Geta kommun, beslutsprotokoll

Full text

(1)

PROTOKOLL

Tid och plats Tisdagen den 10 mars 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta

Närv.

Beslutande Yngve Österlund, ordförande x

Ingvar Björling, Vice.ordf. KST-representant Johanna Wendelin-Dahlblom

Anna Carlsson X

Diana Nurmi X

Övriga

Mathias Styrström, kommundirektör

Trygve Packalen, Byggnadsinspektör x

Paragrafer §§ 12 - 23

Underskrifter Geta 11 .03.2015

_______________

Yngve Österlund Trygve Packalén

Ordförande Sekr. Byggnadsinspektör

Protokolljustering Geta 11.03.2015

__________________________ __________________________

Diana Nurmi Anna Carlsson

(2)

§ 12 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

§ 13 FÖRLÄNGNING SAMT ÄNDRING AV BYGGNADSLOV MARIA SCHÖLIN

§ 14 BYGGNADSLOV FRITIDSHUS ROBERT OCH JESSICA LAAKSONEN

§ 15 INSTALLATION AV SPIS OCH SKORSTEN ERIK OCH BENITA GRÖNLUND

§ 16 BYGGNADSLOV FRITIDSHUS FINNÖ STUGBY

§ 17 BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

§ 18 PLANERING AV MARKANVÄNDNING I GETA

§ 19 FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR GETA KOMMUN

§

§ 20

21 FASTSTÄLLANDE AV PERSONANTAL GETA UNGDOMSFÖRENING TILL KÄNNEDOM

§ 22 NÄSTA SAMMANTRÄDE

§ 23 MÖTETS AVSLUTANDE

§

Geta den 03.03.2015 Yngve Österlund, ordf Enligt uppdrag:

______________________

Trygve Packalén, Byggnadsinspektör

Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid Geta skola 03.03.2015.

Protokollet justeras onsdagen den 11 mars 2015 och framläggs till påseende på kommunkansliet 12..03.2015.

Protokollsjusterarnas signatur

(3)

Byggnadsnämnden § 12 10.03.2015

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Bygg.nämnd. § 12 Sammanträdets öppnande

Byggnadsnämndens ordförande Yngve Österlund hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

Protokolljustering

Beslut: Till protokolljusterare utses Diana Nurmi och Anna Carlsson

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan fastställs med följande korrigeringar och tillägg:

Föredragningslista fastställes -

Protokollsjusterarnas signatur

(4)

BN § 13

ÄNDRING AV BYGGLOV

Uppta till behandling ändring samt förlängning av byggnadslovs beviljat den 16.6.2009 från Maria Schölin på fastigheten Lillberga 2 : 195 i Dånö by, Geta kommun.

Byggnadslov har beviljats för ett sovstuga med en våningsyta på 20 m2 och en volym på 60 m3 men huset som har byggts har en våningsyta på 39 m2 och en volym på´117 m2. Husets

placeringen på tomten är samma som i beviljat byggnadslov.

Tomtens storlek är 13400 m2.

Förslag till beslut:

Förslag att förlängning samt ändring av byggnadslov för gäststuga beviljas. Avloppet från huset leds till en enskild avloppsanläggning enligt särskilt beslut.

Beslut:

Byggnadsnämnden beslöt att ändring samt förlängning godkännes enligt förslag

Protokollsjusterarnas signatur

K Byggnadsnämnden § 13 10.03.2015

(5)

BN 14 §:

BYGGNADSLOV FRITIDSHUS ROBERT OCH JESSICA LAAKSONEN

Upptogs till behandling ansökan om förlängning och mindre ändringar av byggnadslov Robert och Jessica Laaksonen för färdigställande av fritidshus på fastigheten Kåludden 2 : 16 i Andersö by, Geta kommun. Byggnadslov har beviljats Ulf Johansson den 27.03.2006 men huset har ej blivit färdigställt, byggnadslov 6-27.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadstekniska nämnden godkänner förlängning samt mindre ändringar och beviljar bygglov för fritidshuset med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

Hörande av grannar är uppenbart onödigt då huset är uppfört.

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.

BN 14 §:

BESLUT:

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadslov godkännes enligt förslag.

Förrän byggande av byggnaden påbörjas skall ansökan om ansvarig arbetsledare vara inlämnad och godkänd av Geta kommun.

Protokollsjusterarnas signatur

Byggnadsnämnden § 14 10.03.2015

(6)

BN 15 §:

BYGGNADSLOV INSTALLATION AV SPIS OCH SKORSTEN ERIK OCH BENITA GRÖNLUND

Upptogs till behandling ansökan om tillstånd att installera spis och skorsten i fritidshus på fastigheten Stenstrand 2 : 91 i Dånö by, Geta kommun.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov för ny eldstad och skorsten med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:

De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.

BN 15 §:

BESLUT:

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadslov godkännes enligt förslag.

Protokollsjusterarnas signatur

Byggnadsnämnden § 15 10.03.2015

(7)

Byggnadsnämnden § 16 10.03.2015

BN 16 §

BYGGNADSLOV FRITIDSHUS FINNÖ STUGBY

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Finnö stugby för uppförande av fritidshus på lägenheten Furuvik 1:2 i Finnö by, Geta kommun.

På denna fastighet finns en fastslagen detaljplan, där fritidshuset har planerats enligt plan.

Fritidshuset har en totalyta på 123 m2 och en volym på 410 m3. Huset väggar utförs av panel som målas svart, yttertaket blank plåt.

Förslag till beslut:

Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och bygglagen för landskapet Åland.

Lov för enskilt avlopp skall inlämnas till Geta kommun.

Förrän byggande av byggnaden påbörjas skall ansökan om ansvarig arbetsledare vara inlämnad och godkänd av Geta kommun.

BN 16 §

Beslut:

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadslov beviljas enligt förslag.

Förslag på takplåtens färg skall inlämnas till byggnadsnämnden före taket byggs, detta för att harmonisera med omgivningen (ej blank plåt).

Protokollsjusterarnas signatur

(8)

Byggnadsnämnden § 17 10.03.2015

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsyn BOKSLUT 2013 BUDGET 2014 BOKSLUT 2014

INTÄKTER 7 512 8 300 9 277

KOSTNADER -30 692 -30 200 -35 388

VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -23 180 -21 900 -26 111

Byggnadstillsynen har handhafts av den Finström och Geta gemensamma byggnadsnämnden, med säte i Godby, Finström, och med Finströms kommun som huvudman.

Nämndens ordförande: Dick Lindström (Finström)

Getas representanter: Alfons Henriksson Kim Björling (ers) Byggnadsinspektör:

Gun-Marie Österlund Kaj Granholm

Gun-Britt Lyngander (ers)

Verksamhetsområde

Nämnden fungerar som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Finström och Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor.

Verksamhetsmål

Arbetet med förnyande av de gamla enskilda avloppen fortsätter och kräver en ständig uppföljning och utbildningar inom området.

 Även arbete med förnyande av detaljplaner fortsätter.

 Sträva till att kommunerna ska kunna erbjuda nya bostadstomter för inflyttning.

Utreda möjligheten till att i samverkan med byggentreprenörer understöda att hus som byggs i kommunen handikappanpassas.

Måluppfyllelse

Nämnden har arbetat för Finström och Geta kommuner genom en gemensam byggnadsnämnd.

Kostnadsfördelningen enligt samarbetsavtalet är 70 % för Finström och 30 % för Geta vilket baserar sig på en uppskattad arbetsmängd. I Geta minskade antalet bygglov 26 till 25.

Geta kommun h a r b e s l u t a t a t t s ä g a upp avtalet gällande gemensam byggnads- och miljötillsyn från och med 1.1.2015.

Ekonomiskt utfall

Byggnadsnämndens intäkter underskred det budgeterade pga. det minskade antalet bygglov.

I övrigt hålls verksamheten inom budget.

Protokollsjusterarnas signatur

(9)

Byggnadsnämnden § 17 10.03.2015

Personal

Befattning 2011 2012 2013 2014

Byggnadsinsp. Sekreterare 1 0,20 1,20 1 1 1

0,20 0,20 0,20 0,20 Totalt 1,20 1,20 1,20 1,20 Nyckeltal 2 0 1 3 2010 2011 2012 2013 2014

Antal möten Paragrafer 9 10 11 12 9 11

168 162 175 132 137

1 3 2 Geta 2010 2011 2012

38 39

6 6 6

77 84

3 3

29 22

2013 2014

Byggnadslov Byggnadsanmälan Avloppstillstånd Undantagsärenden Syner Utlåtanden Färdigställda nya bostäder 64 2 4 1 156 2 5 26 25

1 1

6 15

58 56

1 2

40

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse för 2014

BN 17 § Beslut

Byggnadsnämnden beslöt att verksamhets- berättelsen godännes enligt förslag.

Protokollsjusterarnas signatur

(10)

10.03.201

SLUTRAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR PLANERING AV MARKANVÄNDNING I GETA

ByggnN § 161

Återuppta till behandling begäran om förslag till områden för

bostadsbyggande samt områden i behov av särskilt skydd från Geta kommunstyrelse.

Arbetsgruppen har av flera skäl haft inte möjlighet att utföra uppdraget.

Sedan gruppens tillsattes har ny byggnadsnämnd tillträtt. Det vore lämpligt att utse en ny arbetsgrupp med en ordförande.

Förslag

Byggnadsnämnden utser en ny arbetsgrupp som tar fram målsättningar under det första kvartalet av 2013.

Beslut:

Byggnadsnämnden beslöt att arbetsgruppen be

står av Kjell Berndtsson, Alfons Henriksson, Carola Boman och Kaj Granholm.

Områdesarkitektkontoret tillfrågas.

ByggnN § 128

Arbetsgruppen har utfört sitt uppdrag och överlämnar protokollen,slutrapport och bilagor till byggnadsnämnden. Konstateras att arbetet är alltför omfattande för att en arbetsgrupp utan befogenheter ska kunna fördjupa sig desto mer i frågan. Arbetet är att betrakta som ett första steg inför vidare planering. Men före vidareplanering sker måste kommunen ta ställning till målsättningar gällande nybyggnation och begränsningar inom de områden som är skyddsvärda. Till bilaga A§128 BN/14 hör arbetsgruppens protokoll, slutrapport,

fotografier, text och kartmaterial från miljöbyrån, kopia av delgeneralplanen för Västergeta by och tidigare framtaget förslag till kommunöversikt.

Förslag:

Byggnadsnämnden godkänner arbetsgruppens material och överlämnar det till kommunstyrelsen i Geta. Arbetsgruppen upplöses och befrias från sitt uppdrag.

Beslut:

Enligt förslag.

Kst § 26

Kommunstyrelsen mottar arbetsgruppens slutrapport.

Förslag :

Kommunstyrelsen tackar arbetsgruppen för sitt arbete och överför materialet till Byggnadsnämnden för vidare hantering.

Beslut :

Enligt förslag.

Protokollsjusterarnas signatur

Byggnadsnämnden § 18 10.03.2015

(11)

Protokolljusterarnas signaturer :

Förslag till beslut:

Byggnadsnämnden diskuterar arbetsgruppens slutrapport och diskuterar det fortsatta arbetet gällande planering av markanvändning i Geta.

Slutrapporten enligt bilaga 1/18

BN 18 §.

Beslut:

Byggnadsnämnden beslöt att ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

Byggnadsnämnden § 18 10.03.2015

(12)

Protokolljusterarnas signaturer :

Byggnadsnämnden § 4 27.01.2015

BN 4 §

FÖRSLAG TILL BYGGNADSORDNING FÖR GETA KOMMUN

Byggnadsinspektören har uppgjort ett förslag till ny byggnads- ordning för Geta kommun enligt modellförslaget utformat av Landskapsregeringen.

Förslaget till ny byggnadsordning enligt bilaga. 1/§4

Byggnadsinspektörens förslag:

Förslår att byggnadsnämnden diskuterar förslaget och sedan bordlägger ärendet för justering till nästa sammanträde

BN 4 § Beslut:

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadsordningen bordläggs för justering till följande sammanträde.

BN 17

Byggnadsordningen diskuteras av nämnden

BN17 Beslut

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadsordningen bordläggs för justering till följande sammanträde.

Byggnadsnämnden § 19

10.03.20155

(13)

Protokolljusterarnas signaturer :

Byggnadsnämnden § 20 10.03.2015

ANSÖKAN OM FASTSTÄLLNING AV PERSONANTAL GETA UNGDOMSFÖRENING Geta ungdomsförening önskar fastställelse hur många personer som får finnas i Furulunds ungdomsföreningslokal. Personantalet har tidigare fastställts enligt Geta kommuns

byggnadstekniska nämnds beslut den 3 februari 1993 under § 7 till ett totalt antal av 240 personer.

Stolarna i samlingsalen är kopplade till varandra. I klubbrummet på våning 2 får maximalt 35 personer befinna sig samtidigt .

Förutom entrédörren finns två oberoende utgångar i nedre plan samt i klubbrummet på våning 2 en yttre utgång med räddningstrappa.

Ungdomsföreningen önskar också fastställning av personantalet vid bord sittning.

Samlingsalen är enligt ritning 19 m2 stor, serveringsutrymmet 29 m2 stor samt scenutrymme 42 m2

Byggnadsinspektörens förslag:

Personantalet i ungdomslokalen Furulund fastställes till följande:

Totala personantalet i lokalen fastställes till 240 personer.

Varav på våning 2 i klubbrummet max 35 personer

1. Utan sittplatser högst 2 personer per m2 golvyta.

2. Med sittplatser (i rader) grupper om högst 12 rader med 12 stolar i varje rad.

Kring varje grupp av stolar ska på varje sida finnas en fri gång av minst 1 m bredd.

3. Vid bordssittning högst en plats per m2.

BN 20 §:

BESLUT:

Byggnadsnämnden beslöt att personantalet fastställs till totalt 240 personer enligt förslag.

(14)

Protokolljusterarnas signaturer :

BN 21 §

Till kännedom

Byggnadsinspektören har tagit följande delegeringsbeslut enligt byggnadsnämndens beslut § 5 /2015

- Ansvarig arbetsledare Runar Jansson - Enskilt avloppslov Ken Fredriksson - Enskilt av avloppslov Hans Wickström - Enskilt avloppslov Maria Schölin - Enskilt avlopp Ole Österlund

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnadsnämnden antecknar ärendet till kännedom

BN 21 BESLUT

Byggnadsnämnden antecknar ärendet till kännedom

Byggnadsnämnden § 21

10.03.20155

(15)

Protokolljusterarnas signaturer :

Bn § 22

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Tidpunkt för nästa sammanträde bör fastställas av nämnden

FÖRSLAG

Nästa sammanträde hålls tisdagen den 28 april 2015

BN § 22 Beslut:

Byggnadsnämnden beslöt att nästa sammanträde hålls den 28 april 2015

Byggnadsnämnden § 22 10.03.2015

(16)

Protokolljusterarnas signaturer :

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Byggn.nämnd § 23 Mötet förklaras avslutat kl. 20.20

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

____

Byggnadsnämnden § 23 10.03.2015

(17)

Protokolljusterarnas signaturer :

Besvärsanvisning

Protokollet framlagt för påseende 12 mars 2015

Detta protokoll har anslagits ovannämnda dag, då det anses ha kommit till sakägarnas kännedom.

Ändring i beslutet kan sökas hos ovannämnda Ålands förvaltningsdomstol Torggatan 16 22100 MARIEHAMN medels skriftligt besvär, som av

besvärande själv eller hans lagligen befullmäktigade ombud skall inlämnas, eller som frankerad postförsändelse eller genom bud insändas, till

ovannämnda besvärsmyndighet senast före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid, på den trettionde

(30) dagen efter ovannämnda dag, då beslutet utfärdats. Till besvärsskriften

skall bifogas detta protokollsutdrag och eventuell annan utredning, som

besväranden önskar hänvisa till.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :