Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

17  Download (0)

Full text

(1)

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014

Förbundsstyrelsens förslag

till reviderade stadgar

(2)

§ 1 Riksförbundets namn, sätesort och beskrivning

Riksförbundets namn är Djurskyddet Sverige. Organisationsnummer är 802000-6832.

Sätesort är Stockholm.

Djurskyddet Sverige är ett rikstäckande förbund för medlemmar som verkar för djurskydd och djurens välfärd. Djurskyddet Sverige är ett ideellt förbund som är partipolitiskt och religiöst obundet.

Djurskyddet Sverige arbetar enbart med lagliga metoder.

§ 2 Uppgifter

Riksförbundets uppgifter är:

 att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande.

 att bilda opinion i djurskyddsfrågor.

 att sprida kunskap om djurs behov.

 att arbeta för att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs .och utvecklas

 att arbeta för att lagar utvecklas så att djurs naturliga behov tillgodoses.

 att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften

 att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter.

att arbetaverka för att övergivna djur får nya hem.

§ 3 Organisation

Riksförbundet utövar sin verksamhet genom:

 förbundsstämma

 extra stämma

 förbundsstyrelse

 anslutna föreningar och riksorganisationer och enskilda medlemmar

 förbundskansli

§ 4 Medlemskap

Varje person är välkommen som medlem Varje i Sverige verksam förening och organisation inom djurskydd och djurvård kan antas som medlem under förutsättning att den förbinder sig att följa riksförbundets stadgar. Även stiftelse, institution eller enskild person kan antas som medlem under förutsättning att den förbinder sig att följa riksförbundets stadgar.

Person kan vara medlem antingen i en lokalförening eller vara direktmedlem till förbundet.Medlemskap beviljas av förbundsstyrelsen. Ansökan om medlemskap sker till riksförbundet.

För synnerligen framträdande djurskyddsarbete kan förbundsstämman utse enskild person till hedersmedlem efter förslag av förbundsstyrelsen. Ansluten förening och riksorganisation kan inkomma med förslag till förbundsstyrelsen senast den 1 mars.

Medlem som önskar lämna riksförbundet skall skriftligen anmäla detta till riksförbundet eller till sin lokalförening. Medlem som trots påminnelse inte betalat avgifter till riksförbundet eller sin lokalförening, anses även utan skriftlig anmälan ha lämnat förbundet.

Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0,63 cm + Indrag vid:

1,27 cm

Föreslagna ändringar

(3)

Medlem som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av stämman fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur riksförbundet. Uteslutning gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den uteslutnae kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma.

§ 5 FörbundsstämmaLokalföreningar

Lokalföreningar är juridiska medlemmar i Djurskyddet Sverige och de organ som fattar beslut på förbundsstämman genom valda ombud.

En lokalförening ska bestå av minst fem medlemmar.

Anslutning av en ny lokalförening samt dess namn fastställs av förbundsstyrelsen. Namnet ska vara Djurskyddet följt av ortsnamnet eller annat namn.

En lokalförening styrs av Djurskyddet Sveriges normalstadgar för föreningar.

En lokalförening kan inte vara ansluten till andra riksförbund med stadgar som strider mot eller emotsäger Djurskyddets stadgar.

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsårmötet. Mellan föreningsårsmötena leds föreningen av en styrelse som väljs av årsmötet.

§ 6 Årsavgift

Årlig avgift till riksförbundet fastställs av förbundsstämman.

§ 7 Förbundsstämma

Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämma hålls vartannat år senast den sista maj på plats som beslutats av förbundsstyrelsen.

Kallelse till förbundsstämman ska sändas till medlemmar och anslutna föreningar senast 1 februari det år stämman hålls.

Senast den 1 mars ska medlem eller förening, som önskar få motion behandlad vid stämman, insända densamma till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen översänder motionen jämte yttrande till anslutna föreningar och riksorganisationer och till ombuden, senast 1 april. Detta gäller även av förbundsstyrelsen och valberedningen utarbetade förslag som ska föreläggas stämman.

Förslag på hedersmedlem från anslutna föreningar och riksorganisationer insänds till förbundsstyrelsen senast den 1 mars.

Vid stämman förs protokoll av person utsedd av förbundsstämman.

Medlem som har ett anställningsförhållande till riksförbundet, kan inte samtidigt väljas som ombud till förbundsstämman.

§ 6 Årsavgift

Årlig avgift till förbundet fastställs av förbundsstämman.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 8 Ärenden

Vid förbundsstämman ska behandlas:

1. Stämmans öppnande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Frågan om stämmans behöriga utlysande.

Formaterat: Teckensnitt:Akzidenz Grotesk BE Regular, 10 pt, Inte Fet, Inte Kursiv

Formaterat: Teckensnitt:Akzidenz Grotesk BE Regular, 10 pt, Inte Fet, Inte Kursiv

(4)

4. Val av ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare för stämman.

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

7. Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse.

8. Revisionsberättelse över den gångna perioden.

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

10. Behandling av motioner .

11. Behandling av policydokument och övriga förslag från förbundsstyrelsen.

121. Fastställande av verksamhetsplan.

132. Beslut om årsavgift till riksförbundet.

143. Behandling avInformation om budget.

154. Val av förbundsordförande.

165. Val av vice förbundsordförande.ledamöter i styrelsen 176. Val av övriga ledamöter. ersättare i styrelsen 187. Eventuella fyllnadsvallÖvriga val.

198. Val av två revisorer, varav en auktoriserad.

2019. Val av revisorsersättare.

210. Val av valberedning samt sammankallande.

221. Val av ersättare i valberedningen.

232. Beslut om arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsen.

243. Stämmans avslutande.

§ 97 Omröstning och beslut

LokalfFörening som betalt sin medlemsavgiftfullgjort sina skyldigheter till riksförbundet, företräds av ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Riksorganisation som fullgjort sina skyldigheter till riksförbundet, företräds av ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Fullmakt för Anmälan avombud jämte ersättare ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 mars5 april, tillsammans med protokollsutdrag där val av ombud framgår.

Inget ombud får ha mer än en röst. Omröstning via fullmakt eller poströstning är inte tillåtet vid ordinarie stämma.

Övriga medlemmar i Djurskyddet Sverige äger rätt att närvara samt yttra sig vid förbundsstämman.

Förbundsstyrelsens närvarande ledamöter har yttrande- – och förslagsrätt, men har inte rösträtt och äger inte rätt att företräda någon organisation eller förening.

I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av personval, då relativ majoritet tillämpas.

I frågor som gäller stadgeändring eller förbundets upplösning, erfordras kvalificerad majoritet på två på varandra följande stämmor enligt § 165 och § 176.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar, när något ombud så begär eller vid personval då mer än ett förslag föreligger.

Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid personval med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än de som skall väljas. I sådant fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 8 Ärenden

Vid förbundsstämman ska behandlas:

1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av röstlängd

3. Frågan om stämmans behöriga utlysande 4. Val av ordförande för stämman

5. Val av sekreterare för stämman

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7. Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse 8. Revisionsberättelse över den gångna perioden

Kommentar [ÅH1]: Se motion från  Göran Gustavsson, Örebro  

(5)

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 10. Behandling av motioner och förslag 11. Fastställande av verksamhetsplan 12. Beslut om årsavgift till riksförbundet 13. Behandling av budget

14. Val av förbundsordförande 15. Val av ledamöter i styrelsen 16. Val av ersättare i styrelsen 17. Eventuella fyllnadsvall

18. Val av två revisorer, varav en auktoriserad 19. Val av revisorsersättare

20. Val av valberedning samt sammankallande 21. Val av ersättare i valberedningen

22. Beslut om arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsen 23. Stämmans avslutande

§ 109 Stämmoprotokoll

Vid stämman förs protokoll av person utsedd av förbundsstämman.

Senast två månader efter stämmans avslutande erhåller anslutean föreningar och riksorganisation och stämmans ombud justerat stämmoprotokoll.

§ 110 Extra stämma

Extra stämma ska inkallas då minst en tredjedel (1/3), av riksförbundets anslutna föreningar eller förbundets revisorer till förbundsstyrelsen skriftligen, med angivande av ärende, har begärt det. Förbundsstyrelsen äger också rätt att besluta om extra stämma.

Extra stämma ska hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till förbundsstyrelsen och endast behandla de frågor som föranlett den extra stämman.

Vid extrastämma deltar de ombud föreningarna valt till senaste ordinarie stämma, om föreningen inte aktivt väljer nya ombud.

Vid extrastämma finns möjlighet för ombud att post- eller nättrösta

§ 121 Valberedningen

Valberedningen har att inför förbundsstämma framlägga förslag till förbundsordförande, vice förbundsordförande samt övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen samt, till revisorer jämte ersättare och förslag till övriga val..

Valberedningen har också att inför förbundsstämma framlägga förslag till arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsens ledamöter.

Valberedningens förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedningen väljs för en period och består av en sammankallande som väljs för en stämmoperiod, två ordinarie som väljs växelvis för två perioder och en ersättare. som väljs för en period.

Valbar till valberedning är person som är medlem i Djurskyddet Sverige.

§ 132 Förbundsstyrelsen

1. Organisation

a. Förbundet företräds av förbundsstyrelsen, som består av ordföranden,, vice ordförande samt sju åtta ordinarie ledamöter .och tre ersättare.

b. Valbar till styrelse är person som är medlem i Djurskyddet Sverige. Medlem som har ett anställningsförhållande till riksförbundet,, kan inte samtidigt vara ledamot i förbundsstyrelsen.

c. Styrelseledamöter och ersättare väljs vid förbundsstämman för en tid av två år.

(6)

e. Om ordinarie styrelseledamot avgår under mandatperiodenmandattiden inträder ersättare i den turordning som fast ställts av förbundsstämman. kan fyllnadsval ske vid en extrastämma.

f. Om av förbundsstämman vald ordföranden avgår skall extra stämma hållas om det kvarstår mer än fem månader av mandatperioden.

g. Förbundsstyrelsen utser inom sig övriga poster såsom vice ordförande och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

h. Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt som styrelsen beslutar.

i. Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte förut setts i stadgarna avgörs frågan av förbundsstämman. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol.

j. Förbundsstyrelsen anställer personal och beslutar om arbetsdelegationsordning.

k. Förbundsstyrelsen kan delegera vissa uppgifter permanent eller för viss tid till ledamot, utskott eller anställd.

2. Sammanträde

a. Ordförande kallar styrelsen till sammanträde. Sammanträde ska även hållas om minst tre av styrelseledamöterna begär det.

b. Ordförande och vice ordförande bereder sammanträdena.. Särskild ordförande utses av sammanträdet vid förhinder för ordförande och vice ordförande.

c. Vid sSammanträdets fört protokollet justeras av ordföranden och minst en utsedd protokolljusterare.

3. Beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst. Vid minsta beslutsmässighet ska samtigasamtliga vara ense om besluten.

4. Förbundsstyrelsen ska:

 förbereda alla ärenden till förbundsstämman och utlysa densamma.

 tillse att förbundsstämmans beslut verkställs.

 upprätta förslag till verksamhetsplan och budget.

 utse firmatecknare.

 utfärda instruktioner för kansliets verksamhet.

föra medlemsförteckning.

 vara ett aktivt stöd till lokalföreningarna.

 driva opinion och delta aktivt i debatten om djurskyddsfrågor.

§ 134 Räkenskaper och revision

Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets räkenskaper, som avslutas per kalenderår. Senast den 1 mars efter

räkenskapsårets slut ska räkenskaperna överlämnas till revisorerna för granskning. Senast en månad efter mottagandet ska revisorerna till förbundsstyrelsen lämna skriftlig berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna.

Revisorernas berättelse ska senast två veckor före förbundsstämman delges anslutna föreningar och riksorganisationer samt anmälda ombud. Den ska även föredras på stämman.

Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0,63 cm + Indrag vid:

1,27 cm

Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 + Justerad vid: 0,63 cm + Indrag vid:

1,27 cm

(7)

§ 154 Utmärkelser

Genom riksförbundet utdelas förtjänsttecken.

Förbundsstyrelsen beslutar om utdelningen av djurskyddspris, hedersomnämnande och utmärkelser efter förslag från anslutna föreningar och medlemmar.riksorganisationer.

§ 165 Stadgeändringar

Medlem som önskar ändring av dessa stadgar, ska före ingången av det år då förbundsstämman ska hållas, till förbundsstyrelsen inkomma med skriftligt förslag angående ändringen.

Förbundsstyrelsen ska minst två månader före förbundsstämman till anslutna föreningar och riksorganisationer översända ändringsförslaget jämte eget utlåtande.

ÄrendetFrågan om stadgeändring ska föredras och avgöras på förbundsstämman. Detsamma gäller av förbundsstyrelsen väckt förslag om stadgeändring.

Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst två tredjedelar (2/3-delar) av de röstberättigade vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav minst den ena ska vara ordinarie förbundsstämma.

Eeller vid en ordinarie förbundsstämma under förutsättning att ingen är däremot. För ändring av § 16 gäller dock vad där stadgas.

§ 176 Upplösning av riksförbundet

För upplösning av riksförbundet krävserfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande stämmor, - varav minst en är ordinarie förbundsstämma och att minst sex månader har förflutit mellan de två stämmorna.

Dessutom krävserfordras att beslutet vid båda stämmorna har antagits av minst tre fjärdedelar (3/4) av samtliga i respektive stämma röstberättigade deltagare.

Vid beslut om upplösning av riksförbundet ska förbundsstyrelsen ansvara för att riksförbundets tillgångar används till ändamål som beslutats av förbundsstämman och som överensstämmer med Djurskyddet Sveriges uppgifter och

verksamhetsinriktning.

 

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Hängande: 0,63 cm

(8)

Så här kommer stadgarna att se ut med föreslagna ändringar införda:

§ 1 Riksförbundets namn, sätesort och beskrivning

Riksförbundets namn är Djurskyddet Sverige. Organisationsnummer är 802000-6832.

Sätesort är Stockholm.

Djurskyddet Sverige är ett rikstäckande förbund för medlemmar som verkar för djurskydd och djurens välfärd.

Djurskyddet Sverige är ett ideellt förbund som är partipolitiskt och religiöst obundet.

Djurskyddet Sverige arbetar med enbart lagliga metoder.

§ 2 Uppgifter

Riksförbundets uppgifter är:

 att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande

 att bilda opinion i djurskyddsfrågor

 att sprida kunskap om djurs behov

 att arbeta för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs

 att arbeta för att lagar utvecklas så att djurs naturliga behov bättre tillgodoses

 att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften

 att i djurskyddsfrågor eftersträva nära kontakter med berörda myndigheter

 att arbetaför att övergivna djur blir väl omhändertagna

§ 3 Organisation

Riksförbundet utövar sin verksamhet genom:

 förbundsstämma

 extra stämma

 förbundsstyrelse

 anslutna föreningar och enskilda medlemmar

 förbundskansli

§ 4 Medlemskap

Varje person är välkommen som medlem.

Medlem kan vara ansluten till en lokalförening eller vara direktmedlem i förbundet.

(9)

Medlem som önskar lämna riksförbundet ska skriftligen anmäla detta till riksförbundet eller till sin lokalförening.

Medlem som trots påminnelse inte betalat avgifter till riksförbundet eller sin lokalförening, anses även utan skriftlig anmälan ha lämnat förbundet.

Medlem som uppenbart skadar riksförbundets verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av stämman fattade beslut, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur riksförbundet. Uteslutning gäller omedelbart efter förbundsstyrelsens beslut. Den uteslutna kan begära att få beslutet om uteslutning prövat vid nästa förbundsstämma.

§ 5 Lokalföreningar

Lokalföreningar är juridiska medlemmar i Djurskyddet Sverige och är de som fattar beslut på förbundsstämman genom valda ombud.

En lokalförening ska bestå av en styrelse samt därutöver minst fem medlemmar.

Anslutning av en ny lokalförening samt dess namn fastställs av förbundsstyrelsen. Namnet ska vara Djurskyddet följt av ortsnamnet eller annat namn.

En lokalförening styrs av Djurskyddet Sveriges normalstadgar för föreningar.

En lokalförening kan inte vara ansluten till andra riksförbund med stadgar som strider mot eller emotsäger Djurskyddets stadgar.

Lokalföreningens högsta beslutande organ är föreningsårsmötet. Mellan föreningsårsmötena leds föreningen av en styrelse som väljs av årsmötet.

§ 6 Årsavgift

Årlig avgift till riksförbundet fastställs av förbundsstämman.

§ 7 Förbundsstämma

Förbundsstämman är riksförbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämma hålls vartannat år senast den sista maj på plats som beslutats av förbundsstyrelsen.

Kallelse till förbundsstämman ska sändas till medlemmar och anslutna föreningar senast 1 februari det år stämman hålls.

Senast den 1 mars ska medlem eller förening, som önskar få motion behandlad vid stämman, insända densamma till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen översänder motionen jämte yttrande till anslutna föreningar och till ombuden, senast 1 april.

Detta gäller även av förbundsstyrelsen och valberedningen utarbetade förslag som ska föreläggas stämman.

Medlem som har ett anställningsförhållande till riksförbundet, kan inte samtidigt väljas som ombud till förbundsstämman.

§ 8 Ärenden

Vid förbundsstämman ska behandlas:

Inledning:

1. Stämmans öppnande.

(10)

5. Val av sekreterare för stämman.

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

Information:

7. Förbundsstyrelsen verksamhets- och ekonomiska berättelse.

8. Revisionsberättelse över den gångna perioden.

Beslut:

9. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

10. Behandling av motioner.

11. Behandling av policydokument och övriga förslag från förbundsstyrelsen.

12. Fastställande av verksamhetsplan.

13. Beslut om årsavgift till riksförbundet.

14. Beslut om arvoden och ersättningar . 15. Behandling av rambudget.

Val:

16. Val av förbundsordförande.

17. Val av vice förbundsordförande.

18. Val av övriga ledamöter i styrelsen.

19. Övriga val.

20. Val av två revisorer, varav en auktoriserad.

21. Val av revisorsersättare.

22. Val av valberedning samt sammankallande.

23. Val av ersättare i valberedningen.

Avslutning:

24. Stämmans avslutande.

§ 9 Omröstning och beslut

Lokalförening som betalt sin medlemsavgift till riksförbundet, företräds av ett röstberättigat ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Anmälan av ombud jämte ersättare ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 5 april, tillsammans med protokollsutdrag där val av ombud framgår.

Inget ombud får ha mer än en röst. Omröstning via fullmakt eller poströstning är inte tillåtet vid ordinarie stämma.

Övriga medlemmar i Djurskyddet Sverige äger rätt att närvara samt yttra sig vid förbundsstämman.

Förbundsstyrelsens närvarande ledamöter har yttrande- och förslagsrätt, men har inte rösträtt och äger inte rätt att företräda någon organisation eller förening.

I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet med undantag av personval då relativ majoritet tillämpas.

I frågor som gäller stadgeändring eller förbundets upplösning, erfordras kvalificerad majoritet på två på varandra följande stämmor enligt § 16 och § 17.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar, när något ombud så begär eller vid personval, då mer än ett förslag föreligger.

Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid personval med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än de som ska väljas. I sådant fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 10 Stämmoprotokoll

Vid stämman förs protokoll av person utsedd av förbundsstämman.

Senast två månader efter stämmans avslutande erhåller anslutna föreningar och stämmans ombud justerat stämmoprotokoll.

(11)

§ 11 Extrastämma

Extrastämma ska inkallas då minst en tredjedel, av riksförbundets anslutna föreningar eller förbundets revisorer till förbundsstyrelsen skriftligen, med angivande av ärende, begärt det. Förbundsstyrelsen äger också rätt att besluta om extrastämma.

Extrastämma ska hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit till förbundsstyrelsen och endast behandla de frågor som föranlett den extra stämman.

Vid extrastämma deltar de ombud föreningarna valt till senaste ordinarie stämma om föreningen inte aktivt väljer nya ombud.

Vid extrastämma finns möjlighet för ombud att post- eller nätrösta

§ 12Valberedningen

Valberedningen ska inför förbundsstämma lägga fram förslag till förbundsordförande, vice förbundsordförande samt övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, till revisorer jämte ersättare, och förslag till övriga val.

Valberedningen har också att inför förbundsstämma framlägga förslag till arvoden och ersättningar till förbundsstyrelsens ledamöter.

Valberedningens förslag ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Valberedningen väljs för en stämmoperiod och består av en sammankallande, två ordinarie och en ersättare.

Valbar till valberedning är person som är medlem i Djurskyddet Sverige.

§ 13 Förbundsstyrelsen

1. Organisation

a. Förbundet företräds av förbundsstyrelsen, som består av ordförande, vice ordförande samt sju ordinarie ledamöter.

b. Valbar till styrelse är person som är medlem i Djurskyddet Sverige. Medlem som har ett anställningsförhållande till riksförbundet kan inte samtidigt vara ledamot i förbundsstyrelsen.

c. Styrelseledamöter och ersättare väljs vid förbundsstämman för en tid av två år.

d. Om ordinarie styrelseledamot avgår under mandatperioden kan fyllnadsval ske vid en extrastämma.

e. Om av förbundsordförande avgår ska extrastämma hållas om det kvarstår mer än fem månader av mandatperioden.

f. Förbundsstyrelsen utser inom sig övriga poster såsom kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

g. Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

h. Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte förutsetts i stadgarna avgörs frågan av förbundsstämman. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor inte väcka talan vid allmän domstol.

i. Förbundsstyrelsen anställer personal och beslutar omdelegationsordning.

j. Förbundsstyrelsen kan delegera vissa uppgifter permanent eller för viss tid till ledamot, utskott eller anställd.

(12)

l. Förbundsstyrelsen kan adjungera personer till styrelsemöten och arbetsgrupper. Adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2. Sammanträde

a. Ordförande kallar styrelsen till sammanträde. Sammanträde ska även hållas om minst tre av styrelseledamöterna begär det.

b. Ordförande och vice ordförande bereder sammanträdena. Särskild ordförande utses av sammanträdet vid förhinder för ordförande och vice ordförande.

c. Sammanträdesprotokollet justeras av ordföranden och minst en utsedd protokolljusterare.

3. Beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av

styrelseledamöterna är närvarande. Ordförande har vid lika röstetal utslagsröst. Vid minsta beslutsmässighet ska samtliga vara ense om besluten.

4. Förbundsstyrelsen ska:

 förbereda alla ärenden till förbundsstämman och utlysa densamma

 tillse att förbundsstämmans beslut verkställs

 upprätta förslag till verksamhetsplan och budget

 utse firmatecknare

 utfärda instruktioner för kansliets verksamhet

 föra medlemsförteckning

 vara ett aktivt stöd till lokalföreningarna

 driva opinion och delta aktivt i debatten om djurskyddsfrågor

§ 14Räkenskaper och revision

Revisorerna ska fortlöpande under året ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets räkenskaper, som avslutas per kalenderår. Senast den 1 mars efterräkenskapsårets slut ska räkenskaperna överlämnas till revisorerna för granskning. Senast en månad efter mottagandet ska revisorerna till förbundsstyrelsen lämna skriftlig berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna. Revisorernas berättelse ska senast två veckor före förbundsstämman delges anslutna föreningar samt anmälda ombud. Den ska även föredras på stämman.

§ 15 Utmärkelser

Förbundsstyrelsen beslutar om utdelningen av djurskyddspris, hedersomnämnande och utmärkelser efter förslag från anslutna föreningar och medlemmar.

§ 16 Stadgeändringar

Medlem som önskar ändring av dessa stadgar, ska före ingången av det år då förbundsstämman ska hållas, till förbundsstyrelsen inkomma med skriftligt förslag angående ändringen.

Förbundsstyrelsen ska minst två månader före förbundsstämman till anslutna föreningar översända ändringsförslaget jämte eget utlåtande.

(13)

Frågan om stadgeändring ska föredras och avgöras på förbundsstämman.

Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade vid två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav minst den ena ska vara ordinarie

förbundsstämma. Eller vid en ordinarie förbundsstämma under förutsättning att ingen är däremot. För ändring av

§ 17 gäller dock vad där stadgas.

§ 17 Upplösning av riksförbundet

För upplösning av riksförbundet krävs att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor, varav minst en är ordinarie förbundsstämma och att minst sex månader har förflutit mellan de två stämmorna.

Dessutom krävs att beslutet vid båda stämmorna har antagits av minst tre fjärdedelar (3/4) av samtliga i respektive stämma röstberättigade deltagare.

Vid beslut om upplösning av riksförbundet ska förbundsstyrelsen ansvara för att riksförbundets tillgångar används till ändamål som beslutats av förbundsstämman och som överensstämmer med Djurskyddet Sveriges uppgifter och verksamhetsinriktning.

 

(14)

Förslag till konsekvensändringar i normalstadgar om riksförbundets stadgar ändras

Innehållet i § 1, 2, 3, 11 och 12 är obligatoriska för föreningarna.

§ 1 Ändamål

Denna förening ... , med organisationsnummer ………

är ansluten till Djurskyddet Sverige och har till

ändamål att verka för djurskydd och djurens välfärd. Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obundet och som enbart arbetar med lagliga metoder.

§ 2 Uppgifter

att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande

att bilda opinion i djurskyddsfrågor att sprida kunskap om djurs behov

att verka för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs och utvecklas att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften

att i djurskyddsfrågor ha goda kontaktereftersträva nära kontakter med berörda myndigheter att verka för att övergivna djur får nya hemblir väl omhändertagna

§ 3 Medlemskap

Var och en som vill verkaförbinder sig att följa för föreningens stadgarsyften, kan bliär välkommen som medlem i föreningen.

Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs vid föreningens årsmöte efter förslag från styrelsen.

Medlem, som uppenbart skadar eller motverkar föreningens verksamhet, bryter mot dessa

stadgar eller av årsmötet fattade beslut, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutningen gäller omedelbart efter styrelsens beslut.

Den uteslutna kan begära att få beslutet om uteslutning prövat av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

Medlem som inte betalat medlemsavgift till föreningen trots utsänd påminnelse, anses ha lämnat föreningen.

§ 4 Föreningsstyrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den leder föreningens arbete efter stadgar, policys samt föreningsårsmötets och förbundsstämmans beslut. Om föreningen har anställd personal beslutar och ansvarar styrelsen för anställningar och arbetsledning.

Endast betalande medlemmar eller hedersmedlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Den som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen.

Styrelsen består av minst fem tre ledamöter (inkl. ordföranden). Årsmötet väljer årligen ordförande i styrelsen. Styrelsens övriga ledamöter väljs vid årsmötet för två eller ett år. Då tvååriga mandat-perioder används ska dessa löpa omlott. Avgår

(15)

ledamot under mandattid inträder efter kallelse av ordföranden suppleant ersättare, om sådan finns, i dennes ställe. Styrelsen väljer inom sig övriga poster såsom vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden så ofta omständigheterna kräver. Kallelse sker minst en vecka i förväg.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av valda ledamöter deltar i sammanträdet.

Till årsmötet ska styrelsen lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till verksamhetsplan och budget.

Styrelsen anställer personal samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor. Den som är anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald i föreningen.

§ 5 Föreningsårsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmöte hålls före mars månads utgång.

Om årsmötet inte hållits i tid kan föreningens revisorer kalla till årsmöte för föreningen.

Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före mötet.

Varje medlem i föreningen kan skicka motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha fått motionerna senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över varje motion.

På ett föreningsårsmöte ska följande ärenden behandlas:

Inledning:

a.1 Årsmötets öppnande

b.2 Fastställande av föredragningslista

c.3 Fastställande av röstlängd samt om årsmötet är beslutsmässigt d.4 Ställningstagande om årsmötet har kallats enligt stadgarna

e.5 Val av mötesordförande och mötessekreterare samt två rösträknare tillika protokolljusterare

Information:

f.6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse g.7 Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse h.8 Föredragning av revisionsberättelse

Beslut:

i.9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning j.10 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen k.11 Beslut om motioner och förslag

l.12 Beslut om ersättningar

m.13 Beslut om verksamhetsplan och budget

n.14 Beslut om medlemsavgift för det kommande kalenderåret o.15 Beslut om antal ledamöter, minst 35, samt eventuella ersättare Val:

p.16 Val av ordförande

q.17 Val av ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen r.18 Val av två revisorer och minst en ersättare

s.19 Val av valberedning jämte eventuella ersättare samt sammankallande t.20 Val om ombud till förbundsstämman samt eventuella andra val Avslutning

u.21 Information från förbundet

v.22 Mötets avslutande

§ 6 Beslutsfattande

Varje närvarande medlem i föreningen har yttrande-, förslags- och rösträtt. Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt är

(16)

Omröstning sker öppet, utom vid personval och då sluten omröstning särskilt begärs. Vid val av revisorer och revisorsersättare äger styrelseledamot inte rösträtt.

Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.

Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst om hon eller han är röstberättigad. Annars avgör lotten.

I händelse av omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring (se § 101)

§ 67 Extra föreningsårsmöte

Extra årsmöte ska hållas då minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar eller föreningens revisor till styrelsen skriftligt begärt detta. Styrelsen äger också rätt att besluta om extra årsmöte.

Extra årsmöte ska hållas inom 30 dagar efter att framställan inkommit till styrelsen och endast behandla de frågor som föranlett mötet.

§ 78 Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.

Föreningens firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar.

§ 98 Revision

Föreningens räkenskaper jämte samt övriga för revision erforderliga nödvändiga övriga handlingar såsom styrelseprotokoll skall för granskning överlämnas till föreningens revisorer senast 15 februari året efter aktuellt bokföringsår. Senast en månad efter handlingarnas mottagande skall revisorerna återställa återlämna originalhandlingar samt lämna en detsamma jämte skriftlig revisionsberättelse.

§ 10 9 Valberedning

Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte lägga fram förslag till ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen ,samt till revisorer och revisorsersättare samt övriga val.

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i föreningen.

Valberedningen består av minst 2 personer.

§ 110 Stadgeändring

Föreningens stadgar skall godkännas av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar inlämnas skriftligen till föreningens styrelse, som jämte eget utlåtande framlägger detsamma vid nästkommande årsmöte.

Föreslagen stadgeändring måste för att gälla biträdas av minst 2/3-två tredjedelar av de röstberättigade vid två på varandra följande föreningsårsmöten med minst en månads mellanrum varav minst det ena ska vara ett ordinarie årsmöte eller vid ett ordinarie föreningsårsmöte under förutsättning att ingen är däremot samt efter godkännande av Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

§ 112 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas vid två på varandra följande möten, varav minst ett är ordinarie föreningsårsmöte. Besluten ska vara antagna av minst tre fjärdedelar av de röstberättigade på varje möte.

(17)

Vid beslut om upplösning ska mötet också besluta om användningen av föreningens tillgångar. Om ett sådant beslut ej fattas och föreningen vid sin upplösning äger tillgångar ska dessa överföras till riksförbundet, Djurskyddet Sverige.

 

Figure

Updating...

References

Related subjects :