Remissvar (Fi2020/00307/S1) Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sid 1 (1) 2020-03-19 Dnr 3.1-1255-20

(Fi2020/00307/S1) Remissvar

Box 2218, 103 15 Stockholm www.kammarkollegiet.se Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 202100-0829 Birger Jarlsgatan 16, Stockholm registratur@kammarkollegiet.se Telefax 08-700 09 98

Remissvar (Fi2020/00307/S1)

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade

områden (regional skattereduktion)

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerad promemoria.

Detta beslut har fattats av chefsjuristen Elisabeth Hammar. Föredragande har varit verksjuristen Tomas Gustavsson.

Elisabeth Hammar Tomas Gustavsson

Juristfunktionen Tomas Gustavsson 08-700 07 24

tomas.gustavsson@kammarkollegiet.se

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

E-post:

Figure

Updating...

References

Related subjects :