• No results found

Tillgänglighetsinventering av bostäder – vilka verktyg fi nns?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillgänglighetsinventering av bostäder – vilka verktyg fi nns?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RAPPORT

FRÅN F

O

U I VÄST/GR

Tillgänglighetsinventering av bostäder – vilka verktyg fi nns?

B

ehovet av att förbättra tillgängligheten i det befi ntliga bostadsbeståndet är stort och förväntas bli större efter- som andelen äldre i befolkningen kommer att öka kraftigt.

Boverket ska inom ramen för genomförandet av funk- tionshinderspolitiken 2011-2016 stötta kommunerna i att genomföra tillgänglighetsinventeringar. 2011 hade endast 60 av 290 kommuner genomfört någon typ av tillgänglighetsinventering.

Det har inte funnits någon samlad information om vilka verktyg som fi nns för att inventera tillgäng- lighet i boendemiljöer. Inom ramen för reger- ingsprogrammet Bo bra på äldre dar gav därför Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag till FoU i Väst/

GR att samla in kunskap om och beskriva sådana verktyg.

Denna rapport är resultatet av det arbetet. Rapporten innehåller förutom beskriv- ningar av 17 olika verktyg även information om lagstiftning och forskning inom tillgänglighetsområdet. Dessutom ges generella råd och tips att tänka på före, under och efter inventeringsarbetet. Förhoppningsvis kan denna katalog underlätta valet av verktyg samt bidra till att fl er och bättre inventeringar och åtgärder genomförs.

Rapporten är framtagen av Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl.

Pris: 100 kr exkl moms och porto.

FORSKNING OCH UTVECKLING INOM VÄLFÄRDSOMRÅDET Gårdavägen 2 • Box 5073, 402 22 Göteborg • Tel. 031-335 50 00 • Fax 031-335 51 17

fou@grkom.se • www.grkom.se/fouivast

Jag beställer ... ex av Tillgänglighetsinventering av bostäder – vilka verktyg fi nns?

Namn: ...

Adress: ...

Postadress:...

Faktureringsadress (om annan än ovan):...

...

...

Mottagar-/referenskod:...

s?

ntliga e efter- raftigt.

k- a i de

v

n innehåller förutom beskriv-

References

Related documents

Staffan sålde sitt radhus och köpte en ny bostad, en bostadsrätt, år 2005� Han fick uppskov med hela sin vinst från husförsäljningen, 500 000 kronor, i deklarationen 2006�

Många kunder vill sortera mat- avfall separat även i sitt fritidshus och från och med 2021 kan vi erbjuda den möjligheten. Meddela oss om du är intresserad av att skaffa ett

År 2000 utgick ett regeringsuppdrag till Filminstitutet att arbeta för ökad jämställdhet och att producera könsuppdelad statistik för att följa utvecklingen i fråga om

Vad gäller huvudroller får filmer med en manlig huvudroll en större andel från privata investerare än de med en kvinnlig huvudroll, 7 jämfört med 2 procent, filmer med

Specifikt för Herrljunga är att verksamheten är spridd över hela kommunen, och alltså finns både i tätorterna samt på lands- bygden.. Herrljunga har fem byskolor, Eggvena

Det spelar också stor roll för barnets utveckling att föräldrar och andra personer i barnets omgivning får mycket information så att de kan bemöta barnet på ett bra sätt.. Lär

Många barn med utvecklingsstörning får alldeles för lite träning i att hitta i sin omgivning eftersom de ofta är i sällskap med en vuxen som redan kan vägen.. Kom ihåg att

Som förälder eller annan vuxen som möter ett barn med PTSD spelar man en stor och viktig roll genom att man kan bidra till stabilisering. Det handlar om att bidra till att barnet