• No results found

Kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kunskapsstyrning av hälso- och sjukvården"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kunskapsstyrning av

hälso- och sjukvården

Thomas Troëng Gunilla Skoog

(2)

Disposition

• Vad är kunskapsstyrning - varför behövs det ?

• Hur är kunskapsstyrningen

organiserad

– Nationellt

– Regionalt

– Lokalt

• Hur ser det ut i Blekinge just nu

• Uppdrag att redovisa förslag till LD i augusti

(3)

Vad är kunskapsstyrning?

• Ett styr- och stödsystem för att bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten • Styr- och stödsystem på tre nivåer:

– Mikro – vårdteamet, använda kunskap, följer upp och förbättrar

– Meso – landsting/region, leder, frågar efter och skapar förutsättningar

– Makro – samverkan och förutsättningar på nationell nivå

• Med tre huvudkomponenter:

– Kunskapsunderlag – Mätsystem

(4)

• Styrning av sjukvård på basen av medicinsk kunskap

• Använda register data för kvalitetsuppföljning

och utveckling

• Stödja utveckling av gemensamma vårdprocesser

• Införandet av ny (och utrangera gammal)

medicinsk kunskap och nya metoder på ett ordnat sätt

(5)

Målet med

k

unskapsstyrning

• Kunskapsbaserad och mer jämlik hälso-

och sjukvård (bästa tillgängliga kunskap,

riktlinjer och vårdprogram)

• Snabbare och mer likvärdig tillgång till nya

effektiva läkemedel och metoder

• Effektivare resursanvändning

• Samordning och samarbete på nationell,

regional och lokal nivå

2014-06-26

(6)

Kunskapsorganisation

Nationellt programråd

Norra regionen Uppsala-Örebro regionen Stockholm-Gotland regionen Regional Kunskapsgrupp Södra regionen

Västra regionen Sydöstra regionen

Halland Expertgrupp Blekinge

Skåne

(7)

SKL/myndigheter RCC

i Samverkan

NSK

Nationella programråd

Regional

Medicinsk komm

Södra Region- vårdsnämnden

Kansli

RCC Syd Ca 15 Regionala processgrupper 8-10 lokala processgrupper Landstings-/ ledning Förvaltningsled

Vårdenheter

RC Syd

10

Kunsk.gruppe

r

Med. kommitté LMK lokala expertgrupper Kvalitetsregister Andra reg. mm

Sjukvårds-

region

Nationell

nivå

Landsting

Ca-register

”LAG”

(8)

Nationellt stöd

• NSK -

Nationell samverkansgruppen för

kunskapsstyrning

samverkar med Landsting och regioner och berörda myndigheter för att skapa en så effektiv organisation som möjligt

• SKL -

utvecklingsprogram/projekt i samarbete med

landstingen

• Socialstyrelsens

nationella riktlinjer

• SBU -

utvärderar teknik, HTA)

• RCC –

vårdprocesser inom cancerområdet

(9)

Regional organisation

Södra

regionvårdsnämnd en (SRVN)

Regional medicinsk kommitté (styrgrupp + ordförande) 8 kunskapsgrupper Lokala kunskapsorganisatione r x 4 2 resursgrupper SRVNs kansli Styrgrupp (En representant per landsting/region) Landstinget Blekinge Region Halland Landstinget Kronoberg Region Skåne

(10)

Regionalt stöd

• RMK, regionala kunskapsgrupper

• RCC Syd, vårdprocesser cancer

• RC Syd Lund / Karlskrona

(11)

Kunskapsgrupper

• Lungsjukdomar och allergi

• Hjärt-kärlsjukdomar

• Endokrina sjukdomar

inklusive diabetes

• Barn- och ungdomsmedicin

• Nervsystemets sjukdomar

• Rörelseorganens sjukdomar

• Njur-och urinvägssjukdomar

• Psykisk ohälsa

Resursgrupper

• Bild- och

funktionsmedicin

• Allmänmedicin

Palliativmedicin

(12)

Kunskapsgruppens medlemmar

Alla berörda yrkesgrupper är representerade

Man representerar regionen, inte eget LT / region

Helst inte chefer

Adjungerar vid behov

Blekinge, Halland, Kronoberg - 2 representanter

vardera, Skåne - 4 representanter

(13)

Dagsläget 2014

• Dessa grupper är igång:

– Hjärta-kärlsjukdomar, njursjukdomar, endokrina sjukdomar, rörelseorganens sjukdomar.

• Dessa har första mötet tidigt 2014:

– Barn och -ungdomssjukdomar, nervsystemets sjukdomar,

• Resursgrupperna:

– Allmänmedicin och Bild-och-funktionsdiagnostik påbörjade men har ej helt hittat formen.

• Sakkunniggrupp Palliativ vård

(14)

Lokalt stöd

• Medicinsk kommitté,

• Läkemedelskommitté

• Lokala processgrupper - RCC

• Landstingets analysgrupp - LAG

(15)

LD-stab

HSF-förvaltningar Blekinge KC Chefläkare

x 3

EBV-råd

LMK

10-15 terapigrupper

Lokalt

datalager

Analys/utvärd. x 2 Forskn.råd RMR x10 ÖJ-data NYSAM-data KvalReg x 50 lokalt Klinik PM mm Process-projekt x flera Forskn.projekt MD, docenter x flera Nationella Hälsodatareg.

Medicinska kunskapsöar i Blekinge

BTH

Linné-univ.?

kliniker Bl Medkomm FU-kurs Lunds Universitet EyeNet

(16)

-

Medicinsk kommitté i Blekinge

Syfte

• Kommittén utgör en del i den regionala

organisationen för kunskapsstyrning.

• Dess syfte är att vara sakkunnig

rådgivare åt landstingsledningen i

medicinska frågor.

(17)

• .

Medicinsk kommitté i Blekinge

Uppdrag f n

• Råd och rekommendationer till landstingsledningen • Konsekvenser och praktiskt införande av nya nationellt

påbjudna riktlinjer,

• Värdering av och förbättringsförslag utifrån medicinska registerdata,

• Rekommendationer angående nya medicinska tekniker, • Bedömning av medarbetarförslag och

(18)

Medicinsk kommitté i Blekinge

F n

• Chefläkarna för de tre förvaltningarna • Ordförande i Läkemedelskommittén • Planeringsdirektören

• Representant för Kompetenscentrum • Chefssjuksköterska

• Medicinsk rådgivare, sammankallande

• Saknas kompetens inom något specialområde adjungeras

annan sakkunnig, i första hand representant i berörd regional sakkunniggrupp.

• Ett 20-tal kontaktpersoner identifierats för att ansvara för de

(19)

Läkemedelskommittén kunskapsstyr

• Terapigrupper –

sakkunniga som följer den

medicinska utvecklingen

• Data om läkemedelsanvändning och

kostnader

• Direktkontakt med förskrivarna – påverkan!

• LMK är kostnadseffektiv i hög grad!

(20)

Förslag till struktur i Blekinge

Planerings- och utvecklingsdirektören har i uppdrag att presentera ett förslag till struktur för kunskapsstyrning i landstinget i augusti

• Definiera uppdraget för medicinska

kommittén

• Involvera linjeorganisationen

• Säkerställa att ny kunskap förmedlas till

verksamheten och kommer patienten till

nytta.

(21)

grunden för all förändring

Hur kommer vi att veta att en förändring är en förbättring? Planera Testa/ Göra Studera Ustudera DY Agera/ implementera

Vad är det vi vill uppnå?

Vilka förändringar resulterar i förbättringar?

(22)
(23)

Om man tycker

kunskap är dyrt ……….

försök utan!

Tack !

References

Related documents

RCC Norr hanterar remisser avseende nationell nivåstrukturering enligt de nationellt gemen- samma principer som överenskommits med hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk.

Linda Håkansson , Kristin Lindblom, Antonia Reuter & Margaretha Magnusson. 2017

 uppgifter i samband med hälsobesök förutsätter läkarmedverkan, praktiska förhållanden och kompetens avgör vem som ansvarar för andra uppgifter.  tillsammans

Löften till cancerpatienter – resultatredovisning December- 2013 Datauttag gjordes 2013-12-18 ur kvalitetsregistret i INCA Väntetid från första vårdkontakt * till

Beslut: Samverkansgruppen beslutar att använda det presenterade förslaget som gemensam grafisk profil samt uppdrar åt Bo att kolla priser för statister till bilderna för

Donation av organ för transplantationsändamål från levande givare... Grundkurs i donation för intensivvårdspersonal

För att skapa förutsättningar för ett mer djupgående lärande för respektive RCC har Social- styrelsen ändå valt detta upplägg för att möjliggöra en läsning om respektive

Under det första året sker i huvudsak placering efter framtaget dokument ”Placeringsplan för specialisttjänstgöring år 1” som finns på G-katalogen – Alla – ST-läkare..