• No results found

Remiss av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

REMISSVAR 1 (2) Datum 2020-11-19 Diarienr (åberopas) Polismyndigheten Rättsavdelningen ju.remissvar@regeringskansliet.se Polismyndigheten

Remiss av promemorian Förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta

deltagare

Polismyndigheten har tidigare i remissvar den 27 augusti 2020 lämnat syn-punkter på förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sam-mankomster och offentliga tillställningar (nedan förbudsförordningen). Många av de synpunkterna gör sig alltjämt gällande, t.ex. vad gäller förordningens träffsäkerhet och Polismyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn över denna. Mot bakgrund av den mycket allvarliga situation som samhället nu befinner sig i har Polismyndigheten emellertid förståelse för de ändringar som nu före-slås i förbudsförordningen och har därför inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Polismyndigheten vill dock framföra följande. I den remitterade promemorian anges att bakgrunden till att undantaget för allmänna sammankomster och of-fentliga tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort, är att risken för smittspridning är extra stor när människor samlas på små ytor under en längre tid, t.ex. på barer och restauranger. Det anges även att undantaget innebär en risk för att publik som annars inte hade besökt serveringsstället besöker detta för att se t.ex. en artist. I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna allmänna sammankomster och offentliga till-ställningar för fler än åtta deltagare på serveringsställen, förutsatt att rekvisiten i 1 § andra stycket förbudsförordningen är uppfyllda.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Gunilla Hedwall efter före-dragning av juristen Sofie Klahr.

POLISMYNDIGHETEN

Gunilla Hedwall

(2)

2 Rättsavdelningen 2020-11-19 Kopia till Justitiedepartementet (PO) Arbetstagarorganisationerna Rikspolischefens kansli

References

Related documents

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas inom Sverige.. Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället och de effekter den riskerar att få för människors liv och hälsa och för belastningen på sjukvård och äldrevård- och

Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som