• No results found

Utrikesdepartementet ud.hi.remiss@gov.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utrikesdepartementet ud.hi.remiss@gov.se "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SWE D IS H E NV IR O NME N T A L P R OTE C T IO N A GE N C Y

1(2)

BE S ÖK: ST O C KH O L M V IR KE S VÄ GE N 2 ÖS TE R S U ND F OR S K ARE NS V Ä G 5 , HU S UB PO S T:106 48 S T OC K H O LM

TE L:010 -6981000 FA X:010 -6981600

E-P OS T: RE G IS T R AT O R@N AT U R V AR DS VE R KE T.SE IN TE R NE T: WW W.N A T UR V AR DS VE RKE T.SE

YTTRANDE

2020-02-13 Ärendenr:

NV-09218-19

Utrikesdepartementet ud.hi.remiss@gov.se

Naturvårdsverkets yttrande över Utrikesdepartementets remiss av

promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat (UD2019/09079/HI)

Naturvårdsverkets ställningstagande

Naturvårdsverket tillstyrker de förordningsändringar som redovisas i promemorian.

Skäl

Flera ändringar innebär att hänvisning sker till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och inte till den numera upphävda

förordningen (EG) nr 764/2008, den s.k. varuförordningen. Ändringarna tillstyrks.

Vidare vill Naturvårdsverket särskilt tillägga att vi är positiva till de ändringar som föreslagits i 11–12 §§ förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Ändringarna innebär att länsstyrelserna och kommunerna ska anmäla sina beslut direkt till Kommerskollegium och inte via de samordnande myndigheterna. Naturvårdsverket ser positivt på den

arbetsbesparing som därvid uppstår. De nya regleringarna medför även att Kommerskollegium kan inhämta uppgifter om fattade beslut direkt från

länsstyrelserna och kommunerna utan att gå via den samordnande myndigheten.

Även denna ändring medför en minskad administrativ börda för

Naturvårdsverket.

(2)

NAT URVÅRDSVERKET 2(2)

Beslut om detta yttrande har fattats av stf. generaldirektören Kerstin Cederlöf.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed samt handläggarna Annica Cornelius och Ulrika Gunnesby.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kerstin Cederlöf

Martin Eriksson

References

Related documents

a) Om centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem har gjort rimliga ansträngningar och utvecklat lämpliga tekniska lösningar som gör det lättare för

Beslut i detta yttrande har fattats av generaldirektör Sofia Wallström.I den slutliga handläggningen har tf avdelningschefen Birgit Rengren Borgersen och chefsjuristen Linda

Remissvar om promemorian Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat. Kemikalieinspektionen har inte några synpunkter

handläggningen har också juristen Åsa Persson och föredragande enhetschefen Kristofer

MPRT utövar även tillsyn över att bestämmelserna i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler och de föreskrifter som meddelats med stöd av

PTS kontrollerar däremot inte produkter som inte är harmoniserade på EU- nivå och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019

Remiss promemoria Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat. Aslö g Odmärk här värit

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog verksjuristen Fredrik Forsanäs och utredaren Hans Norén, den senare föredragande.