• No results found

Även om sista svarsdag passerat, vill Havs- och vattenmyndigheten framföra att myndigheten inte har några synpunkter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Även om sista svarsdag passerat, vill Havs- och vattenmyndigheten framföra att myndigheten inte har några synpunkter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Från: Jenny Liökel

Till: I E remissvar

Ärende: Remiss I2020/00777/E Havs- och vattenmyndigheten Datum: den 2 juni 2020 09:35:15

Bilagor: image001.png image002.png

Hej,

Till följd av en miss i hanteringen uppmärksammades igår att Havs- och vattenmyndigheten inte inkommit med något remissvar på Promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019.

Även om sista svarsdag passerat, vill Havs- och vattenmyndigheten framföra att myndigheten inte har några synpunkter.

Vänligen Jenny Liökel

Jenny Liøkel Verksjurist

Havs- och vattenmyndigheten 010-698 6125

www.havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

References

Related documents

Energiföretagen Sverige anser att fördelarna överväger med ett tidigarelagt stoppdatum i elcertifikatssystemet till den 31 december 2021 och tillstyrker detta, då den

Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige har gemensamt i en hemställan (bifogas) till regeringen den 8 februari 2019 begärt att 2 § förordningen (2011:1480) om

Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén och chefsekonomen Therése Hindman Persson samt verksjuristen Maria Werleskog, föredragande. Beslutet har

”Förpliktelsen till det senaste målet på 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2030 är, enligt avtalet med Norge, att det

Herman Sundqvist Stefan Karlsson Kopia: Göran Rune Peter Blombäck Stefan Karlsson David Ståhlberg

Uppdraget till Energimyndigheten att öka sin marknadsbevakning för att förbättra transparensen i elcertifikatssystemet anses inte vara nödvändigt. De förbättringar

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-03-24 ERT DATUM 2020-03-18 DIARIENR 2020/69-4 ER BETECKNING I2020/00777/E Regeringskansliet

proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 där regeringen i sin bedömning framhåller att ”Avsaknaden av stoppregel i