• No results found

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

@

4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

REMISSVAR

Datum 2019-09-25 Ert datum 2019-06-19

1(2) Ärendenr

2019-07 648 Er referens

M2019/00796/KI

Enheten för stöd till kommunal räddningsljänst (SK)

Håkan Sten 010-240 5077 hakan.sten@msb.se

m.remissvar@regeringskansliel.se

Remissvar angående Naturvårdsverkets rapport kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har av lvliljödepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets rapport kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning.

MSB instämmer i rapportens tes om att äldre konventionella vedpannor har en större lokal påverkan på miljön an andra modernare vedpannor. MSB ser också nyttan av att reglera möjligheten för installation och försäljning av begagnade konventionella vedpannor i syfte att förbjuda användandet av dessa för eldning och primär uppvärmning av byggnader och att detta kan regleras av Boverket.

MSB ser positivt på att s.k. beredskapsanläggningar undantas och att konventionella ved pannor ska kunna användas i ett krisberedskapsändamäl. MSB ser dock att det kan komma att bli svårkontrollerat huruvida och i vilken omfattning "beredskapspannor" ändå

används för något som närmar sig primär uppvärmning.

MSB kan inte självklart se att det skulle vara nödvändigt att skapa ett system för utbytesstöd för att snabbare (före 2027) rangera ut konventionella vedpannor.

Enligt samma ärsuppföljning (MSBs) som Naturvårdsverkets rapport hänvisar till har antalet konventionella vedpannor, mellan åren 2010-2018, minskat med ca 26,5% ifrän c:a 125 000 st. till 92 000 st. Förändringshastigheten (hastigheten med vilken minskningen ökar per år) kan tolkas vara något mer än bara linjär. Om minskningen och

förändringhastigheten fortsätter säsom MSB tolkar att statistiken i årsuppföljningen vittnar om hittills, kan antalet konventionella vedpannor komma att ha rangerats ut till en volym som inte har någon reel påverkan redan under år 2030 jämfört med 2027. Med en helt linjär minskning har samma effekt uppnätts ca är 2036.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:

651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240 Fax: 010-240 56 00

reglstrator@msb.se www.msb.se

rg.nr: 202100-5984

(2)

Beslut

Datum 2019-06-19

2(2) rendenr

2019-07648

I detta ärende har Avdelningschef Cecilia Looström beslutat. Handläggaren Håkan Sten har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också biträdande enhetschefen Ande· Lundberg deltagit.

Cecilia Looström Håkan Sten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:

651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240 Fax: 010-240 56 00

reglstrator@msb.se www.msb.se

Org.nr: 202100-5984

References

Related documents

Den 11 december 2019 beslutade regeringen att ge MSB i uppdrag att redovisa en inriktning och planering för myndighetens arbete med att utveckla förmågan att bistå

att ge kommunchefen i uppdrag att utreda var i kommunen det finns lämplig plats för anläggning av trygghetsboenden, att utreda intresset hos potentiella investerare/exploatörer

PTS kan meddela MSB tillstånd till radioanvändning för tillhandahållande av Rakel G2 till samtliga aktörer som ryms inom den avsedda användarkretsen och för all den verksamhet

„ Statens styrning av kommunal räddnings- tjänst ökar, och det ställer krav på MSB att stödja utvecklingsarbetet i kommunerna, bland annat genom Enhetlig ledningssystem,

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman- ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052)

Myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom

Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)..

Leverantören ska kunna göra montering av utrustning och/eller tillverkning av hållare för utrustning som tillhandahålls av beställaren och inte ingår i grund-