• No results found

Remissvar (Fi2020/00307/S1) Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar (Fi2020/00307/S1) Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid 1 (1) 2020-03-19 Dnr 3.1-1255-20

(Fi2020/00307/S1) Remissvar

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98

Remissvar (Fi2020/00307/S1)

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade

områden (regional skattereduktion)

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerad promemoria.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit verksjuristen Tomas Gustavsson.

Elisabeth Hammar Tomas Gustavsson

Juristfunktionen Tomas Gustavsson 08-700 07 24

tomas.gustavsson@kammarkollegiet.se

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

E-post:

References

Related documents

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat innehållet i promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden

”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion) – yttrande Forshaga kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över.

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och

En skattereduktion på 1 675 kronor kompenserar i normala inkomstlägen för en del av den genomsnittligt högre kommunalskattesatsen för boende i de kommuner som kommer i fråga

Förslaget löser inte det grundläggande problemet att höga välfärdskostnader utanför storstäderna medför väsentligt högre kommunalskattesatser än i storstäderna..

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter Information om hur vi hanterar dessa hittar du

Dock anser Läns- styrelsen, om det är möjligt med hänsyn till övergripande regler om stöd och konkurrensbegränsning, att det av samma skäl som för övriga boende inom

Regelrådet har inte kunnat återfinna en beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning, men finner att en sådan beskrivning heller inte