• No results found

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Energigas Sverige Service AB tel +46 8 692 18 40 Org no 556081-9194 Swedish Gas Association info@energigas.se Bankgiro: 631-0239

Box 49134 www.energigas.se

SE-100 29 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Eriksgatan 44

Dnr: I2020/00602/E Infrastrukturdepartementet Ellenor Grundfelt Ellenor.grundfelt@energigas.se i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Stockholm den 5 juni 2020

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för

genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för

genomförande av vissa delar av det omarbetade

förnybartdirektivet

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad rapport. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Infrastrukturdepartementets remiss den 5 mars 2020.

Avgränsning för Energigas Sveriges remissvar

Då förslagen i Energimarknadsinspektionens rapport träffar elmarknaden (inte gasmarknaden) väljer vi att avgränsa Energigas Sveriges remissvar till mer principiella synpunkter gällande föreslagna kundbestämmelser samt utvecklingen av regelverket på el- och gasmarknaderna generellt. Gällande kundbestämmelserna önskar vi även hänvisa till Energiföretagens remissvar för en mer utförlig redogörelse av respektive synpunkt.

Energimarknadsinspektionens förslag gällande kundbestämmelser

Generellt om Energimarknadsinspektionens förslag gällande kundbestämmelser Energigas Sverige bedömer att Energimarknadsinspektionens förslag att låta de

konsumentskyddande bestämmelserna gälla för alla elanvändare skulle skapa onödig och kostnadsdrivande komplexitet på företagsmarknaden. Vi anser att man bör behålla nuvarande ordning att konsumentskyddande bestämmelser generellt sett endast ska gälla konsumentavtal. Endast där direktivet särskilt föreskriver en tillämpning också för andra kunder bör en sådan utvidgning ske. För en mer utförlig beskrivning av vår syn på frågan hänvisar vi till

Energiföretagens remissvar.

Förslag om minimikrav för elleveransavtal för elanvändare (9 kap 8 – 13 §§)

En generell kommentar är att nya kraven endast bör gälla för nya avtal och inte tidsbegränsade befintliga avtal. För befintliga avtal som löper tillsvidare bör behovet av övergångsregler övervägas.

(2)

2 (3) Energimarknadsinspektionens förslag Energigas Sveriges kommentar

Elleveransavtal ska innehålla uppgifter om vilka kombinerade tjänster som erbjuds.

I avtalet bör det endast vara relevant att inkludera uppgifter om kombinerade tjänster som ingår i avtalet. Det bör framgå av kraven.

Elanvändaren ska ges rätt att välja på vilket sätt den vill ha avisering om ändring av avtal.

Elanvändarens rätt att välja aviseringssätt bör begränsas till sådana kanaler som

elhandelsföretaget normalt erbjuder. Energi-marknadsinspektionens förslag riskerar att skapa onödig komplexitet och leda till ökade kostnader, vilka i slutändan hamnar hos kund.

Dynamiskt pris ska återspegla

prisförändringarna på spotmarknaden med ett intervall som minst motsvarar frekvensen för avräkning för marknaden.

(Inom några år övergår den svenska elmarknaden till 15 minuters

avräkningsintervall. Enligt förslaget ska då dynamiska prisavtal per automatik ha en upplösning på 15 minuter.)

Det finns en risk att avräkningen övergår till 15 minuter men att det inte erbjuds produkter med samma tidsupplösning på spotmarknaden, d.v.s. det blir i det fallet omöjligt att sätta korrekta avtalspriser. Därmed bör kravet om 15-minuters-avtal mot kund inte gälla förrän produkter även finns att tillgå på

spotmarknaden.

Fakturering och fakturainformation (9 kap 23 – 27 §§)

En generell kommentar är att aktörerna behöver information om vad som gäller i god tid före regelverkets ikraftträdande. Detta för att så kostnadseffektivt som möjligt kunna göra de systemanpassningar som behövs i fakturasystemen.

I övrigt önskar vi kommentera följande förslag särskilt:

Energimarknadsinspektionens förslag Energigas Sveriges kommentar Aktörerna ska debitera elanvändarna utifrån

uppmätta värden minst en gång per kvartal.

Förslaget skapar en onödig begränsning av produktutbudet då det inte blir möjligt att erbjuda system för förskottsbetalning och utjämnad betalning som inte bygger på

kvartalsvis debitering. Vi förespråkar istället att Sverige följer direktivkravet om årsvis debitering och istället använder den kompletterande bestämmelsen om att reglera skyldigheten att tillhandahålla faktureringsinformation minst varje månad (var 6:e månad för icke fjärravlästa mätare).

Viktigt att involvera hela energibranschen i utvecklingen av regelverket

Energigas Sverige vill särskilt betona vikten av att involvera hela energibranschen när krav och bestämmelser på el- och gasmarknaderna utvecklas. Vad vi kan bedöma utifrån remitterad rapport återstår ett omfattande arbete med att utveckla och uppdatera föreskrifter och standardiserade avtal. I det arbetet är det viktigt att myndigheter och departement involverar branschen för bästa utbyte av erfarenhet och kunskap. Det gäller till exempel när det reviderade direktivets omfattande

(3)

3 (3) krav på fakturainformation ska omsättas till föreskrifter. För att kraven ska få avsedd effekt är det viktigt att tillvarata den unika erfarenhet och kunskap som branschaktörerna besitter kopplat till fakturering och fakturainformation.

Genom att involvera hela energibranschen i utvecklingen av regelverket generellt kan också omställningen till ett koldioxidneutralt energisystem skyndas på. Energigas Sverige vill särskilt understryka det vi även framför i Gasbranschens klimatfärdplan (framtagen inom

regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige): Sveriges långsiktiga planering av el- och gasinfrastruktur behöver hanteras samlat utifrån behoven i ett större helhetsperspektiv. På liknande sätt behöver marknadsramar och reglering utformas så att möjligheterna till flexibilitet och energisystemtjänster i infrastrukturen nyttjas optimalt.

Sektorkoppling och andra flexibilitetslösningar baserade på gas möjliggör att energi som endast produceras under vissa väderförhållanden, såsom vindkraft och solkraft, kan omvandlas till lagringsbar vätgas. Med integrerad gasinfrastruktur skapas ett energikomplement med ökad flexibilitet för industri, transport och kraftvärmeverk.

Många av Energigas Sveriges medlemmar är djupt engagerade i arbetet med den fossilfria

omställningen, och med tanke på flexibilitetslösningarnas möjligheter bör även gasbranschen få en självklar roll i utformandet i nya bestämmelser på elmarknaden.

Med vänliga hälsningar,

Maria Malmkvist Ellenor Grundfelt

References

Related documents

Avdelningen för Krisberedskap och Civilt försvar Enheten för Försörjningsberedskap Jan-Olof Olsson 010-240 32 95 Jan-olof.olsson@msb.se Ert datum 2020-01-20 Er referens

Förslagsställaren anger att de nya bestämmelserna i ellagen om avtal mellan elleverantörer och elanvändare och ändring av pris och villkor, däribland krav på att avtal kommer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU- lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade

SKGS anser att nätutvecklingsplanerna är ett viktigt underlag för att öka samordningen mellan samhällets aktörer och borde vara ett medel till att korta tider för nätutbyggnad..

Lagstiftningspaketet syftar till att underlätta omställning till förnybar energi, stärka konsumenternas ställning samt en fortsatt integrering av elmarknaderna inom

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-03 ERT DATUM 2020-03-05 DIARIENR 2020/55-4 ER BETECKNING I2020/00602/E Regeringskansliet

Vidare vill Swedac framföra att de föreskrifter som nämns i punkt b endast omfattar elmätare i mätpunkter med huvudsäkringsstorlek upp till och med 63A.. Detta regleras i STAFS

Vi föreslår att energigemenskaper också premieras genom att det lagstiftas om lägre nätavgift (överföringsavgift) på el man köper/avräknar från sin energigemenskap än på el