BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

Full text

(1)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA

Sammanträdestid: 29.10.2015, kl.17.30.

Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva.

§§

43. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.

44. PROTOKOLLJUSTERARE.

45. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

46. NEDSKÄRNING –ÄNDRING I BUDGETEN 2016/KST.

47. KOMMUNENS VISION BUDGET/EKONOMIPLAN 2016.

48. NÄRINGSLIVSPROJEKTETS FÖRLÄNGNING – FAS 2.

49. ERBJUDANDE FÖR SYNLIGHET PÅ M/S VIGGEN/ NJL . 50. BRÄNDÖ-BLOGG/HUR VIDARE/MEDIEPLANEN.

51. GÅVOR/PR ARTIKLAR M.M. TILL MÄSSOR/BESÖKAR M.FL.

52. TEXTNING AV VIDEOFILM/OFFERT- LAHTINEN.

53. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 13.11.2015 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva Ordförande Emelie Bergendahl enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.

(2)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

Protokollsida

Sammanträdestid: 29.10.2015, kl. 18.00 – 21.35.

Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva.

Beslutande:

Ordinarie Personlig ersättare

Emelie Bergendahl,ordf. Sonja Bäcksbacka

Marja Tuomola, viceordf. Ritva Karlsson

Päivi Nikoskinen, t.o.m. kl.21.05, § 51 Mikko Snellman

Stefan Nordman Thomas Sjöman

Jan-Åke Törnroos, t.o.m. kl.21.05, § 51 Tiina Thörnroos

Övriga:

Margaret Lundberg, Kst.ordf. och Kst:s representant;

John Wrede, Kom.dir. (föredragande och sekreterare).

Paragrafer §§ 43 - 53.

Underskrift Emelie Bergendahl John Wrede

ordförande protokollförare

Justering Stefan Nordman Jan-Åke Törnroos

protokolljusterare protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende:

Intygar:

(3)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

43. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Konstaterades att mötet med beaktande av antalet närvarande ledamöter är beslutfört.

44. PROTOKOLLJUSTERARE.

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Till protokolljusterare valdes Stefan Nordman och Jan-Åke Törnroos.

---

45. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN . Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan ex. i vilken ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet).

Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).

Kallelsen, ref. till förvaltningsstadgan, gäller i form av e-post utskick (fyra vardagar

före). Strävan är fortsättningsvis dock att skicka ut också pappersversionen minst ett par dagar före mötet.

FÖRSLAG:

Föredragningslistan godkänns med följande:

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(4)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

46. NEDSKÄRNING –ÄNDRING I BUDGETEN 2016/KST.

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Kst. har återremitterat nämndernas budgetförslag (budget 2016) med begäran om nedskärningar.

För Närings- och utvecklingsnämndens del begär Kst. att nettokostnaderna minskas med 10 000 €.

FÖRSLAG:

Minskning i budgetförslag 2016 antaget av nämnden 21.09.2015 (ref. till detaljbudgeten):

- Tryckning och annonsering; strykning av anslaget för hel sida i VÅ:s huvudbroschyr (dock

fortfarande annonsering i Skärgårdsguiden) = 2 500 €, strykning av annonseringen i STN i första hand

= 500 € (anslaget på kontot minskar totalt från 9 000 € till 6000 €).

- Experttjänster; minskning av anslaget för handlingsprogrammet från 25 100 € till 18 000 € = 7 100 € och för marknadsföringen av Bellarshamn från 7 800 € till 6 500 € = 1 300 € (anslaget på kontot minskar från 36 600 € till 28 200 €.

Innebär en total minskning av utgifterna med 10 900 € d.v.s. från 97 881 € till 86 981 € och nettoutgifterna blir då 90 581 €.

I samma väva ändras kontot Representation (4432) till Marknadsföringskostnader och PR (4434).

Motiveras med att , KD:s tolkning av skattelagstiftningen, att kommunen inte (åtminstone mycket sällan) sysslar med representation som innebär att kommunen inte kan dra av momsen.

Bifogas ny detaljbudget.

Innebär att siffrorna i budgeten ändras enligt ovannämnda (har inte ännu behandlats av Kst.).

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(5)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

47. KOMMUNENS VISION BUDGET/EKONOMIPLAN 2016.

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Kommunen har i samband med ekonomiplanen antagit en vision. Visionen bör vara någon form av rättesnöre som visar vart kommunen skall sträva och vad som är viktigt och borde prioriteras d.v.s.

”riktning och fart”.

Visionen slås fast i samband med att Kfge antar budgeten/ekonomiplanen i december.

I.o.m. att befolkningssiffran fortsatt att minska (tillsvidare ”all-time-low” augusti 2015 med 462 invånare) så har visionen ”anpassats” till verkligheten och bl.a. antalet invånare som eftersträvas har minskat från 630 till 550 till 2023.

FÖRSLAG:

Förslag att bifogade förslag till vision omfattas.

Visionen vidare till Kst.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(6)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

48. NÄRINGSLIVSPROJEKTETS FÖRLÄNGNING – FAS 2.

Närings- och utvecklingsnämnden 21.09.2015;

Projektledare Joakim Nyström summerar projektet som, efter förlängning, slutförs 30.09.2015.

Diskussion om förlängning (fas 2), form, finansiering och målsättning. Bifogas kort sammanfattning av projektet i form av ett PM.

Nyström diskuterar också runt möjligheterna, behovet av projekt rörande upprustning m.m. av

kommunens gästhamnar (i första hand Jurmo och Lappo men också Gullvivan). Detta mot bakgrunden av initiativ om deltagande i Central Baltics projekt Small Ports m.m. (se föregående protokoll).

FÖRSLAG:

Eftersom finansieringen är oklar och osäker ges Joakim Nyström i uppdrag att ta fram förslag på vad som bör prioriteras utgående från resultatet av fas 1 (konkreta åtgärder som kan verkställas av företagarna med kommunens bistånd). Nyström tar fram ett förslag till fortsättning d.v.s. fas 2 inklusive budget. Allt inom ramen för näringslivsprojektet. Tas fram (av JN) när det är klart vad som är möjligt inom ramen för Leader programmet (ej klart i skrivande stund).

Förslag, inom ramen för Näringslivsprojektet, att kommunen tar sig an Lead uppgiften (huvudmannaskapet) inom ett Central Baltic projekt för gästhamnar. Se separat extra ärende.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Bifogas projektledare Joakim Nyströms förslag till projektplan inklusive budget för

näringslivsprojektets fas 2. Finns anslag, netto 15 000 €, i budgeten för innevarande år som dock inte kommer att förbrukas i.o.m. att fas 2 inte kommer att förverkligas förrän tidigast våren 2016 förutsatt att Leader medel erhålls för projektet.

FÖRSLAG:

Bifogade förslag till projektplan (fas 2) inklusive budget omfattas ej. Förslaget återremitteras till ledningsgruppen (för näringslivsprojektet) för framtagande av plan där det finns en tydlig fortsättning och konkretisering av de resultat fas 1 kom fram till (djurhushållningspotentialen, paketering, kedjan från producent till kund, nätförsäljning m.m. och motsvarande inom turism).

Ledningsgruppen bör per e-post senast 20 november förankra planen hos nämnden. Ett godkännande bör finnas, per e-post, inom november varefter ansökan skickas för anhållan om finansiering (50/50) till Leader Åland. Medel, som framkommer av nämndens budgetförslag 2016, äskas om bidrag erhålls av Leader Åland i tilläggsbudget våren 2016.

Ytterligare förutsätter nämnden slutrapport m.m. för fas 1 av projektet (torde ha inlämnats per 15.10.2015 till ÅLR). Bör vara nämnden tillhanda senast 05.11.2015.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(7)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

49. ERBJUDANDE FÖR SYNLIGHET PÅ M/S VIGGEN/ NJL . Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Johanna Molin/NJL (nordic coast line) erbjuder kommunen möjlighet att delta i synligheten för kommunen ombord på M/S Viggen för ca 2500 € (monter för bl.a. kommunens hantverkare,

matproducenter m.m., affischer som klistras m.m.) samt kassar för cirka 500 € d.v.s. totalt ca 3000 €.

Ytterligare ges kommunen möjlighet att hyra in sig på skärmar för visning av filmer, bildmaterial m.m. Kostnad per skärm i storleksordning 100 €/år. NJL står(utan kostnad för kommunen)för all planering, införskaffande av inventarier m.m.

Medel för ändamålet budgeterats i handlingsprogrammet 2016 (som del av budgetförslaget för 2016) men kan konstateras att det fortfarande finns anslag i årets budget för ändamålet (inom ramen för handlingsprogrammet) och därför möjligt att tidigarelägga (ju förr ökad synlighet dess bättre).

FÖRSLAG:

NJL:s erbjudande godkänns så att kostnaderna för monter, material, affischer, kassar (kan också användas av kommunen i andra sammanhang) m.m. får uppgå till max. 2000 € (exkl. moms) samt för skärmhyror (se film separat ärende detta protokoll) max. 400 €/år (för helhyra..om flere så delas hyran). Kommunen betalar mot faktura material och skärmhyra (inget arbete).

KD ges i uppdrag att tillsammans med NJL/Johanna Molin planera vidare och verkställa (bl.a.

materialet till skärmarna i form av filmer, stillbilder m.m. som kommunen har från tidigare).

NJL bör tillställa kommunen fakturorna (NJL beställer, kommunen betalar) inom januari 2016 (för att fakturorna skall kunna bokföras år 2015 d.v.s. innevarande års anslag/budget).

BESLUT:

Enligt förslag ---

(8)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

50. BRÄNDÖ-BLOGG/HUR VIDARE/MEDIEPLANEN.

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Diskussion på mötet.

FÖRSLAG:

Modell bondbloggen d.v.s. en egen blogg för de som bloggar om Brändö kommun.

Emelie gör upp bloggen (sidan) och kontaktar bloggarna samt ansvarar för schemat.

Bloggen skall heta ”Life in Brando”.

Exempel på bloggare (tillfrågade):

Gästbloggare:

- Jan-Åke Törnroos (allmänt, distansarbete) - Päivi Nikoskinen

- Marja Tuomola - John Wrede (allmänt) - Emelie Bergendahl (skola)

- Stefan Nordman (skärgårdsmat, bilder)

Tillfrågas:

- Kaj Lundberg - Ewert Gustafsson - Tiina Törnroos - Björn Carneholm - Siw Törnroos - Olof Öström - O-P Lehtonen - Johanna Kull

- Simon Holmström (utrikesperspektiv) - Sture Gustafsson

- nyinflyttade - sommargäster

Huvudbloggare (ett inlägg per blogg)

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(9)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

51. VAD SHOPPA SOM GÅVOR M.M. TILL MÄSSOR/BESÖKARE M.FL.

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Konstaterats att det finns medel kvar i budgeten vad gäller framförallt Handlingsprogrammet (i storleksordningen 15 000 €). Finns m.a.o. utrymme att inhandla gåvor m.m. för mässor (i större mängder) och även till de som besöker kommunen för att överväga om de vill flytta till kommunen (till kategorin räknas även de som är intresserade av att köpa tomt i Bellarshamn).

Diskuterats per e-post med förslag om både lokalt tillverkade gåvor och gåvor som erhålls när besökaren väl kommer på besök d.v.s. på plats och ställe i kommunen typ Ålands pannkaka eller motsvarande.

FÖRSLAG:

Förslag efter diskussion och efter att nämnden bekantat sig med utbudet av s.k. ”krims&krams” att för max. 1000 € beställa följande. Avsedda närmast att dela ut på mässor, Hansatorget m.m.:

- pennor (modell befintliga från Talenco) 1000 st för ca 500 € - scarfar (modell befintliga..från lämplig) 300 st för ca 1000 €

Ytterligare beställs av Mikko Snellman för som på plats och ställe besöker kommunen (kategorin seriösa besökare d.v.s. som träffar kommunen, övernattar m.m.) men också på mässor (typ Bygga och Bo) till utvalda intresserade av kommunen (finns alltså inte att plocka ur en korg utan ges alltid personligen):

- nyckelringar á 5 € x 100 st = 500 €. Bör levereras inom januari 2016 (faktureras inom samma tid).

Som motivering anförs ökande av kommunens synlighet d.v.s. desto flere produkter med kommunens grafiska profil som sprids desto synligare blir kommunen.

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(10)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

52. TEXTNING AV VIDEOFILM/OFFERT- LAHTINEN.

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

Konstaterats att det finns medel kvar i budgeten vad gäller framförallt Handlingsprogrammet (i storleksordningen 15 000 €).

Kommunen har tillgång till film från luften (filmad av Klas Hagelstam) över Bellarshamn.

Ville Lahtinen/Cheap and Cheerful har via sin far Timo Lahtinen (som nämnden samarbetat med vid flere tillfällen) erbjudit sig att för 1200 € (exkl. moms.) textsätta och ljudsätta nämnda film i

kombination med eget material så att den ex. kan användas på de skärmar som erbjudits av NJL och Johanna Molin (se tidigare ärende detta protokoll).

Ytterligare kan det finnas behov av att ”speaka” filmen men då för tilläggskostnad.

FÖRSLAG:

Cheap and Cheerfuls offert antas (1200 €+ moms). Ytterligare max. 200 € + moms. för eventuell

”speakning” av filmen. Språk svenska och finska (om utrymme, i mån av möjlighet också på engelska).

Materialet förväntas resultera i en 4 till 5 minuter lång film. Kommunen äger filmen och har m.a.o.

full rättigheter att använda filmen enligt eget förgottfinnande (nätet, skärmar, mässor m.m.).

Som motivering anförs synligheten. Nämnden godtar Timo Lahtinen som referens för ett gott arbete.

KD och Päivi Nikoskinen samarbetar med Ville Lahtinen vad gäller innehållet så att produkten blir godtagbar och användbar för kommunen.

Bör levereras inom januari 2016 (faktureras inom samma tid).

BESLUT:

Enligt förslag.

---

(11)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

53. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015;

KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:

- Rapport från deltagande i Maritima Skärgårdar i Åbo 27.10.2015/Visit Finland i samarbete med bl.a.

Visit Åland. Marja Tuomola och KD deltagit från kommunen.

- Programmet för turism”debriefingen” 12.11.2015 på Gullvivan kl.16 – cirka 20. Medverkande bl.a.

Lotta Berner-Sjölund/VisitÅland, Gunilla Karlsson/Certex Ab, Johanna Molin/NJL (nordic coast line som driver bl.a. landskapets färjor Alfågeln, Knipan och Viggen) och Joakim Nyström/Närings- Livsprojektet.

- Inflyttning/invånarantal/Bellarshamns försäljningen: dagsläget m.m.

- Bygga och Bo mässans framskridande (februari 2016); erlagd monterhyra m.m.

- Hansatorget/Åbo i FS regi 26-28.11.2015. Kommunens bemanning m.m.

- FS nya verksamhetsledare m.m.

- KD skickat till VisitÅland, efter e-post korrespondens med nämnden, förslag till nominering till Ålands turismpris 2015. Nämnden ( vars namn förslaget till nominering gjordes) föreslog att Päivi Nikoskinen&Djurmo Turism samt Tiina Thörnroos&Pellas nomineras för nämnda pris.

---

(12)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Brändö kommun – Närings- och utvecklingsnämnden 29.10.2015; §§ 43 – 53.

Besvärsförbud

Enligt 112 § kommunallagen får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över nedan nämnda beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Paragrafer: 46,47, 48.

Ärenden som endast avser intern organisation och delgivningar:

Paragrafer

Eftersom skriftligt rättelseyrkande kan framföras över nedan nämnda beslut enligt 113 kommunallagen kan inte besvär anföras över desamma.

Paragrafer:

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut

Paragrafer samt grund för besvärsförbud:

43-45 , 53.

Rättelseyrkande

Den som är missnöjd över nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Rättelseyrkandet skall framställas till Närings- och utvecklingsnämnden i Brändö kommun, 22940 Åva.

Närings- och utvecklingsnämnden bör utan dröjsmål behandla ärendet på nytt.

Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Paragrafer: 43-45 , 53.

--- Kommunalbesvär

Den som är missnöjd med Närings- och utvecklingsnämnden beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande kan överklaga beslutet genom kommunalbesvär hos

Ålands Förvaltningsdomstol Torggatan 16

PB 31

22101 Mariehamn Kommunalbesvär får framställas om:

- beslutet tillkommit i felaktig ordning

- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller - beslutet annars strider mot lag

Kommunalbesvär anförs inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet.

Delgivning av beslut

- En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas - En kommunmedlem när protokollet lagts fram offentligt

Rätt att framställa rättelseyrkande och besvärsrätt

Den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt kommunmedlemmarna.

Besvär får göras endast av dem som framställt rättelseyrkande.

(13)

Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet

initialer påseende bestyrkes

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :