• No results found

Styrgruppen för sociala området

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Styrgruppen för sociala området"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Protokoll Styrgrupp Sociala området 2007-05-07 Lars-Göran Jansson

Styrgruppen för sociala området

Tid: 7 maj 2007

Plats: GR-huset, Göteborg Närvarande:

Jonas Ransgård (m), Göteborg, tjänstgörande ordförande Boel Holgersson (c), Ale

Dario Espiga (s), Göteborg

Lise-Lotte Berghede (v), Alingsås Margareta Lewander (m), Partille Erik Malmgren (s), Lerum

Martin Johansen (fp), Tjörn Jan Rohlén (s), Stenungsund Maria Abrahamsson (m), Kungälv Förhinder:

Madeleine Dahlgren (s), Lilla Edet Carina Liljesand (kd), Göteborg Berndt Runberg (s), Mölndal Gunilla Rivle (fp), Kungsbacka Nicklas Attefjord (mp), Öckerö Siw Hallbert (s), Härryda Övriga:

Ulrika Marcelind, Göteborg

Elisabeth Hajtowitz, FoU i Väst/GR Lars-Göran Jansson, GR

Elvy Persson, GR Gustav Höjer, GR

(2)

1. Val av ordförande

Styrgruppen måste välja en ordförande för mötet eftersom både styrgruppens ordförande och vice ordförande har anmält förhinder. Styrgruppen utser Jonas Ransgård.

2. Justering

Jonas Ransgård och Dario Espiga utses att justera protokollet.

3. Yttrande över remissen ”Från socialbidrag till arbete”

GR är remissinstans för SOU 2007:2 ”Från socialbidrag till arbete”. En av medlemskommunerna, Göteborg, är också remissinstans. GRs förbundsstyrelses presidium har beslutat att styrgrupperna för arbetsmarknad och det sociala området gemensamt ska utarbeta ett förslag till yttrande.

Gustav Höjer informerar om att presidiet för styrgruppen för arbetsmarknad föreslår ett par smärre justeringar i yttrandet.

BESLUT

Styrgruppen föreslår att förbundsstyrelsen antar yttrande över ”Från socialbidrag till arbete” inklusive de förändringar som presidiet för styrgruppen för arbetsmarknad föreslagit.

4. GR-kommunernas mottagande av ensamkommande, asylsökande barn

Kommunerna har genom en lagändring den 1 juli 2006 fått ett ökat ansvar för ensamkommande, asylsökande barn. Barnen kommer först till någon av de fyra så kallade ankomstkommunerna (Mölndal, Malmö, Sigtuna och Solna). Därefter ska barnen vidare till en kommun som har tecknat avtal om mottagande med Migrationsverket.

BESLUT

Styrgruppen hemställer hos förbundsstyrelsen om att få i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett gemensamt mottagande av

(3)

ensamkommande, asylsökande barn samt att arbeta fram förslag till överenskommelse mellan GR-kommunerna.

5. Kartläggning av vad som sker inom det drogförebyggande arbetet i Göteborgsregionens medlemskommuner

GRs sociala styrgrupp beslutade 2006 att ge GR i uppdrag att redovisa en sammanställning över vad som sker inom det drogförebyggande arbetet i GRs medlemskommuner. GR har gjort en enkät bland de enheter som samordnar det drogförebyggande arbetet i

medlemskommunerna.

BESLUT

Styrgruppen återremitterar ärendet med uppdrag till GR att komplettera sammanställningen av enkäten med en redovisning av det

drogförebyggande arbetet i respektive kommun.

6. Uppföljning av avtalstecknande rörande gemensam finansiering av socialsekreterare

GRs förortskommuner finansierar gemensamt en socialsekreterare som är knuten till polisens narkotikarotel. Det avtal som reglerar detta löper ut under våren. Styrgruppen uttalade vid sitt förra sammanträde en stark förhoppning om att samtliga kommuner inom Göteborgs polisdistrikt ansluter sig till avtalet. Något ytterligare beslut i frågan har inte fattats sedan styrgruppens förra möte.

BESLUT

Styrgruppen noterar informationen till protokollet.

7. Nytt från FoU i Väst/GR

Elisabeth Hajtowitz informerar om några aktuella aktiviteter vid FoU i Väst/GR. I maj arrangeras två seminarier riktade till förtroendevalda: Att

anpassa kollektivtrafik och bostäder - Kan tillgänglighet och delaktighet öka för äldre? och Hemmaplansinsatser för ungdomar i problematiska livssituationer. Vad vet vi - vad gör vi?

Under våren avslutas en FoU-cirkel för så kallade fixare och deras chefer. Ett annat FoU-arbete som håller på att avslutas är utvärderingen

(4)

av ÄldreLotsen, en verksamhet i ett antal stadsdelar i Göteborgs Stad dit äldre kan ringa för att få rådgivning eller hjälp att hitta rätt. Rapport kommer i sommar.

FoU i Väst/GR arbetar med olika frågeställningar rörande äldre och läkemedel. Som exempel kan nämnas samverkan mellan kommunerna och primärvården, läkemedel på äldreboenden samt ett studiematerial om läkemedel för personal på äldreboenden.

I Lerum följer FoU i Väst/GR arbetet med att inrikta individ- och familjeomsorgens arbete med barn och unga till att i högre utsträckning handla om service och mindre om bistånd.

I Ale slutförs ett arbete med mer evidensbaserade metoder i missbruksfrågor. De nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården kommer med stor sannolikhet att generera

forskningsprojekt vid FoU i Väst/GR.

I förra veckan arrangerade FoU i Väst/GR en konferens med deltagare från nio olika länder i Europa på temat ”Att lyssna”.

8. Kartläggning av medlemskommunernas färdtjänstregler

Styrgruppen beslutade vid sitt möte den 3 april att göra en uppdatering av den sammanställning av medlemskommunernas färdtjänstregler som styrgruppen gjorde 2004. En sådan sammanställning skulle sedan kunna ligga till grund för en fortsatt diskussion om en eventuell harmonisering av kommunernas olika färdtjänstregler, samt ett närmande mellan reglerna för färdtjänst och sjukresor.

BESLUT

Styrgruppen bordlägger ärendet.

9. Utjämning av LSS-kostnader, utfall för GR-kommunerna

Lars-Göran Jansson informerar. GR-kommunerna får cirka 67 miljoner kronor från systemet men betalar in cirka det dubbla. För närvarande utreds hela LSS-systemet och detta arbete ska redovisas 2008. Den 18 oktober på eftermiddagen deltar utredningens huvudsekreterare Pär Alexandersson i ett seminarium i Göteborg.

(5)

BESLUT

Styrgruppen noterar informationen till protokollet.

10. Möte för socialnämndspresidierna

Vid styrgruppens sammanträde den 3 april fick presidiet i uppdrag att återkomma till styrgruppen med förslag på hur träffar för SN-presidierna kan ordnas.

BESLUT

Styrgruppen bordlägger ärendet.

11. Kommande möten med styrgruppen för det sociala området

Följande mötestider är fastställda: - 4-5 juni (internat lunch-till-lunch) - 5 september kl 13-16

- 16 oktober kl 13-16 - 6 november kl 13-16

Lars-Göran Jansson informerar om att junimötet bland annat kommer att handla om hur Göteborgsregionen som region ser ut ur ett socialt perspektiv. Tanken är också att styrgruppen ska diskutera vilka frågor/frågeområden man anser vara angelägna att arbeta med.

BESLUT

Styrgruppen noterar informationen till protokollet.

12. Kvinnojourerna

Maria Abrahamsson väcker frågan om vad som skett med ett yrkande från henne och Jonas Ransgård angående villkoren för kvinnojourer i

Göteborgsregionen. Elvy Persson informerar om att presidiet ska återkomma i frågan.

(6)

Vid protokollet

Märit Malmberg Nord

Justeras:

References

Related documents

Sociala styrgruppen ser ett ökat intresse bland kommunerna att skapa utrymme för tidiga och förebyggande insatser som bidrar till ökad livskvalitet och motverkar utanförskapets

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd. En ansökan är insänd

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

-ge GR i uppdrag att kartlägga medlemskommunernas praktiska och ekonomiska möjligheter att ta emot ensamkommande flyktingbarn -redovisa kartläggningen för den sociala styrgrupp

Kartläggning av medlemskommunernas färdtjänstregler (bilaga) strategi, bordlagt från föreg.. Träffar för medlemskommunernas socialnämndspresidier/motsvarande

Vice ordförande Bo Pettersson öppnar mötet och lämnar ordet till Marianne Kierkemann (m), ordförande i nämnden för äldreomsorg i Kungsbacka, som hälsar välkommen till

- Styrgruppen antar förslaget till yttrande och stöder Eva Olofssons förslag om att stryka det tillägg som innebär ett förordande av stöd till den regionala

- Frågan om verksamhetsinriktning 2007 för FoU i Väst/GR bordläggs till nästa styrgruppsmöte i väntan på besked från VG-regionen samt för att styrgruppen ska få möjlighet att