! - a Datum. Cesium-137 i strålskyddsinstitutets kontrollgrupp 1979 och 1980

Full text

(1)

Titelblad

SSI Statens strålskyddsinstitut

iBokursentcts nunraei

!- a 81-22 Datum

1981-10-13 Författare

Gunnar Eklund och Ralf Falk

Avd»? i ning

Miljölaboratoriet

I

Dokumentets titel

Cesium-137 i strålskyddsinstitutets kontrollgrupp 1979 och 1980

i.

:i amma n f a 11 n i n g

En grupp anställda vid strålskyddsinstitutet m ä t t e s i institutets h e l - kroppsmätare för kontroll av gruppens cesium-137-innehåll.

För medeivärdesberäkningen av gruppens cesium-137-innehåll har denna gång ej använts individuella viktningsfaktorer, utan endast ett arit- tnetiskt medelvärde. I övrigt utfördes och bearbetades mätningarna

som vid föregående kontrollgruppsmätningar. Medelvärdet 1979 blev 52 Bq och 1980 4 4 Bq.

1

Nyckelord

s i människa, kontrollgrupp

Ar,fa i gicicr 4

(U

...J

(2)

CESIUM-137 I STRÄLSKYDDSINSTITUTETS KONTROLLGRUPP 1979 OCH 1980 Gunnar Eklund1) och Rolf Falk2)

Mätningar av innehållet av cesium-137 i en grupp anställda vid strålskydds- institutet har gjorts sedan 1959 (se ref) . Gruppens sammansättning har ej varit densamma vid alla mätningar, varför individuella viktningsfaktorer be-

räknades och användes för medelvärdet av gruppens cesium-137-innehåll.

Detta medelvärde kunde användas för studium av cesiuminnehållets tidsvaria- tion, men ej som representativt för Stockholmsområdet eftersom gruppen inte var slumpmässigt utvald.

Vid de nu låga värdena på innehållet av cesium-137 i människan har det ansetts onödigt att använda individuella viktningsfaktorer, då de ändrar gruppens medelvärde obetydligt. I denna rapport har de således uteslutits.

Det aritmetiska medel,i»i det för gruppens män och gruppens kvinnor har be- räknats var för sig, varefter hela gruppens medelvärde beräknats som medel- värdet av ;\ ippens män och gruppens kvinnor utan viktning. Härigenom minskas i någon nr c beroendet av att mäta lika många män som kvinnor, vilket efter- strävas » i' te individuella viktningsfaktörerna tagits bort. I övrigt har mätninge f' örts och bearbetats som föregående kontrollgruppsmätningar.

Resulta

Under 19 ) utfördes en mätning av kontrollgruppen i maj månad, varvid 14 män och 10 [<' .'anor deltog. Medelvärdet för gruppen blev 52 Bq (1.4 nCi) och högsta värde t - Bq (4 nCi). Cs/K - förhållandet blev 0.4 Bq cesium-137/g K.

Under - HO utfördes en mätning av kontrollgruppen i oktober månad, varvid 14 män ;:h 12 kvinnor deltog. Medelvärdet för gruppen blev 44 Bq (1.2 nCi)

och hög- :a värde 167 Bq (4.5 nCi). Cs/K - förhållandet blev 0.4 Bq cesium-137/g K.

Tabell visar de resultat som erhållits med trekristallanläggningen sedan maj 196' då denna apparatur färdigställts.

Mätvärdet för innehållet av cesium-137 i människan kan också påverkas av torium B-innehåll (bly 212) i lungorna hos mätpersönerna. Efter mätning av torium B-halten i några kontorsrum på strålskyddsinstitutet och under an- tagande av maximalt upptag, kunde cesium-137-värdet för en mätperson beräknas påverkas med upp till 10 Bq. Korrigering har dock inte gjorts av medelvärdet av cesium-137, på grund av övriga större osäkerheter.

Felet i medelvärdet för kontrollgruppen har uppskattats till ca 20 %, 1 SE.

1981-10-13 GE/LF

150 ex

1)

2)

Forskningsingenjör vid miljölaborator Let, statens strålskyddsinstitut, Box 60204, 104 01 Stockholm

Fysiker vid miljölaboratoriet, statum; sirålskyddsinstitut, Box 60204, 104' 01 Stockholm

(3)

Referenser

1 Lindell, B and Magi, A: The occurrence of C s * ^ in Swedish food, especially dairy milk, and in human body after the nuclear test explosions in 1961 and 1962. Arkiv för fysik 8, 69, (1965).

2 Lindell, B: An "open-both" body counter. Whole body counting. Interna- tional Atomic Energy Agency (Vienna 1962).

3 Lindell, B and Magi, A: A new laboratory for whole-body counting. Pro- ceedings of the First Nordic Radiation Protection Conference. Acta Rad, suppl 254, (Stockholm 1966).

4 Magi, A: Mätningar av cesiumnivån i strålskyddsinstitutets kontrollgrupp, 1966. Statens strålskyddsinstitut, Stockholm, SSI:1967-O21.

5 Magi, A: Strålskyddsinstitutets lågaktivitetslaboratorium för helkropps- mätning. Beskrivning och kalibrering samt redogörelse för vissa jämförande mätningar. Statens strålskyddsinstitut, SSI:1967-048.

6 Magi, A: Observations on the C s ^ ' body burden of a control group in Stockholm. Data report to UNSCEAR. National Institute of Radiation Pro- tection, Sweden, SSI:1968-022.

7 Swedjemark, Gun Astri and Eklund, G: The Cs-137 body burden of a control group in Stockholm. SSI rapporter nr 1969-012, 1970-006, 1971-010. Natio- nal Institute of Radiation Protection, Sweden.

8 Falk, R, Magi, A and Swedjemark, Gun Astri: Whole-body measurement tech- niques at the Swedish National Institute of Radiation Protection. Acta Rad, suppl 310, 1971.

9 Falk, R och Eklund, G: Cesium-137 i strålskyddsinstitutets kontrollgrupp.

SSI rapporter nr 1972-005, 1973-005, 1974-004, 1977-003, 1978-003.

10 Schnell, P 0 och Eklund, G: Cesium-137 i strålskyddsinstitutets kontroll- grupp, 1974. Statens strålskyddsinstitut, SSI:1975-004.

11 Hagberg, N och Eklund, G: Cesium-137 i strålskyddsinstitutets kontroll- grupp 1975. Statens strålskyddsinstitut, SSI:1976-004.

(4)

Tabell 1. Resultat av kontrollgruppsmätningar Bq 137

Cs

Maj

Okt Apr Jun Okt Dec Feb Maj Sep Nov Mar Sep Mar Okt Apr Sep Apr Okt

Apr

Okt

Maj

Okt Apr Okt

Apr Nov

Maj Okt Jun Maj Okt

1966 -66 -67 -67 -67 -67 -68 -68 -68 -68

-69 -69 -70 -70

-71

-71

-72

-72

-73 -73

-74 -74 -75 -75 -76 -76 -77

-77

-78 -79

-80

644 581 450

464

546 - 422 349 361 313

278

203 226 179 221 196 192 164

141

127 111 85 107 104 81

63 41 67 37 52 44

Bq 13?Cs/g K 5.1

4.8 3.3 3.8 4.2

3.2 2.6 3.0 2.5 2.2 1.8 1.9 1.5 1.9 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 0.9 0.7 0.9 0.9 0.8 0.4 0.3 0.6 0.3 0.4 0.4

(5)

137 Cs Bq

XXXH

500-

1960 1965 1970

I W

1975

f ¥

1980

Cesium-137-nivån i strålskvddsinstitutets kontroUqrupp

(6)

HITTILLS UTGIVNA ARBETSDOKUMENT 1981

Rapport Titel

nummer (undertitel)

Författare

01

02 03

04

05

06

07 08 09 10

Sikerhet och skydd vid utomhusanvändning av högeffektlaser

Quantities and units used in radiation protection

Britt Hartaann Kleman

radiation at ground level in Sweden 1978-1980

Basic concepts and assumptions behind the ICRP recommendations

Hitstationer Gammastrllning

Symposium om naturlig strålning i Bombay 1981

Cancerrisker från strålning Presentation av SSI

Forskningsetiska regler

Stråldoser från utsläpp i vatten från Oskarshamnsverket

Bo Linde11

Per Einar Kjelle

Bo Lindel1

Per Einar Kjelle

Gun Astri Svedjemark

Gunnar Bengtsson Bo Lindel1

Ragnar Boge Sture Nordlinder

12

13

14

Användning av ADB vid mätning av

persondoser Albert Kiibus

Sten Grapengiesser

A risk system for setting radiation dose limits Bo Lindel1 Röntgenstrålskydd - förr, nu och

i framtiden

16 Internationell dosiaetristandardisering 17 Persondosmätningar

Årsrapport 1980

18 Gannastrålning i bostäder

19 Radonavgång från byggnadsmaterial

Lennart Lindborg Albert Kiibus

Lars Mjönes

Bengt Håkansson

Hans Möre

(7)

HITTILLS UTGIVNA ARBETSDOKUMLNT 1981

Rapport Titel

nummer (undertitel)

Författare

21 Strålskyddsproblematiken vid medicinsk använd- ning av radioaktivt xenon

22 Cesium-137 i SSIs kontrollgrupp 1979 och 1980

23 Tolkning av gränsvärden

Magnus Bolrasjö

Gunnar Eklund Rolf Falk

L Lindborg

L Holmberg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :