Göteborgs universitet 0 238 618 394 177

Högskolan Dalarna 0 3 29 4 1

Högskolan i Borås 5 2 15 1 0

Högskolan i Gävle 0 11 9 6 0

Högskolan i Halmstad 0 12 7 2 0

Högskolan i Jönköping 1 22 30 15 2

Högskolan i Skövde 0 0 12 5 3

Högskolan Kristianstad 0 5 10 8 1

Högskolan Väst 0 2 7 5 1

Karlstads universitet 0 5 15 9 2

Karolinska Institutet 0 262 1443 874 476

Kungl. Tekniska högskolan 15 75 22 20 33

Linköpings universitet 1 222 341 145 122

Linn&miversitetet 0 5 21 9 2

Luleå tekniska universitet 20 27 9 5 0

Lunds universitet 2 233 732 323 310

Malmö universitet 0 12 19 5 7

Mittuniversitetet 0 32 23 9 2

Mälardalens högskola 0 12 16 2 0

Stockholms universitet 0 16 102 94 26

Sveriges lantbruksuniversitet 1 6 61 7 7

Södertörns högskola 0 0 4 9 0

Umeå universitet 0 111 418 195 127

Uppsala universitet 3 130 753 341 207

Örebro universitet 0 34 105 45 36

Totalt 65 1530 4861 2547 1556

(10)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 7 av 29

Antal fraktionerade publikationer 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Pharmacology Physics Psychology Social

Science Statistics

Blekinge Tekniska Högskola 0 5 1 0 1

Chalmers Tekniska Högskola 11 312 3 2 31

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 18 2 0

Göteborgs universitet 7 66 174 204 22

Högskolan Dalarna 0 2 5 4 0

Högskolan i Borås 0 4 2 4 0

Högskolan i Gävle 0 7 32 6 5

Högskolan i Halmstad 0 1 12 1 0

Högskolan i Jönköping 0 2 10 18 4

Högskolan i Skövde 0 1 13 2 0

Högskolan Kristianstad 0 1 7 5 0

Högskolan Väst 0 1 5 5 0

Karlstads universitet 0 15 28 17 1

Karolinska Institutet 15 8 169 9 32

Kungl. Tekniska högskolan 6 436 9 6 20

Linköpings universitet 5 119 95 63 18

Linnuniversitetet 0 37 29 33 6

Luleå tekniska universitet 6 18 5 4 10

Lunds universitet 8 289 161 110 33

Malmö universitet 3 13 19 31 0

Mittuniversitetet 0 15 13 17 0

Mälardalens högskola 0 3 20 9 2

Stockholms universitet 4 406 137 234 35

Sveriges lantbruksuniversitet 5 2 4 4 10

Södertörns högskola 0 0 6 45 0

Umeå universitet 6 47 100 69 25

Uppsala universitet 98 436 115 162 61

Örebro universitet 0 4 75 28 1

Totalt 175 2250 1266 1091 315

(11)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 8 av 29

Antal fraktionerade publikationer 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Surgery Totalt

Blekinge Tekniska Högskola 1 167

Chalmers Tekniska Högskola 4 2869

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 56

Göteborgs universitet 147 4420

Högskolan Dalarna 2 155

Högskolan i Borås 9 207

Högskolan i Gävle 4 256

Högskolan i Halmstad 1 167

Högskolan i Jönköping 7 331

Högskolan i Skövde 2 151

Högskolan Kristianstad 0 119

Högskolan Väst 1 163

Karlstads universitet 0 435

Karolinska Institutet 265 5977

Kungl. Tekniska högskolan 2 4144

Linköpings universitet 71 3260

Linnuniversitetet 6 618

Luleå tekniska universitet 7 1144

Lunds universitet 141 6599

Malmö universitet 2 446

Mittuniversitetet 1 335

Mälardalens högskola 5 267

Stockholms universitet 3 3744

Sveriges lantbruksuniversitet 1 2334

Södertörns högskola 0 201

Umeå universitet 61 2935

Uppsala universitet 121 6335

Örebro universitet 48 737

Totalt 910 48571

(12)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 9 av 29

Antal fältnormerade citeringar 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

I enlighet med Resurser för citeringar är medelciteringar i humaniora satt till 1,0.

Summan av "fältnormerade citeringar" för humaniora är därför = antalet publikationer.

Lärosäte Agriculture Biology Biomolecular Blood Chemistry

Blekinge Tekniska Högskola 0 3 0 0 1

Chalmers Tekniska Högskola 19 50 277 1 593

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 4 0 0

Göteborgs universitet 7 358 771 117 110

Högskolan Dalarna 0 5 3 0 2

Högskolan i Borås 0 0 6 0 33

Högskolan i Gävle 4 11 9 0 0

Högskolan i Halmstad 1 13 2 0 0

Högskolan i Jönköping 0 2 4 1 0

Högskolan i Skövde 1 4 8 1 3

Högskolan Kristianstad 4 10 2 1 6

Högskolan Väst 0 0 1 0 0

Karlstads universitet 6 23 4 0 21

Karolinska Institutet 7 42 1767 442 93

Kungl. Tekniska högskolan 13 56 375 4 837

Linköpings universitet 13 64 374 58 236

Linnårniversitetet 3 54 27 3 47

Luleå tekniska universitet 1 18 13 0 222

Lunds universitet 57 509 991 204 674

Malmö universitet 0 6 11 1 20

Mittuniversitetet 0 8 22 0 35

Mälardalens högskola 0 0 1 0 12

Stockholms universitet 4 501 634 9 564

Sveriges lantbruksuniversitet 308 1292 348 4 64

Södertörns högskola 0 10 3 0 0

Umeå universitet 4 350 366 59 181

Uppsala universitet 27 492 1225 140 704

Örebro universitet 1 30 43 3 5

Totalt 481 3912 7288 1046 4463

(13)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 10 av 29

Antal fältnormerade citeringar 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Computer

Science Dentistry Ecology Economics Education

Blekinge Tekniska Högskola 105 7 0 45 2

Chalmers Tekniska Högskola 427 1 216 299 9

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 132 337 224 195 83

Högskolan Dalarna 4 1 2 19 9

Högskolan i Borås 11 1 49 9 0

Högskolan i Gävle 16 0 6 50 6

Högskolan i Halmstad 39 0 5 48 6

Högskolan i Jönköping 10 8 0 65 5

Högskolan i Skövde 44 0 3 1 3

Högskolan Kristianstad 1 19 6 3 16

Högskolan Väst 16 0 0 1 2

Karlstads universitet 40 0 14 63 22

Karolinska Institutet 12 60 72 3 2

Kungl. Tekniska högskolan 799 2 241 445 19

Linköpings universitet 415 7 163 252 52

Linnuniversitetet 34 0 31 67 31

Luleå tekniska universitet 210 0 86 157 0

Lunds universitet 278 6 423 595 12

Malmö universitet 47 181 16 5 24

Mittuniversitetet 31 0 15 12 1

Mälardalens högskola 52 0 16 121 4

Stockholms universitet 243 2 486 254 47

Sveriges lantbruksuniversitet 3 0 487 127 0

Södertörns högskola 3 0 7 18 5

Umeå universitet 54 58 201 122 32

Uppsala universitet 154 39 295 228 32

Örebro universitet 36 8 57 27 14

Totalt 3213 740 3120 3232 439

(14)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 11 av 29

Antal fältnormerade citeringar 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Engineering

Engineering

Mathematics

Environmental Environmental

Ergonomics Health Studies

Blekinge Tekniska Högskola 1 0 0 1 0

Chalmers Tekniska Högskola 137 36 1 51 41

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 2 21 35 76 20

Högskolan Dalarna 3 0 0 16 1

Högskolan i Borås 1 0 0 0 0

Högskolan i Gävle 1 0 9 16 11

Högskolan i Halmstad 2 0 0 5 0

Högskolan i Jönköping 21 5 0 12 1

Högskolan i Skövde 4 0 3 2 5

Högskolan Kristianstad 0 0 1 2 0

Högskolan Väst 13 0 0 1 0

Karlstads universitet 6 0 5 17 12

Karolinska Institutet 0 2 120 1 8

Kungl. Tekniska högskolan 156 213 11 142 26

Linköpings universitet 33 24 6 28 14

Linnuniversitetet 3 0 4 28 0

Luleå tekniska universitet 120 7 0 6 0

Lunds universitet 67 15 45 124 37

Malmö universitet 3 0 1 12 0

Mittuniversitetet 2 0 1 9 5

Mälardalens högskola 1 0 0 1 0

Stockholms universitet 3 16 31 85 8

Sveriges

lantbruksuniversitet 0 0 13 31 1

Södertörns högskola 0 0 0 17 0

Umeå universitet 28 21 39 72 9

Uppsala universitet 59 51 32 91 6

Örebro universitet 1 0 5 9 4

Totalt 670 412 364 854 209

(15)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 12 av 29

Antal fältnormerade citeringar 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Geoscience Health Health

Studies Humanities Immunology

Blekinge Tekniska Högskola 0 7 0 0 0

Chalmers Tekniska Högskola 12 7 0 5 20

Gymnastik-och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 41 147 14 90 112

Högskolan Dalarna 1 19 0 3 0

Högskolan i Borås 0 17 0 2 0

Högskolan i Gävle 2 37 7 1 0

Högskolan i Halmstad 0 17 0 4 0

Högskolan i Jönköping 0 41 3 3 1

Högskolan i Skövde 0 25 1 2 1

Högskolan Kristianstad 0 10 1 2 1

Högskolan Väst 2 36 1 3 0

Karlstads universitet 5 21 12 33 0

Karolinska Institutet 0 294 42 2 197

Kungl. Tekniska högskolan 27 15 1 11 15

Linköpings universitet 8 199 15 20 26

Linnkiniversitetet 12 46 7 25 23

Luleå tekniska universitet 21 20 1 4 1

Lunds universitet 145 148 24 81 93

Malmö universitet 0 29 11 9 2

Mittuniversitetet 6 16 1 8 1

Mälardalens högskola 0 30 0 2 0

Stockholms universitet 197 73 40 142 34

Sveriges lantbruksuniversitet 22 6 0 7 122

Södertörns högskola 4 5 0 44 1

Umeå universitet 59 166 8 36 91

Uppsala universitet 168 170 6 111 156

Örebro universitet 0 40 8 13 41

Totalt 731 1641 202 663 937

(16)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676

Antal fältnormerade citeringar 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Sida 13 av 29

Lärosäte Information

Science

Materials

Science Mathematics Mechanics Medicine, External

Blekinge Tekniska Högskola 0 3 13 0 0

Chalmers Tekniska Högskola 0 649 114 26 46

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 0 0 14

Göteborgs universitet 1 39 70 0 266

Högskolan Dalarna 0 7 0 0 1

Högskolan i Borås 26 5 0 8 1

Högskolan i Gävle 0 5 0 0 8

Högskolan i Halmstad 0 7 0 0 19

Högskolan i Jönköping 0 25 0 1 15

Högskolan i Skövde 1 0 2 0 0

Högskolan Kristianstad 0 0 0 0 3

Högskolan Väst 0 46 0 0 1

Karlstads universitet 0 11 25 0 4

Karolinska Institutet 3 14 0 0 284

Kungl. Tekniska högskolan 13 689 131 14 65

Linköpings universitet 1 491 43 0 288

Linnuniversitetet 4 3 15 0 2

Luleå tekniska universitet 0 75 18 14 23

Lunds universitet 9 314 52 3 226

Malmö universitet 0 4 4 0 10

Mittuniversitetet 0 17 1 0 29

Mälardalens högskola 1 1 3 0 10

Stockholms universitet 2 88 43 0 19

Sveriges lantbruksuniversitet 0 5 0 1 5

Södertörns högskola 0 0 0 0 0

Umeå universitet 17 58 22 0 109

Uppsala universitet 8 419 147 4 121

Örebro universitet 3 9 0 0 64

Totalt 89 2984 702 72 1633

(17)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 14 av 29

Antal fältnormerade citeringar 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Medicine,

Internal Neuroscience Oncology Pharmacology Physics

Blekinge Tekniska Högskola 2 0 0 0 2

Chalmers Tekniska Högskola 26 16 9 9 337

Gymnastik- och

idrottshögskolan 16 2 1 0 0

Göteborgs universitet 855 559 164 8 77

Högskolan Dalarna 28 3 1 0 0

Högskolan i Borås 16 1 0 0 4

Högskolan i Gävle 10 5 0 0 1

Högskolan i Halmstad 7 1 0 0 0

Högskolan i Jönköping 20 17 1 0 0

Högskolan i Skövde 13 5 1 0 0

Högskolan Kristianstad 13 3 1 0 0

Högskolan Väst 5 3 0 0 1

Karlstads universitet 20 6 2 0 6

Karolinska Institutet 1921 1312 521 25 8

Kungl. Tekniska högskolan 26 20 28 7 460

Linköpings universitet 386 168 111 10 108

Linneuniversitetet 14 7 1 0 15

Luleå tekniska universitet 10 7 0 17 7

Lunds universitet 836 447 359 16 315

Malmö universitet 15 8 6 4 10

Mittuniversitetet 21 7 1 0 15

Mälardalens högskola 10 1 0 0 3

Stockholms universitet 131 115 21 11 547

Sveriges lantbruksuniversitet 70 4 2 2 1

Södertörns högskola 4 9 0 0 0

Umeå universitet 452 230 157 9 44

Uppsala universitet 952 369 229 94 400

Örebro universitet 118 62 37 0 1

Totalt 5995 3388 1653 214 2361

(18)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 15 av 29

Antal fältnormerade citeringar 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Psychology Social Science Statistics Surgery Totalt

Blekinge Tekniska Högskola 0 0 0 0 193

Chalmers Tekniska Högskola 1 0 22 4 3457

Gymnastik- och

idrottshögskolan 20 2 0 0 59

Göteborgs universitet 150 208 18 208 5514

Högskolan Dalarna 3 4 0 2 139

Högskolan i Borås 1 1 1 13 209

Högskolan i Gävle 15 0 2 2 236

Högskolan i Halmstad 12 0 0 1 186

Högskolan i Jönköping 3 33 1 8 306

Högskolan i Skövde 11 1 0 7 152

Högskolan Kristianstad 7 6 0 0 117

Högskolan Väst 5 3 0 1 143

Karlstads universitet 9 6 2 0 397

Karolinska Institutet 198 12 29 334 7827

Kungl. Tekniska högskolan 7 14 20 5 4904

Linköpings universitet 103 62 5 111 3896

Linnkiniversitetet 44 23 2 2 577

Luleå tekniska universitet 9 5 13 4 1089

Lunds universitet 177 100 17 165 7564

Malmö universitet 13 31 0 3 486

Mittuniversitetet 11 9 0 0 285

Mälardalens högskola 6 7 1 5 288

Stockholms universitet 127 245 19 4 4743

Sveriges lantbruksuniversitet 11 0 3 1 2941

Södertörns högskola 22 36 0 0 187

Umeå universitet 105 69 9 53 3293

Uppsala universitet 110 208 27 113 7387

Örebro universitet 83 18 0 75 816

Totalt 1263 1103 193 1123 57390

(19)

Statistiska underlag 2 - Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 16 av 29

Fältnormerad medelcitering 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

I enlighet med Resurser för citeringar är medelciteringen i humaniora satt till 1,0.

Fältnormerad medelcitering = Summa fältnormerade citeringar / Volym

Lärosäte Agriculture Biology Biomolecular Blood Chemistry

Blekinge Tekniska Högskola 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3

Chalmers Tekniska Högskola 1,0 1,5 1,6 0,6 1,1

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Göteborgs universitet 1,1 1,2 1,6 1,1 0,9

Högskolan Dalarna 0,0 1,6 0,7 0,0 3,7

Högskolan i Borås 0,2 0,4 1,1 0,2 1,0

Högskolan i Gävle 2,1 1,4 1,2 0,0 0,0

Högskolan i Halmstad 0,6 1,3 1,0 0,3 0,0

Högskolan i Jönköping 0,0 0,9 1,0 0,3 0,1

Högskolan i Skövde 1,4 0,8 0,6 0,8 0,8

Högskolan Kristianstad 1,0 1,3 0,4 1,9 1,4

Högskolan Väst 0,0 0,8 1,0 0,0 0,2

Karlstads universitet 0,7 0,9 0,9 3,1 0,6

Karolinska Institutet 0,7 1,2 1,5 1,4 1,1

Kungl. Tekniska högskolan 1,2 1,1 1,9 1,0 1,2

Linköpings universitet 1,2 1,0 1,3 1,1 1,2

Linn&iniversitetet 2,5 1,1 0,7 0,8 1,2

Luleå tekniska universitet 0,7 0,7 1,0 0,0 1,0

Lunds universitet 1,0 1,3 1,3 1,0 1,2

Malmö universitet 0,3 1,7 1,0 0,4 0,7

Mittuniversitetet 0,3 0,5 1,2 0,0 1,1

Mälardalens högskola 0,0 0,0 0,4 0,0 1,4

Stockholms universitet 1,1 1,3 1,6 0,9 1,4

Sveriges lantbruksuniversitet 1,1 1,3 1,5 0,5 0,8

Södertörns högskola 0,0 1,0 1,4 0,0 0,0

Umeå universitet 1,3 1,6 1,0 1,3 1,2

Uppsala universitet 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2

Örebro universitet 0,4 2,1 1,3 0,6 0,6

Totalt 1,1 1,3 1,4 1,2 1,2

(20)

Statistiska underlag 2 - Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 17 av 29

Fältnormerad medelcitering 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Computer

Science Dentistry Ecology Economics Education

Blekinge Tekniska Högskola 1,3 1,9 0,1 2,1 7,7

Chalmers Tekniska Högskola 1,2 0,8 1,3 1,4 1,9

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0,0 0,0 1,1 0,1 0,0

Göteborgs universitet 1,1 2,1 1,6 0,9 0,9

Högskolan Dalarna 0,3 1,1 1,7 1,1 0,9

Högskolan i Borås 0,9 4,2 1,6 0,7 0,0

Högskolan i Gävle 1,0 0,0 0,9 1,1 0,6

Högskolan i Halmstad 1,3 0,2 1,3 1,7 0,5

Högskolan i Jönköping 0,7 1,3 0,0 1,2 0,4

Högskolan i Skövde 1,1 0,0 1,5 0,2 0,7

Högskolan Kristianstad 0,2 2,6 0,8 0,3 1,4

Högskolan Väst 1,4 0,0 0,0 0,2 0,6

Karlstads universitet 1,2 0,5 0,6 1,3 0,9

Karolinska Institutet 0,7 1,1 1,2 0,3 0,2

Kungl. Tekniska högskolan 1,4 2,1 1,3 1,4 1,2

Linköpings universitet 1,3 0,8 1,4 1,4 0,8

Linnuniversitetet 0,9 0,0 1,0 0,9 1,4

Luleå tekniska universitet 1,5 0,0 0,7 1,1 0,0

Lunds universitet 0,9 1,3 1,2 1,3 0,5

Malmö universitet 3,3 1,4 1,2 0,5 1,2

Mittuniversitetet 1,1 0,8 1,0 0,5 0,5

Mälardalens högskola 1,0 0,0 0,9 1,9 0,3

Stockholms universitet 1,3 1,5 1,3 1,3 0,7

Sveriges lantbruksuniversitet 1,2 0,0 1,2 1,3 0,0

Södertörns högskola 0,2 0,0 1,0 0,8 0,4

Umeå universitet 0,7 2,0 1,3 1,0 0,7

Uppsala universitet 0,7 1,7 1,1 1,1 0,9

Örebro universitet 0,7 1,2 1,3 0,8 1,0

Totalt 1,2 1,7 1,2 1,2 0,8

(21)

Statistiska underlag 2 - Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 18 av 29

Fältnormerad medelcitering 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Engineering

Engineering

Mathematics

Environmental Environmental

Ergonomics Health Studies

Blekinge Tekniska Högskola 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0

Chalmers Tekniska Högskola 0,9 0,8 1,0 1,4 1,0

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0

Göteborgs universitet 0,5 1,2 1,7 1,1 1,8

Högskolan Dalarna 0,8 0,0 0,0 1,1 0,5

Högskolan i Borås 4,3 0,3 0,6 0,0 0,8

Högskolan i Gävle 0,3 0,0 1,3 1,2 1,7

Högskolan i Halmstad 0,6 0,0 0,0 1,8 0,0

Högskolan i Jönköping 1,5 1,6 0,2 0,9 0,6

Högskolan i Skövde 0,6 0,0 2,4 1,0 1,3

Högskolan Kristianstad 0,0 0,0 0,9 1,8 0,0

Högskolan Väst 0,8 0,0 0,0 0,8 0,1

Karlstads universitet 0,8 0,0 2,1 1,2 1,0

Karolinska Institutet 0,5 1,5 1,5 0,9 0,7

Kungl. Tekniska högskolan 0,7 1,3 1,3 1,3 1,0

Linköpings universitet 0,9 0,7 0,9 0,8 1,5

Linneuniversitetet 0,3 0,0 3,6 2,2 0,1

Luleå tekniska universitet 0,8 0,5 0,0 0,5 0,2

Lunds universitet 0,7 0,6 1,5 1,4 1,3

Malmö universitet 1,3 0,0 2,9 0,7 0,0

Mittuniversitetet 0,7 0,0 0,9 0,7 1,2

Mälardalens högskola 0,7 0,0 0,0 1,2 0,0

Stockholms universitet 1,0 2,0 1,1 1,3 1,1

Sveriges

lantbruksuniversitet 0,8 0,0 1,1 0,8 2,1

Södertörns högskola 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0

Umeå universitet 1,3 1,1 1,2 1,3 0,7

Uppsala universitet 1,3 1,3 1,3 1,3 0,7

Örebro universitet 0,3 0,3 0,7 0,7 1,3

Totalt 0,8 1,1 1,3 1,2 1,1

(22)

Statistiska underlag 2- Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 19 av 29

Fältnormerad medelcitering 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Information

Science

Materials

Science Mathematics Mechanics Medicine, External

Blekinge Tekniska Högskola 0,0 1,1 1,4 0,0 0,2

Chalmers Tekniska Högskola 0,4 1,3 1,7 1,5 1,3

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Göteborgs universitet 0,2 1,0 1,3 0,0 1,1

Högskolan Dalarna 0,0 0,8 0,0 0,0 0,5

Högskolan i Borås 0,8 0,9 0,0 1,4 0,7

Högskolan i Gävle 0,0 0,6 0,0 0,0 0,7

Högskolan i Halmstad 0,0 0,7 0,0 0,0 1,5

Högskolan i Jönköping 0,0 0,6 0,0 2,1 0,7

Högskolan i Skövde 0,8 0,0 0,8 0,0 1,0

Högskolan Kristianstad 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Högskolan Väst 0,0 0,8 0,0 0,9 0,5

Karlstads universitet 0,0 1,0 1,6 0,0 0,7

Karolinska Institutet 1,1 0,9 0,0 0,0 1,1

Kungl. Tekniska högskolan 1,5 1,0 1,1 0,9 0,9

Linköpings universitet 0,3 1,5 0,7 0,5 1,3

Linnuniversitetet 0,7 0,3 0,7 0,0 0,3

Luleå tekniska universitet 0,0 0,8 0,6 0,7 0,9

Lunds universitet 0,4 1,0 0,9 2,0 1,0

Malmö universitet 0,0 0,4 0,9 0,0 0,8

Mittuniversitetet 0,2 0,7 0,3 0,0 0,9

Mälardalens högskola 1,2 0,4 0,9 0,0 0,8

Stockholms universitet 0,6 1,5 0,8 1,6 1,2

Sveriges lantbruksuniversitet 1,0 0,7 0,0 1,5 0,8

Södertörns högskola 0,6 0,0 0,0 0,0 1,2

Umeå universitet 1,3 1,1 1,1 0,0 1,0

Uppsala universitet 0,5 1,1 1,4 1,6 0,9

Örebro universitet 1,8 1,4 0,0 0,0 1,9

Totalt 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1

(23)

Statistiska underlag 2 - Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 20 av 29

Fältnormerad medelcitering 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Medicine,

Internal Neuroscience Oncology Pharmacology Physics

Blekinge Tekniska Högskola 0,8 0,1 0,0 0,0 0,3

Chalmers Tekniska Högskola 0,9 1,2 0,7 0,8 1,1

Gymnastik- och

idrottshögskolan 1,9 1,2 0,7 0,0 0,0

Göteborgs universitet 1,4 1,4 0,9 1,2 1,2

Högskolan Dalarna 1,0 0,7 1,7 0,0 0,0

Högskolan i Borås 1,1 0,5 0,2 0,0 0,9

Högskolan i Gävle 1,2 0,8 0,1 0,0 0,2

Högskolan i Halmstad 1,0 0,9 0,0 0,0 0,3

Högskolan i Jönköping 0,7 1,1 0,6 0,0 0,1

Högskolan i Skövde 1,0 1,1 0,4 0,0 0,4

Högskolan Kristianstad 1,2 0,4 1,4 0,0 0,4

Högskolan Väst 0,7 0,6 0,6 0,0 1,1

Karlstads universitet 1,3 0,7 0,7 0,0 0,4

Karolinska Institutet 1,3 1,5 1,1 1,6 1,0

Kungl. Tekniska högskolan 1,2 1,0 0,8 1,1 1,1

Linköpings universitet 1,1 1,2 0,9 2,0 0,9

Linnuniversitetet 0,7 0,8 0,4 1,7 0,4

Luleå tekniska universitet 1,1 1,5 0,0 2,9 0,4

Lunds universitet 1,1 1,4 1,2 2,0 1,1

Malmö universitet 0,8 1,6 0,8 1,5 0,7

Mittuniversitetet 0,9 0,8 0,3 0,0 1,0

Mälardalens högskola 0,7 0,4 0,6 0,0 1,0

Stockholms universitet 1,3 1,2 0,8 2,6 1,3

Sveriges lantbruksuniversitet 1,2 0,5 0,3 0,4 0,3

Södertörns högskola 0,9 1,1 1,2 0,0 0,0

Umeå universitet 1,1 1,2 1,2 1,6 0,9

Uppsala universitet 1,3 1,1 1,1 1,0 0,9

Örebro universitet 1,1 1,4 1,0 0,0 0,3

Totalt 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0

(24)

Statistiska underlag 2 - Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 21 av 29

Fältnormerad medelcitering 2015-2018. Data från Clarivate Analytics.

Lärosäte Psychology Social Science Statistics Surgery Totalt

Blekinge Tekniska Högskola 0,0 1,0 0,0 0,7 1,2

Chalmers Tekniska Högskola 0,2 0,0 0,7 1,1 1,2

Gymnastik- och

idrottshögskolan 1,1 1,0 0,0 0,0 1,1

Göteborgs universitet 0,9 1,0 0,8 1,4 1,2

Högskolan Dalarna 0,7 1,0 1,0 1,3 0,9

Högskolan i Borås 0,7 0,2 5,4 1,5 1,0

Högskolan i Gävle 0,5 0,1 0,4 0,7 0,9

Högskolan i Halmstad 1,0 0,0 0,0 1,1 1,1

Högskolan i Jönköping 0,3 1,8 0,4 1,2 0,9

Högskolan i Skövde 0,8 0,3 0,6 3,8 1,0

Högskolan Kristianstad 1,0 1,3 0,0 0,0 1,0

Högskolan Väst 1,0 0,8 0,0 2,0 0,9

Karlstads universitet 0,3 0,3 3,2 0,2 0,9

Karolinska Institutet 1,2 1,4 0,9 1,3 1,3

Kungl. Tekniska högskolan 0,8 2,6 1,0 2,6 1,2

Linköpings universitet 1,1 1,0 0,3 1,6 1,2

Linnuniversitetet 1,5 0,7 0,4 0,4 0,9

Luleå tekniska universitet 1,7 1,3 1,3 0,6 1,0

Lunds universitet 1,1 0,9 0,5 1,2 1,1

Malmö universitet 0,7 1,0 0,0 1,0 1,1

Mittuniversitetet 0,9 0,5 0,0 0,0 0,9

Mälardalens högskola 0,3 0,8 0,3 1,1 1,1

Stockholms universitet 0,9 1,0 0,5 1,2 1,3

Sveriges lantbruksuniversitet 2,6 0,1 0,3 1,1 1,3

Södertörns högskola 3,8 0,8 0,0 0,0 0,9

Umeå universitet 1,1 1,0 0,4 0,9 1,1

Uppsala universitet 1,0 1,3 0,4 0,9 1,2

Örebro universitet 1,1 0,6 0,0 1,6 1,1

Totalt 1,0 1,0 0,6 1,2 1,2

(25)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 22 av 29

Bibliometriskt index 2015 - 2018

Bibliometriskt index = Områdesnormal * Summa fältnormerade citeringar

= Områdesnormal * Volym * Fältnormerad medelcitering

Lärosäte Agriculture Biology Biomolecular Blood Chemistry

Blekinge Tekniska Högskola 0 3 0 0 0

Chalmers Tekniska Högskola 16 43 183 1 267

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 3 0 0

Göteborgs universitet 6 309 510 86 49

Högskolan Dalarna 0 4 2 0 1

Högskolan i Borås 0 0 4 0 15

Högskolan i Gävle 3 10 6 0 0

Högskolan i Halmstad 1 11 1 0 0

Högskolan i Jönköping 0 2 2 0 0

Högskolan i Skövde 1 3 6 0 1

Högskolan Kristianstad 4 9 1 1 3

Högskolan Väst 0 0 0 0 0

Karlstads universitet 5 19 2 0 10

Karolinska Institutet 6 37 1170 325 42

Kungl. Tekniska högskolan 11 48 249 3 377

Linköpings universitet 11 55 247 43 106

Linnuniversitetet 2 47 18 2 21

Luleå tekniska universitet 1 15 9 0 100

Lunds universitet 48 438 656 150 304

Malmö universitet 0 5 7 0 9

Mittuniversitetet 0 7 14 0 16

Mälardalens högskola 0 0 1 0 5

Stockholms universitet 4 432 420 6 254

Sveriges lantbruksuniversitet 264 1114 231 3 29

Södertörns högskola 0 9 2 0 0

Umeå universitet 4 302 242 44 82

Uppsala universitet 23 424 811 103 317

Örebro universitet 0 26 29 2 2

Totalt 411 3373 4826 769 2011

(26)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676

Bibliometriskt index 2015 - 2018

Sida 23 av 29

Lärosäte

Computer

Science Dentistry Ecology Economics Education

Blekinge Tekniska Högskola 120 6 0 62 6

Chalmers Tekniska Högskola 486 1 173 415 29

Gymnastik-och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 151 291 179 270 261

Högskolan Dalarna 5 1 2 27 27

Högskolan i Borås 13 1 39 13 1

Högskolan i Gävle 18 0 5 70 17

Högskolan i Halmstad 44 0 4 67 17

Högskolan i Jönköping 11 7 0 91 14

Högskolan i Skövde 50 0 3 2 11

Högskolan Kristianstad 1 17 5 4 50

Högskolan Väst 18 0 0 2 7

Karlstads universitet 45 0 11 88 68

Karolinska Institutet 14 52 57 4 6

Kungl. Tekniska högskolan 908 2 193 618 59

Linköpings universitet 472 6 130 350 164

Linneuniversitetet 38 0 24 94 97

Luleå tekniska universitet 238 0 69 218 1

Lunds universitet 316 5 338 826 39

Malmö universitet 53 156 12 7 74

Mittuniversitetet 35 0 12 17 4

Mälardalens högskola 59 0 13 169 13

Stockholms universitet 276 2 389 353 146

Sveriges lantbruksuniversitet 3 0 389 176 0

Södertörns högskola 3 0 5 24 14

Umeå universitet 62 50 161 170 100

Uppsala universitet 175 34 236 317 101

Örebro universitet 41 7 46 38 44

Totalt 3651 638 2496 4489 1370

(27)

Statistiska underlag 2— Diarienummer 3.1-2019-05676

Bibliometriskt index 2015 - 2018

Sida 24 av 29

Lärosäte Enginee-

ring

Engineering Mathematics

Environmental Environmental

Ergonomics Health Studies

Blekinge Tekniska Högskola 1 0 0 3 0

Chalmers Tekniska Högskola 143 32 1 118 70

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 2 19 25 176 34

Högskolan Dalarna 3 0 0 37 3

Högskolan i Borås 1 0 0 0 1

Högskolan i Gävle 1 0 6 37 20

Högskolan i Halmstad 2 0 0 11 0

Högskolan i Jönköping 22 5 0 28 1

Högskolan i Skövde 4 0 2 4 9

Högskolan Kristianstad 0 0 0 4 0

Högskolan Väst 14 0 0 3 0

Karlstads universitet 7 0 4 40 21

Karolinska Institutet 0 1 86 3 14

Kungl. Tekniska högskolan 163 192 8 331 45

Linköpings universitet 34 22 4 64 25

Linnuniversitetet 3 0 3 64 1

Luleå tekniska universitet 125 6 0 14 1

Lunds universitet 70 13 32 288 64

Malmö universitet 3 0 1 28 0

Mittu n iversitetet 2 0 1 21 8

Mälardalens högskola 1 0 0 1 0

Stockholms universitet 3 15 22 197 13

Sveriges lantbruksuniversitet 0 0 9 72 1

Södertörns högskola 0 0 0 39 0

Umeå universitet 29 19 28 168 15

Uppsala universitet 61 46 23 212 10

Örebro universitet 2 0 4 21 7

Totalt 698 371 260 1986 361

(28)

Statistiska underlag 2— Diarienummer 3.1-2019-05676

Bibliometriskt index 2015 - 2018

Sida 25 av 29

Lärosäte Geoscience Health Health Studies Humanities Immunology

Blekinge Tekniska Högskola 0 8 0 0 0

Chalmers Tekniska Högskola 13 9 0 29 16

Gymnastik-och

idrottshögskolan 0 0 0 0 0

Göteborgs universitet 44 188 11 562 91

Högskolan Dalarna 1 25 0 20 0

Högskolan i Borås 0 22 0 15 0

Högskolan i Gävle 3 48 6 6 0

Högskolan i Halmstad 0 21 0 23 0

Högskolan i Jönköping 0 52 2 19 1

Högskolan i Skövde 0 32 1 13 0

Högskolan Kristianstad 0 13 1 13 0

Högskolan Väst 2 46 1 16 0

Karlstads universitet 6 27 10 209 0

Karolinska Institutet 0 376 33 11 160

Kungl. Tekniska högskolan 29 19 1 66 12

Linköpings universitet 9 255 12 124 21

Linnuniversitetet 13 59 5 158 19

Luleå tekniska universitet 22 25 0 24 1

Lunds universitet 156 189 19 506 75

Malmö universitet 0 37 9 57 2

Mittuniversitetet 6 20 1 52 1

Mälardalens högskola 0 39 0 13 0

Stockholms universitet 212 93 32 890 27

Sveriges lantbruksuniversitet 23 8 0 45 99

Södertörns högskola 4 7 0 272 0

Umeå universitet 64 213 6 226 74

Uppsala universitet 180 218 5 692 127

Örebro universitet 0 51 6 82 33

Totalt 786 2104 161 4143 762

(29)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676

Bibliometriskt index 2015 - 2018

Sida 26 av 29

Lärosäte Information

Science

Materials

Science Mathematics Mechanics Medicine, External

Blekinge Tekniska Högskola 0 2 9 0 0

Chalmers Tekniska Högskola 0 427 81 19 42

Gymnastik- och

idrottshögskolan 0 0 0 0 13

Göteborgs universitet 1 26 50 0 244

Högskolan Dalarna 0 4 0 0 1

Högskolan i Borås 31 3 0 6 1

Högskolan i Gävle 0 3 0 0 7

Högskolan i Halmstad 0 4 0 0 17

Högskolan i Jönköping 0 17 0 1 13

Högskolan i Skövde 1 0 1 0 0

Högskolan Kristianstad 0 0 0 0 3

Högskolan Väst 0 30 0 0 1

Karlstads universitet 0 7 18 0 3

Karolinska Institutet 4 9 0 0 261

Kungl. Tekniska högskolan 15 453 93 10 60

Linköpings universitet 1 323 31 0 264

Linnuniversitetet 5 2 11 0 1

Luleå tekniska universitet 0 50 13 11 21

Lunds universitet 11 207 37 2 208

Malmö universitet 0 3 3 0 9

Mittuniversitetet 0 11 1 0 26

Mälardalens högskola 1 1 2 0 9

Stockholms universitet 2 58 31 0 17

Sveriges lantbruksuniversitet 0 3 0 1 5

Södertörns högskola 0 0 0 0 0

Umeå universitet 21 38 16 0 100

Uppsala universitet 10 276 105 3 111

Örebro universitet 3 6 0 0 59

Totalt 108 1963 501 53 1498

(30)

Statistiska underlag 2— Diarienummer 3.1-2019-05676

Bibliometriskt index 2015 - 2018

Sida 27 av 29

Lärosäte Medicine,

Internal Neuroscience Oncology Pharmacology Physics

Blekinge Tekniska Högskola 2 0 0 0 1

Chalmers Tekniska Högskola 16 11 6 7 231

Gymnastik- och

idrottshögskolan 10 1 1 0 0

Göteborgs universitet 538 378 107 6 53

Högskolan Dalarna 17 2 1 0 0

Högskolan i Borås 10 0 0 0 3

Högskolan i Gävle 7 3 0 0 1

Högskolan i Halmstad 4 1 0 0 0

Högskolan i Jönköping 12 11 1 0 0

Högskolan i Skövde 8 3 1 0 0

Högskolan Kristianstad 8 2 1 0 0

Högskolan Väst 3 2 0 0 1

Karlstads universitet 12 4 1 0 4

Karolinska Institutet 1208 887 341 19 5

Kungl. Tekniska högskolan 16 14 18 5 315

Linköpings universitet 243 114 72 8 74

Linnuniversitetet 9 5 0 0 10

Luleå tekniska universitet 6 5 0 13 5

Lunds universitet 526 302 235 12 216

Malmö universitet 10 5 4 3 7

Mittuniversitetet 13 4 0 0 10

Mälardalens högskola 7 1 0 0 2

Stockholms universitet 82 78 14 8 375

Sveriges lantbruksuniversitet 44 2 1 2 0

Södertörns högskola 2 6 0 0 0

Umeå universitet 284 155 103 7 30

Uppsala universitet 599 250 149 73 274

Örebro universitet 74 42 24 0 1

Totalt 3770 2289 1080 165 1617

(31)

Statistiska underlag 2 — Diarienummer 3.1-2019-05676

Bibliometriskt index 2015 - 2018

Sida 28 av 29

Lärosäte Psychology

Social

Science Statistics Surgery Totalt

Blekinge Tekniska Högskola 0 1 0 0 225

Chalmers Tekniska Högskola 1 0 23 4 2911

Gymnastik- och

idrottshögskolan 19 5 0 0 51

Göteborgs universitet 142 434 19 175 5437

Högskolan Dalarna 3 9 0 2 197

Högskolan i Borås 1 1 1 11 195

Högskolan i Gävle 14 1 2 2 295

Högskolan i Halmstad 11 0 0 1 241

Högskolan i Jönköping 3 68 2 7 393

Högskolan i Skövde 10 1 0 6 175

Högskolan Kristianstad 6 12 0 0 157

Högskolan Väst 5 7 0 1 160

Karlstads universitet 9 12 2 0 646

Karolinska Institutet 187 26 31 281 5655

Kungl. Tekniska högskolan 6 29 21 4 4393

Linköpings universitet 97 128 5 93 3610

Linn&Jniversitetet 42 48 2 2 806

Luleå tekniska universitet 8 11 14 4 1029

Lunds universitet 167 209 18 139 6822

Malmö universitet 12 64 0 2 584

Mittuniversitetet 11 19 0 0 315

Mälardalens högskola 6 14 1 4 361

Stockholms universitet 120 510 20 3 5104

Sveriges lantbruksuniversitet 10 1 3 0 2541

Södertörns högskola 21 75 0 0 485

Umeå universitet 99 144 9 45 3109

Uppsala universitet 103 432 29 95 6624

Örebro universitet 78 37 0 63 828

Totalt 1192 2298 203 944 53348

(32)

Statistiska underlag 2 - Diarienummer 3.1-2019-05676 Sida 29 av 29

Områdesnormaler och fältfaktorer

Källa: Resurser för citeringar, HSV rapport 2008:18 R Tab 10, sid. 64-65

Område Fältfaktor (Waring referensvärde) Områdesnormal (=1/fältfaktor)

Agriculture 1,17 0,85

Biology 1,16 0,86

Biomolecular 1,51 0,66

Blood 1,36 0,74

Chemistry 2,22 0,45

Computer Science 0,88 1,14

Dentistry 1,16 0,86

Ecology 1,25 0,80

Economics 0,72 1,39

Education 0,32 3,13

Engineering 0,96 1,04

Engineering Mathematics 1,11 0,90

Environmental Health 1,4 0,71

Environmental Studies 0,43 2,33

Ergonomics 0,58 1,72

Geoscience 0,93 1,08

Health 0,78 1,28

Health Studies 1,26 0,79

Humanities 0,16 6,25

Immunology 1,23 0,81

Information Science 0,82 1,22

Materials Science 1,52 0,66

Mathematics 1,4 0,71

Mechanics 1,35 0,74

Medicine External 1,09 0,92

Medicine Internal 1,59 0,63

Neuroscience 1,48 0,68

Oncology 1,53 0,65

Pharmacology 1,3 0,77

Physics 1,46 0,68

Psychology 1,06 0,94

Social Science 0,48 2,08

Statistics 0,95 1,05

Surgery 1,19 0,84

Medelvärde 1,32 0,76

Figure

Updating...

References

Related subjects :