• No results found

Regeringskansliet 103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Regeringskansliet 103 33 Stockholm"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

DATUM 2020-03-17

DIARIENR

51-AD34-20

Box 1194, 801 36 Gävle • Be s ök sa dr e s s : Lant mät erigat an 4 • T e le f on : 026-17 67 00 • F ax : 026-17 67 50 • gavle.t ingsrat t @dom. se • www.gavlet ingsrat t . domst ol. se Expedit ionst id: Måndag-fredag 08. 00-16.00

R2 A

Regeringskansliet 103 33 Stockholm

Remissvar

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförandet av non-cash-direktivet (Ju2020/ 00180/ L5

____________________________________________________________

Gävle tingsrätt har inga särskilda synpunkter och ingen erinran mot föreslagna lagändringar.

Yttrandet har avgivits efter samråd med samtliga domare.

Anita Wallin Wiberg

Lagman

References

Related documents

Fakultetsnämnden delar vidare betänkandets slutsats, för den skull ingen grundpension och omställningspension genomförs, att det inte är lämpligt att villkora garantipensionen

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anser att de föreslagna ändringarna är angelägna och har utifrån rättsliga utgångspunkter inga synpunkter på

Problemet är att ändringen av koncernbidragsspärren innebär att företag riskerar att inte få fullt avdrag för sina negativa räntenetton om de har koncernbidragsspärrade underskott

”Vid en befruktning utanför kroppen med donerade könsceller eller vid donation av ett befruktat ägg, ska en läkare välja en lämplig donator eller lämpliga

Angående Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket har fakultetsnämnden synpunkter på följande bestämmelser:.

Vi välkomnar visserligen att nuvarande förslag inte innehåller nya bestämmelser om beslag av egendom, men finner alltjämt att det inte är motiverat att skärpa lagstiftningen

Det är därför i och för sig berättigat att införa en bestämmelse, med sådan bred definition av vem som träffas av bestämmelsen som utredningen föreslagit, om att

se Expedit ionst id: